Khi nào tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt hai?

26.308 thí sinh ở các địa phương đang lo lắng, không biết bao giờ kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt hai diễn ra, cũng như chỉ tiêu xét tuyển của trường đại học còn bao nhiêu phần trăm.

<div> <p>Ng&agrave;y 12/8, Gi&aacute;m đốc Sở GD&amp;ĐT tỉnh Đắk Lắk, &ocirc;ng Phạm Đăng Khoa, y&ecirc;u cầu hiệu trưởng c&aacute;c trường THPT c&oacute; kế hoạch &ocirc;n tập, phụ đạo trực tuyến cho học sinh học lực yếu; giao b&agrave;i ph&ugrave; hợp năng lực cho từng đối tượng học sinh để c&aacute;c em bước v&agrave;o kỳ thi đợt hai.</p> <p>L&atilde;nh đạo sở n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng qu&ecirc;n y&ecirc;u cầu c&aacute;c trường thường xuy&ecirc;n th&ocirc;ng tin tới hơn 5.000 học sinh chưa được dự thi về t&igrave;nh h&igrave;nh tổ chức kỳ thi để c&aacute;c em y&ecirc;n t&acirc;m.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="to chuc thi tot nghiep THPT dot 2 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/16/17/znews-photo-zadn-vn_a3_ocvw.jpg" title=" tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Th&iacute; sinh cười tươi sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại H&agrave; Nội. Ảnh: <em>Tiền Phong.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Thầy Nguyễn Ngọc Ch&iacute;n, Hiệu trưởng trường THPT Quế Sơn (Quảng Nam), cho biết trường c&oacute; 2 học sinh thuộc diện phải c&aacute;ch ly, đến l&uacute;c n&agrave;y mới kết th&uacute;c. &ldquo;Cả thầy v&agrave; tr&ograve; đều rất lo lắng, nhất l&agrave; kh&ocirc;ng biết bao giờ mới ổn định được dịch Covid-19 để Bộ GD&amp;ĐT tổ chức thi&rdquo;, &ocirc;ng Ch&iacute;n n&oacute;i.</p> <p>Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở GD&amp;ĐT th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng, &ocirc;ng Mai Tấn Linh, th&ocirc;ng tin th&agrave;nh phố đang trong t&igrave;nh trạng nh&agrave; c&aacute;ch ly nh&agrave;. Sở GD&amp;ĐT đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o đến c&aacute;c trường THPT v&agrave; trung t&acirc;m GDTX giữ li&ecirc;n lạc với học sinh thường xuy&ecirc;n để động vi&ecirc;n c&aacute;c em lớp 12 năm nay tiếp tục tự học, tr&aacute;nh t&acirc;m l&yacute; hoang mang, lo lắng.</p> <p>Về kế hoạch tổ chức kỳ thi đợt hai, l&atilde;nh đạo Sở GD&amp;ĐT TP Đ&agrave; Nẵng n&oacute;i địa phương đ&atilde; chuẩn bị 24 điểm thi ch&iacute;nh thức v&agrave; 7 điểm thi dự ph&ograve;ng. Mỗi điểm thi c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c ph&ograve;ng thi dự ph&ograve;ng. C&aacute;n bộ coi thi, tổ chức thi đ&atilde; được điều động v&agrave; c&oacute; kế hoạch đổi người khi cần thiết.</p> <p>Mọi điều kiện tổ chức về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, sở GD&amp;ĐT đ&atilde; chuẩn bị sẵn s&agrave;ng. T&ugrave;y t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh, khi th&agrave;nh phố thấy đảm bảo an to&agrave;n, UBND sẽ c&ugrave;ng c&aacute;c địa phương Quảng Nam, Đắk Lắk đề xuất Bộ GD&amp;ĐT tổ chức kỳ thi cho c&aacute;c em.</p> <p>Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 mới đ&acirc;y, về tổ chức thi tốt nghiệp THPT, Ban Chỉ đạo y&ecirc;u cầu Bộ GD&amp;ĐT chuẩn bị sẵn s&agrave;ng điều kiện để sau khi dịch ở c&aacute;c địa phương được khống chế, sẽ tiến h&agrave;nh tổ chức thi ngay. L&atilde;nh đạo Bộ GD&amp;ĐT cho biết đơn vị đ&atilde; l&ecirc;n tất cả phương &aacute;n tổ chức đợt thi tiếp theo, để sớm ho&agrave;n th&agrave;nh kỳ thi năm nay theo quy định.</p> <p>Về đề thi, Cục trưởng Cục Quản l&yacute; Chất lượng (Bộ GD&amp;ĐT) khẳng định đề thi đợt hai c&oacute; độ kh&oacute; tương đồng đợt một.</p> <p>&ldquo;Việc tổ chức kỳ thi đợt hai cũng sẽ đảm bảo yếu tố nghi&ecirc;m t&uacute;c, an to&agrave;n, đ&uacute;ng quy chế&rdquo;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>Kỳ thi vẫn được tổ chức tại c&aacute;c địa phương, c&oacute; thể t&ugrave;y t&igrave;nh h&igrave;nh, xem x&eacute;t cả số lượng th&iacute; sinh để t&iacute;nh to&aacute;n phương &aacute;n. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Trinh khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho th&iacute; sinh.</p> <p>Về chỉ ti&ecirc;u tuyển sinh đại học cho c&aacute;c học sinh thi đợt hai, b&agrave; Nguyễn Thu Thủy, Quyền Vụ trưởng Vụ Gi&aacute;o dục Đại học, Bộ GD&amp;ĐT, cho rằng bộ đ&atilde; t&iacute;nh to&aacute;n đến đảm bảo quyền lợi cho th&iacute; sinh bằng việc ban h&agrave;nh c&ocirc;ng văn hướng dẫn, đề nghị c&aacute;c trường đại học d&agrave;nh tỷ lệ, chỉ ti&ecirc;u ph&ugrave; hợp cho th&iacute; sinh l&ugrave;i kỳ thi đợt sau. Tuy nhi&ecirc;n, th&iacute; sinh phải l&ugrave;i thi kh&ocirc;ng chỉ x&eacute;t tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, m&agrave; c&ograve;n bằng nhiều phương thức kh&aacute;c nhau.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top