Hà Nội: Kiểm điểm loạt cán bộ vụ công trình 'khủng' 9 tầng mọc trên Đồi Vua

Đoàn kiểm tra của UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Sơn Đông, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị và nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã Sơn Tây do để xảy ra những sai phạm về đất đai, xây dựng tại công trình khủng 9 tầng "mọc" trên đất trồng cây ở thôn Đồi Vua.

<div> <p style="text-align: justify;"><strong>Kiểm điểm loạt l&atilde;nh đạo bu&ocirc;ng lỏng quản l&yacute;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Theo nguồn tin của PV, Đo&agrave;n kiểm tra của UBND thị x&atilde; Sơn T&acirc;y mới đ&acirc;y c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o li&ecirc;n quan đến những sai phạm về đất đai, x&acirc;y dựng tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh vi phạm c&oacute; quy m&ocirc; &quot;khủng&quot; cao 9 tầng tr&ecirc;n đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm ở th&ocirc;n Đồi Vua m&agrave; b&aacute;o Tiền Phong phản &aacute;nh trước đ&oacute;.</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img alt="Hà Nội: Kiểm điểm loạt cán bộ vụ công trình 'khủng' 9 tầng mọc trên Đồi Vua ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/12/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-cong-trinh-vi-pham-thon-doi-vua4-gwrs-8513.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p style="text-align: center;"><em>Chủ tịch UBND x&atilde; Sơn Đ&ocirc;ng, Trưởng Ph&ograve;ng T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường thị v&agrave; nguy&ecirc;n Đội trưởng Đội quản l&yacute; trật tự x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị thị x&atilde; Sơn T&acirc;y bị đề nghị kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm do để xảy ra những sai phạm về đất đai, x&acirc;y dựng tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh khủng 9 tầng &quot;mọc&quot; tr&ecirc;n đất trồng c&acirc;y ở th&ocirc;n Đồi Vua.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tại b&aacute;o c&aacute;o, Đo&agrave;n kiểm tra đề nghị kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm đối với &ocirc;ng Nguyễn Duy Cường &ndash; Chủ tịch UBND x&atilde; Sơn Đ&ocirc;ng, &ocirc;ng Nguyễn Thanh H&agrave; &ndash; Trưởng Ph&ograve;ng T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường thị x&atilde; Sơn T&acirc;y, &ocirc;ng Phạm Ngọc Vũ &ndash; nguy&ecirc;n Đội trưởng Đội quản l&yacute; trật tự x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị thị x&atilde; Sơn T&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, UBND x&atilde; Sơn Đ&ocirc;ng, Ph&ograve;ng T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, Đội quản l&yacute; trật tự x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị thị x&atilde; Sơn T&acirc;y phải tổ chức kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm đối với tập thể c&aacute; nh&acirc;n được ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ thực hiện quản l&yacute; đất đai, trật tự x&acirc;y dựng.</p> <p style="text-align: justify;">Được biết, ng&agrave;y 30/3/2021, Văn ph&ograve;ng UBND TP H&agrave; Nội c&oacute; Văn bản gửi UBND thị x&atilde; Sơn T&acirc;y về việc xử l&yacute; vi phạm đất đai, trật tự x&acirc;y dựng tại x&atilde; Sơn Đ&ocirc;ng. Tại Văn bản, &ocirc;ng Dương Đức Tuấn - Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP giao UBND thị x&atilde; Sơn T&acirc;y tiếp tục chỉ đạo xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm đất đai, trật tự x&acirc;y dựng tại x&atilde; Sơn Đ&ocirc;ng; x&aacute;c định r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan để xử l&yacute; theo quy định; b&aacute;o c&aacute;c UBND TP kết quả thực hiện.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>T&igrave;m c&aacute;ch hợp thức h&oacute;a sai phạm c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;khủng&quot; 9 tầng</strong></p> <p style="text-align: justify;">Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND thị x&atilde; Sơn T&acirc;y cho biết, b&agrave; Ho&agrave;ng Thanh B&igrave;nh - chủ c&ocirc;ng tr&igrave;nh sai phạm tại th&ocirc;n Đồi Vua (x&atilde; Sơn Đ&ocirc;ng) c&oacute; đơn gửi cơ quan chức năng cho rằng, nếu kh&ocirc;i phục nguy&ecirc;n trạng t&igrave;nh trạng ban đầu của thửa đất sẽ g&acirc;y thiệt hại tốn k&eacute;m rất lớn cho gia đ&igrave;nh v&agrave; l&atilde;ng ph&iacute; rất lớn cho x&atilde; hội. Do đ&oacute;, chủ c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến nghị được giữ nguy&ecirc;n hiện trạng để l&agrave;m thủ tục chuyển mục đ&iacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, chủ c&ocirc;ng tr&igrave;nh sai phạm n&agrave;y kiến nghị UBND thị x&atilde; Sơn T&acirc;y c&oacute; kiến nghị đến c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền xem x&eacute;t cho ph&eacute;p chuyển đổi mục đ&iacute;ch sử dụng đất từ trồng c&acirc;y l&acirc;u năm sang đất ở đối với thửa đất 140+139+06 tờ bản đồ số 1 với diện t&iacute;ch 1.104m2.</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img alt="Hà Nội: Kiểm điểm loạt cán bộ vụ công trình 'khủng' 9 tầng mọc trên Đồi Vua ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/12/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-cong-trinh-khung-o-son-tay2-xdvp-2654.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: center;"><em>D&ugrave; đ&atilde; hết thời gian khắc phục hậu quả nhưng đến nay c&ocirc;ng tr&igrave;nh vi phạm (phần khoanh đỏ - PV) cao 9 tầng tr&ecirc;n đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm tại th&ocirc;n Đồi Vua vẫn &quot;ch&igrave;nh &igrave;nh&quot;.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Về việc n&agrave;y, đại diện UBND thị x&atilde; Sơn T&acirc;y cho biết đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o Sở X&acirc;y dựng, UBND TP về hướng xử l&yacute; trường hợp n&agrave;y. &ldquo;Để xảy ra vi phạm c&oacute; sự bu&ocirc;ng lỏng quản l&yacute; của c&aacute;n bộ cấp x&atilde;. C&oacute; 2 phương &aacute;n xử l&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh, một l&agrave; cưỡng chế t&ograve;a nh&agrave; kh&ocirc;i phục nguy&ecirc;n trạng đất ban đầu; hai l&agrave; c&oacute; thể cho đ&oacute;ng phạt diện t&iacute;ch tăng th&ecirc;m&rdquo;, đại diện UBND thị x&atilde; Sơn T&acirc;y th&ocirc;ng tin.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng theo vị n&agrave;y, thời gian tới, UBND thị x&atilde; Sơn T&acirc;y tập trung chỉ đạo c&aacute;c ph&ograve;ng, ng&agrave;nh, UBND x&atilde; Sơn Đ&ocirc;ng xử l&yacute; h&agrave;nh vi vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh về đất đai theo thẩm quyền v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <p style="text-align: justify;">Như Tiền Phong th&ocirc;ng tin, th&aacute;ng 4/2020, UBND thị x&atilde; Sơn T&acirc;y cấp Giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng số 305 cho &ocirc;ng Nguyễn Quốc Thịnh v&agrave; b&agrave; Ho&agrave;ng Thanh B&igrave;nh l&agrave;m nh&agrave; ở gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n l&ocirc; đất c&oacute; diện t&iacute;ch 1.404m2 tại th&ocirc;n Đồi Vua, x&atilde; Sơn Đ&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng n&ecirc;u r&otilde;, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cao 6 tầng, 1 tum. Diện t&iacute;ch x&acirc;y dựng (tầng 1) l&agrave; 300m2. Chỉ giới x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh đặt đ&uacute;ng vị tr&iacute; trong tổng mặt bằng thiết kế, trong phạm vi đất ở hợp ph&aacute;p của gia đ&igrave;nh. C&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng tr&ecirc;n l&ocirc; đất số 06 + 139 +140, tờ số 1, diện t&iacute;ch 1.404m2, trong đ&oacute; đất ở 300m2, đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm l&agrave; 1.104m2.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng chủ c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; tự &yacute; x&acirc;y th&ecirc;m c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; quy m&ocirc; &ldquo;khủng&rdquo; cao 9 tầng tr&ecirc;n khu đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm ngay s&aacute;t c&ocirc;ng tr&igrave;nh được cấp ph&eacute;p.</p> <p style="text-align: justify;">Trước những vi phạm của chủ đầu tư, ng&agrave;y 8/2/2021, UBND thị x&atilde; Sơn T&acirc;y xử phạt chủ đầu tư c&ocirc;ng tr&igrave;nh 11,5 triệu đồng về h&agrave;nh vi chuyển đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm sang đất phi n&ocirc;ng nghiệp tại khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, y&ecirc;u cầu kh&ocirc;i phục lại t&igrave;nh trạng ban đầu của đất. Thời hạn thực hiện biện ph&aacute;p khắc phục hậu quả sau 15 ng&agrave;y, kể từ ng&agrave;y nhận được quyết định. Ngo&agrave;i ra, nếu qu&aacute; thời hạn, chủ c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&ocirc;ng tự nguyện chấp h&agrave;nh th&igrave; sẽ bị cưỡng chế theo quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Thế nhưng, theo ghi nhận của PV, d&ugrave; đ&atilde; hết thời gian khắc phục hậu quả nhưng đến nay c&ocirc;ng tr&igrave;nh vi phạm tại th&ocirc;n Đồi Vua vẫn &quot;ch&igrave;nh &igrave;nh&quot;. Nhiều &yacute; kiến cho rằng c&ocirc;ng tr&igrave;nh vi phạm &ldquo;khủng&rdquo; cao 9 tầng tr&ecirc;n đất trồng c&acirc;y ở th&ocirc;n Đồi Vua liệu c&oacute; trở th&agrave;nh biểu tượng c&ocirc;ng tr&igrave;nh sai phạm, như cao ốc sai phạm 8B L&ecirc; Trực thứ hai của H&agrave; Nội.</p> <div class="article__story cms-relate"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
Quốc Cường Gia Lai thua lỗ

Quốc Cường Gia Lai thua lỗ

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai cho biết, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do thị trường bất động sản quý II/2023 rất khó khăn, giao dịch suy giảm, nhu cầu mua thấp nên trong kỳ không phát sinh doanh thu bất động sản.
back to top