Hai bác sĩ ở Quảng Nam bị cách ly

Hai bác sĩ và một điều dưỡng ở Quảng Nam bị cách ly, trong đó một người do từng thăm khám cho "bệnh nhân 418"

<div> <p>S&aacute;ng 27/7, &ocirc;ng Nguyễn Văn Văn, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, một b&aacute;c sĩ ở Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam) khi đi học tại Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; tham gia đặt ống nội kh&iacute; quản, kh&aacute;m cho <span>&quot;bệnh nh&acirc;n 418&quot;</span> tại bệnh viện Đ&agrave; Nẵng. &quot;B&aacute;c sĩ n&agrave;y đi học rồi về nh&agrave;, kh&ocirc;ng đến bệnh viện Vĩnh Đức&quot;, &ocirc;ng Văn n&oacute;i.</p> <p>Hai người c&ograve;n lại gồm một b&aacute;c sĩ v&agrave; một điều dưỡng c&ocirc;ng t&aacute;c ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Quảng Nam). Ng&agrave;y 24/6, họ đi học tại bệnh viện Đ&agrave; Nẵng, trong qu&aacute; tr&igrave;nh học đ&atilde; tham gia điều trị cho một bệnh nh&acirc;n kh&aacute;c ở chung ph&ograve;ng với &quot;bệnh nh&acirc;n 418&quot;.</p> <p>Hiện ba c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế n&ecirc;u tr&ecirc;n đều được đưa được đi c&aacute;ch ly tập trung, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm v&agrave; chưa c&oacute; kết quả.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/27/IMG-3442-2425-1595840926.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=jD80xmuO3UT7DdyFSKs7KA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="786" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/07/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-3442-2425-1595840926.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/27/IMG-3442-2425-1595840926.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=xaGF8HaYV1AGOzSnZ-6Ynw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/27/IMG-3442-2425-1595840926.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=vl4wENVbnuZlcH4j6z4Nzw 2x" /><img alt="Bệnh viện Đà Nẵng nơi hai bác sĩ và điều dưỡng theo học và bệnh nhân 418 điều trị. Ảnh: Đắc Thành." src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-3442-2425-1595840926.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng nơi hai b&aacute;c sĩ v&agrave; điều dưỡng theo học v&agrave; &quot;bệnh nh&acirc;n&quot; 418 điều trị. Ảnh: <em>Đắc Th&agrave;nh.</em></p> </figcaption> <p>Ngo&agrave;i ra, ng&agrave;nh y tế Quảng Nam đang c&aacute;ch ly 133 người F1 li&ecirc;n quan đến <span>&quot;bệnh nh&acirc;n 416&quot;</span>v&agrave; &quot;418&quot;, gồm 94 người ở huyện Đại Lộc, 25 người ở Hội An, 10 người Điện B&agrave;n, hai người ở Tam Kỳ v&agrave; hai người huyện Thăng B&igrave;nh; 23 người l&agrave; F2 được c&aacute;ch ly tại nh&agrave;. Đến nay 120 mẫu x&eacute;t nghiệm đều cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh với nCoV; 50 trường hợp kh&aacute;c tiếp tục lấy mẫu.</p> <p>Ph&oacute; chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn T&acirc;n chỉ đạo ng&agrave;nh y tế v&agrave; c&aacute;c địa phương tiếp tục truy vết, t&igrave;m kiếm c&aacute;c trường hợp tiếp x&uacute;c gần với người nhiễm nCoV song chưa được đưa đi c&aacute;ch ly tập trung.</p> <p>Trong ba ng&agrave;y qua ng&agrave;nh y tế ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV cộng đồng, chấm dứt 99 ng&agrave;y kh&ocirc;ng l&acirc;y nhiễm cộng đồng. Đ&agrave; Nẵng đến nay ghi nhận 3 ca nhiễm mới; Quảng Ng&atilde;i một ca. Tổng số ca nhiễm l&ecirc;n 420, trong đ&oacute; 365 người đ&atilde; khỏi. 55 bệnh nh&acirc;n đang điều trị, 5 người &acirc;m t&iacute;nh lần một, ba người &acirc;m t&iacute;nh lần hai. C&ograve;n 47 người dương t&iacute;nh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Yến sào được ví von như “món ngon cung đình” chỉ có vua chúa quý tộc mới được thưởng thức. Thế nhưng, sản phẩm này không còn quá hiếm như xưa, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được với nhiều mức giá khác nhau.
back to top