Kẻ chém 4 người tử vong ở Đan Phượng đối mặt án tử

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đông là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt tính mạng của em trai và 3 thành viên trong gia đình người em.

<div> <p style="text-align: justify;">Nhiều người d&acirc;n x&atilde; Hồng H&agrave;, huyện Đan Phượng, H&agrave; Nội b&agrave;ng ho&agrave;ng khi nghe tin Nguyễn Văn Đ&ocirc;ng (SN 1966) cầm dao sang nh&agrave; em trai truy s&aacute;t s&aacute;ng h&ocirc;m qua.</p> <p style="text-align: justify;">Những người bị Đ&ocirc;ng ch&eacute;m gồm em trai Đ&ocirc;ng, &ocirc;ng Nguyễn Văn Hải (SN 1969); vợ &ocirc;ng Hải - b&agrave; Do&atilde;n Thị Việt (SN 1971); con g&aacute;i &ocirc;ng Hải - chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991); con d&acirc;u &ocirc;ng Hải - chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995); v&agrave; ch&aacute;u nội &ocirc;ng Hải l&agrave; Nguyễn Huyền My (SN 2018).</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Hải v&agrave; chị Bắc tử vong tại chỗ; 3 người c&ograve;n lại bị thương, được đưa v&agrave;o bệnh viện cấp cứu. Do vết thương qu&aacute; nặng, ch&aacute;u My v&agrave; b&agrave; Việt đ&atilde; tử vong.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Kẻ chém 4 người tử vong ở Đan Phượng đối mặt án tử" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/02/anh-chem-em-ruot-o-ha-noi-hai-nan-nhan-tu-vong-la-bo-con-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">4 nạn nh&acirc;n trong gia đ&igrave;nh đ&atilde; tử vong</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n mạng, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng VP luật sư Nguyễn Anh, đo&agrave;n Luật sư H&agrave; Nội ph&acirc;n t&iacute;ch:&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;nh vi phạm tội của đối tượng l&agrave; đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, đ&atilde; tước đoạt đi t&iacute;nh mạng của em trai v&agrave; 3 th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh người em.</p> <p style="text-align: justify;">Nghi phạm l&agrave; anh trai đ&aacute;ng lẽ ra phải l&agrave;m gương cho c&aacute;c em, thương y&ecirc;u đ&ugrave;m bọc lẫn nhau trong cuộc sống nhưng chỉ v&igrave; m&acirc;u thuẫn trong cuộc sống gia đ&igrave;nh, rất c&oacute; thể li&ecirc;n quan đến tranh chấp đất đai n&ecirc;n bực tức, sử dụng hung kh&iacute; con dao x&ocirc;ng sang nh&agrave; em trai truy s&aacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Hậu quả đ&atilde; c&oacute; 4 người tử vong, trong đ&oacute; c&oacute; 1 ch&aacute;u nhỏ.</p> <p style="text-align: justify;">X&eacute;t h&agrave;nh vi phạm tội của nghi phạm thấy chỉ v&igrave; m&acirc;u thuẫn gia đ&igrave;nh, sử dụng hung kh&iacute; nguy hiểm tước đoạt đi t&iacute;nh mạng của nhiều người, trong đ&oacute; đ&oacute; c&oacute; 1 ch&aacute;u b&eacute; đ&atilde; cấu th&agrave;nh tội Giết người.</p> <p style="text-align: justify;">Tội phạm v&agrave; h&igrave;nh phạt được quy định tại điểm a, b, n, khoản 1, điều 123 bộ luật H&igrave;nh sự.</p> <p style="text-align: justify;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, nếu c&oacute; căn cứ x&aacute;c định nghi phạm đ&atilde; từng bị bệnh t&acirc;m thần hoặc c&oacute; dấu hiệu bất ổn về t&acirc;m l&yacute; m&agrave; cơ quan điều tra c&oacute; nghi ngờ về năng lực chịu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự th&igrave; phải trưng cầu gi&aacute;m định t&acirc;m thần cho bị can để x&aacute;c định năng lực tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự.</p> <p style="text-align: justify;">Kết luận gi&aacute;m định của cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n sẽ quyết định năng lực chịu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự của bị can.</p> <p style="text-align: justify;">Kết luận gi&aacute;m định sẽ xảy ra 2 trường hợp:</p> <p style="text-align: justify;"><span>Thứ nhất,</span> nếu bị can bị bệnh t&acirc;m thần hạn chế nhận thức v&agrave; năng lực điều khiển h&agrave;nh vi trước, trong v&agrave; sau khi phạm tội th&igrave; vẫn sẽ phải chịu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự về tội Giết người. Tuy nhi&ecirc;n h&agrave;nh vi phạm tội của bị can sẽ được giảm nhẹ một phần h&igrave;nh phạt do bị bệnh t&acirc;m thần hạn chế nhận thức điều khiển h&agrave;nh vi.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Thứ hai,</span> nếu bị can bị bệnh t&acirc;m thần mất khả năng nhận thức v&agrave; năng lực điều khiển h&agrave;nh vi th&igrave; cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đ&igrave;nh chỉ điều tra đối với bị can v&agrave; chuyển hồ sơ cho Viện kiểm s&aacute;t c&ugrave;ng cấp ra quyết định &aacute;p dụng biện ph&aacute;p bắt buộc chữa bệnh.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi đ&atilde; được Viện kiểm s&aacute;t ra quyết định &aacute;p dụng biện ph&aacute;p bắt buộc chữa bệnh th&igrave; Cơ quan điều tra ra quyết định đ&igrave;nh chỉ vụ &aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Hậu quả của vụ &aacute;n l&agrave; đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, g&acirc;y tang thương mất m&aacute;t cho gia đ&igrave;nh người bị hại, g&acirc;y mất an ninh trật tự tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave; g&acirc;y hoang mang, bất b&igrave;nh trong dư luận cả nước n&ecirc;n cần phải xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh theo quy định của ph&aacute;p luật</p> <p style="text-align: justify;">Nếu nghi phạm tội c&oacute; đủ năng lực chịu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự, với h&agrave;nh vi giết nhiều người rất d&atilde; man t&agrave;n bạo, bất chấp đạo l&yacute; l&agrave;m người th&igrave; đối tượng phải đối mặt h&igrave;nh phạt cao nhất l&agrave; tử h&igrave;nh.</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td class="item-text"> <blockquote> <p style="text-align: justify;"><span>Điều 123.</span><span>Tội giết người</span></p> <p style="text-align: justify;">1. Người n&agrave;o giết người thuộc một trong c&aacute;c trường hợp sau đ&acirc;y, th&igrave; bị phạt t&ugrave; từ 12 năm đến 20 năm, t&ugrave; chung th&acirc;n hoặc tử h&igrave;nh:</p> <p style="text-align: justify;">a) Giết 2 người trở l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">b) Giết người dưới 16 tuổi.</p> <p style="text-align: justify;">n) C&oacute; t&iacute;nh chất c&ocirc;n đồ</p> </blockquote> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top