Hai phó giám đốc sở 'tiết lộ đề thi công chức'

Cựu Phó giám đốc Sở Nội vụ Phạm Văn Dũng; Trần Doãn Xuân, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch bị cáo buộc tiết lộ đề, sửa điểm thi công chức.

<div> <p class="Normal">C&ocirc;ng an tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n vừa ho&agrave;n tất kết luận điều tra, đề nghị VKS c&ugrave;ng cấp truy tố &ocirc;ng Dũng, 57 tuổi, về tội <em>Cố &yacute; l&agrave;m lộ b&iacute; mật nh&agrave; nước</em>; Xu&acirc;n, 40 tuổi về h&agrave;nh vi <em>Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ.</em></p> <p class="Normal">13 bị can kh&aacute;c nguy&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ Sở Nội vụ, Sở Văn h&oacute;a, Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội, Thanh tra tỉnh... bị c&aacute;o buộc một trong hai tội danh tr&ecirc;n v&agrave; tội <em>Lợi dụng ảnh hưởng đối với người c&oacute; chức vụ, quyền hạn để trục lợi.</em></p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/Vne-PGDSoNoivuPhuYen-AnPhuoc-A-6145-8378-1606456788.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Mio4pBOO4T4nZ3itKIguzA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="717" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-vnexpress-vnecdn-net_vne-pgdsonoivuphuyen-anphuoc-a-6145-8378-1606456788.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/Vne-PGDSoNoivuPhuYen-AnPhuoc-A-6145-8378-1606456788.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=5RCyq96ka2C-XrQ32hbPCA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/Vne-PGDSoNoivuPhuYen-AnPhuoc-A-6145-8378-1606456788.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=GSdRdiBbpPugxLAc6WE8nA 2x" /><img alt="Ông Phạm Văn Dũng, nguyên Phó giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên, nghe đọc quyết định khởi tố, hồi tháng 2. Ảnh: Công an cung cấp." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-vnexpress-vnecdn-net_vne-pgdsonoivuphuyen-anphuoc-a-6145-8378-1606456788.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">&Ocirc;ng Phạm Văn Dũng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ, nghe đọc quyết định khởi tố hồi th&aacute;ng 2. Ảnh: <em>C&ocirc;ng an cung cấp.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Cuối năm 2017, UBND tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n giao Sở Nội vụ phối hợp c&aacute;c sở ng&agrave;nh soạn đề thi tuyển c&ocirc;ng chức v&agrave;o 24 nh&oacute;m ng&agrave;nh thuộc cơ quan, đơn vị của tỉnh. Một năm sau, hội đồng thi th&agrave;nh lập Ban ra đề thi với 22 th&agrave;nh vi&ecirc;n, do &ocirc;ng Dũng đứng đầu v&agrave; l&agrave;m Ph&oacute; chủ tịch hội đồng. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; 18 th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Ban kh&ocirc;ng được &ocirc;ng n&agrave;y mời tham gia x&acirc;y dựng, ho&agrave;n chỉnh đề thi.</p> <p class="Normal">Theo cơ quan điều tra, l&agrave; trưởng ban nhưng &ocirc;ng Dũng kh&ocirc;ng tham gia soạn thảo, chỉnh sửa, bảo quản, bảo mật v&agrave; kh&ocirc;ng biết nội dung đề thi m&agrave; giao cho L&ecirc; Tuấn (49 tuổi, Trưởng ph&ograve;ng Tổ chức Sở Nội vụ - ủy vi&ecirc;n ki&ecirc;m thư k&yacute; hội đồng thi, ủy vi&ecirc;n Ban ra đề thi). Tuấn quản l&yacute; USB, ổ cứng chứa dữ liệu 5 đề thi viết, 10 đề thi trắc nghiệm v&agrave; đảm nhiệm tham mưu, ph&acirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n sự c&aacute;c ban, bộ phận gi&uacute;p việc.</p> <p class="Normal">Hai người n&agrave;y sau đ&oacute; tiếp tục chuyển to&agrave;n bộ đề thi c&ugrave;ng t&agrave;i liệu cho Vũ Thị Thu H&ograve;a, 33 tuổi, c&ugrave;ng hai chuy&ecirc;n vi&ecirc;n kh&aacute;c của sở (kh&ocirc;ng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban ra đề thi) để chỉnh sửa ho&agrave;n thiện, dẫn đến sai phạm, lộ đề thi v&agrave; đ&aacute;p &aacute;n m&agrave; hội đồng thi chuẩn bị.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i ra, vợ &ocirc;ng Dũng l&agrave; Đặng Thị Quế đ&atilde; nhận hơn 33 triệu đồng từ th&iacute; sinh để t&aacute;c động chồng hỗ trợ nhưng &ocirc;ng n&agrave;y kh&ocirc;ng gi&uacute;p được. V&igrave; h&agrave;nh vi n&agrave;y, b&agrave; Quế bị c&aacute;o buộc tội <em>Lợi dụng ảnh hưởng đối với người c&oacute; chức vụ, quyền hạn để trục lợi.</em></p> <p class="Normal">Đối với Trần Do&atilde;n Xu&acirc;n, cơ quan điều tra x&aacute;c định, nguy&ecirc;n Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Văn ho&aacute; Thể thao v&agrave; Du lịch (Uỷ vi&ecirc;n ban chấm thi) đ&atilde; n&acirc;ng điểm b&agrave;i thi E1-61 của th&iacute; sinh từ 69 l&ecirc;n 86 điểm v&agrave; sửa điểm tr&ecirc;n b&agrave;i từ 69,25 l&ecirc;n 84,25 điểm.</p> <p class="Normal">Li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n, C&ocirc;ng an Ph&uacute; Y&ecirc;n kiến nghị cơ quan chức năng xử l&yacute; kỷ luật &ocirc;ng V&otilde; Đức Thơ (Gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ), Đặng Văn Nhi&ecirc;n (Ch&aacute;nh Thanh tra Sở Nội vụ), Nguyễn Quốc Kh&aacute;nh (Ph&oacute; ch&aacute;nh thanh tra tỉnh), Lương C&ocirc;ng Ninh (Ph&oacute; hiệu trưởng Trường Ch&iacute;nh trị); Nguyễn Sơn (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng).</p> <p class="Normal">Cơ quan điều tra cũng kiến nghị UBND tỉnh hủy bỏ kết quả thi tuyển c&ocirc;ng chức của 13 b&agrave;i c&oacute; t&aacute;c động sửa chữa, n&acirc;ng điểm; 9 b&agrave;i c&oacute; dấu vết sửa, chọn lại đ&aacute;p &aacute;n.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top