Hà Nội kêu gọi đầu tư Dự án cải tạo công viên tại KĐT Việt Hưng

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư cải tạo nâng cấp công viên CV-02 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên vào danh mục dự án xã hội hóa cần kêu gọi đầu tư.

<p style="text-align: justify;"><img alt="Hà Nội kêu gọi đầu tư Dự án cải tạo công viên tại KĐT Việt Hưng" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/30/khu-do-thi-viet-hung(1).jpg" /></p> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div> <p style="text-align: justify;">Dự &aacute;n c&oacute; địa điểm tại &ocirc; đất k&yacute; hiệu CV-02 thuộc Khu đ&ocirc; thị mới Việt Hưng với tổng diện t&iacute;ch khoảng 157.237m2.</p> <p style="text-align: justify;">Mục ti&ecirc;u đầu tư l&agrave; cải tạo c&ocirc;ng vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; theo quy hoạch được ph&ecirc; duyệt với h&igrave;nh thức hoạt động, t&iacute;nh chất l&agrave; c&ocirc;ng vi&ecirc;n c&ocirc;ng cộng (c&ocirc;ng vi&ecirc;n mở). Việc kinh doanh chỉ c&oacute; t&iacute;nh chất kết hợp, kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi h&igrave;nh thức hoạt động, t&iacute;nh chất của c&ocirc;ng vi&ecirc;n, chức năng sử dụng đất.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng vi&ecirc;n đ&atilde; được Tổng C&ocirc;ng ty đầu tư ph&aacute;t triển nh&agrave; v&agrave; đ&ocirc; thị đầu tư c&aacute;c hạng mục c&acirc;y xanh, vườn hoa theo quy hoạch; hiện đ&atilde; xuống cấp, hư hỏng.</p> <p style="text-align: justify;">Hạng mục cải tạo gồm; tường r&agrave;o, hệ thống k&egrave;, cổng, chiếu s&aacute;ng, trồng c&acirc;y v&agrave; c&aacute;c hệ thống hạ tầng kỹ thuật kh&aacute;c. C&aacute;c hạng mục cải tạo sẽ được UBND quận Long Bi&ecirc;n xem x&eacute;t cụ thể khi ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n đầu tư theo nguy&ecirc;n tắc đảm bảo sau đầu tư c&oacute; c&ocirc;ng vi&ecirc;n đẹp, ho&agrave;n chỉnh, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n theo đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn, quy chuẩn.</p> <p style="text-align: justify;">Hạng mục x&acirc;y dựng mới gồm c&aacute;c khu vực luyện tập thể dục thể thao, khu dịch vụ theo quy hoạch tổng mặt bằng được ph&ecirc; duyệt.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng vốn đầu tư khoảng 74,5 tỷ đồng từ nguồn vốn của nh&agrave; đầu tư v&agrave; nguồn nh&agrave; đầu tư huy động hợp ph&aacute;p. Dự &aacute;n được thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2022.</p> <p style="text-align: justify;">UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội cho biết, nh&agrave; đầu tư bỏ vốn đầu tư cải tạo c&ocirc;ng vi&ecirc;n theo đ&uacute;ng tổng mặt bằng v&agrave; phương &aacute;n kiến tr&uacute;c được chấp thuận.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Trong đ&oacute;, phần diện t&iacute;ch c&ocirc;ng cộng kh&ocirc;ng c&oacute; mục đ&iacute;ch kinh doanh (Khoảng 95%): Nh&agrave; đầu tư thực hiện đầu tư theo đ&uacute;ng quy hoạch, đảm bảo khối lượng, chất lượng.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh UBND quận Long Bi&ecirc;n chủ tr&igrave; phối hợp với Sở X&acirc;y dựng, nh&agrave; đầu tư tổ chức nghiệm thu, giao nh&agrave; đầu tư quản l&yacute;, duy tu duy tr&igrave; theo đ&uacute;ng c&aacute;c quy định về duy tu, duy tr&igrave; c&acirc;y xanh, vườn hoa, c&ocirc;ng vi&ecirc;n của Th&agrave;nh phố bằng kinh ph&iacute; của nh&agrave; đầu tư, dưới sự kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t định kỳ của UBND quận Long Bi&ecirc;n, người d&acirc;n được sử dụng, kh&ocirc;ng thu ph&iacute;. Th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng thu tiền sử dụng đất v&agrave; kh&ocirc;ng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</p> <p style="text-align: justify;">Trường hợp nh&agrave; đầu tư thực hiện đầu tư, vận h&agrave;nh khai th&aacute;c, duy tu, duy tr&igrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng theo quy định, UBND quận Long Bi&ecirc;n xem x&eacute;t b&aacute;o c&aacute;o UBND chấm dứt việc giao nh&agrave; đầu tư thực hiện dự &aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; đầu tư được khai th&aacute;c kinh doanh, được thu&ecirc; đất theo h&igrave;nh thức thu&ecirc; đất c&oacute; trả tiền đối với phần diện t&iacute;ch c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng kết hợp kinh doanh (5%).</p> <p style="text-align: justify;">Th&aacute;ng 4 vừa qua, Tổng C&ocirc;ng ty Đầu tư ph&aacute;t triển nh&agrave; v&agrave; đ&ocirc; thị (HUD) vừa đề xuất điều chỉnh quy m&ocirc; v&agrave; ranh giới Dự &aacute;n cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ng&ocirc; Gia Tự v&agrave; x&acirc;y dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đ&ocirc; thị mới (KĐTM) Việt Hưng từ 302,5ha xuống 223,6ha. Cụ thể điều chỉnh giảm quy m&ocirc; diện t&iacute;ch v&agrave; ranh giới dự &aacute;n cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ng&ocirc; Gia Tự từ 93,6ha xuống 13,1ha; kh&ocirc;ng thay đổi quy m&ocirc; diện t&iacute;ch v&agrave; ranh giới dự &aacute;n KĐTM Việt Hưng (210,5ha).</p> <p style="text-align: justify;">Song song với đ&oacute;,&nbsp;Tổng C&ocirc;ng ty HUD&nbsp;cũng đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự &aacute;n th&ecirc;m 15 năm (từ giai đoạn 2004 - 2009 sang giai đoạn 2004-2024), tăng quy m&ocirc; nguồn vốn đầu tư từ 7.841 đồng l&ecirc;n 8.997&nbsp;tỷ&nbsp;đồng.</p> </div>

Theo thuonggiaonline.vn
back to top