Không có chuyện mất bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM khi được rất nhiều phóng viên đặt vấn đề tại cuộc họp báo Triển khai kế hoạch của UBND TPHCM thực hiện kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ liên quan tới khu đô thị mới Thủ Thiêm” diễn ra chiều ngày 14/8.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Theo cập nhật mới nhất từ UBND TPHCM, thực hiện Th&ocirc;ng b&aacute;o số 1483/TB-TTCP ng&agrave;y 04/9/2018 của Thanh tra Ch&iacute;nh phủ về Kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu li&ecirc;n quan đến việc khiếu nại của c&ocirc;ng d&acirc;n về Khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m, theo đ&oacute; phần diện t&iacute;ch khoảng 4,3ha thuộc một phần Khu phố 1 phường B&igrave;nh An kh&ocirc;ng c&oacute; trong ranh quy hoạch Khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m (phần l&otilde;i 770ha) được ph&ecirc; duyệt tại Quyết định số 367/TTg ng&agrave;y 04/6/1996 của Thủ tướng Ch&iacute;nh Phủ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Quy hoạch n&agrave;y được x&aacute;c định theo c&aacute;c bản đồ sau: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng 1/5000 Khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m ghi ng&agrave;y 12/6/1995 c&oacute; đ&oacute;ng dấu của c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan (C&ocirc;ng ty Dịch vụ Ph&aacute;t triển Đ&ocirc; thị - UDESCO l&agrave; đơn vị lập, Sở X&acirc;y dựng v&agrave; Kiến tr&uacute;c sư trưởng Th&agrave;nh phố cho thấy: c&oacute; một số l&ocirc; đất, trong đ&oacute; c&oacute; phần diện t&iacute;ch khoảng 4,3ha thuộc Khu phố 1, phường B&igrave;nh An.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (từ 5 đến 10 năm) tỷ lệ 1/5000 ghi ng&agrave;y 20/11/1995 c&oacute; đ&oacute;ng dấu của c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan như n&ecirc;u tr&ecirc;n, nhưng kh&ocirc;ng x&aacute;c định một phần Khu phố 1, phường B&igrave;nh An thuộc phạm vi quy hoạch&quot;. Bản đồ sử dụng đất đ&iacute;nh k&egrave;m Quyết định 13585/KTST-QH ng&agrave;y 16/9/1998 về ph&ecirc; duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/2000 Khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>- Nguy&ecirc;n tắc x&aacute;c định ranh khu đất diện t&iacute;ch 4,39ha:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>UBND th&agrave;nh phố đ&atilde; căn cứ theo c&aacute;c bản đồ n&ecirc;u theo kết luận của Thanh tra Ch&iacute;nh phủ theo hướng mở rộng trọn &ocirc;, trọn thửa đất nhằm đảm bảo diện t&iacute;ch tổng cộng &iacute;t nhất đạt được 4,3ha v&agrave; ph&ugrave; hợp c&aacute;c điều kiện hiện trạng tại thời điểm lập phương &aacute;n bồi thường, hỗ trợ v&agrave; t&aacute;i định cư lần đầu ti&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>- Tổ chức lấy &yacute; kiến c&aacute;c Bộ li&ecirc;n quan, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sau khi lập bản đồ x&aacute;c định ranh khu đất 4,39ha, th&aacute;ng 11.2018, UBND TPHCM đ&atilde; c&oacute; văn bản gửi Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ, Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, Bộ X&acirc;y dựng để xin &yacute; kiến chỉ đạo. Sau đ&oacute;, th&aacute;ng 4.2019, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ (th&aacute;ng 4/2019), Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường (th&aacute;ng 5.2019), Bộ X&acirc;y dựng (th&aacute;ng 4.2019) đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn hướng dẫn UBND TP lập bản đồ x&aacute;c định ranh khu đất 4,39ha.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Thực hiện chỉ đạo của Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ Trương H&ograve;a B&igrave;nh, th&aacute;ng 5/2019, Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố đ&atilde; chủ tr&igrave; cuộc họp với Bộ X&acirc;y dựng, Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ về ranh giới khu đất 4,39ha. Tr&ecirc;n cơ sở thống nhất Bi&ecirc;n bản tại cuộc họp, UBND th&agrave;nh phố ho&agrave;n chỉnh bản đồ v&agrave; ban h&agrave;nh Quyết định x&aacute;c định ranh khu đất 4,39ha, Khu phố 1, phường B&igrave;nh An, quận 2 (theo đ&oacute; c&oacute; 331 hộ d&acirc;n bị ảnh hưởng trong khu vực n&agrave;y).</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Không có chuyện mất bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh 1." data-original="http://cafefcdn.com/2019/6/26/hinh-1-15615578052412090368952.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/08/14/hinh-1-15615578052412090368952.jpg" title="Không có chuyện mất bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng Nh&atilde; khẳng định kh&ocirc;ng c&oacute; kết luận n&agrave;o về việc mất bản đồ cả. Sau kết luận thanh tra, UBND TPHCM đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c cơ quan Trung ương x&aacute;c định lại ranh quy hoạch khu 4,3 ha v&agrave; đ&atilde; được UBND TPHCM ph&ecirc; duyệt h&ocirc;m 13/8.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2, cho biết quận đ&atilde; tiếp 331 hộ d&acirc;n trong khu 4,3 ha. Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp thu &yacute; kiến, đề xuất UBND TP v&agrave; được UBND TPHCM cơ bản th&ocirc;ng qua.&nbsp;<strongr>Đợt 2 tiếp x&uacute;c c&aacute;c hộ d&acirc;n để x&aacute;c định ranh ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; 4,39 ha. Quận đ&atilde; gửi thư mời 310 hộ v&agrave; đ&atilde; tiếp x&uacute;c 305 hộ. Sau khi tiếp x&uacute;c, tổ c&ocirc;ng t&aacute;c ho&agrave;n chỉnh dự thảo ch&iacute;nh x&aacute;c tr&igrave;nh UBND TP. Trong thời gian tới, quận 2 sẽ ho&agrave;n chỉnh ch&iacute;nh s&aacute;ch cho người d&acirc;n v&agrave; sẽ c&ocirc;ng bố với b&aacute;o ch&iacute;.</strongr></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><strongr>C&ograve;n theo &ocirc;ng V&otilde; Văn Hoan - Ph&oacute; Chủ tịch UBND TPHCM, để x&aacute;c định khu vực ngo&agrave;i ranh cần cơ sở ph&aacute;p l&yacute; n&ecirc;n việc n&agrave;y l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh. TP căn cứ v&agrave;o 2 bản đồ ch&iacute;nh. Bản đồ thứ nhất l&agrave; quy hoạch 1/2.000 năm 1997 v&agrave; bản đồ quy hoạch x&acirc;y dựng 1/5.000 năm 1995.&nbsp;</strongr></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><strongr>Phương ph&aacute;p x&aacute;c định c&oacute; 3 bước. Bước 1 l&agrave; số h&oacute;a v&agrave; quy đổi do c&aacute;c bản đồ c&oacute; tỷ lệ kh&aacute;c nhau. Bước 2 l&agrave; nắn chỉnh bản đồ theo hệ tọa độ thống nhất quốc gia VN 2000 được ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; đo vẽ năm 2003, l&agrave;m cơ sở l&agrave;m tim đường, tim s&ocirc;ng x&aacute;c định biến động. Bước 3 l&agrave; chồng c&aacute;c bản đồ l&ecirc;n nhau th&agrave;nh bản đồ h&agrave;nh ch&iacute;nh, bổ sung khung t&ecirc;n. &quot;</strongr>Kh&ocirc;ng thể dễ d&agrave;ng n&oacute;i 4,3 ha l&agrave; khu vực n&agrave;o. Q<strongr>uan điểm của TPHCM l&agrave; nếu đo đ&uacute;ng 4,3 ha th&igrave; c&oacute; một phần c&aacute;c hộ d&acirc;n bị thiệt th&ograve;i v&igrave; lấn v&agrave;o nh&agrave; d&acirc;n một ch&uacute;t. Do đ&oacute;, TPHCM chọn phương &aacute;n kh&ocirc;ng đụng v&agrave;o hiện trạng. Thay v&agrave;o đ&oacute;, TPHCM x&aacute;c định diện t&iacute;ch lớn hơn, lấy tim 3 con đường để l&agrave;m căn cứ bồi thường cho người d&acirc;n. TPHCM kh&ocirc;ng để cho người d&acirc;n bị thiệt th&ograve;i th&ecirc;m một lần nữa&quot;, &ocirc;ng Ho&agrave;n trả lời c&acirc;u hỏi của b&aacute;o ch&iacute;.</strongr></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo Nhịp sống kinh tế
back to top