Hà Nội dừng dự án bãi xe ngầm tại công viên Cầu Giấy

Thành phố dừng dự án do nhà đầu tư chưa chuẩn bị kỹ phương án thiết kế và một bộ phận dân cư chưa đồng thuận.

<div> <p>Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội vừa th&ocirc;ng b&aacute;o kết luận của tập thể l&atilde;nh đạo UBND TP về chủ trương x&acirc;y dựng b&atilde;i đỗ xe ngầm ở c&ocirc;ng vi&ecirc;n Cầu Giấy (quận Cầu Giấy).</p> <p>Theo đ&oacute;,&nbsp;tr&ecirc;n cơ sở đề xuất của c&aacute;c sở, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan, UBND TP đ&atilde; đồng &yacute; về chủ trương cho nh&agrave; đầu tư nghi&ecirc;n cứu đề xuất x&acirc;y dựng b&atilde;i đỗ xe ngầm tại một phần ph&iacute;a bắc của c&ocirc;ng vi&ecirc;n Cầu Giấy.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, qu&aacute; tr&igrave;nh lấy &yacute; kiến c&aacute;c cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n, cộng đồng d&acirc;n cư, nh&agrave; đầu tư chưa chuẩn bị kỹ phương &aacute;n thiết kế, chưa thuyết phục; một bộ phận d&acirc;n cư khu vực chưa đồng thuận đ&atilde; c&oacute; đơn kiến nghị (đề nghị dừng dự &aacute;n).</p> <p>Để ổn định t&igrave;nh h&igrave;nh, đảm bảo sự đồng thuận, TP H&agrave; Nội y&ecirc;u cầu nh&agrave; đầu tư tạm dừng việc nghi&ecirc;n cứu đề xuất dự &aacute;n tr&ecirc;n.&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Người dân một số toà nhà gần công viên Cầu Giấy treo băng zôn phản đối dự án bãi đỗ xe tại công viên hồi tháng 5. Ảnh: Võ Hải." src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/02/co-ng-vie-n-ca-u-gia-y-9926-1562052577.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Người d&acirc;n một số to&agrave; nh&agrave; gần c&ocirc;ng vi&ecirc;n Cầu Giấy treo băng r&ocirc;n phản đối dự &aacute;n b&atilde;i đỗ xe tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n hồi th&aacute;ng 5. Ảnh:<em> V&otilde; Hải.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Th&agrave;nh phố cũng&nbsp;giao Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải chủ tr&igrave;, c&ugrave;ng UBND quận Cầu Giấy, Sở Quy hoạch - Kiến tr&uacute;c r&agrave; so&aacute;t to&agrave;n bộ c&aacute;c dự &aacute;n b&atilde;i đỗ xe tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận Cầu Giấy, đ&ocirc;n đốc c&aacute;c chủ đầu tư khẩn trương x&acirc;y dựng b&atilde;i đỗ xe đ&uacute;ng quy hoạch; c&aacute;c dự &aacute;n chậm triển khai, nh&agrave; đầu tư kh&ocirc;ng đủ năng lực th&igrave; ki&ecirc;n quyết thu hồi, b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện về UBND TP.</p> <p>Dự &aacute;n b&atilde;i đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại trong c&ocirc;ng vi&ecirc;n Cầu Giấy c&oacute; diện t&iacute;ch sử dụng đất 14.500 m2 (bằng 15% diện t&iacute;ch đất c&ocirc;ng vi&ecirc;n). Phần diện t&iacute;ch tr&ecirc;n mặt đất sẽ tạm đ&aacute;nh chuyển c&acirc;y khi triển khai dự &aacute;n, sau đ&oacute; ho&agrave;n trả trồng lại c&acirc;y xanh, l&agrave;m vườn hoa, đ&agrave;i phun nước, lắp đặt thiết bị thể thao ngo&agrave;i trời, để lối đi, giữ nguy&ecirc;n cơ bản như c&ocirc;ng vi&ecirc;n trước đ&acirc;y để người d&acirc;n tự do vui chơi, tập luyện thể thao.</p> <p>Dự &aacute;n c&oacute; ba tầng hầm, tầng hầm một c&oacute; chức năng dịch vụ thương mại khoảng 12.000 m2 (bao gồm khu tập thể thao, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim, trung t&acirc;m tổ chức sự kiện - họp sinh hoạt cộng đồng, nh&agrave; s&aacute;ch v&agrave; thư viện, trung t&acirc;m thương mại...); tầng hầm 2, 3 l&agrave; b&atilde;i đỗ xe ngầm khoảng 24.000 m2, c&ocirc;ng suất đỗ hơn 870 xe.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top