Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Ý Đảng, lòng dân là một

Dự thảo các các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này có nhiều điểm mới. Vì vậy, việc thảo luận, lấy ý kiến nhân dân có vai trò hết sức quan trọng, không những góp phần nâng cao chất lượng dự thảo Văn kiện mà qua đó, thực hiện phương châm hướng đến “ý Đảng, lòng dân là một”.

<div> <div> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/van-kien-dai-hoi-viii.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">GS.TS Ph&ugrave;ng Hữu Ph&uacute;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>Dự thảo c&oacute; rất nhiều điểm mới</strong></p> <p style="text-align: justify;">Theo GS.TS Ph&ugrave;ng Hữu Ph&uacute;, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng L&yacute; luận Trung ương, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban soạn thảo văn kiện, lần n&agrave;y c&aacute;c dự thảo văn kiện Đại hội XIII l&agrave; lần lấy &yacute; kiến trực tiếp v&agrave; rộng r&atilde;i nhất trong nh&acirc;n d&acirc;n. Trước đ&oacute;, Ban soạn thảo đ&atilde; tiếp thu &yacute; kiến c&aacute;c tổ chức đảng, của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia&hellip; cho ho&agrave;n thiện một bước v&agrave; c&ocirc;ng bố rộng r&atilde;i để xin &yacute; kiến của to&agrave;n d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Như thế, ch&uacute;ng ta thấy l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng nghị quyết của Đại hội, c&aacute;c văn kiện Đại hội XIII từ đầu đến cuối đều t&ocirc;n trọng nguy&ecirc;n tắc lắng nghe, tiếp thu, xin &yacute; kiến, s&aacute;ng kiến, nguyện vọng của nh&acirc;n d&acirc;n. Suy cho c&ugrave;ng, đường lối của Đảng chỉ c&oacute; &yacute; nghĩa khi được quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n ủng hộ, biến đường lối th&agrave;nh hiện thực&rdquo;,&nbsp;GS Ph&ugrave;ng Hữu Ph&uacute; nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">Theo GS.TS Ph&ugrave;ng Hữu Ph&uacute;, Dự thảo Văn kiện lần n&agrave;y c&oacute; nhiều điểm mới. Đ&oacute; l&agrave; đ&ograve;i hỏi kh&aacute;ch quan, những g&igrave; kế thừa được từ s&aacute;ng tạo của ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta bao nhi&ecirc;u năm qua, cũng như từ những kinh nghiệm th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c nước. Điểm mới đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; ch&iacute;nh l&agrave; chủ đề Đại hội lần n&agrave;y. Trước đ&acirc;y, ch&uacute;ng ta mới chỉ ghi l&agrave; &ldquo;X&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh&rdquo;, lần n&agrave;y, chủ đề Đại hội được đề xuất &ldquo;X&acirc;y dựng Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị trong sạch, vững mạnh&rdquo;. Như vậy, đ&atilde; bổ sung th&ecirc;m cả &ldquo;hệ thống ch&iacute;nh trị&rdquo; bao gồm Đảng, MTTQ v&agrave; c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị x&atilde; hội. Đảng vừa l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n, vừa l&agrave; l&atilde;nh đạo cao nhất. Như vậy đ&atilde; nhấn mạnh đến vai tr&ograve; của Đảng trong hệ thống ch&iacute;nh trị.</p> <p style="text-align: justify;">Về yếu tố d&acirc;n tộc, ph&aacute;t huy sức mạnh đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc, bổ sung th&ecirc;m yếu tố d&acirc;n chủ; x&acirc;y dựng XHCN c&oacute; bổ sung th&ecirc;m những nh&acirc;n tố mới l&agrave; khơi dậy kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển d&acirc;n tộc, ph&aacute;t huy &yacute; ch&iacute;. &ldquo;Trước hết l&agrave; nhấn mạnh vấn đề kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển đất nước. Dự thảo nhấn mạnh đến vấn đề khơi dậy ph&aacute;t triển, x&acirc;y dựng đất nước phồn vinh hạnh ph&uacute;c, c&oacute; &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n. Kh&aacute;t vọng v&agrave; &yacute; ch&iacute; l&agrave; trạng th&aacute;i tinh thần nhưng m&agrave; c&oacute; sức mạnh chuyển h&oacute;a th&agrave;nh h&agrave;nh động. Đất nước ta đ&atilde; trải qua những giờ ph&uacute;t kh&oacute; khăn, đ&atilde; vượt qua ngh&egrave;o đ&oacute;i lạc hậu, ch&uacute;ng ta chiến thắng v&agrave; vượt l&ecirc;n bằng kh&aacute;t vọng d&acirc;n tộc. Như vậy, lần n&agrave;y ch&uacute;ng ta nhấn mạnh đến nội dung phải khơi dậy &yacute; ch&iacute; kh&aacute;t vọng d&acirc;n tộc&rdquo;,&nbsp;&nbsp;GS.TS Ph&ugrave;ng Hữu Ph&uacute; n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Về mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển, phấn đấu đến thế kỷ XXI đưa nước ta ph&aacute;t triển th&agrave;nh nước XHCN. Trước đ&acirc;y, đ&atilde; phấn đấu để nước ta trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a. Lần n&agrave;y, tiếp thu xu hướng chung, kinh nghiệm của thế giới, đưa nước ta th&agrave;nh quốc gia ph&aacute;t triển theo chuẩn mực chung.</p> <p style="text-align: justify;">Một điểm mới nữa được Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng L&yacute; luận Trung ương nhấn mạnh nhiều lần l&agrave; x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước. X&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng l&agrave; quan trọng nhưng cũng kh&ocirc;ng lơ l&agrave; việc x&acirc;y dựng, chỉnh đốn cơ quan nh&agrave; nước v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; cơ quan giải quyết c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến tồn vong của đất nước, đến cuộc sống của Nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Theo GS.TS Ph&ugrave;ng Hữu Ph&uacute;, trong chiến lược ph&aacute;t triển đất nước, vấn đề quan trọng l&agrave; x&aacute;c định đ&uacute;ng c&aacute;c nhiệm vụ trọng t&acirc;m, to&agrave;n diện, đặc biệt phải chỉ ra c&aacute;c đột ph&aacute; chiến lược. Từ Đại hội XI, XII, ch&uacute;ng ta đ&atilde; x&aacute;c định đ&uacute;ng ba kh&acirc;u đột ph&aacute; chiến lược. Đột ph&aacute; v&agrave;o thể chế, đột ph&aacute; v&agrave;o nguồn nh&acirc;n lực v&agrave; đột ph&aacute; v&agrave;o hệ thống kết cấu hạ tầng. 10 năm qua, ch&uacute;ng ta đang phấn đấu để thực hiện c&aacute;c kh&acirc;u đột ph&aacute; n&agrave;y đ&atilde; đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhi&ecirc;n, so với y&ecirc;u cầu th&igrave; chưa đ&aacute;p ứng đầy đủ. Lần n&agrave;y, Dự thảo Văn kiện tiếp tục khẳng định thể chế ch&iacute;nh l&agrave; h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute;; nguồn nh&acirc;n lực vẫn l&agrave; yếu tố quyết định trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển v&agrave; gắn với đ&oacute; th&igrave; hạ tầng, kết cấu hạ tầng. Nhưng vấn đề l&agrave; trong từng giai đoạn ph&aacute;t triển phải x&aacute;c định được nội h&agrave;m của từng kh&acirc;u đột ph&aacute; chiến lược đ&oacute;&hellip;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Đột ph&aacute; x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ v&agrave; đề cao gi&aacute;m s&aacute;t quyền lực</strong></p> <p style="text-align: justify;">Đồng quan điểm GS Ph&ugrave;ng Hữu Ph&uacute;, PGS.TS Nguyễn Viết Th&ocirc;ng, Tổng thư k&yacute; ki&ecirc;m Ủy vi&ecirc;n thường trực Hội đồng L&yacute; luận Trung ương cũng chỉ ra điểm mới của Đại hội XIII l&agrave; c&oacute; một b&aacute;o c&aacute;o ri&ecirc;ng về c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; thi h&agrave;nh Điều lệ Đảng nhiệm kỳ kh&oacute;a XII. &quot;Hồn cốt của b&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị - b&aacute;o c&aacute;o trung t&acirc;m của Đại hội l&agrave; 10 nhiệm vụ về x&acirc;y dựng đảng. Xuất ph&aacute;t từ tầm quan trọng của c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương quyết định tại Đại hội XIII, ngo&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o trung t&acirc;m, c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề về c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, thi h&agrave;nh Điều lệ Đảng&quot;, PGS Nguyễn Viết Th&ocirc;ng l&yacute; giải, điều n&agrave;y thể hiện Đại hội XIII đặt đ&uacute;ng vai tr&ograve; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng l&agrave; then chốt.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/van-kien-dai-hoi-viii-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">PGS.TS Nguyễn Viết Th&ocirc;ng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">PGS Nguyễn Viết Th&ocirc;ng cũng cho rằng, c&aacute;c vấn đề về văn h&oacute;a &ndash; x&atilde; hội trong dự thảo c&aacute;c văn kiện cũng c&oacute; nhiều điểm mới. Theo đ&oacute;, c&aacute;c vấn đề về ph&aacute;t triển văn h&oacute;a được coi trọng hơn so với c&aacute;c kỳ Đại hội trước đ&acirc;y. Điểm đầu ti&ecirc;n trong khi n&oacute;i về x&atilde; hội, dự thảo văn kiện nhận thức đầy đủ v&agrave; bảo đảm t&iacute;nh định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa trong c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội. Dự thảo cũng nhấn mạnh đến x&atilde; hội v&agrave; ph&uacute;c lợi x&atilde; hội. C&aacute;i n&agrave;y phải n&oacute;i r&otilde; l&agrave; ch&uacute;ng ta l&agrave;m chưa tốt, chừng mực n&agrave;o đ&atilde; ảnh hưởng đến định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa. Do đ&oacute; quan điểm đầu ti&ecirc;n khi n&oacute;i đến vấn đề x&atilde; hội l&agrave; phải nhận thức đầy đủ v&agrave; bảo đảm định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa trong c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;i mới v&agrave; nhấn mạnh đến an sinh x&atilde; hội, ph&uacute;c lợi x&atilde; hội th&igrave; sẽ thấy được t&iacute;nh ưu việt của CNXH. Điều n&agrave;y đ&atilde; được thể hiện qua đợt đại dịch v&agrave; ứng ph&oacute; với đại dịch. Một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n m&agrave; ch&uacute;ng ta ứng ph&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; t&iacute;nh ưu việt của CNXH. Những ưu việt n&agrave;y ch&uacute;ng ta phải nh&acirc;n rộng hơn, ph&aacute;t huy th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn so với c&aacute;c kỳ trước đ&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;">TS Cao Viết Sinh, Nguy&ecirc;n Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư cho rằng, &ldquo;c&aacute;n bộ l&agrave; nguồn gốc của mọi th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;, cho n&ecirc;n trong phương hướng, nhiệm vụ của văn kiện Đại hội XIII đề cập tới yếu tố đột ph&aacute; về nguồn nh&acirc;n lực, trong đ&oacute; c&oacute; nguồn nh&acirc;n lực của c&aacute;n bộ quản l&yacute;, l&atilde;nh đạo l&agrave; rất quan trọng. &ldquo;T&ocirc;i rất đồng t&igrave;nh với quan điểm n&agrave;y, đặc biệt tập trung x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ c&aacute;c cấp, nhất l&agrave; cấp chiến lược để đạt được phẩm chất, năng lực, uy t&iacute;n ngang tầm nhiệm vụ được giao. T&ocirc;i cho đấy điều rất quan trọng&rdquo; - Nguy&ecirc;n Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư n&oacute;i đồng thời cho rằng cần phải x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ, nhất l&agrave; người đứng đầu d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m đổi mới s&aacute;ng tạo.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, trong văn kiện cũng đưa ra c&aacute;c cơ chế để tạo điều kiện cho c&aacute;n bộ d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m v&igrave; c&ocirc;ng việc, v&igrave; d&acirc;n. C&ugrave;ng với đ&oacute; cũng đưa ra việc cần c&oacute; cơ chế để bảo vệ c&aacute;n bộ tốt, c&aacute;n bộ v&igrave; việc chung chứ kh&ocirc;ng phải v&igrave; c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh. Điều n&agrave;y sẽ tạo tiền đề rất tốt cho c&aacute;n bộ ch&uacute;ng ta trong thời gian tới sẽ l&agrave;m hết m&igrave;nh, v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n phục vụ.&nbsp; TS Cao Viết Sinh cho rằng điều n&agrave;y sẽ tạo tiền đề rất tốt cho c&aacute;n bộ trong thời gian tới, sẽ l&agrave;m hết m&igrave;nh, v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n phục vụ.</p> <p style="text-align: justify;">Ở g&oacute;c nh&igrave;n l&agrave; chuy&ecirc;n gia của khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc, đồng ch&iacute; Nguyễn T&uacute;c, Ủy vi&ecirc;n Đo&agrave;n Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đ&aacute;nh gi&aacute; cao về những đột ph&aacute; trong ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội đặt ra giải ph&aacute;p tăng cường kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, kiểm so&aacute;t chặt chẽ quyền lực. Như vậy gi&aacute;m s&aacute;t quyền lực kỳ n&agrave;y đặt ra mạnh hơn so với những kỳ trước.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/van-kien-dai-hoi-viii-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">van-kien-dai-hoi-viii-2.jpg</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo đồng ch&iacute; Nguyễn T&uacute;c, ch&iacute;nh gi&aacute;m s&aacute;t quyền lực, nhất l&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t quyền lực do nh&acirc;n d&acirc;n tiến h&agrave;nh đ&atilde; gi&uacute;p cho Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta ngăn chặn được một bước tho&aacute;i ho&aacute;, biến chất. &ldquo;Ch&uacute;ng ta biết rằng Đại hội VI đổi mới, Đại hội VII trong B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị c&oacute; c&acirc;u: &ldquo;một số c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n c&oacute; chức, c&oacute; quyền tho&aacute;i ho&aacute;, biến chất&rdquo;, đến Đại hội VIII kh&ocirc;ng c&ograve;n &ldquo;một số&rdquo; nữa m&agrave; &ldquo;một bộ phận c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n c&oacute; chức vụ, quyền hạn tho&aacute;i ho&aacute;, biến chất&rdquo;. Đến Đại hội IX l&agrave; &ldquo;một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n c&oacute; chức vụ, quyền hạn tho&aacute;i ho&aacute;, biến chất&rdquo;. Đến Đại hội X dự thảo định bỏ chữ &ldquo;kh&ocirc;ng nhỏ&rdquo;, nhưng trong tổ bi&ecirc;n tập c&oacute; một số đồng ch&iacute; cho rằng, trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay chưa thể bỏ được chữ &ldquo;kh&ocirc;ng nhỏ&rdquo;.&nbsp;Ngay trong buổi chiều h&ocirc;m đ&oacute;, b&aacute;o c&aacute;o của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy&nbsp;ban Kiểm tra Trung ương cho thấy số đảng vi&ecirc;n bị kỷ luật từ Đại hội IX đến Đại hội X tăng hơn rất nhiều. Lần đầu ti&ecirc;n, 2 đồng ch&iacute; Uỷ vi&ecirc;n Trung ương Đảng bị phạt t&ugrave; v&igrave; tội tham nhũng&rdquo; &ndash; đồng ch&iacute; Nguyễn T&uacute;c n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Từ dẫn chứng n&ecirc;u ra, đồng ch&iacute; Nguyễn T&uacute;c cũng lưu &yacute;, nhiệm kỳ tới cần quan t&acirc;m, đẩy mạnh gi&aacute;m s&aacute;t quyền lực, m&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t quan trọng nhất ch&iacute;nh l&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t của nh&acirc;n d&acirc;n. Hầu hết c&aacute;c vụ &aacute;n điểm vừa rồi đều do d&acirc;n ph&aacute;t hiện, b&aacute;o ch&iacute; đưa tin, c&aacute;c cơ quan chức năng mới v&agrave;o cuộc.</p> <p style="text-align: justify;">V&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn T&uacute;c mong rằng, d&acirc;n phải gi&aacute;m s&aacute;t quyền lực mạnh hơn nữa. Gi&aacute;m s&aacute;t của MTTQ v&agrave; c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị x&atilde; hội đối với đại biểu Quốc hội v&agrave; HĐND cần c&oacute; quy chế mạnh mẽ hơn hiện nay. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, gi&aacute;m s&aacute;t phải thực hiện từ đồng ch&iacute; cao nhất, phải gương mẫu.</p> </div> </div>

Theo dangcongsan.vn
back to top