Hà Nội bỏ yêu cầu ngồi giãn cách trên xe khách từ ngày 16/3

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các bến xe, đơn vị vận tải trở lại trạng thái hoạt động bình thường và bỏ quy định giãn cách hành khách trên các tuyến xe khách, xe taxi, du lịch… Thời gian bắt đầu thực biện là 0h ngày 16/3.

<div> <p>Cụ thể, văn bản do &ocirc;ng Đ&agrave;o Việt Long, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở GTVT H&agrave; Nội k&yacute; cho biết, Sở GTVT H&agrave; Nội y&ecirc;u cầu c&aacute;c đơn vị vận tải, đơn vị khai th&aacute;c bến xe v&agrave; c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trong thời điểm mới.</p> <p>Đối với hoạt động vận tải li&ecirc;n tỉnh, bao gồm c&aacute;c tuyến vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch cố định li&ecirc;n tỉnh, c&aacute;c hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe bu&yacute;t li&ecirc;n tỉnh đi, đến H&agrave; Nội: Từ 0h ng&agrave;y 16/3/2021, kh&ocirc;ng thực hiện việc gi&atilde;n c&aacute;ch h&agrave;nh kh&aacute;ch trong hoạt động vận tải li&ecirc;n tỉnh.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, Sở GTVT H&agrave; Nội cũng y&ecirc;u cầu, c&aacute;c đơn vị tiếp tục thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. Trong đ&oacute;, qu&aacute;n triệt thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p, ph&ograve;ng chống dịch trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghi&ecirc;m biện ph&aacute;p ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải v&agrave; tiếp tục tăng cường truyền th&ocirc;ng ph&ograve;ng, chống dịch.</p> <p>Thực hiện tốt &ldquo;Th&ocirc;ng điệp 5K&rdquo; gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng c&aacute;ch - kh&ocirc;ng tụ tập - khai b&aacute;o y tế.</p> <p>Với doanh nghiệp (DN) vận tải, chủ - người điều khiển phương tiện vận tải phải y&ecirc;u cầu l&aacute;i xe, nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ tr&ecirc;n xe, h&agrave;nh kh&aacute;ch đeo kh&acirc;u trang đ&uacute;ng c&aacute;ch theo khuyến c&aacute;o của Bộ Y tế trong suốt thời gian di chuyển. Tr&ecirc;n xe phải c&oacute; dung dịch s&aacute;t khuẩn tay (c&oacute; &iacute;t nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử khuẩn, th&ugrave;ng r&aacute;c c&oacute; nắp đậy. Thực hiện việc khử khu&acirc;n c&aacute;c bề mặt phương tiện trước v&agrave; ngay sau khi kết th&uacute;c chuy&ecirc;n đi.</p> <p>Trước đ&oacute;, từ ng&agrave;y 8/3, Sở GTVT H&agrave; Nội bỏ việc gi&atilde;n c&aacute;ch h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n phương tiện vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch c&ocirc;ng cộng xe bu&yacute;t, xe kh&aacute;ch chạy trong th&agrave;nh phố.</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top