Hàng loạt cửa hàng xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng đóng cửa

Nhiều cửa hàng xăng đầu của Công ty TNHH Mỹ Hưng (Petrol Mỹ Hưng, do Trịnh Sướng làm chủ) ở Sóc Trăng đã đóng cửa sau khi ông này bị bắt tạm giam.

<div> <div> <div> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 16/6, ghi nhận của <em>Tiền Phong</em> th&igrave; h&agrave;ng loạt cửa h&agrave;ng xăng dầu của C&ocirc;ng ty TNHH Mỹ Hưng ở S&oacute;c Trăng đ&atilde; đồng loạt đ&oacute;ng cửa. Nhiều trạm xăng dầu của C&ocirc;ng ty TNHH Gia Th&agrave;nh (Gia Th&agrave;nh Petrol), do em vợ Trịnh Sướng l&agrave;m gi&aacute;m đốc cũng ngưng hoạt động. Chi nh&aacute;nh 7 của C&ocirc;ng ty Gia Th&agrave;nh ở Quốc lộ 1, phường 7, TP S&oacute;c Trăng được v&acirc;y lại bằng h&agrave;ng r&agrave;o th&eacute;p từ mấy ng&agrave;y qua.</p> <p style="text-align: justify;">Nơi đ&oacute;ng cửa đầu ti&ecirc;n l&agrave; chi nh&aacute;nh số 9 của Petrol Mỹ Hưng ở đường T&ocirc;n Đức Thắng, phường 5, TP S&oacute;c Trăng. Cửa h&agrave;ng xăng dầu n&agrave;y được Trịnh Sướng mua lại của một doanh nghiệp kinh doanh kh&ocirc;ng hiệu quả với gi&aacute; tr&ecirc;n 3 tỷ đồng.</p> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Hàng loạt cửa hàng xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng đóng cửa - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/16/20190612_144853_cjzf.jpg" /><em><span>Chi nh&aacute;nh 7 -&nbsp;&nbsp;Petrol Gia Th&agrave;nh ở Quốc lộ 1, phường 7, TP S&oacute;c Trăng đ&oacute;ng cửa nhiều ng&agrave;y qua.</span></em></div> </div> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n cửa h&agrave;ng đối diện cổng khu d&acirc;n cư 586 tr&ecirc;n đường L&ecirc; Duẩn (TP S&oacute;c Trăng), Trịnh Sướng thu&ecirc; của Doanh nghiệp tư nh&acirc;n H&ograve;a Hiệp - Thanh B&igrave;nh cũng đ&atilde; đ&oacute;ng cửa, b&ecirc;n trong c&oacute; v&agrave;i người tr&ocirc;ng coi t&agrave;i sản.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng V&otilde; Văn Chi&ecirc;u &ndash; Gi&aacute;m đốc Sở C&ocirc;ng Thương tỉnh S&oacute;c Trăng cho biết, sau khi sự cố xảy ra Petrol Mỹ Hưng v&agrave; Gia Th&agrave;nh ngừng hoạt động. Hiện nay của h&agrave;ng Gia Th&agrave;nh đang dần kh&ocirc;i phục trở lại, c&ograve;n Mỹ Hưng th&igrave; chưa biết khi n&agrave;o v&igrave; &ocirc;ng Sướng đang bị C&ocirc;ng an tỉnh Đắk N&ocirc;ng tạm giam. Sở đ&atilde; hướng dẫn c&aacute;c đại l&yacute; tạm thời k&yacute; kết hợp đồng với c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu kh&aacute;c để c&oacute; h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Theo t&igrave;m hiểu của PV, C&ocirc;ng ty TNHH&nbsp;Mỹ Hưng l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối xăng dầu lớn cho nhiều đại l&yacute; ở ĐBSCL, TP.HCM, T&acirc;y Nguy&ecirc;n...&nbsp;Sau khi &ocirc;ng Trịnh Sướng bị bắt tạm giam, nhiều&nbsp;đại l&yacute; xăng dầu bị thiếu hụt nguồn xăng dầu,&nbsp;cần sớm thanh l&yacute; hợp đồng với c&ocirc;ng ty n&agrave;y để t&igrave;m nh&agrave; ph&acirc;n phối kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, C&ocirc;ng an tỉnh Đắk N&ocirc;ng ph&aacute;t hiện một đường d&acirc;y sản xuất, mua b&aacute;n h&agrave;ng giả l&agrave; xăng dầu tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh v&agrave; một số tỉnh, th&agrave;nh phố... với c&aacute;c phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Sau đ&oacute;, C&ocirc;ng an tỉnh n&agrave;y đ&atilde; th&agrave;nh lập chuy&ecirc;n &aacute;n để đấu tranh.</p> <div> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Hàng loạt cửa hàng xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng đóng cửa - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/16/20190611_103442_ljuh.jpg" /><em><span>Chi nh&aacute;nh 9 - Petrol Mỹ Hưng (P. 5, TP&nbsp;S&oacute;c Trăng) đ&oacute;ng cửa. Ảnh NH.</span></em></div> </div> </div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 13/3, Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an tỉnh Đắk N&ocirc;ng đ&atilde; ra quyết định khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự; tiếp đ&oacute; Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố 9 bị can về h&agrave;nh vi &ldquo;Sản xuất, bu&ocirc;n b&aacute;n h&agrave;ng giả&rdquo;, ra lệnh bắt tạm giam đối với 8 bị can v&agrave; &aacute;p dụng biện ph&aacute;p ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư tr&uacute; 1 bị can.</p> <p style="text-align: justify;">X&aacute;c định vụ &aacute;n c&oacute; t&iacute;nh chất đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, C&ocirc;ng an Đắk N&ocirc;ng đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o Bộ C&ocirc;ng an xin &yacute; kiến chỉ đạo. Từ ng&agrave;y 28/5-2/6, Ban chuy&ecirc;n &aacute;n do Thượng tướng L&ecirc; Qu&yacute; Vương &ndash; Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an, c&ugrave;ng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Đắk N&ocirc;ng chỉ đạo, đ&atilde; tiến h&agrave;nh bắt quả tang c&aacute;c đối tượng đang thực hiện h&agrave;nh vi pha trộn dung m&ocirc;i với chất k&iacute;ch RON, bột m&agrave;u th&agrave;nh xăng giả v&agrave; tổ chức kh&aacute;m x&eacute;t tại 6 địa điểm cũng l&agrave; nơi c&aacute;c đối tượng đang tổ chức pha trộn v&agrave; cất dấu chất dung m&ocirc;i, c&aacute;c chất để pha trộn th&agrave;nh xăng giả, chuyển đi b&aacute;n ở nhiều nơi, trong đ&oacute; c&oacute; địa b&agrave;n TPHCM, TP&nbsp;Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang v&agrave; tỉnh S&oacute;c Trăng.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 5/6, C&ocirc;ng an tỉnh Đắk N&ocirc;ng đ&atilde; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giữ đối với 14 bị can, n&acirc;ng tổng số bị can bị khởi tố l&agrave; 23 bị can, trong đ&oacute; c&oacute; &ocirc;ng Trịnh Sướng. Li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n, trước đ&oacute; v&agrave;o tối 31/5, C&ocirc;ng an tỉnh S&oacute;c Trăng phối hợp c&ugrave;ng lực lượng từ Bộ C&ocirc;ng an tổ chức kh&aacute;m x&eacute;t kho xăng dầu của C&ocirc;ng ty TNHH Mỹ Hưng do &ocirc;ng Trịnh Sướng l&agrave;m chủ để phục vụ điều tra.</p> </div> </div> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top