Cách ly y tế toàn bộ Bệnh viện Đà Nẵng từ nay đến 9/8

Ngày 26/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản số 136 về việc thực hiện cách ly y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng. Theo đó, áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh của Bệnh viện Đà Nẵng.

<div> <p><span>Thời gian c&aacute;ch ly l&agrave; 14 ng&agrave;y kể từ 13 giờ ng&agrave;y 26/7 đến 13h ng&agrave;y 9/8 v&agrave; c&oacute; thể gia hạn th&ecirc;m.</span></p> <p>Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng kh&ocirc;ng triển khai kh&aacute;m bệnh ngoại tr&uacute; v&agrave; dừng tiếp nhận điều trị nội tr&uacute; mới v&agrave;o tất cả c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần (trừ trường hợp cấp cứu).</p> <p>Những người bệnh c&oacute; thẻ BHYT đăng k&yacute; ban đầu tại Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng đến c&aacute;c cơ sở y tế kh&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n, c&oacute; hợp đồng kh&aacute;m chữa bệnh BHYT để kh&aacute;m v&agrave; điều trị bệnh nếu c&oacute;.</p> <p>Người nh&agrave; chỉ được mang nhu yếu phẩm cần thiết tới cho người bệnh v&agrave; phải cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin sau: họ t&ecirc;n bệnh nh&acirc;n, khoa, số ph&ograve;ng, số điện thoại người nhận.</p> <p><span>Ban Chỉ đạo ph&ograve;ng chống dị</span><span>ch COVID-19 th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng giao Sở Y tế phối hợp Sở C&ocirc;ng Thương đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực tại Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng trong thời gian c&aacute;ch ly.</span></p> <p>Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm x&atilde; hội th&agrave;nh phố ph&acirc;n bổ hợp l&yacute; bệnh nh&acirc;n c&oacute; nơi đăng k&yacute; kh&aacute;m chữa bệnh ban đầu l&agrave; Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng sang cơ sở kh&aacute;m, chữa bệnh kh&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/26/media-suckhoedoisong-vn_cach-ly-y-te-toan-bo-benh-vien-da-nang-trong-vong-15-ngay1595749719.jpg" /></p> <p><strong><em>Địa chỉ tiếp nhận nhu yếu phẩm</em></strong></p> <p>BV Đ&agrave; Nẵng cho biết, đối với người bệnh điều trị tại BV Đ&agrave; Nẵng: tiếp nhận tại cổng 103 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Ch&acirc;u, th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Đối với người bệnh điều trị tại Trung t&acirc;m Tim mạch BV Đ&agrave; Nẵng: tiếp nhận tại cổng 140 Hải Ph&ograve;ng, phường Thạch Thang, quận Hải Ch&acirc;u, th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Đối với c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế: tiếp nhận tại 124 Hải Ph&ograve;ng, phường Thạch Thang, quận Hải Ch&acirc;u, th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Tất cả nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế, người phục vụ bệnh viện, người bệnh v&agrave; người nh&agrave; người bệnh phải thường xuy&ecirc;n rửa tay bằng x&agrave; ph&ograve;ng hoặc dung dịch s&aacute;t khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n khi tiếp x&uacute;c, kh&ocirc;ng tập trung đ&ocirc;ng người, giữ khoảng c&aacute;ch tối thiểu 1m khi tiếp x&uacute;c.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top