Khi ông Trump là tổng tư lệnh, bác sĩ thường phải gật đầu

Hệ thống bác sĩ quân y đã cản trở quyền của công chúng được biết về tình trạng sức khỏe của tổng thống, do bệnh nhân không chỉ là cấp trên, mà còn là tổng tư lệnh quân đội.

<div> <p>Chuyến đi của Tổng thống Trump b&ecirc;n ngo&agrave;i Bệnh viện Qu&acirc;n y Quốc gia Walter Reed tối 4/10, việc &ocirc;ng nhiều lần y&ecirc;u cầu xuất viện v&agrave; việc &ocirc;ng phủ nhận mạnh mẽ mức độ nghi&ecirc;m trọng của virus corona cho thấy r&otilde; vấn đề rất bất thường v&agrave; bất định với b&aacute;c sĩ của tổng thống: bệnh nh&acirc;n cũng đồng thời l&agrave; cấp tr&ecirc;n.</p> <p>Trong trường hợp của b&aacute;c sĩ Sean P. Conley, b&aacute;c sĩ Nh&agrave; Trắng, cũng l&agrave; b&aacute;c sĩ của Hải qu&acirc;n <span>Mỹ</span>, bệnh nh&acirc;n vừa l&agrave; cấp tr&ecirc;n vừa l&agrave; tổng tư lệnh. Kh&ocirc;ng tu&acirc;n theo mong muốn của &ocirc;ng Trump c&oacute; thể bị xem l&agrave; kh&ocirc;ng chịu phối hợp, một trong những tội danh nặng nhất trong qu&acirc;n đội.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bac si cua ong trump anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/07/znews-photo-zadn-vn_merlin_178098234_2a13a4ac_064b_4e1e_9d31_0c4d07a10c48_jumbo.jpg" title="bác sĩ của ông trump ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&aacute;c sĩ Conley trong cuộc họp b&aacute;o ở Walter Reed h&ocirc;m 5/10. Ảnh: <em>New York Times.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Truyền thống &quot;giấu bệnh&quot;</h3> <p>&Ocirc;ng Trump, giống nhiều tổng thống, đ&atilde; chọn b&aacute;c sĩ qu&acirc;n y, từ l&acirc;u được coi l&agrave; người quản l&yacute; thuận tiện nhất v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy nhất đối với sức khỏe tổng thống, trong khi th&ocirc;ng tin y tế vẫn được bảo vệ chặt chẽ.</p> <p>B&aacute;c sĩ Conley, người từng l&agrave; b&aacute;c sĩ cấp cứu trong Hải qu&acirc;n Mỹ với h&agrave;m thiếu t&aacute;, h&ocirc;m 5/10 cho biết d&ugrave; tổng thống &quot;chưa qua khỏi nguy hiểm&quot;, &ocirc;ng đồng &yacute; với quyết định của &ocirc;ng Trump về việc rời cơ sở y tế của qu&acirc;n đội ở bang Maryland.</p> <p>&quot;Tổng thống l&agrave; bệnh nh&acirc;n phi thường trong thời gian ở đ&acirc;y v&agrave; &ocirc;ng ấy đang phối hợp với ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; nh&oacute;m&quot;, b&aacute;c sĩ Conley n&oacute;i trong một cuộc họp b&aacute;o ở Walter Reed, qua đ&oacute; &ocirc;ng cho hay &ocirc;ng Trump sẽ xuất viện.</p> <p>&quot;&Ocirc;ng ấy chưa bao giờ th&uacute;c &eacute;p ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m bất cứ điều g&igrave;&quot;, b&aacute;c sĩ n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>Mặc d&ugrave; th&ocirc;ng thường những người phục vụ trong qu&acirc;n đội sẽ được điều trị bởi một nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế cấp thấp hơn, chỉ c&oacute; tổng thống mới l&agrave; cấp tr&ecirc;n cao nhất v&agrave; trong trường hợp của Walter Reed, về mặt kỹ thuật, &ocirc;ng Trump c&oacute; quyền chỉ huy to&agrave;n bộ trung t&acirc;m y tế. Giống c&aacute;c tổng thống kh&aacute;c, &ocirc;ng Trump dường như đ&atilde; chọn một b&aacute;c sĩ chịu tr&aacute;ch nhiệm th&ocirc;ng b&aacute;o về t&igrave;nh trạng sức khỏe của &ocirc;ng.</p> <p>&quot;C&aacute;c tổng thống đưa ra quyết định n&agrave;y dựa tr&ecirc;n ch&iacute;nh trị hơn l&agrave; y học&quot;, Matthew Algeo, t&aacute;c giả cuốn <em>Tổng thống l&agrave; một người bệnh</em> v&agrave; c&aacute;c cuốn s&aacute;ch kh&aacute;c về chức vụ tổng thống, cho biết. &quot;V&agrave; c&oacute; xung đột cố hữu giữa ch&iacute;nh trị v&agrave; y học&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Algeo cho biết vấn đề n&agrave;y đ&atilde; cản trở quyền của c&ocirc;ng ch&uacute;ng trong việc được biết về t&igrave;nh trạng của tổng thống, n&ecirc;n một ủy ban cần được th&agrave;nh lập để đ&aacute;nh gi&aacute; lại c&aacute;ch tổng thống được chăm s&oacute;c.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bac si cua ong trump anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/07/znews-photo-zadn-vn_063_1278692363.jpg" title="bác sĩ của ông trump ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thống Trump tại Nh&agrave; Trắng h&ocirc;m 5/10 sau khi rời Walter Reed. Ảnh: <em>AFP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng phải l&agrave; tổng thống đầu ti&ecirc;n cố gắng &quot;n&oacute;i giảm n&oacute;i tr&aacute;nh&quot; về bệnh t&igrave;nh, v&agrave; những người kh&aacute;c đ&atilde; đi xa hơn. Vấn đề chỉ l&agrave; đội ngũ của &ocirc;ng Trump đ&atilde; đặc biệt vụng về trong việc che giấu t&igrave;nh trạng của tổng thống, theo &ocirc;ng Algeo.</p> <p>Abraham Lincoln đang ủ bệnh đậu m&ugrave;a khi &ocirc;ng đọc Diễn văn Gettysburg nổi tiếng, chuyện m&agrave; c&aacute;c trợ l&yacute; của &ocirc;ng sau đ&oacute; đ&atilde; cố gắng giảm thiểu mức độ nghi&ecirc;m trọng. Woodrow Wilson bị đột quỵ v&agrave; việc n&agrave;y đ&atilde; được che giấu trong suốt 4 th&aacute;ng, khiến &ocirc;ng yếu đi rất nhiều v&agrave;o cuối nhiệm kỳ thứ hai.</p> <p>Cuộc phẫu thuật ung thư của Grover Cleveland đ&atilde; được giấu k&iacute;n trong gần một phần tư thế kỷ. Franklin D. Roosevelt (FDR) v&agrave; c&aacute;c trợ l&yacute; của &ocirc;ng đ&atilde; che đậy việc &ocirc;ng kh&ocirc;ng thể đi lại m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; người trợ gi&uacute;p, hậu quả của bệnh bại liệt, cũng như một loạt bệnh nghi&ecirc;m trọng v&agrave;o cuối đời của &ocirc;ng. Warren G. Harding c&oacute; vấn đề về tim kh&ocirc;ng được tiết lộ .</p> <p>&quot;Ấn tượng của t&ocirc;i l&agrave; FDR c&oacute; lẽ đ&atilde; phủ nhận t&igrave;nh trạng của &ocirc;ng ấy tồi tệ như thế n&agrave;o&quot;, Susan Dunn, gi&aacute;o sư khoa học nh&acirc;n văn tại Đại học Williams v&agrave; l&agrave; t&aacute;c giả của một cuốn s&aacute;ch về cố tổng thống n&agrave;y, cho biết. &quot;Đ&oacute; cũng l&agrave; m&ugrave;a bầu cử với FDR, khi sức khỏe của &ocirc;ng trở n&ecirc;n tồi tệ đ&aacute;ng kể. C&oacute; lẽ Trump, giống FDR, cũng đang phủ nhận mức độ nghi&ecirc;m trọng của bệnh t&igrave;nh&quot;.</p> <h3>H&agrave;nh xử v&ocirc; tr&aacute;ch nhiệm</h3> <p>B&agrave; n&oacute;i rằng &ocirc;ng Trump đ&atilde; &quot;h&agrave;nh xử v&ocirc; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; cố t&igrave;nh phớt lờ mức độ nghi&ecirc;m trọng của đại dịch, một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng thực sự, v&agrave; việc &ocirc;ng ất khăng khăng rời bệnh viện h&ocirc;m nay chỉ nhấn mạnh h&agrave;nh vi của &ocirc;ng ấy&quot;.</p> <p>C&aacute;c h&igrave;nh thức truyền th&ocirc;ng hiện đại, đặc biệt l&agrave; mạng x&atilde; hội, l&agrave;m cho việc che giấu bất kỳ bệnh tật hoặc t&igrave;nh trạng sức khỏe n&agrave;o trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn hơn nhiều so với c&aacute;c thế hệ trước. V&igrave; vậy, b&aacute;c sĩ của &ocirc;ng Trump dường như đ&atilde; chọn một con đường kh&aacute;c, l&agrave;m rối tung th&ocirc;ng tin với d&ograve;ng thời gian mơ hồ v&agrave; ng&ocirc;n ngữ kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p>Chẳng hạn, việc chối bỏ thực tế rằng &ocirc;ng Trump đ&atilde; phải thở oxy, theo m&ocirc; tả của &ocirc;ng Algeo, &quot;gợi nhớ đến tiểu phẩm <em>Monty Python</em>, trong đ&oacute; một trong hiệp sĩ - người bị chặt một ch&acirc;n, rồi ch&acirc;n c&ograve;n lại v&agrave; th&ecirc;m một c&aacute;nh tay - n&oacute;i &#39;đ&acirc;y chỉ l&agrave; một vết xước&#39;&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bac si cua ong trump anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/07/znews-photo-zadn-vn_000_8rf2cd.jpg" title="bác sĩ của ông trump ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Trump ra ngo&agrave;i bệnh viện bằng xe một c&aacute;ch chớp nho&aacute;ng h&ocirc;m 4/10. Ảnh:<em> AFP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tất cả g&acirc;y ra sự hoang mang rộng r&atilde;i giữa những người c&oacute; thể đ&atilde; phơi nhiễm virus v&igrave; tổng thống v&agrave; những người đ&atilde; nhận kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh, v&agrave; cảm gi&aacute;c chung rằng việc chăm s&oacute;c &ocirc;ng được C&aacute;nh T&acirc;y Nh&agrave; Trắng quản l&yacute; nhiều hơn l&agrave; c&aacute;c b&aacute;c sĩ.</p> <p>Điều bất thường hơn l&agrave; &ocirc;ng Trump khăng khăng cố gắng tiếp tục c&aacute;c hoạt động b&igrave;nh thường trong khi &ocirc;ng mắc một căn bệnh rất dễ l&acirc;y lan v&agrave; dễ biến đổi, căn bệnh đặc biệt nguy hiểm đối với những người ở độ tuổi v&agrave; c&oacute; c&acirc;n nặng như &ocirc;ng.</p> <p>Hầu hết chuy&ecirc;n gia đồng &yacute; rằng c&aacute;c tổng thống c&oacute; tiếng n&oacute;i cuối c&ugrave;ng trong việc chăm s&oacute;c sức khỏe của họ theo c&aacute;ch m&agrave; hầu hết bệnh nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i qu&acirc;n đội kh&ocirc;ng c&oacute;, v&agrave; những quyết định đ&oacute; cuối c&ugrave;ng sẽ l&agrave;m mang tiếng c&aacute;c b&aacute;c sĩ.</p> <p>&quot;To&agrave;n bộ những quyết định n&agrave;y đều nằm dưới ch&acirc;n tổng thống v&agrave; điều đ&oacute; đang đặt c&aacute;c bệnh viện v&agrave; b&aacute;c sĩ v&agrave;o t&igrave;nh thế tồi tệ&quot;, David Lapan, cựu quan chức tại Bộ Quốc ph&ograve;ng v&agrave; Bộ An ninh Nội địa, đồng thời l&agrave; đại t&aacute; thủy qu&acirc;n lục chiến đ&atilde; nghỉ hưu, nhận định. &quot;Khi c&aacute;c b&aacute;c sĩ bước ra v&agrave; n&oacute;i những điều trong c&aacute;c cuộc họp b&aacute;o m&agrave; bị cho l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng sự thật hoặc g&acirc;y kh&oacute; chịu, điều đ&oacute; l&agrave;m mất uy t&iacute;n của b&aacute;c sĩ đ&oacute; v&agrave; qu&acirc;n đội&quot;.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/c26hIxpruVA/49ba476c2623cf7d9632/68377a5dd21b3b45620a/720/1def8db978f591abc8e4.mp4?authen=exp=1602198590~acl=/c26hIxpruVA/*~hmac=b9ea3b91062e481346cf2038a60c7854" false="" source-url="/video-ong-trump-phat-bieu-sau-khi-roi-benh-vien-post1138699.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="1def8db978f591abc8e4" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_10_06/trump.JPG" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/dqdJW6izFcI/86da9a0cfb43121d4b52/3731375b9f1d76432f0c/480/1def8db978f591abc8e4.mp4?authen=exp=1602198590~acl=/dqdJW6izFcI/*~hmac=35075e70504b09c2418abbd425ce535b" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/tcf1ECAFmRM/whls/vod/0/XeE2L-8h8Y820W55mAC/1def8db978f591abc8e4.m3u8?authen=exp=1602155390~acl=/tcf1ECAFmRM/*~hmac=173a1477a9d26fb4d0596e80c430a1e7" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/dqdJW6izFcI/86da9a0cfb43121d4b52/3731375b9f1d76432f0c/480/1def8db978f591abc8e4.mp4?authen=exp=1602198590~acl=/dqdJW6izFcI/*~hmac=35075e70504b09c2418abbd425ce535b" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/c26hIxpruVA/49ba476c2623cf7d9632/68377a5dd21b3b45620a/720/1def8db978f591abc8e4.mp4?authen=exp=1602198590~acl=/c26hIxpruVA/*~hmac=b9ea3b91062e481346cf2038a60c7854" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>&Ocirc;ng Trump ph&aacute;t biểu sau khi rời bệnh viện</span></strong> Tổng thống Donald Trump rời bệnh viện h&ocirc;m 5/10 để trở về Nh&agrave; Trắng, tiếp tục qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị Covid-19.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top