Hà Nội có thế hệ thứ hai nhiễm Covid-19 liên quan ca bệnh từ Đà Nẵng

Sáng nay (9/8), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới của TP Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Th&ocirc;ng tin mở đầu về ca mắc mới <span>bệnh nh&acirc;n (BN) số 812</span>&nbsp;vừa được Bộ Y tế c&ocirc;ng bố s&aacute;ng sớm nay, Gi&aacute;m đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, BN&nbsp;l&agrave; F1 l&agrave;m c&ugrave;ng cửa h&agrave;ng b&aacute;nh Pizza, c&oacute; tiếp x&uacute;c gần với BN 447.&nbsp;</p> <p>Nam BN&nbsp;63 tuổi, l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n giao h&agrave;ng, ở phường Ph&uacute; Diễn, quận Bắc Từ Li&ecirc;m.</p> <p>Ng&agrave;y 29/7 Trung t&acirc;m Y tế Bắc Từ Li&ecirc;m lấy mẫu x&eacute;t nghiệm PCR lần 1, kết quả &acirc;m t&iacute;nh, được chuyển c&aacute;ch ly tại BV C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố.</p> <p>Ng&agrave;y 3/8, BN c&oacute; sốt, mệt mỏi được chuyển đến BV Thanh Nh&agrave;n c&aacute;ch ly, điều trị.</p> <p>Ng&agrave;y 4/8, BV Thanh Nh&agrave;n lấy mẫu x&eacute;t nghiệm PCR (lần 2), kết quả &acirc;m t&iacute;nh.</p> <p>Ng&agrave;y 7/8, c&aacute;c triệu chứng bệnh tăng l&ecirc;n, BN được lấy mẫu&nbsp;x&eacute;t nghiệm&nbsp;(lần 3) gửi Trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t bệnh tật (CDC) H&agrave; Nội x&eacute;t nghiệm, ng&agrave;y 8/8 c&oacute; kết quả dương t&iacute;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hà Nội có thế hệ thứ hai nhiễm Covid-19 liên quan ca bệnh từ Đà Nẵng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/91/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_phong-toa-khu-vuc-me-tri-ha-va-tran-thai-tong-vi-ca-nghi-nhiem-covid-19-4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Qu&aacute;n pizza tr&ecirc;n phố Trần Th&aacute;i T&ocirc;ng nơi c&oacute; 2 ca bệnh nhiễm Covid-19 từng l&agrave;m việc. Ảnh: P.Hải</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc CDC H&agrave; Nội Khổng Minh Tuấn đ&aacute;nh gi&aacute; BN 812 c&oacute; thời gian tiếp x&uacute;c 9 ng&agrave;y (từ ng&agrave;y 16-24/7) với BN 447, đặc biệt trong ng&agrave;y 23 v&agrave; 24/7 khi BN 447 khởi bệnh hai người vẫn tiếp x&uacute;c với nhau.</p> <p>&quot;Từ trường hợp BN 812 cho thấy H&agrave; Nội đ&atilde;&nbsp;c&oacute;&nbsp;thế hệ thứ 2 nhiễm Covid-19 li&ecirc;n quan đến ca bệnh từ Đ&agrave; Nẵng, điều n&agrave;y cho thấy nguy cơ cho tất cả đối tượng từ Đ&agrave; Nẵng trở về&quot; &ocirc;ng Tuấn n&oacute;i.</p> <p>B&iacute; thư, Chủ tịch quận Bắc Từ Li&ecirc;m Trần Thế Cương cho biết, 16h35 quận nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o từ CDC H&agrave; Nội về ca bệnh mới, đ&acirc;y l&agrave; một trong 9 trường hợp F1 của BN 447. Trước đ&oacute;, BN đ&atilde; được c&aacute;ch ly tại bệnh viện 9 ng&agrave;y.</p> <p>Quận đ&atilde; cho điều tra, 4 bệnh nh&acirc;n F2 trở th&agrave;nh F1 (gồm vợ, con trai, con g&aacute;i v&agrave; con rể) đ&atilde; lấy mẫu v&agrave; c&aacute;ch ly tập trung. Quận tiếp tục cho điều tra trường hợp F2, cho phun khử khuẩn khu vực sinh sống của BN, khuyến c&aacute;o người d&acirc;n hạn chế ra ngo&agrave;i.</p> <p>Về BN 714, quận c&oacute; 15 trường hợp F1, 197 trường hợp F2 ở t&ograve;a nh&agrave; chung cư mini, x&eacute;t nghiệm PCR cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh. Chiều tối h&ocirc;m qua c&oacute; ch&aacute;u 3 tuổi bị sốt quận đ&atilde; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm gửi CDC.</p> <p>Về BN 751 (Hải Dương), quận c&oacute; 2 trường hợp F1 ở phường Đ&ocirc;ng Ngạc, đ&atilde; lấy mẫu v&agrave; c&aacute;ch ly tại chỗ (kh&ocirc;ng chuyển c&aacute;ch ly tập trung do qu&aacute; thời hạn 14 ng&agrave;y).</p> <p>B&aacute;o c&aacute;o về t&igrave;nh h&igrave;nh, đại diện quận Thanh Xu&acirc;n cho biết, li&ecirc;n quan đến BN 751 quận r&agrave; so&aacute;t c&oacute; 180 trường hợp li&ecirc;n quan, trong đ&oacute; c&oacute; 80 trường hợp đang c&aacute;ch ly, do y tế qu&acirc;n đội phụ tr&aacute;ch lấy x&eacute;t nghiệm.</p> <p>C&oacute; 4 trường hợp F1 ngo&agrave;i doanh trại do quận quản l&yacute;, đ&atilde; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm PCR.</p> <p>148 trường hợp F2, trong đ&ecirc;m qua đ&atilde; cho c&aacute;ch ly tại nh&agrave;, F3 đang theo d&otilde;i c&aacute;ch ly, quận đ&atilde; xử l&yacute; kịp thời.</p> <p><span>Th&agrave;nh Nam</span></p> <div><span>C&aacute;ch c&agrave;i đặt Bluezone gi&uacute;p cảnh b&aacute;o người nghi nhiễm Covid-19</span><br /> <br /> Bluezone l&agrave; ứng dụng gi&uacute;p cảnh b&aacute;o sớm cho người d&ugrave;ng nếu họ chẳng may từng tiếp x&uacute;c với những người bị nhiễm Covid-19.<br /> Để nhận được c&aacute;c cảnh b&aacute;o từ Bluezone, việc đầu ti&ecirc;n cần l&agrave;m l&agrave; tải về v&agrave; c&agrave;i đặt ứng dụng n&agrave;y.<br /> <span><span>Link tải Bluezone tr&ecirc;n Android</span></span><br /> <span><span>Link tải Bluezone tr&ecirc;n iOS</span></span><br /> Sau khi c&agrave;i đặt, người d&ugrave;ng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập v&agrave;o bộ nhớ v&agrave; kết nối Bluetooth để nhận được cảnh b&aacute;o từ ứng dụng.</div> <div><iframe height="400px" scrolling="no" src="https://vietnamnet.vn/interactive/coronavirus/boxnhung.html" width="100%">Kh&ocirc;ng hỗ trợ iframe</iframe></div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top