TP HCM sẽ bồi thường cho người Thủ Thiêm theo giá đất hiện tại

Chiều 14/8, TP HCM công bố chính sách bồi thường khu 4,3 ha theo giá thị trường, kế hoạch thu hồi hàng nghìn tỷ đồng từ các chủ đầu tư đã được hưởng lợi.

<div> <p style="text-align: justify;">Buổi họp b&aacute;o của UBND TP HCM diễn ra l&uacute;c 16h tại Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị quận 2, song trước đ&oacute; hai tiếng nhiều hộ bị ảnh hưởng bởi dự &aacute;n Khu đ&ocirc; thị mới (KĐTM) Thủ Thi&ecirc;m (quận 2) đ&atilde; c&oacute; mặt. Họ y&ecirc;u cầu lực lượng chức năng được v&agrave;o nghe c&aacute;c th&ocirc;ng tin UBND TP HCM sẽ cung cấp v&igrave; &quot;li&ecirc;n quan trực tiếp đến quyền lợi&quot; của họ nhưng kh&ocirc;ng được chấp thuận. Chiều mai 15/8, th&agrave;nh phố sẽ gặp mặt c&aacute;c hộ d&acirc;n bị ảnh hưởng để trao đổi về c&aacute;c vấn đề n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Chủ tr&igrave; họp b&aacute;o l&agrave; &ocirc;ng V&otilde; Văn Hoan - Ph&oacute; chủ tịch phụ tr&aacute;ch đ&ocirc; thị của UBND TP HCM c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở ng&agrave;nh li&ecirc;n quan.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Phó chủ tịch UBND Võ Văn Hoan chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hữu Khoa." src="https://khds.1cdn.vn/2019/08/14/vo-van-hoan-2-4391-1565776579.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute; chủ tịch UBND V&otilde; Văn Hoan chủ tr&igrave; cuộc họp. Ảnh:<em> Hữu Khoa.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Mở đầu họp b&aacute;o, &ocirc;ng Từ Lương (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin - Truyền th&ocirc;ng) cho biết, TP HCM thực hiện dự &aacute;n KĐTM Thủ Thi&ecirc;m kh&ocirc;ng nhằm kinh doanh bất động sản. Phần lớn diện t&iacute;ch được ưu ti&ecirc;n x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, dịch vụ m&agrave; trung t&acirc;m th&agrave;nh phố hiện hữu c&ograve;n thiếu như: Quảng trường trung t&acirc;m, c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng; Trung t&acirc;m T&agrave;i ch&iacute;nh; Trung t&acirc;m Hội nghị triển l&atilde;m quốc tế; Cung Thiếu nhi, L&acirc;m vi&ecirc;n sinh th&aacute;i...</p> <p style="text-align: justify;">Sau hai kết luận 1483 (ng&agrave;y 4/9/2018) v&agrave; 1037 (ng&agrave;y 26/6) của Thanh tra Ch&iacute;nh phủ (TTCP), hiện th&agrave;nh phố x&aacute;c định được vị tr&iacute; khu đất 4,3 ha thuộc một phần Khu phố 1 phường B&igrave;nh An<strong> </strong>(nằm ngo&agrave;i quy hoạch Khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m)căn cứ tr&ecirc;n c&aacute;c bản đồ m&agrave; TTCP đ&atilde; n&ecirc;u. Th&agrave;nh phố đ&atilde; l&agrave;m theo hướng mở rộng trọn &ocirc;, trọn thửa đất v&agrave; ph&ugrave; hợp c&aacute;c điều kiện hiện trạng. Việc n&agrave;y cũng được Thủ tướng, Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n - M&ocirc;i trường, Bộ X&acirc;y dựng hướng dẫn; x&aacute;c định c&oacute; 331 hộ d&acirc;n bị ảnh hưởng.</p> <p style="text-align: justify;">Th&agrave;nh phố sẽ chốt phương &aacute;n giải quyết bồi thường, hỗ trợ, t&aacute;i định cư cho người d&acirc;n sau khi nghe &yacute; kiến của c&aacute;c hộ (hiện c&ograve;n 26 hộ chưa tiếp x&uacute;c), tr&igrave;nh HĐND th&agrave;nh phố (trong phi&ecirc;n họp bất thường gần nhất) th&ocirc;ng qua, l&agrave;m cơ sở để triển khai.</p> <p style="text-align: justify;">N&oacute;i th&ecirc;m về phương &aacute;n đền b&ugrave;, &ocirc;ng V&otilde; Văn Hoan cho biết, ch&iacute;nh s&aacute;ch bồi thường &quot;sẽ rất tốt&quot; v&igrave; &aacute;p dụng một hệ số quy đổi c&oacute; lợi cho người d&acirc;n. &quot;Qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m rất phức tạp, bồi thường theo gi&aacute; h&ocirc;m nay chứ kh&ocirc;ng phải gi&aacute; của 5, 10 năm trước. Gi&aacute; n&agrave;y được x&aacute;c định dựa tr&ecirc;n gi&aacute; ở c&aacute;c dự &aacute;n lận cận theo khung gi&aacute; nh&agrave; nước; gi&aacute; b&aacute;n nền đất, nền nh&agrave; t&aacute;i định cư cho người d&acirc;n cũng được t&iacute;nh theo gi&aacute; nh&agrave; nước. Theo phương &aacute;n n&agrave;y người d&acirc;n kh&ocirc;ng thiệt th&ograve;i m&agrave; c&ograve;n c&oacute; lợi&quot;, &ocirc;ng Hoan n&oacute;i.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ông Từ Lương thông báo về ranh khu vực 4,3 ha. Ảnh: Hữu Khoa." src="https://khds.1cdn.vn/2019/08/14/tu-luong-9082-1565776580.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Từ Lương th&ocirc;ng b&aacute;o về ranh khu vực 4,3 ha. Ảnh:<em> Hữu Khoa.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Về việc thực hiện theo<strong> </strong>Kết luận 1037 của TTCP (TP HCM bị cho l&agrave; sai phạm kinh tế h&agrave;ng chục ngh&igrave;n tỷ đồng), UBND th&agrave;nh phố đ&atilde; lập Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c thực hiện do Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố Nguyễn Th&agrave;nh Phong l&agrave;m tổ trưởng, 2 Ph&oacute; chủ tịch UBND th&agrave;nh phố l&agrave;m tổ ph&oacute; v&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở ng&agrave;nh, đơn vị l&agrave;m th&agrave;nh vi&ecirc;n (c&oacute; mời c&aacute;c Bộ X&acirc;y dựng, T&agrave;i ch&iacute;nh, T&agrave;i nguy&ecirc;n - M&ocirc;i trường, TTCP tham gia).</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, tổ c&ocirc;ng t&aacute;c x&aacute;c định 13 vấn đề với 22 đầu việc. Trong đ&oacute; c&oacute; việc x&aacute;c định chi ph&iacute; l&atilde;i vay trong phương ph&aacute;p thặng dư; sử dụng quỹ đất sạch để thực hiện thanh to&aacute;n cho c&aacute;c dự &aacute;n BT; xử l&yacute; việc x&acirc;y dựng của C&ocirc;ng ty cổ phần Đại Quang Minh; l&agrave;m r&otilde; v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng về khoản l&atilde;i tr&ecirc;n số tiền tạm ứng từ ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước (26.000 tỷ đồng); kiến nghị Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước kiểm to&aacute;n c&aacute;c dự &aacute;n BT; thu hồi về ng&acirc;n s&aacute;ch khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh to&aacute;n cho c&aacute;c dự &aacute;n BT bổ sung đối với C&ocirc;ng ty Đại Quang Minh v&agrave; l&atilde;i suất chậm nộp từ khi ph&aacute;t sinh đến nay.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, th&agrave;nh phố cũng đấu gi&aacute; quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nh&agrave; đầu tư theo quy định; xử l&yacute; chuyển tiếp c&aacute;c dự &aacute;n t&aacute;i định cư kh&ocirc;ng c&ograve;n nhu cầu, chuyển sang dự &aacute;n thương mại; kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t lại gi&aacute; đất v&agrave; nghĩa vụ t&agrave;i ch&iacute;nh của c&aacute;c dự &aacute;n đ&atilde; giao cho nh&agrave; đầu tư; r&agrave; so&aacute;t việc thay đổi quy hoạch chi tiết tại c&aacute;c dự &aacute;n đ&atilde; v&agrave; đang đầu tư x&acirc;y dựng; tổ chức kiểm điểm, xem x&eacute;t tr&aacute;ch nhiệm đối với c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan theo thẩm quyền. Tất cả những việc n&agrave;y phải th&agrave;nh phố sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh trước ng&agrave;y 30/9.</p> <p style="text-align: justify;">Trả lời c&acirc;u hỏi của c&aacute;c b&aacute;o về<strong> </strong>26.000 tỷ đồng<strong> </strong>tạm ứng ng&acirc;n s&aacute;ch bị TTCP cho l&agrave; sai phạm v&agrave; buộc thu hồi, b&agrave; Trần Mai Phương (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i ch&iacute;nh TP HCM) cho biết, số tiền n&agrave;y th&agrave;nh phố chi trả bồi thường, hỗ trợ, t&aacute;i định cư cho c&aacute;c hộ d&acirc;n bị ảnh hưởng bởi dự &aacute;n KĐTM Thủ Thi&ecirc;m. Muốn thu hồi lại, phải được quyết to&aacute;n. V&igrave; vậy, h&ocirc;m 8/8, UBND th&agrave;nh phố đ&atilde; kiến nghị Thủ tướng được tiếp tục thực hiện dự &aacute;n n&agrave;y xong sẽ quyết to&aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Hoan, số tiền n&agrave;y l&uacute;c đầu th&agrave;nh phố vay ng&acirc;n h&agrave;ng. Nhưng do dự &aacute;n k&eacute;o d&agrave;i, l&atilde;i suất mỗi ng&agrave;y một cao n&ecirc;n th&agrave;nh phố tạm ứng ng&acirc;n s&aacute;ch trả ng&acirc;n h&agrave;ng. Việc tạm ứng m&agrave; kh&ocirc;ng tất to&aacute;n h&agrave;ng năm l&agrave; vi phạm Luật Ng&acirc;n s&aacute;ch. &quot;Nếu Thủ tướng đồng &yacute; với kiến nghị, cho kiểm to&aacute;n, kiểm tra c&aacute;c kh&acirc;u l&agrave; th&agrave;nh phố đ&atilde; chi cho bồi thường th&igrave; cơ bản l&agrave; tất to&aacute;n v&agrave; ho&agrave;n trả được&quot;, &ocirc;ng Hoan n&oacute;i.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Bà Trần Mai Phương. Ảnh: Hữu Khoa." src="https://khds.1cdn.vn/2019/08/14/thu-thiem-2932-1565780493.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">B&agrave; Trần Mai Phương. Ảnh: <em>Hữu Khoa.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Về c&aacute;c dự &aacute;n sai phạm li&ecirc;n quan khu đất 160 ha t&aacute;i định cư (th&agrave;nh phố giao cho 51 doanh nghiệp l&agrave;m dự &aacute;n thương mại), &ocirc;ng V&otilde; Văn Hoan n&oacute;i &quot;chưa trả lời được&quot; v&igrave; TTCP chưa kết luận, đang xem x&eacute;t b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng.</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan c&aacute;c khiếu nại của nhiều người d&acirc;n cho rằng kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; 4,3 ha ngo&agrave;i ranh quy hoạch m&agrave; c&oacute; đến 5 khu phố, 3 phường đều ngo&agrave;i ranh; &ocirc;ng Hoan n&oacute;i rằng TTCP chỉ y&ecirc;u cầu th&agrave;nh phố kiểm tra, giải quyết. &quot;Th&agrave;nh phố đ&atilde; y&ecirc;u cầu UBND quận 2 hướng dẫn b&agrave; con l&agrave;m đơn gửi ch&iacute;nh quyền để l&agrave;m cơ sở xem x&eacute;t. Ng&agrave;y mai t&ocirc;i tiếp tục gặp để nghe &yacute; kiến b&agrave; con, c&ograve;n điều g&igrave; chưa tốt, chưa đ&uacute;ng để th&agrave;nh phố giải quyết&quot;, &ocirc;ng Hoan n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n để xảy ra sai phạm ở KĐTM Thủ Thi&ecirc;m (thuộc thẩm quyền TP HCM xử l&yacute;), hiện nhiều người đ&atilde; về hưu hoặc chuyển nơi kh&aacute;c sống n&ecirc;n th&agrave;nh phố mất nhiều thời gian để kiểm điểm. Dự t&iacute;nh đến ng&agrave;y 30/9 sẽ c&oacute; kết quả. C&ograve;n với c&aacute;c c&aacute;n bộ cấp cao thuộc thẩm quyền Trung ương quản l&yacute;, c&aacute;c cơ quan n&agrave;y cũng đang xem x&eacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Về việc TP HCM bị TTCP cho l&agrave; sai phạm, nguy cơ g&acirc;y thất tho&aacute;t h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ đồng, do duyệt gi&aacute; đất 26 triệu đồng/m2 (giảm 50% so với gi&aacute; c&aacute;c sở ng&agrave;nh đề xuất trước đ&oacute;); quỹ đất thương phẩm 221 ha chủ yếu thanh to&aacute;n đối ứng cho c&aacute;c dự &aacute;n BT (chỉ định nh&agrave; đầu tư) kh&ocirc;ng qua đấu gi&aacute;, l&agrave;m lợi cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư; &ocirc;ng Hoan cho biết, năm 2011 th&agrave;nh phố t&iacute;nh gi&aacute; đất 45-50 triệu đồng/m2 nhưng suốt thời gian d&agrave;i kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave; đầu tư. V&igrave; vậy, thường trực UBND th&agrave;nh phố thời kỳ đ&oacute; t&iacute;nh to&aacute;n lại chi ph&iacute; b&igrave;nh qu&acirc;n theo c&aacute;ch loại c&aacute;c dự &aacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh đầu tư c&ocirc;ng như trường học, c&ocirc;ng vi&ecirc;n; cầu, đường, hầm kết nối Thủ Thi&ecirc;m với b&ecirc;n ngo&agrave;i...</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Đ&acirc;y l&agrave; những dự &aacute;n m&agrave; nếu kh&ocirc;ng c&oacute; KĐTM Thủ Thi&ecirc;m th&igrave; th&agrave;nh phố vẫn phải l&agrave;m. Quan điểm của th&agrave;nh phố l&uacute;c đ&oacute; l&agrave; l&agrave;m sao để c&oacute; chi ph&iacute; đầu tư b&igrave;nh qu&acirc;n thấp nhằm dễ k&ecirc;u gọi nh&agrave; đầu tư&quot;, &ocirc;ng Hoan n&oacute;i. Th&agrave;nh phố, TTCP v&agrave; Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đang xem x&eacute;t t&iacute;nh lại - l&agrave; cơ sở để y&ecirc;u cầu c&aacute;c đơn vị, doanh nghiệp hưởng lợi từ KĐTM Thủ Thi&ecirc;m phải thực hiện nghĩa vụ t&agrave;i ch&iacute;nh với ng&acirc;n s&aacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">Cuối buổi họp b&aacute;o, &ocirc;ng Hoan một lần nữa n&oacute;i rằng TP HCM &quot;xin nghi&ecirc;m t&uacute;c chấp h&agrave;nh&quot; kết luận v&agrave; y&ecirc;u cầu của TTCP. Hai bản kết luận của TTCP l&agrave; căn cứ ph&aacute;p l&yacute; cao nhất để th&agrave;nh phố giải quyết cho người d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Về dự &aacute;n BT 4 tuyến đường trong KĐTM Thủ Thi&ecirc;m với số tiền duyệt kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định 1.500 tỷ đồng, UBND th&agrave;nh phố thừa nhận sai s&oacute;t khi vận dụng c&aacute;c cơ chế c&oacute; lợi cho doanh nghiệp hơn l&agrave; cho th&agrave;nh phố. Theo nguy&ecirc;n tắc, khi nh&agrave; đầu tư l&agrave;m xong mới thanh to&aacute;n BT nhưng th&agrave;nh phố lại đổi đất lu&ocirc;n khi k&yacute; hợp đồng. UBND th&agrave;nh phố sẽ gửi văn bản cho doanh nghiệp về việc thu hồi khoản tiền theo kết luận của TTCP.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với y&ecirc;u cầu thu hồi về ng&acirc;n s&aacute;ch 1.800 tỷ đồng v&agrave; l&atilde;i suất chậm nộp từ C&ocirc;ng ty Đại Quang Minh, &ocirc;ng Hoan n&oacute;i đ&acirc;y l&agrave; tiền th&agrave;nh phố tạm ứng cho Đại Quang Minh để l&agrave;m quảng trường. Th&agrave;nh phố giao nhiệm vụ th&ecirc;m cho doanh nghiệp nhưng họ chưa l&agrave;m, sẽ phải trả về ng&acirc;n s&aacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Kết luận thanh tra cho đ&oacute; l&agrave; việc l&agrave;m sai v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy sai thật. Lẽ ra phải lấy tiền đ&oacute; về, doanh nghiệp c&oacute; l&agrave;m nữa hay kh&ocirc;ng l&agrave; việc kh&aacute;c. C&ocirc;ng ty Đại Quang Minh đồng &yacute; nộp lại số tiền tr&ecirc;n c&ugrave;ng l&atilde;i suất ph&aacute;t sinh&quot;, &ocirc;ng Hoan n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Với c&aacute;c dự &aacute;n UBND th&agrave;nh phố giao đất kh&ocirc;ng qua đấu gi&aacute;, th&agrave;nh phố đang t&iacute;nh lại tiền sử dụng đất để thu hồi khoản c&ograve;n thiếu ở dự &aacute;n Khu phức hợp th&aacute;p quan s&aacute;t diện t&iacute;ch 11,5 ha; Khu phức hợp S&oacute;ng Việt diện t&iacute;ch 4,8 ha. Ri&ecirc;ng hai dự &aacute;n khu phức hợp th&ocirc;ng minh rộng hơn 5 ha (Tập đo&agrave;n Lotte l&agrave;m chủ đầu tư) v&agrave; khu phức hợp thể thao giải tr&iacute; hơn 20 ha (tập đo&agrave;n Vingroup l&agrave;m chủ đầu tư) th&agrave;nh phố đ&atilde; ngưng thủ tục thực hiện dự &aacute;n. Tuy nhi&ecirc;n, th&agrave;nh phố kiến nghị Thủ tướng cho Tập đo&agrave;n Lotte tiếp tục thực hiện dự &aacute;n v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i, c&oacute; cam kết của ch&iacute;nh phủ hai nước.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Hữu Khoa." src="https://khds.1cdn.vn/2019/08/14/hk-duong-thuthiem-01-jpg-6215-1565770662.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Một g&oacute;c khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m. Ảnh: <em>Hữu Khoa.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trong hai kết luận được c&ocirc;ng bố, TTCP chỉ ra h&agrave;ng loạt sai phạm của UBND TP HCM v&agrave; c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan (ở nhiều thời kỳ) trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai dự &aacute;n như: thu hồi sai 4,3 ha ngo&agrave;i ranh quy hoạch; giao đất quy hoạch t&aacute;i định cư 160 ha cho 51 doanh nghiệp l&agrave;m dự &aacute;n...</p> <p style="text-align: justify;">Để khắc phục, TTCP y&ecirc;u cầu TP HCM thu hồi hơn 26.000 tỷ đồng cho ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; phải c&oacute; giải ph&aacute;p huy động vốn để trả nợ c&aacute;c khoản vay ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; đầu tư cho KĐTM Thủ Thi&ecirc;m hơn 4.200 tỷ đồng; thu hồi về ng&acirc;n s&aacute;ch khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh to&aacute;n cho c&aacute;c dự &aacute;n BT bổ sung đối với C&ocirc;ng ty Đại Quang Minh l&agrave; 1.800 tỷ đồng v&agrave; l&atilde;i suất chậm nộp từ khi ph&aacute;t sinh đến nay. Những việc n&agrave;y phải ho&agrave;n th&agrave;nh trước ng&agrave;y 30/9 để b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, TTCP đề nghị UBND TP HCM xử l&yacute; tr&aacute;ch nhiệm c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n vi phạm. Đối với những người thuộc diện Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; Ban B&iacute; thư quản l&yacute; sẽ được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem x&eacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, người d&acirc;n bị ảnh hưởng bởi dự &aacute;n Thủ Thi&ecirc;m vẫn chưa đồng t&igrave;nh v&igrave; cho rằng c&aacute;c kết luận của TTCP chưa chỉ r&otilde; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n sai phạm v&agrave; chưa l&agrave;m r&otilde; được những khiếu nại của họ.</p> <p style="text-align: justify;">KĐTM Thủ Thi&ecirc;m được Thủ tướng ph&ecirc; duyệt quy hoạch năm 1996, rộng 930 ha. Đ&acirc;y l&agrave; trung t&acirc;m t&agrave;i ch&iacute;nh, văn ho&aacute;, thương mại, dịch vụ cao cấp... được mở rộng của th&agrave;nh phố, nằm b&ecirc;n bờ Đ&ocirc;ng s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, đối diện quận 1 v&agrave; chỉ c&aacute;ch 300 m đường chim bay.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Trung Sơn</strong></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
THƯ TOÀ SOẠN

THƯ TOÀ SOẠN

Ấn phẩm Khoa học và Đời sống đã bước sang tuổi 64. Suốt hành trình phát triển, tờ báo đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc từ nội dung lẫn hình thức trình bày.
back to top