Hãng bay bị yêu cầu hoàn phí sân bay cho khách huỷ vé

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không, ACV và các hãng bay xử lý việc khách huỷ vé không được hoàn phí sân bay, an ninh.

<div> <p class="Normal">Đề nghị n&agrave;y được đưa ra sau khi một số h&agrave;nh kh&aacute;ch phản &aacute;nh việc kh&ocirc;ng được ho&agrave;n lại c&aacute;c loại ph&iacute; s&acirc;n bay, ph&iacute; soi chiếu an ninh d&ugrave; đ&atilde; huỷ, bỏ v&eacute; do dịch.</p> <p class="Normal">Hiện tại, ph&iacute; dịch vụ (đ&atilde; gồm VAT) h&agrave;nh kh&aacute;ch tại c&aacute;c s&acirc;n bay nh&oacute;m A (c&aacute;c s&acirc;n bay hoạt động 24/7 như Nội B&agrave;i, T&acirc;n Sơn Nhất...) được &aacute;p dụng 100.000 đồng mỗi lần, 80.000 đồng với nh&oacute;m B (c&aacute;c s&acirc;n bay hoạt động kinh tế x&atilde; hội, thương mại nhưng kh&ocirc;ng hoạt động 24/7) 80.000 đồng v&agrave; 60.000 đồng với nh&oacute;m C (kh&ocirc;ng phục vụ hoạt động kinh tế x&atilde; hội). C&ograve;n ph&iacute; soi chiếu an ninh h&agrave;nh kh&aacute;ch, h&agrave;nh l&yacute; l&agrave; 20.000 đồng tại tất cả s&acirc;n bay. Như vậy, tr&ecirc;n một chuyến bay từ s&acirc;n bay Nội B&agrave;i (nh&oacute;m A), h&agrave;nh kh&aacute;ch mất 120.000 cho hai khoản ph&iacute; n&agrave;y.</p> <p class="Normal">Theo Th&ocirc;ng tư 53 của Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải, h&agrave;nh kh&aacute;ch thanh to&aacute;n c&aacute;c khoản ph&iacute; tr&ecirc;n cho h&atilde;ng h&atilde;ng khi mua v&eacute;, c&ograve;n h&atilde;ng thu hộ đơn vị cung cấp dịch vụ. Sau đ&oacute;, h&atilde;ng bay sẽ trả tiền cho đơn vị điều h&agrave;nh s&acirc;n bay tr&ecirc;n cơ sở s&acirc;n bay lập danh s&aacute;ch h&agrave;ng kh&aacute;ch do s&acirc;n bay lập. H&atilde;ng bay được hưởng hoa hồng thu hộ 1,5%.</p> <p class="Normal">Như vậy, những kh&aacute;ch bỏ v&eacute; kh&ocirc;ng bay sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch h&agrave;nh kh&aacute;ch sử dụng dịch vụ s&acirc;n bay. C&aacute;c h&atilde;ng nhiều khả năng cũng kh&ocirc;ng phải nộp lại tiền đ&atilde; thu của những kh&aacute;ch n&agrave;y cho đơn vị điều h&agrave;nh s&acirc;n bay.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n trừ Vietravel Airlines, c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng trong nước hiện chưa c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch trả lại c&aacute;c khoản ph&iacute; soi chiếu an ninh, h&agrave;nh l&yacute;, dịch vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch khi kh&aacute;ch bỏ v&eacute;.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
EVNHANOI chuẩn bị cho mùa cao điểm hè 2024

EVNHANOI chuẩn bị cho mùa cao điểm hè 2024

Với mục tiêu cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật và vận hành hệ thống điện.
back to top