Không tiếp tục giảm phí trước bạ ôtô sản xuất trong nước

Thủ tướng đồng ý tiếp tục giảm 10-50% các loại phí, lệ phí để hỗ trợ hậu Covid-19 nhưng không áp dụng với phí trước bạ ôtô sản xuất trong nước.

<div> <p class="Normal">Được sự đồng &yacute; của Thủ tướng, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh vừa ban h&agrave;nh Th&ocirc;ng tư 112 giảm 29 loại ph&iacute;, lệ ph&iacute; đến hết 30/6 năm sau thay v&igrave; đến cuối năm nay như quy định cũ. Tuy nhi&ecirc;n, một l&atilde;nh đạo Vụ Ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế n&oacute;i th&ecirc;m với <em>VnExpress</em>, Thủ tướng cũng đ&atilde; đồng &yacute; với <span>đề xuất của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh</span> về việc kh&ocirc;ng tiếp tục gia hạn giảm 50% ph&iacute; trước bạ &ocirc;t&ocirc;.</p> <p class="Normal">Như vậy, ch&iacute;nh s&aacute;ch giảm 50% mức thu <span>lệ ph&iacute; trước bạ &ocirc;t&ocirc;</span> sản xuất trong nước theo Nghị định 70 (thực hiện từ 28/6) sẽ hết hạn v&agrave;o ng&agrave;y 31/12 như dự kiến.</p> <p class="Normal">B&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đ&aacute;nh gi&aacute; việc giảm 50% lệ ph&iacute; trước bạ chỉ l&agrave; &quot;giải ph&aacute;p ngắn hạn&quot;, th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho doanh nghiệp, sản xuất lắp r&aacute;p &ocirc;t&ocirc; trong nước trước ảnh hưởng của đại dịch. Đồng thời, cơ quan n&agrave;y ước t&iacute;nh, ch&iacute;nh s&aacute;ch tr&ecirc;n đ&atilde; giảm thu ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước khoảng 3.700 tỷ đồng. Đồng thời, trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, đại sứ qu&aacute;n một số nước như Indonesia, Th&aacute;i Lan v&agrave; Eurocham &yacute; kiến v&agrave; gặp Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh kiến nghị về việc ph&acirc;n biệt đối xử giữa xe nhập khẩu v&agrave; sản xuất trong nước.</p> <p class="Normal"><span><strong>Trong khi đ&oacute;, để hỗ trợ người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp &quot;hậu Covid-19&quot;, Thủ tướng đ&atilde; đồng &yacute; tiếp tục giảm một số loại ph&iacute;, lệ ph&iacute;. </strong></span>Cụ thể, giảm 50% gồm ph&iacute;, lệ ph&iacute; trong lĩnh vực chứng kho&aacute;n (trừ lệ ph&iacute; cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận h&agrave;nh nghề cho c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; ph&iacute; giảm s&aacute;t hoạt động chứng kho&aacute;n), ph&iacute; thẩm định dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng, ph&iacute; thẩm định thiết kế cơ sở, ph&iacute; thẩm định thiết kế kỹ thuật, ph&iacute; thẩm định dự to&aacute;n x&acirc;y dựng...</p> <p class="Normal">Lệ ph&iacute; cấp giấy ph&eacute;p th&agrave;nh lập ng&acirc;n h&agrave;ng, tổ chức t&iacute;n dụng phi ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; lệ ph&iacute; cấp chứng chỉ năng lực x&acirc;y dựng cho tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n cũng được giảm 50%. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh cũng giảm 30% ph&iacute; khai th&aacute;c v&agrave; sử dụng dữ liệu về m&ocirc;i trường, 30% ph&iacute; khai th&aacute;c, sử dụng th&ocirc;ng tin, dữ liệu kh&iacute; tượng thuỷ văn...</p> <p class="Normal">Ước t&iacute;nh ng&acirc;n s&aacute;ch giảm khoảng 1.000 tỷ đồng khi giảm số ph&iacute;, lệ ph&iacute; tr&ecirc;n trong năm 2020 nhưng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh vẫn đề xuất tiếp tục gia hạn đến 30/6/2021.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top