Hiện tượng bất thường trong làn sóng dịch mới ở Ấn Độ

Trong khi truyền thông và nhiều bác sĩ Ấn Độ đổ lỗi cho biến chủng B.1.617, các nhà khoa học tin rằng hiện chưa đủ dữ liệu để đi đến kết luận này.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai dich o an do anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/znews-photo-zadn-vn_merlin_187010355_c5771b0d_af43_4330_b841_c27e2dd0669e_superjumbo.jpeg" title="đại dịch ở ấn độ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sir Ganga Ram l&agrave; bệnh viện lớn ở trung t&acirc;m thủ đ&ocirc; New Delhi của Ấn Độ. Đầu th&aacute;ng 4, bệnh viện n&agrave;y ghi nhận 37 b&aacute;c sĩ d&ugrave; đ&atilde; ti&ecirc;m đủ hai liều vaccine Covid-19 vẫn nhiễm virus corona, theo <em>New York Times</em>.</p> <p>D&ugrave; đa phần chỉ c&oacute; triệu chứng nhẹ, c&aacute;c ca bệnh ở Sir Ganga Ram củng cố th&ecirc;m nỗi sợ của c&ocirc;ng ch&uacute;ng Ấn Độ về khả năng thảm kịch hiện nay xuất ph&aacute;t từ một biến chủng virus kh&aacute;c, nguy hiểm hơn, l&acirc;y lan mạnh hơn, c&oacute; thể kh&aacute;ng lại hệ miễn dịch của người đ&atilde; được ti&ecirc;m vaccine.</p> <p>Đến l&uacute;c n&agrave;y, chưa c&oacute; đủ bằng chứng để đưa ra kết luận cho l&agrave;n s&oacute;ng dịch bệnh thứ hai. C&aacute;c nh&agrave; khoa học cảnh b&aacute;o c&oacute; nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c, ngo&agrave;i biến chủng virus mới, c&oacute; thể giải th&iacute;ch cho đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t chết ch&oacute;c tại Ấn Độ.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, sự hiện diện của kh&ocirc;ng chỉ một m&agrave; nhiều biến chủng c&agrave;ng l&agrave;m phức tạp th&ecirc;m nỗ lực kiểm so&aacute;t v&agrave; khắc phục đại dịch Covid-19.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai dich o an do anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/znews-photo-zadn-vn_an_do_8.jpeg" title="đại dịch ở ấn độ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người nh&agrave; bệnh nh&acirc;n tử vong v&igrave; Covid-19. Ảnh: <em>AP</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Tranh c&atilde;i nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave;n s&oacute;ng thứ hai</h3> <p>&quot;L&agrave;n s&oacute;ng dịch Covid-19 hiện nay c&oacute; biểu hiện l&acirc;m s&agrave;ng rất kh&aacute;c. N&oacute; đang t&aacute;c động tới người trưởng th&agrave;nh trẻ tuổi, l&acirc;y lan trong to&agrave;n bộ gia đ&igrave;nh, l&acirc;y cho cả trẻ em hai th&aacute;ng tuổi. Mọi thứ đều kh&aacute;c&quot;, b&aacute;c sĩ Sujay Shad, chuy&ecirc;n gia tim mạch tại bệnh viện Sir Ganga Ram, cho biết.</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; khoa học l&uacute;c n&agrave;y đang t&igrave;m c&aacute;ch x&aacute;c định vai tr&ograve; của c&aacute;c biến chủng virus trong l&agrave;n s&oacute;ng dịch bệnh ở Ấn Độ. Dữ liệu thu được l&uacute;c n&agrave;y ở Ấn Độ l&agrave; rất hạn chế, bởi quốc gia Nam &Aacute; chưa x&acirc;y dựng được hệ thống theo d&otilde;i virus hiệu quả.</p> <p>Người d&acirc;n Ấn Độ đang ng&agrave;y c&agrave;ng lo ngại trước biến chủng B.1.617, biến chủng lần đầu được ph&aacute;t hiện tại nước n&agrave;y từ th&aacute;ng 10/2020. Truyền th&ocirc;ng v&agrave; nhiều b&aacute;c sĩ kết luận biến chủng B.1.617 l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n cho l&agrave;n s&oacute;ng dịch bệnh thứ hai đang nhấn ch&igrave;m quốc gia Nam &Aacute;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c nh&agrave; khoa học b&ecirc;n ngo&agrave;i Ấn Độ cho rằng với dữ liệu hạn chế c&oacute; được đến l&uacute;c n&agrave;y, nhiều khả năng biến chủng B.1.1.7 (biến chủng được t&igrave;m thấy ở Anh) mới l&agrave; t&aacute;c nh&acirc;n của thảm kịch y tế hiện nay.</p> <p>&quot;Chắc chắn B.1.617 đ&oacute;ng một vai tr&ograve; trong dịch bệnh, nhưng hiện chưa r&otilde; n&oacute; t&aacute;c động trực tiếp như thế n&agrave;o tới đ&agrave; gia tăng số ca mắc bệnh cũng như so s&aacute;nh với c&aacute;c biến chủng đang lan rộng kh&aacute;c, đặc biệt l&agrave; B.1.1.7&quot;, Kristian Andersen, nh&agrave; virus học từ Viện nghi&ecirc;n cứu Scripps, San Diego, nhận định.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai dich o an do anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/znews-photo-zadn-vn_an_do_7.jpg" title="đại dịch ở ấn độ ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&atilde;i hỏa t&aacute;ng tập thể ở New Delhi. Ảnh: <em>New York Times</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ngo&agrave;i t&aacute;c động của c&aacute;c biến chủng, c&aacute;c nh&agrave; khoa học cho biết c&oacute; những yếu tố kh&aacute;c, hiển nhi&ecirc;n hơn, đ&atilde; dẫn tới l&agrave;n s&oacute;ng dịch bệnh chết ch&oacute;c hiện nay ở Ấn Độ.</p> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho rằng sự chủ quan của nh&agrave; chức tr&aacute;ch cũng như người d&acirc;n, với h&agrave;ng loạt hoạt động tụ tập động người m&agrave; kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang v&agrave; gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội, l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n quan trọng.</p> <p>&quot;C&oacute; nhiều người nhảy thẳng tới kết luận rằng biến chủng B.1.617 l&agrave; lời giải th&iacute;ch cho những g&igrave; đ&atilde; xảy ra. T&ocirc;i cho rằng c&oacute; những yếu tố kh&aacute;c l&agrave; lời giải th&iacute;ch ph&ugrave; hợp hơn&quot;, Jeffrey Barrett, chuy&ecirc;n gia về Covid-19 từ Viện Wellcome Sanger của Anh, cho biết.</p> <p>Bằng chứng ban đầu cho thấy c&aacute;c loại vaccine vẫn c&oacute; hiệu quả với những biến chủng đ&atilde; được x&aacute;c định như B.1.1.7, P1 hay B.1.351, d&ugrave; t&iacute;nh hiệu quả thấp hơn. Ấn Độ hiện phụ thuộc v&agrave;o vaccine AstraZeneca. Loại vaccine n&agrave;y &iacute;t hiệu quả hơn so với hai vaccine kh&aacute;c của Mỹ l&agrave; Pfizer-BioNTech v&agrave; Moderna.</p> <p>&quot;L&uacute;c n&agrave;y, vaccine vẫn đang hiệu quả, nhưng c&oacute; xu hướng hiệu quả giảm dần&quot;, b&aacute;c sĩ Celine Gounder, chuy&ecirc;n gia bệnh truyền nhiễm từ bệnh viện Bellevue, New York, cho biết.</p> <h3>Ấn Độ qu&aacute; thiếu dữ liệu</h3> <p>Tại Ấn Độ, nhiều b&aacute;c sĩ khẳng định c&oacute; những trường hợp đ&atilde; được ti&ecirc;m đủ liều vaccine nhưng vẫn mắc bệnh. Nhiều b&aacute;c sĩ cho biết c&oacute; triệu chứng nghi&ecirc;m trọng như ti&ecirc;u chảy nặng, tụt huyết &aacute;p tr&ecirc;n trẻ em, thậm ch&iacute; cả người lớn khỏe mạnh, điều hiếm thấy trong l&agrave;n s&oacute;ng dịch bệnh đầu ti&ecirc;n.</p> <p>&quot;Đ&acirc;y l&agrave; hiện tượng rất kh&aacute;c những g&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i chứng kiến năm ngo&aacute;i&quot;, b&aacute;c sĩ Soonu Udani, gi&aacute;m đốc dịch vụ chăm s&oacute;c t&iacute;ch cực tại Bệnh viện trẻ em SRCC ở Mumbai, cho biết.</p> <p>Giới khoa học cho biết một số yếu tố kh&aacute;c c&oacute; thể dẫn tới hiện tượng thanh ni&ecirc;n bị l&acirc;y nhiễm mạnh hơn, v&iacute; dụ như c&aacute;c trường học qu&aacute; tải ở Ấn Độ đ&atilde; được mở cửa trở lại trong v&agrave;i th&aacute;ng qua, sau giai đoạn đ&oacute;ng cửa trong l&agrave;n s&oacute;ng đầu ti&ecirc;n.</p> <p>Biến chủng B.1.617 được gọi với c&aacute;i t&ecirc;n biến chủng &quot;đột biến k&eacute;p&quot;. B.1.617 c&oacute; c&aacute;i t&ecirc;n n&agrave;y bởi n&oacute; mang hai đột biến - trong số h&agrave;ng chục đột biến kh&aacute;c - được coi l&agrave; nguy hiểm từng xuất hiện tr&ecirc;n c&aacute;c biến chủng &quot;kh&oacute; kiểm so&aacute;t&quot; kh&aacute;c.</p> <p>Một trong c&aacute;c đột biến nguy hiểm gi&uacute;p B.1.617 l&acirc;y lan mạnh hơn. Đột biến đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; c&ograve;n lại, từng được ph&aacute;t hiện tr&ecirc;n biến chủng Nam Phi, gi&uacute;p B.1.617 l&agrave;m giảm hiệu quả của vaccine.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai dich o an do anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/znews-photo-zadn-vn_modi_1.jpg" title="đại dịch ở ấn độ ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Một cơ sở hỏa t&aacute;ng thi thể tại New Delhi. Ảnh: <em>Getty</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;C&oacute; những biến chủng l&acirc;y lan mạnh hơn thứ tất cả ch&uacute;ng ta từng đối ph&oacute; v&agrave;o 1 năm trước. T&igrave;nh h&igrave;nh c&oacute; thể thay đổi đột ngột, nếu một quốc gia kh&ocirc;ng phản ứng kịp thời, thế trận c&oacute; thể xấu đi nhanh ch&oacute;ng&quot;, b&aacute;c sĩ Barret n&oacute;i.</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; khoa học cho biết những loại biến chủng kh&aacute;c nhau đang thống trị c&aacute;c khu vực địa l&yacute; kh&aacute;c nhau ở Ấn Độ. V&iacute; dụ, B.1.617 được t&igrave;m thấy trong phần lớn c&aacute;c mẫu x&eacute;t nghiệm ở khu vực trung t&acirc;m bang Maharashtra.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, B.1.1.7 lại l&acirc;y lan mạnh ở New Delhi. Biến chủng Anh đ&atilde; chiếm hơn 50% c&aacute;c mẫu bệnh phẩm từ cuối th&aacute;ng 3, tăng gấp đ&ocirc;i so với mức 28% trước đ&oacute;. New Delhi cũng ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng B.1.617.</p> <p>D&ugrave; vậy, dữ liệu thu thập ở Ấn Độ vẫn qu&aacute; &iacute;t để c&oacute; thể ph&acirc;n t&iacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c sự ph&acirc;n bổ của c&aacute;c loại biến chủng tr&ecirc;n khắp cả nước. D&ugrave; số ca bệnh đang b&ugrave;ng nổ, Ấn Độ ph&acirc;n t&iacute;ch rất &iacute;t mẫu bệnh phẩm.</p> <p>Th&aacute;ng 12/2020, ch&iacute;nh phủ Ấn Độ chọn ra 10 ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm với mục ti&ecirc;u ph&acirc;n t&iacute;ch 5% số mẫu bệnh phẩm to&agrave;n quốc mỗi th&aacute;ng. Nhưng đến l&uacute;c n&agrave;y, chỉ chưa đầy 1% mẫu bệnh phẩm được ph&acirc;n t&iacute;ch. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n nằm ở th&aacute;ch thức về hậu cần, t&igrave;nh trạng quan li&ecirc;u v&agrave; thiếu nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh.</p> <p>&quot;Họ đơn giản l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; đủ nguồn lực, cũng giống như việc thiếu c&aacute;c nh&agrave; khoa học v&agrave; b&aacute;c sĩ&quot;, b&aacute;c sĩ Gounder nhận x&eacute;t.</p> <p>L&uacute;c n&agrave;y, giới chức Ấn Độ đang t&igrave;m c&aacute;ch x&aacute;c định những trường hợp nhiễm bệnh sau khi ti&ecirc;m đủ liều vaccine, nhằm t&igrave;m ra mức độ nguy hiểm bất thường nếu c&oacute; tr&ecirc;n c&aacute;c biến chủng ở Ấn Độ.</p> <p>Tới ng&agrave;y 21/4, dữ liệu từ Hội đồng Nghi&ecirc;n cứuY học Ấn Độ cho thấy khoảng 0,02-0,04% người ti&ecirc;m đủ liều vaccine mắc Covid-19. Con số n&agrave;y cao gấp nhiều lần so với mức 0,008% ở Mỹ.</p> <p>Tại bệnh viện Sir Ganga Ram, 37 b&aacute;c sĩ đ&atilde; nhiễm Covid-19 sau khi được ti&ecirc;m dủ hai liều vaccine AstraZeneca. Tổng số b&aacute;c sĩ tại bệnh viện n&agrave;y l&agrave; 500 người.</p> <p>Khi được đề nghị cho &yacute; kiến về hiện tượng c&aacute;c biến chủng đ&atilde; vượt qua h&agrave;ng r&agrave;o miễn dịch của vaccine, b&aacute;c sĩ Shad của bệnh viện Sir Ganga Ram ngần ngại đưa ra kết luận.</p> <p>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng nghĩ c&oacute; ai c&oacute; đủ dữ liệu huyết thanh để trả lời c&acirc;u hỏi đ&oacute;&quot;, &ocirc;ng Shad n&oacute;i.</p> <p>T&igrave;nh trạng thiếu dữ liệu trầm trọng đang cản trở nỗ lực nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c biến chủng v&agrave; t&aacute;c động của ch&uacute;ng tới cuộc khủng hoảng y tế ở Ấn Độ hiện nay. Những đột biến biến đổi nhanh c&agrave;ng khiến t&igrave;nh h&igrave;nh th&ecirc;m phức tạp, bởi người ta kh&ocirc;ng r&otilde; tốc độ l&acirc;y lan cũng như khả năng kh&aacute;ng vaccine của ch&uacute;ng.</p> <p>Tại Ấn Độ, hệ thống chăm s&oacute;c y tế ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng được chuẩn bị cho t&aacute;c động của c&aacute;c biến chủng mới, ngay cả khi ch&uacute;ng đ&atilde; lan rộng ra to&agrave;n cầu, b&aacute;c sĩ Thekkekara Jacob John nhận x&eacute;t.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c biến chủng, n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, ch&uacute;ng ta đ&atilde; bỏ lỡ thời cơ của ch&iacute;nh m&igrave;nh&quot;, &ocirc;ng Thekkekara n&oacute;i.</p> <figure class="video cms-video"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="00:02:25" fullwidthmode="false" mediaid="37920d2fe964003a5975" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2021_04_26/118198415_gettyimages_1232526263.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/3MnXgwbVmB8/3878cc7a9eb475ea2ca5/35c67793fd53160d4f42/480/37920d2fe964003a5975.mp4?authen=exp=1619767999~acl=/3MnXgwbVmB8/*~hmac=4f0457eb23e2b3936e0411522840aa80" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/87gXkK7-E8Q/whls/vod/0/MrvVCMYmlhwUdftwXj4/37920d2fe964003a5975.m3u8?authen=exp=1619724799~acl=/87gXkK7-E8Q/*~hmac=ad6086e974c12925566daa423506dbb6" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/3MnXgwbVmB8/3878cc7a9eb475ea2ca5/35c67793fd53160d4f42/480/37920d2fe964003a5975.mp4?authen=exp=1619767999~acl=/3MnXgwbVmB8/*~hmac=4f0457eb23e2b3936e0411522840aa80" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/8o82KRNnUeA/4c9403965158ba06e349/a95b500edace319068df/720/37920d2fe964003a5975.mp4?authen=exp=1619767999~acl=/8o82KRNnUeA/*~hmac=c710e710f3ac584d6031cd0e3d3a1a4d" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>&#39;Người chết cũng kh&ocirc;ng thể ra đi thanh thản ở New Delhi&#39;</span></strong> Ấn Độ đang bị thiếu hụt thiết bị y tế v&agrave; oxy nghi&ecirc;m trọng trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 gia tăng qu&aacute; nhanh. Người nh&agrave; bệnh nh&acirc;n phải chờ đợi m&ograve;n mỏi để l&agrave;m lễ hỏa t&aacute;ng.</figcaption> </figure> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top