Khẩu trang 1.000 bán giá 35.000 đồng, Taseco Airs đang kiếm lãi từ kinh doanh tại sân bay như thế nào?

Mạng xã hội mấy ngày qua xôn xao thông tin công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs) bán khẩu trang với giá 35.000 đồng/chiếc tại cửa hàng kinh doanh tại sân bay và bị cho là "trục lợi" giữa tâm bão.

<div> <p><span>Dịch vi&ecirc;m phổi cấp virus corona (nCoV) từ Vũ H&aacute;n, Trung Quốc t&iacute;nh đến s&aacute;ng 28/1 đ&atilde; khiến 106 người thiệt mạng v&agrave; số ca nhiễm bệnh vượt hơn 4.000 người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ban đầu cho rằng dịch bệnh n&agrave;y chỉ đang b&aacute;o động tại Trung Quốc, chưa phải l&agrave; một cuộc khủng hoảng sức khoẻ to&agrave;n cầu. Tuy nhi&ecirc;n sau đ&oacute; WHO đ&atilde; phải sửa lại đ&aacute;nh gi&aacute; nguy cơ to&agrave;n cầu của chủng virus g&acirc;y chết người corona từ mức &quot;moderate&quot; (vừa phải) ban đầu th&agrave;nh mức &quot;high&quot; (cao).</span></p> <p><span>Ch&iacute;nh phủ Trung Quốc đ&atilde; ban h&agrave;nh lệnh cấm người d&acirc;n đi du lịch nước ngo&agrave;i từ ng&agrave;y 27/1 b&ecirc;n cạnh c&aacute;c biện ph&aacute;p phong toả &quot;nội bất xuất, ngoại bất nhập&quot; tại một số tỉnh b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch như Vũ H&aacute;n.</span></p> <p><span>Tất cả c&aacute;c nước hiện nay đều n&acirc;ng cảnh gi&aacute;c cao độ với dịch bệnh, s&acirc;n bay, cửa khẩu đều trang bị m&aacute;y kiểm tra th&acirc;n nhiệt v&agrave; bất cứ trường hợp n&agrave;o nghi ngờ đều bị đưa v&agrave;o khu vực c&aacute;ch ly.&nbsp; </span></p> <div> <div><span><img alt="Bán khẩu trang mệnh giá 1.000 đồng/chiếc với giá 35.000 đồng/chiếc tại sân bay giữa tâm bão virus Corona bùng phát, Taseco Air làm ăn ra sao? - Ảnh 1." data-original="http://cafefcdn.com/2020/1/28/fb-cap-doi000-1oc5q8-2697-1580003524-1580187955423284750600.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/20/fb-cap-doi000-1oc5q8-2697-1580003524-1580187955423284750600.jpg" title="Bán khẩu trang mệnh giá 1.000 đồng/chiếc với giá 35.000 đồng/chiếc tại sân bay giữa tâm bão virus Corona bùng phát, Taseco Air làm ăn ra sao? - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>C&aacute;c b&aacute;c sĩ tại Vũ H&aacute;n (ảnh: AFP)</span></p> </div> </div> <p><span>Thị trường khẩu trang y tế cũng v&igrave; thế n&oacute;ng l&ecirc;n từng ng&agrave;y, một số loại khẩu trang 3 lớp đ&atilde; tăng gi&aacute; gấp rưỡi, c&oacute; nơi b&aacute;n 100.000 đồng/5 chiếc, c&oacute; nơi b&aacute;n 150.000 đồng/10 chiếc, tuỳ gi&aacute;, tuỳ loại. Khẩu trang 3M 9001v c&oacute; gi&aacute; 250.000 đồng/chiếc c&oacute; thể ngăn được bụi mịn. Tuy nhi&ecirc;n theo chia sẻ của b&aacute;c sĩ Trần Văn Ph&uacute;c, người d&acirc;n ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể sử dụng khẩu trang y tế th&ocirc;ng dụng d&ugrave;ng 1 lần để ngăn ngừa chất tiết bắn ra từ người mang mầm bệnh. Th&ocirc;ng thường loại khẩu trang n&agrave;y b&aacute;n tại hiệu thuốc c&oacute; gi&aacute; 1.000 đồng/chiếc. </span></p> <div> <div><span><img alt="Bán khẩu trang mệnh giá 1.000 đồng/chiếc với giá 35.000 đồng/chiếc tại sân bay giữa tâm bão virus Corona bùng phát, Taseco Air làm ăn ra sao? - Ảnh 2." data-original="http://cafefcdn.com/2020/1/28/cccf9aa4f385531535e7d3a47e83de59-15801880266091073302405.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/09/cccf9aa4f385531535e7d3a47e83de59-15801880266091073302405.jpg" title="Bán khẩu trang mệnh giá 1.000 đồng/chiếc với giá 35.000 đồng/chiếc tại sân bay giữa tâm bão virus Corona bùng phát, Taseco Air làm ăn ra sao? - Ảnh 2." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>Khẩu trang 3M hiện c&oacute; gi&aacute; từ 176.000 - 200.000 đồng/chiếc</span></p> </div> </div> <p><span>Mạng x&atilde; hội mấy ng&agrave;y qua x&ocirc;n xao th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng ty cổ phần Dịch vụ H&agrave;ng kh&ocirc;ng Taseco (Taseco Airs) b&aacute;n khẩu trang với gi&aacute; 35.000 đồng/chiếc tại cửa h&agrave;ng kinh doanh tại s&acirc;n bay v&agrave; bị cho l&agrave; &quot;trục lợi&quot; giữa t&acirc;m b&atilde;o. Tuy nhi&ecirc;n ngay lập tức khi nhận được phản &aacute;nh, &ocirc;ng L&ecirc; Anh Quốc, Tổng gi&aacute;m đốc Taseco đ&atilde; gọi điện cho ph&oacute;ng vi&ecirc;n trần t&igrave;nh rằng &ocirc;ng đang ăn Tết ở qu&ecirc;, v&agrave; sau khi nhận được phản &aacute;nh, g&oacute;p &yacute; từ dư luận, &ocirc;ng đ&atilde; r&uacute;t kinh nghiệm v&agrave; khắc phục sai lầm bằng c&aacute;ch ph&aacute;t miễn ph&iacute; 10.000 khẩu trang y tế cho người d&acirc;n tại c&aacute;c điểm b&aacute;n h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty. Nếu số lượng n&agrave;y kh&ocirc;ng đủ c&ocirc;ng ty sẽ ph&aacute;t tiếp để c&ugrave;ng với cả nước chống dịch Corona.</span></p> <p><span>Taseco Airs hiện nay đang kinh doanh cửa h&agrave;ng b&aacute;ch ho&aacute; lưu niệm, cửa h&agrave;ng miễn thuế tại s&acirc;n bay Nội B&agrave;i, với thương hiệu Lucky v&agrave; Jalux Taseco. C&ocirc;ng ty con của c&ocirc;ng ty gồm Taseco Đ&agrave; Nẵng, Taseco Oceanview Đ&agrave; Nẵng (vận h&agrave;nh kh&aacute;ch sạn Alacarte), Taseco S&agrave;i G&ograve;n, Taseco Media, CTCP Suất ăn h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam v&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH miễn thuế Jalux- Taseco. Nếu s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất l&agrave; &quot;s&acirc;n nh&agrave;&quot; của Sasco, c&ocirc;ng ty kinh doanh h&agrave;ng miễn thuế của nh&agrave; Jonathan Hạnh Nguyễn th&igrave; Taseco Air hiện nay mới chỉ hiện diện tại s&acirc;n bay Nội B&agrave;i, Đ&agrave; Nẵng, Cam Ranh v&agrave; V&acirc;n Đồn.&nbsp;</span></p> <p><span>Cổ đ&ocirc;ng lớn nhất của Taseco Airs l&agrave; CTCP Dịch vụ h&agrave;ng kh&ocirc;ng Thăng Long (nắm giữ 55%), hai cổ đ&ocirc;ng nước ngo&agrave;i l&agrave; quỹ PENM IV của Đức (nắm giữ 16,09%) v&agrave; quỹ STIC của H&agrave;n Quốc (nắm giữ 10%).</span></p> <p><span>Nhờ sự ph&aacute;t triển của lĩnh vực h&agrave;ng kh&ocirc;ng, 5 năm qua Taseco Airs tăng trưởng kh&ocirc;ng ngừng. Năm 2019, doanh thu ước đạt 1.137,3 tỷ đồng, tăng 31,5% so với năm 2018; Lợi nhuận trước thuế đạt 265,2 tỷ đồng, tăng 30,1% so với năm 2018. T&igrave;nh h&igrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh của c&ocirc;ng ty kh&aacute; l&agrave;nh mạnh với 830 tỷ tổng t&agrave;i sản, tiền v&agrave; tương đương tiền gần 190 tỷ, tiền gửi ng&acirc;n h&agrave;ng 83 tỷ, vốn chủ sở hữu 450 tỷ v&agrave; gần như kh&ocirc;ng vay nợ. </span></p> <div> <div><span><img alt="Bán khẩu trang mệnh giá 1.000 đồng/chiếc với giá 35.000 đồng/chiếc tại sân bay giữa tâm bão virus Corona bùng phát, Taseco Air làm ăn ra sao? - Ảnh 3." data-original="http://cafefcdn.com/2020/1/28/screen-shot-2020-01-28-at-121125-pm-158018830130599382680.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/17/screen-shot-2020-01-28-at-121125-pm-158018830130599382680.png" title="Bán khẩu trang mệnh giá 1.000 đồng/chiếc với giá 35.000 đồng/chiếc tại sân bay giữa tâm bão virus Corona bùng phát, Taseco Air làm ăn ra sao? - Ảnh 3." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>Đơn vị: Tỷ đồng</span></p> </div> </div> <p>Ch&acirc;u Cao</p> <p data-field="source">Theo Tr&iacute; thức trẻ</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty TNHH Med Service (Công ty Med Service, Y2 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP HCM) bị phạt hơn 122 triệu đồng do có vi phạm tại Phòng khám đa khoa Medigo - nhà thuốc Medigo (296 Trần Não, KP2, phường An Khánh, TP Thủ Đức).
back to top