Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Chủ nghĩa quan liêu dung dưỡng nạn tham nhũng

Tại hội nghị lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn của MTTQ đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII vào hôm 28/10, PGS.TS Trần Hậu, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường cho rằng, trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng nhiệm kỳ qua cần đi sâu vào nguồn gốc của hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">Tại hội nghị lấy &yacute; kiến c&aacute;c Hội đồng tư vấn của MTTQ đối với c&aacute;c dự thảo văn kiện Đại hội XIII v&agrave;o h&ocirc;m 28/10, PGS.TS Trần Hậu, Ủy vi&ecirc;n Hội đồng tư vấn Khoa học, Gi&aacute;o dục v&agrave; M&ocirc;i trường cho rằng, trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng nhiệm kỳ qua cần đi s&acirc;u v&agrave;o nguồn gốc của hiện tượng tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute;.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Chủ nghĩa quan liêu dung dưỡng nạn tham nhũng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_gop-y-van-kien-dai-hoi-xiii-van-hoa-khong-chi-la-chuyen-dan-ca-hat-mua-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;"><em>Ảnh: Minh Đạt</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>Kh&ocirc;ng xem nhẹ chống tham nhũng vặt</strong></p> <p style="text-align: justify;">Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; chủ nghĩa quan li&ecirc;u. Chủ nghĩa quan li&ecirc;u sản sinh ra tệ độc đo&aacute;n, chuy&ecirc;n quyền, duy &yacute; ch&iacute;, gia trưởng phong kiến, xa d&acirc;n, th&oacute;i đặc quyền, đặc lợi, l&agrave; miếng đất dung dưỡng nạn tham nhũng l&atilde;ng ph&iacute;.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong cuộc chống tham nhũng cần ki&ecirc;n quyết xử l&yacute; những vụ tham nhũng lớn, nhưng kh&ocirc;ng xem nhẹ chống tham nhũng vặt. Tuy l&agrave; tham nhũng vặt nhưng ảnh hưởng nhức nhối đối với cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y của người d&acirc;n v&agrave; l&ograve;ng tin của họ kh&ocirc;ng hề nhỏ, nếu để t&iacute;ch tụ l&acirc;u ng&agrave;y th&igrave; hậu quả sẽ lớn.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Phải chăng ch&uacute;ng ta mới dừng việc chống tham nhũng vặt ở việc gi&aacute;o dục, vận động,... m&agrave; chưa c&oacute; giải ph&aacute;p hữu hiệu n&agrave;o hơn về mặt ph&aacute;p l&yacute;&rdquo;, &ocirc;ng Trần Hậu n&oacute;i.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Chủ nghĩa quan liêu dung dưỡng nạn tham nhũng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_gop-y-van-kien-dai-hoi-xiii-chu-nghia-quan-lieu-dung-duong-nan-tham-nhung.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;"><em>PGS.TS Trần Hậu.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute; Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Đối ngoại Kiều b&agrave;o Phạm Xu&acirc;n Sơn đề nghị cần phải c&oacute; một mục ri&ecirc;ng hoặc một phần ri&ecirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; về kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tham nhũng. C&aacute;c đại hội lần trước cũng đ&atilde; nhận diện ra nguy cơ tham nhũng.</p> <p style="text-align: justify;">Mặc d&ugrave; đến nay chưa thể l&agrave;m cho những người tho&aacute;i h&oacute;a &ldquo;kh&ocirc;ng d&aacute;m tham nhũng&rdquo;, &ldquo;kh&ocirc;ng muốn tham nhũng&rdquo;, &ldquo;kh&ocirc;ng thể tham nhũng&rdquo; nhưng r&otilde; r&agrave;ng những kết quả đạt được trong&nbsp; nhiệm kỳ n&agrave;y l&agrave; rất ấn tượng. Qua đ&oacute; g&oacute;p phần củng cố niềm tin của to&agrave;n đảng to&agrave;n d&acirc;n đối với Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Sơn, trong phần dự thảo b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị c&oacute; đưa nội dung chống tham nhũng v&agrave;o một mục trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng nhưng c&ograve;n mờ nhạt. Trong khi đ&oacute;, điều m&agrave; dư luận h&acirc;n hoan nhất, phấn kh&iacute;ch nhất ch&iacute;nh l&agrave; chống quốc nạn tham nhũng.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Dư luận, người d&acirc;n mong muốn trong kỳ Đại hội tới c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống tham nhũng cần tiếp tục triển khai quyết liệt, to&agrave;n diện v&agrave; cũng mong những người c&oacute; bản lĩnh, tr&iacute; tuệ, đạo đức, li&ecirc;m khiết, t&acirc;m huyết, ki&ecirc;n quyết, ki&ecirc;n tr&igrave; với cuộc chiến n&agrave;y&rdquo;, &ocirc;ng Sơn nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">GS. Phan Trung L&yacute;, Nguy&ecirc;n Chủ nhiệm Ủy ban Ph&aacute;p luật của Quốc hội&nbsp;cho rằng, để chống tham nhũng th&agrave;nh c&ocirc;ng, phải kiểm so&aacute;t quyền lực thật tốt. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cần c&oacute; chế t&agrave;i thật r&otilde;, thật nghi&ecirc;m về vấn đề thu hồi t&agrave;i sản tham nhũng, phải thu hồi triệt để th&igrave; mới ngăn chặn được tham nhũng.<br /> &nbsp;<br /> &Ocirc;ng L&yacute; cũng đề nghị, dự thảo văn kiện cần c&oacute; cơ chế để người d&acirc;n l&agrave;m chủ cũng như l&agrave;m r&otilde; vai tr&ograve; của Mặt trận trong việc ph&aacute;t huy quyền l&agrave;m chủ của d&acirc;n. Đặc biệt, cần mở rộng phạm vi, vai tr&ograve; của Mặt trận nhất l&agrave; trong hoạt động gi&aacute;m s&aacute;t phản biện x&atilde; hội để Mặt trận l&agrave;m hết khả năng, năng lực của m&igrave;nh trong hiện nhiệm vụ của Đảng giao.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Phải đặt t&ograve;a &aacute;n v&agrave;o trọng t&acirc;m của cải c&aacute;ch tư ph&aacute;p</strong></p> <p style="text-align: justify;">GS.TS L&ecirc; Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;p luật v&agrave; kinh tế ASEAN, cho rằng trong dự thảo&nbsp;B&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị, vấn đề cải c&aacute;ch tư ph&aacute;p được đề cập chưa thực sự đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu thực thi Hiến ph&aacute;p 2013.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;B&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị v&agrave; sau đ&oacute; l&agrave; Nghị quyết Đại hội XIII cần phải l&agrave;m mọi c&aacute;ch để cải c&aacute;ch tư ph&aacute;p phải đ&uacute;ng trọng t&acirc;m, trọng điểm l&agrave; hướng tới t&ograve;a &aacute;n&rdquo;, GS Hạnh đề nghị.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Chủ nghĩa quan liêu dung dưỡng nạn tham nhũng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_gop-y-van-kien-dai-hoi-xiii-chu-nghia-quan-lieu-dung-duong-nan-tham-nhung-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;"><em>GS.TS L&ecirc; Hồng Hạnh.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">V&igrave; vậy, B&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị của Đại hội Đảng XIII cần phải l&agrave;m thế n&agrave;o để đặt t&ograve;a &aacute;n v&agrave;o trọng t&acirc;m của cải c&aacute;ch tư ph&aacute;p. Trong t&ograve;a &aacute;n th&igrave; vị tr&iacute; độc lập của thẩm ph&aacute;n, độc lập của hoạt động x&eacute;t xử được coi l&agrave; linh hồn của cải c&aacute;ch tư ph&aacute;p v&agrave; phải t&igrave;m mọi c&aacute;ch, mọi phương thức để đảm bảo được điều đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Viện trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;p luật v&agrave; kinh tế ASEAN cho rằng, nhiều &yacute; kiến n&oacute;i độc lập tư ph&aacute;p l&agrave; &ldquo;tam quyền ph&acirc;n lập&rdquo;, l&agrave;m ảnh hưởng tới t&iacute;nh thống nhất quyền lực của nh&agrave; nước, l&agrave;m giảm vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng. Ngược lại, nếu Đảng tạo dựng được trong thể chế nh&agrave; nước một hệ thống t&ograve;a &aacute;n nghi&ecirc;m minh, c&ocirc;ng l&yacute;, c&ocirc;ng bằng th&igrave; vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng sẽ tốt hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Để c&oacute; được những thẩm ph&aacute;n độc lập, theo GS Hạnh cần phải lựa chọn, bố tr&iacute; những người c&oacute; nghề thực sự v&agrave; chuy&ecirc;n t&acirc;m v&agrave;o việc mang lại c&ocirc;ng l&yacute; cho người d&acirc;n.</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c dự thảo văn kiện Đại hội XIII đang được lấy &yacute; kiến gồm:</p> <p style="text-align: justify;">-&nbsp;<span>Dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị tại Đại hội XIII của Đảng.</span></p> <p style="text-align: justify;">-&nbsp;<span>Dự thảo B&aacute;o c&aacute;o tổng kết thực hiện Chiến lược ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội 10 năm 2011 - 2020, x&acirc;y dựng Chiến lược ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội 10 năm 2021 - 2030.</span></p> <p style="text-align: justify;">-&nbsp;<span>Dự thảo B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội 5 năm 2016 - 2020 v&agrave; phương hướng, nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội 5 năm 2021 - 2025</span></p> <p style="text-align: justify;">-&nbsp;<span>Dự thảo B&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; thi h&agrave;nh Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.</span></p> </blockquote> </div>

Theo vietnamnet.vn
back to top