Hạ lãi suất tiết kiệm thấp chưa từng có, nhìn lãi suất biết ngân hàng nào thừa tiền nhất

Thanh khoản hệ thống dồi dào khiến cho các ngân hàng liên tục giảm lãi suất huy động kể từ đầu quý 2/2020 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

<div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Hạ lãi suất tiết kiệm thấp chưa từng có, nhìn lãi suất biết ngân hàng nào thừa tiền nhất" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/20/81/info-imgs-vgcloud-vn_ngan-hang-nao-dang-co-lai-suat-tien-gui-kem-hap-dan-nhat.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;"><em>Ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;o đang c&oacute; l&atilde;i suất tiền gửi k&eacute;m hấp dẫn nhất?</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Nếu như trước đ&acirc;y, l&atilde;i suất huy động thấp nhất ở kỳ hạn ngắn thường thuộc về nh&oacute;m &ldquo;big 4&rdquo; gồm: Agribank, Vietinbank, BIDV v&agrave; Vietcombank. Nhưng giờ đ&acirc;y Techcombank mới l&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng &aacute;p dụng biểu l&atilde;i suất huy động thấp nhất thị trường sau 3 lần điều chỉnh giảm li&ecirc;n tiếp.</p> <p style="text-align: justify;">Kể từ ng&agrave;y 15/9, l&atilde;i suất huy động kỳ hạn 3 th&aacute;ng được Techcombank &aacute;p dụng từ 2,85% - 3%/năm đối với c&aacute;c khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng hoặc từ 3 tỷ đồng trở l&ecirc;n. Ngay cả kh&aacute;ch h&agrave;ng ưu ti&ecirc;n, mức l&atilde;i suất cao nhất cho kỳ hạn n&agrave;y cũng chỉ 3,2%/năm.</p> <p style="text-align: justify;">Một ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP kh&aacute;c cũng đang &aacute;p dụng mức l&atilde;i suất kh&aacute; thấp l&agrave; TPBank. Ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y đang &aacute;p dụng mức l&atilde;i suất tiết kiệm cho kỳ hạn 3 th&aacute;ng l&agrave; 3,65%/năm.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, vốn l&agrave; những nh&agrave; băng thường xuy&ecirc;n duy tr&igrave; l&atilde;i suất tiền gửi thấp, nhưng l&atilde;i suất kỳ hạn 3 th&aacute;ng ở Vietcombank, Agribank, BIDV, v&agrave; Vietinbank vẫn hấp dẫn hơn với 3,8%/năm.</p> <p style="text-align: justify;">Ở kỳ hạn 12 th&aacute;ng, Techcombank cũng l&agrave; nơi k&eacute;m hấp dẫn nhất về tiền gửi khi ni&ecirc;m yết mức l&atilde;i suất từ 4,9% - 5,2%/năm đối với c&aacute;c khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng hoặc từ 3 tỷ đồng trở l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng ở kỳ hạn n&agrave;y, nh&oacute;m 4 ng&acirc;n h&agrave;ng quốc doanh gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, v&agrave; Vietinbank c&ugrave;ng c&oacute; chung mức l&atilde;i suất duy nhất 6%.</p> <p style="text-align: justify;">Thậm ch&iacute;, ở c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ, l&atilde;i suất huy động tuy c&oacute; giảm nhưng cũng vẫn được xem l&agrave; nơi gửi tiền hấp dẫn với c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute; nh&acirc;n. Chẳng hạn như tại OceanBank, l&atilde;i suất huy động kỳ hạn 3 th&aacute;ng v&agrave; 12 th&aacute;ng lần lượt l&agrave; 4% v&agrave; 6,80%/năm; tại MSB l&agrave; 3,8% v&agrave; 5,9%/năm; tại LienVietPostBank l&agrave; 4% v&agrave; 6,2%/năm;&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Thậm ch&iacute;, PVCombank v&agrave; VietCapital Bank đang duy tr&igrave; l&atilde;i suất tiền gửi kỳ hạn 12 th&aacute;ng ở mức kh&aacute; hấp dẫn, lần lượt l&agrave; 7,20% v&agrave; 7,30%/năm.</p> <p style="text-align: justify;">Nhưng đ&oacute; vẫn chưa phải l&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; mức l&atilde;i suất hấp dẫn nhất thị trường hiện nay bởi Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP S&agrave;i G&ograve;n (SCB) c&ocirc;ng bố mức l&atilde;i suất c&oacute; phần nhỉnh hơn, 4,2%/năm với c&aacute;c kỳ hạn từ 1-5 th&aacute;ng, v&agrave; 7,5%/năm với kỳ hạn 12 th&aacute;ng. Thậm ch&iacute; nếu gửi kỳ hạn 13 th&aacute;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n được hưởng l&atilde;i suất l&ecirc;n đến 7,60%/năm.</p> <p style="text-align: justify;">Mặc d&ugrave; c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch đ&aacute;ng kể về l&atilde;i suất huy động giữa c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng, nhưng xu hướng chung kể từ qu&yacute; 2 l&agrave; mặt bằng l&atilde;i suất đang giảm dần. Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nguy&ecirc;n nh&acirc;n có thể đ&ecirc;́n từ tăng trưởng huy đ&ocirc;̣ng vẫn ổn định, trong khi tăng trưởng t&iacute;n dụng th&acirc;́p.</p> <p style="text-align: justify;">Tăng trưởng t&iacute;n dụng trong 6 tháng đ&acirc;̀u năm 2020 chỉ đạt 3,26%, bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ năm 2019 và là mức tăng th&acirc;́p nh&acirc;́t trong 7 năm qua. Vi&ecirc;̣c chưa thể h&acirc;́p thu được lượng v&ocirc;́n huy đ&ocirc;̣ng khiến c&aacute;c ng&acirc;n hàng này bu&ocirc;̣c phải điều chỉnh để c&acirc;n đ&ocirc;́i chi ph&iacute;.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, làn sóng tiếp theo của dịch bệnh xu&acirc;́t hi&ecirc;̣n có thể ti&ecirc;́p tục khi&ecirc;́n hoạt đ&ocirc;̣ng sản xu&acirc;́t, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Điều này có thể t&aacute;c động khi&ecirc;́n tăng trưởng t&iacute;n dụng duy trì ở mức th&acirc;́p và lãi su&acirc;́t huy đ&ocirc;̣ng có thể sẽ ti&ecirc;́p tục chịu áp lực giảm trong thời gian tới.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n thị trường li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng, tuần qua lãi su&acirc;́t li&ecirc;n ng&acirc;n hàng ở c&aacute;c kỳ hạn qua đ&ecirc;m, 1 tuần và 2 tuần đ&ecirc;̀u giảm lần lượt 0,02%; 0,05% và 0,04%, từ mức 0,16%/năm; 0,25%/năm và 0,27%/năm xu&ocirc;́ng mức 0,14%/năm; 0,2%/năm và 0,23%/năm. L&atilde;i su&acirc;́t ng&acirc;n h&agrave;ng ti&ecirc;́p tục được duy tr&igrave; ở mức th&acirc;́p nhờ thanh khoản h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng ng&acirc;n hàng ở trạng th&aacute;i t&iacute;ch cực.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo infonet.vietnamnet.vn
back to top