Hà Nội: Hàng trăm bảng quy tắc ứng xử bị "đánh tráo" chất liệu

Hàng trăm bảng quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bị nhà thầu "đánh tráo" chất liệu nhưng vẫn được quyết toán. Vụ việc được người dân phát hiện và tố giác.

<div> <p style="text-align: justify;">Mới đ&acirc;y, Đại t&aacute; L&ecirc; Đức H&ugrave;ng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra (Trưởng C&ocirc;ng an quận Bắc Từ Li&ecirc;m) - đ&atilde; ban h&agrave;nh văn bản giải quyết khiếu nại về quyết định kh&ocirc;ng khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự trong vụ việc thay đổi vật liệu khi thực hiện c&aacute;c g&oacute;i thầu mua sắm, lắp đặt bảng nội quy tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hà Nội: Hàng trăm bảng quy tắc ứng xử bị đánh tráo chất liệu - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/icdn-dantri-com-vn_tuliem-1605948055233.jpg" title="Hà Nội: Hàng trăm bảng quy tắc ứng xử bị đánh tráo chất liệu - 1" /> <figcaption> <p>Một bảng quy tắc ứng xử nơi c&ocirc;ng cộng được ni&ecirc;m yết tại đ&igrave;nh Ch&egrave;m, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Li&ecirc;m. (Ảnh minh họa: TTXVN)</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, người d&acirc;n địa phương c&oacute; đơn tố gi&aacute;c cho rằng, <span>Ph&ograve;ng Văn h&oacute;a th&ocirc;ng tin</span> , Ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh kế hoạch thuộc UBND quận Bắc Từ Li&ecirc;m đ&atilde; c&acirc;u kết với C&ocirc;ng ty TNHH x&acirc;y dựng v&agrave; quảng c&aacute;o thương mại T&acirc;y Đ&ocirc; ( <span>C&ocirc;ng ty T&acirc;y Đ&ocirc;</span> ) v&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần thương mại quảng c&aacute;o Sao Mai (C&ocirc;ng ty Sao Mai) nhằm thay đổi vật liệu khi thực hiện c&aacute;c g&oacute;i thầu n&ecirc;u tr&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">V&agrave;o cuộc kiểm tra, x&aacute;c minh, C&ocirc;ng an quận Bắc Từ Li&ecirc;m cho biết, năm 2018, UBND quận giao cho Ph&ograve;ng Văn h&oacute;a th&ocirc;ng tin tổ chức, thực hiện g&oacute;i thầu &ldquo;Mua sắm, lắp đặt bảng nội quy quy tắc ứng xử nơi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tại nh&agrave; văn h&oacute;a tổ d&acirc;n phố&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">G&oacute;i thầu n&agrave;y được C&ocirc;ng ty Sao Mai, ở địa chỉ phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, H&agrave; Nội) tr&uacute;ng thầu, thi c&ocirc;ng với tổng gi&aacute; trị l&agrave; hơn 331 triệu đồng.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng thời điểm năm 2018, g&oacute;i thầu &ldquo;Mua sắm, lắp đặt bảng nội quy quy tắc ứng xử nơi c&ocirc;ng cộng tại c&aacute;c di t&iacute;ch đ&atilde; được xếp hạng&rdquo; được C&ocirc;ng ty T&acirc;y Đ&ocirc; tr&uacute;ng thầu, thi c&ocirc;ng với tổng gi&aacute; trị gần 180 triệu đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng 2 g&oacute;i thầu n&ecirc;u tr&ecirc;n, C&ocirc;ng ty Sao Mai đ&atilde; thay đổi k&iacute;ch thước, độ d&agrave;y, khung nhựa giả gỗ cho to&agrave;n bộ 130 bảng quy tắc. C&ocirc;ng ty T&acirc;y Đ&ocirc; đ&atilde; thay đổi độ d&agrave;y, khung nhựa giả gỗ cho 62 bảng quy tắc.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi 2 c&ocirc;ng ty n&agrave;y thi c&ocirc;ng xong, b&agrave; <span>Phan Thị Thanh Huyền</span> &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a th&ocirc;ng tin quận Bắc Từ Li&ecirc;m giao b&agrave; Đỗ Thị Liễu (nh&acirc;n vi&ecirc;n) đi nghiệm thu.</p> <p style="text-align: justify;">Trở về, b&agrave; Liễu b&aacute;o việc nghiệm thu c&aacute;c bảng quy tắc thi c&ocirc;ng đ&uacute;ng thiết kế, đảm bảo chất lượng. B&agrave; Huyền kh&ocirc;ng kiểm tra lại m&agrave; đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;n bộ phối hợp với 2 c&ocirc;ng ty lập bi&ecirc;n bản nghiệm thu, b&agrave;n giao v&agrave; quyết to&aacute;n to&agrave;n bộ c&aacute;c g&oacute;i thầu.</p> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;Căn cứ Kết luận định gi&aacute; t&agrave;i sản số 278 ng&agrave;y 15/10/2020 của Hội đồng định gi&aacute; t&agrave;i sản trong tố tụng h&igrave;nh sự quận Bắc Từ Li&ecirc;m, Cơ quan điều tra x&aacute;c định C&ocirc;ng ty Sao Mai v&agrave; C&ocirc;ng ty T&acirc;y Đ&ocirc; đ&atilde; thay đổi k&iacute;ch thước, độ d&agrave;y, chất liệu của c&aacute;c bảng quy tắc ứng xử l&agrave;m ch&ecirc;nh lệch tổng trị gi&aacute; gần 49 triệu đồng&rdquo;</em> - văn bản n&ecirc;u r&otilde;.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, Cơ quan c&ocirc;ng an cho rằng, h&agrave;nh vi g&acirc;y thiệt hại n&ecirc;u tr&ecirc;n chưa đến mức nghi&ecirc;m trọng theo quy định của Bộ luật H&igrave;nh sự n&ecirc;n ra quyết định kh&ocirc;ng khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự đối với đơn tố gi&aacute;c của người d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n cơ sở nghi&ecirc;n cứu hồ sơ, t&agrave;i liệu c&oacute; li&ecirc;n quan, C&ocirc;ng an quận Bắc Từ Li&ecirc;m nhận thấy b&agrave; Huyền (người trực tiếp k&yacute; hợp đồng) chịu tr&aacute;ch nhiệm về g&oacute;i thầu những đ&atilde; thiếu tr&aacute;ch nhiệm trong việc nghiệm thu, kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện việc gần 200 bảng quy tắc ứng xử đ&atilde; bị thay thế.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, thiệt hại số tiền gần 49 triệu đồng chưa đến mức phải truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự n&ecirc;n c&aacute;c cơ quan tiến h&agrave;nh tố tụng quận Bắc Từ Li&ecirc;m đ&atilde; thống nhất quan điểm kh&ocirc;ng khởi tố.</p> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;Việc Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an quận Bắc Từ Li&ecirc;m ra quyết định kh&ocirc;ng khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự đối với đơn tố gi&aacute;c tr&ecirc;n l&agrave; c&oacute; căn cứ v&agrave; đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật&rdquo;</em> - văn bản khẳng định.</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; vậy, cơ quan c&ocirc;ng an quyết định b&aacute;c đơn khiếu nại của người d&acirc;n. Nếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;, người c&oacute; đơn c&oacute; quyền khiếu nại quyết định n&agrave;y đến Viện trưởng VKSND quận Bắc Từ Li&ecirc;m.</p> <p style="text-align: justify;">Như vậy, b&agrave; Phan Thị Thanh Huyền - <span>Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a</span> th&ocirc;ng tin quận Bắc Từ Li&ecirc;m - đ&atilde; 2 lần &ldquo;thiếu tr&aacute;ch nhiệm&rdquo; trong việc nghiệm thu c&aacute;c g&oacute;i thầu thi c&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, <span>h&agrave;ng trăm cột inox</span> bảng quảng c&aacute;o ở quận Bắc Từ Li&ecirc;m bị <span>C&ocirc;ng ty T&acirc;y Đ&ocirc;</span> đ&aacute;nh tr&aacute;o được cơ quan c&ocirc;ng an x&aacute;c định c&oacute; sự thiếu tr&aacute;ch nhiệm của b&agrave; Huyền v&agrave; c&aacute;n bộ cấp dưới n&ecirc;n đ&atilde; đề nghị ch&iacute;nh quyền sở tại xử l&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top