Giao thông ùn tắc ngày đầu tuần

Sáng 25/1, để dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII, nhiều tuyến phố bị rào chắn trong giờ cao điểm gây ùn tắc nghiêm trọng.

<div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_29365631"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tac-duong-dh-1611544840.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/tac-duong-dh-1611544840.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=tqKf5FncCD-P-84de9ADtw 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tac-duong-dh-1611544840.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Từ 6h30 đến 8h, đo&agrave;n xe cả trăm chiếc chở đại biểu dự Đại hội Đảng đi từ lăng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh qua nhiều tuyến phố Trần Ph&uacute;, Kim M&atilde;, Liễu Giai, Nguyễn Ch&iacute; Thanh, Trần Duy Hưng để đến Trung t&acirc;m Hội nghị Quốc gia dự phi&ecirc;n tr&ugrave; bị Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ 13.</p> <p class="Normal">Một tiếng trước, h&agrave;ng ngh&igrave;n cảnh s&aacute;t gồm CSGT, cảnh s&aacute;t cơ động, cảnh s&aacute;t trật tự, c&ocirc;ng an phường, thanh tra giao th&ocirc;ng đứng chốt chặn ở nhiều n&uacute;t giao. Ảnh: <em>Giang Huy</em></p> </div> </div> <div class="desc_cation">&nbsp;</div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_29365632"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tac-duogn-5-1611544313.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/tac-duogn-5-1611544313.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=F8g0z9XSrE6tFf59rGqvaA 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tac-duogn-5-1611544313.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Đo&agrave;n xe đi th&agrave;nh nhiều đợt đ&uacute;ng khung giờ cao điểm khiến phương tiện phải dừng lại b&ecirc;n lề đường, c&aacute;c đường nh&aacute;nh ra đường Liễu Giai, Kim M&atilde;, Nguyễn Ch&iacute; Thanh khoảng 20 ph&uacute;t.</p> </div> </div> <div class="desc_cation">&nbsp;</div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_29365633"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tac-duong-8-1611544315.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/tac-duong-8-1611544315.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=9APPo9JNWb0G5UeNphew_g 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tac-duong-8-1611544315.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p>H&agrave;ng trăm con ng&otilde;, ng&aacute;ch nhỏ dọc tuyến dẫn đo&agrave;n đều c&oacute; cảnh s&aacute;t đứng g&aacute;c v&agrave; lập r&agrave;o chắn. Nhiều phụ huynh đưa con đi học bị chặn lại để nhường đường cho đo&agrave;n xe tr&ecirc;n đường Trần Duy Hưng.</p> </div> </div> <div class="desc_cation">&nbsp;</div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_29365634"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tac-duong77-1611544316.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/tac-duong77-1611544316.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=jxsIy2S4UHi78KbiqbJxig 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tac-duong77-1611544316.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Khoảng 7h45, khi đo&agrave;n đại biểu đến Trung t&acirc;m Hội nghị quốc gia ở quận Nam Từ Li&ecirc;m, CSGT bắt đầu mở r&agrave;o, ph&acirc;n luồng cho phương tiện đi từ nhiều hướng v&agrave;o c&aacute;c tuyến phố cấm tạm thời. Do giờ cao điểm s&aacute;ng, lượng phượng tiện qu&aacute; đ&ocirc;ng, 2-3 tiếng sau đường vẫn chưa th&ocirc;ng tho&aacute;ng trở lại.</p> </div> </div> <div class="desc_cation">&nbsp;</div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_29365635"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_un-tac-dh-1611544313.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/un-tac-dh-1611544313.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=_7B-NEnnzitEMBKjBtyfOQ 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_un-tac-dh-1611544313.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p>Đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Ch&iacute; Thanh &ugrave;n tắc đến khoảng 9h, c&aacute;c xe phải di chuyển rất chậm.</p> </div> </div> <div class="desc_cation">&nbsp;</div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_29365636"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tacduongtt-1611544317.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/tacduongtt-1611544317.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=u_SnpEBD4tv_DwTffWCoog 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tacduongtt-1611544317.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p>C&oacute; thời điểm &ocirc;t&ocirc; đi th&agrave;nh 5 l&agrave;n tr&ecirc;n đường. T&agrave;i xế xe m&aacute;y phải ch&ocirc;n ch&acirc;n khoảng 30 ph&uacute;t mới c&oacute; thể qua c&aacute;c tuyến phố ch&iacute;nh.</p> </div> </div> <div class="desc_cation">&nbsp;</div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_29365637"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_un-tac-gt-1611550524.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/un-tac-gt-1611550524.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=__eiZ-my3V-Qw9T_KNi0Og 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_un-tac-gt-1611550524.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Đến 11h, đường Phạm H&ugrave;ng cạnh cổng phụ Trung t&acirc;m Hội nghị Quốc gia vẫn c&ograve;n &ugrave;n tắc. D&ograve;ng xe m&aacute;y đi s&aacute;t lề đường phải ch&ocirc;n ch&acirc;n v&agrave;i chục ph&uacute;t mới c&oacute; thể đi qua n&uacute;t giao. Nhiều người đi xe m&aacute;y phải leo l&ecirc;n vỉa h&egrave;.</p> <p class="Normal">Theo l&atilde;nh đạo Ph&ograve;ng CSGT C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội, c&aacute;c phương &aacute;n ph&acirc;n luồng, tuyến đường cấm, giờ cấm, hạn chế đ&atilde; được th&ocirc;ng tin từ nhiều ng&agrave;y trước đ&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi khung giờ cao điểm một số tuyến đường phương tiện dồn ứ lớn, g&acirc;y &ugrave;n tắc.</p> </div> </div> <div class="desc_cation">&nbsp;</div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_29365638"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tac-tren-cao1-1611550524.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/tac-tren-cao1-1611550524.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Ev7Fz2PmNchY4Sk2heFqkg 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tac-tren-cao1-1611550524.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p>Hướng đường tr&ecirc;n cao từ Mai Dịch xuống Phạm H&ugrave;ng để đi đại lộ Thăng Long v&agrave; Nguyễn Tr&atilde;i do bị chặn lại n&ecirc;n h&agrave;ng trăm &ocirc;t&ocirc; &ugrave;n ứ k&eacute;o d&agrave;i. Nhiều t&agrave;i xế ra khỏi xe chờ đợi. Đến khoảng 11h30, xe cộ c&oacute; thể lưu th&ocirc;ng b&igrave;nh thường.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top