Hơn 30 năm nữa, năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng 45%, vượt điện than

Đến năm 2045, cơ cấu nguồn điện bao gồm: Nguồn năng lượng tái tạo chiếm 45%; nhiệt điện khí 25%; thủy điện chiếm 14%; nhiệt điện than chiếm 11%; nhập khẩu điện 3,3%; khác 1,7%.

Đây là mục tiêu trong dự thảo Quy hoạch điện VIII của Bộ Công thương được điều chỉnh theo hướng giảm nhiệt than, tăng điện khí và năng lượng tái tạo để đảm bảo an ninh năng lượng và các cam kết tại COP 26.

Dự thảo quy hoạch điện VIII này được đưa ra sau cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26 về việc giảm phát thải carbon bằng 0 vào năm 2050.

Theo báo cáo của Bộ Công thương, năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng 24% vào năm 2030, 45% vào năm 2045. Cơ cấu nguồn điện năm 2030 bao gồm: Nhiệt điện than 25%, nhiệt điện khí 25%; NLTT gồm điện gió, mặt trời, sinh khối 24%, thuỷ điện 19%, khai thác khác 7%.

Đến năm 2045, cơ cấu nguồn điện bao gồm: Nguồn năng lượng tái tạo chiếm 45%; nhiệt điện khí 25%; thủy điện chiếm 14%; nhiệt điện than chiếm 11%; nhập khẩu điện 3,3%; khác 1,7%.

Ngoài ra, Quy hoạch điện VIII xác định đến năm 2030 không xây dựng đường dây truyền tải mới 500 Kv đ tránh truyền tải điện qua các vùng miền, giai đoạn 2031-2045 hạn chế truyền tải liên miền, đảm bảo dự phòng hợp lý, đặc biệt miền Bắc.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đánh giá việc phát triển nguồn điện trong thời gian qua chưa phù hợp với sự phân bố, phát triển của phụ tải, đặc biệt theo vùng miền.

Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, phụ tải miền Bắc tăng nhiều nhất 9%, nhưng nguồn điện lại chỉ tăng 4%. Ngược lại, phụ tải miền Trung, miền Nam chỉ 5-7%, trong khi tăng trưởng nguồn điện lên tới 16-21%.

Theo dự thảo Quy hoạch Điện VIII, giai đoạn 2021-2045, nước ta cần khoảng 130 tỷ USD, bình quân 5,2 tỷ USD mỗi năm phát triển năng lượng tái tạo.

Theo dự thảo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, Bộ dự kiến đưa tổng công suất nguồn điện gió trên bờ lên khoảng 11.320 MW vào năm 2025. 

Sau đó khoảng 16.010 MW vào năm 2030 và khoảng 39.600 MW vào năm 2045.

Tổng công suất nguồn điện mặt trời khoảng 17.200 MW vào năm 2025, khoảng 26.000 MW vào năm 2030 và đạt tới khoảng 55.000 MW vào năm 2045.

Điện năng sản xuất từ nguồn điện năng lượng mặt trời dự kiến đạt tỷ lệ khoảng 7,3% vào năm 2025, khoảng 5,3% vào năm 2030 và đạt 8,9% vào năm 2045.

Theo Đời sống
back to top