Hình ảnh ông Đặng Lê Nguyên Vũ qua lời chủ tọa phiên tòa: Tài giỏi, minh mẫn, toàn bộ tài sản ngân hàng đều để vợ đứng tên chứng tỏ rất 'yêu vợ thương con'

Chủ tọa phiên tòa cũng nhận định ông Vũ hoàn toàn đủ sức khỏe để gánh vác các công việc của Trung Nguyên hiện nay.

<div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">Vụ ly h&ocirc;n giữa Chủ tịch HĐQT Tập đo&agrave;n Trung Nguy&ecirc;n, &ocirc;ng Đặng L&ecirc; Nguy&ecirc;n Vũ, v&agrave; vợ &ocirc;ng, b&agrave; L&ecirc; Ho&agrave;ng Diệp Thảo, đang l&agrave;m b&aacute;o ch&iacute; tốn kh&aacute; nhiều giấy mực c&ograve;n những người theo d&otilde;i phải đứng sang hai ph&iacute;a kh&aacute;c nhau.</p> <p style="text-align: justify;">Từ g&oacute;c độ một người s&acirc;u s&aacute;t với vụ việc, tiếp nhận nhiều th&ocirc;ng tin trực tiếp li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n, trong phi&ecirc;n t&ograve;a s&aacute;ng 21/1, chủ tọa phi&ecirc;n t&ograve;a đ&atilde; đưa ra nhiều nhận định kh&aacute;ch quan về con người &ocirc;ng Đặng L&ecirc; Nguy&ecirc;n Vũ, trong qu&aacute; khứ cũng như hiện tại.</p> <p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng qua phần thuyết phục b&agrave; Thảo r&uacute;t đơn ly h&ocirc;n, chủ tọa nhận định &ocirc;ng Vũ l&agrave; người c&oacute; t&agrave;i, bởi &quot;nếu kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i th&igrave; kh&ocirc;ng thể n&agrave;o đưa doanh nghiệp nhỏ th&agrave;nh doanh nghiệp h&agrave;ng đầu Việt Nam&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Trước nghi ngại của b&agrave; Thảo về việc &ocirc;ng Vũ c&oacute; thể ngoại t&igrave;nh, chủ tọa b&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n nghi vấn n&agrave;y, khẳng định &ocirc;ng chủ Tập đo&agrave;n Trung Nguy&ecirc;n l&agrave; người chung thủy.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;T&ocirc;i đọc hồ sơ th&igrave; &ocirc;ng Vũ kh&ocirc;ng c&oacute; biểu hiện g&igrave; l&agrave; kh&ocirc;ng chung thủy với vợ, ổng rất quan t&acirc;m đến vợ con. To&agrave;n bộ t&agrave;i sản ở ng&acirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; t&ecirc;n Vũ v&agrave; to&agrave;n t&ecirc;n chị, chứng tỏ rất tin chị. &Ocirc;ng Vũ sống với chị chung thủy, đ&agrave;ng ho&agrave;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu g&igrave; &ocirc;ng ấy ngoại t&igrave;nh&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Ri&ecirc;ng về vấn đề sức khỏe của &ocirc;ng Vũ, chủ tọa cũng nhiều lần nhấn mạnh &ocirc;ng ho&agrave;n to&agrave;n b&igrave;nh thường, đủ khả năng l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Đến l&uacute;c n&agrave;y t&ocirc;i thấy &ocirc;ng Vũ l&agrave; người th&ocirc;ng minh. &Ocirc;ng đủ sức khỏe g&aacute;nh v&aacute;c điều đ&oacute;&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;T&ocirc;i v&agrave; mọi người ở đ&acirc;y đều thấy sức khỏe &ocirc;ng Vũ tốt&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Trước những l&yacute; lẽ thuyết phục của chủ tọa, b&agrave; Thảo đ&atilde; đồng &yacute; r&uacute;t đơn ly h&ocirc;n cũng như r&uacute;t to&agrave;n bộ vai tr&ograve; ở Trung Nguy&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n ph&iacute;a &ocirc;ng Đặng L&ecirc; Nguy&ecirc;n Vũ cho rằng đ&acirc;y l&agrave; điều &ocirc;ng từng mong ước, nhưng c&oacute; những việc m&agrave; b&agrave; Thảo đ&atilde; l&agrave;m khiến &ocirc;ng kh&ocirc;ng thể chấp nhận được, điển h&igrave;nh l&agrave; việc đưa chồng đi kiểm tra t&acirc;m thần.</p> <p style="text-align: justify;">Phi&ecirc;n t&ograve;a s&aacute;ng 21/1 kh&eacute;p lại với kết quả &ocirc;ng Vũ kh&ocirc;ng đồng &yacute; với việc r&uacute;t đơn ly h&ocirc;n của b&agrave; Thảo. Điều n&agrave;y đồng nghĩa rằng nếu b&agrave; Thảo vẫn r&uacute;t đơn, th&igrave; &ocirc;ng sẽ trở th&agrave;nh nguy&ecirc;n đơn, tức l&agrave; người đề nghị ly h&ocirc;n, đề nghị được cấp dưỡng cho c&aacute;c con.</p> <p style="text-align: justify;">Chiều 21/1, phi&ecirc;n xử tiếp tục với phần tranh luận giữa hai b&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&iacute; thức trẻ</p>

Theo cafef.vn
back to top