Hà Nội có tân Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng biên tập Báo điện tử Tổ quốc, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

<div> <p>Chủ tịch UBND <span>H&agrave; Nội</span> Nguyễn Đức Chung vừa k&yacute; quyết định bổ nhiệm Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng (TTTT).</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Thanh Li&ecirc;m (40 tuổi), Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin thuộc Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch, ki&ecirc;m Tổng bi&ecirc;n tập B&aacute;o điện tử Tổ quốc, được bổ nhiệm giữ chức Gi&aacute;m đốc Sở TTTT H&agrave; Nội.</p> <p>Quyết định c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 15/8, thời hạn bổ nhiệm l&agrave; 5 năm.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 18/6, &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung k&yacute; quyết định điều động, bổ nhiệm &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Kỳ, Gi&aacute;m đốc Sở TTTT, giữ chức Viện trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội th&agrave;nh phố.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Ngọc Kỳ (50 tuổi) được bổ nhiệm l&agrave;m Gi&aacute;m đốc Sở TTTT từ th&aacute;ng 1/2018.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top