Giáo sư Việt ở Mỹ kể chuyện bầu cử: Hai "cụ", một "em" và đám đông cử tri ngộp trong thư xin tiền

Nếu bạn hảo tâm đóng góp vào một project nào đó, bạn sẽ nhận được rất nhiều thư hay các post Facebook xin tiền.

<div> <p><span id="mainContent"><b>Cử tri ngộp trong email vận động v&agrave;... thư xin tiền</b></span></p> <p><span id="mainContent">Đến hẹn lại l&ecirc;n. Bốn năm một lần, d&acirc;n Mỹ đi bầu cử Tổng thống. V&agrave; chỉ c&ograve;n v&agrave;i chục giờ nữa l&agrave; lại đến lần bầu cử Tổng thống mới. Tổng thống đương nhiệm, Donald Trump, hy vọng sẽ t&aacute;i đắc cử. Người th&aacute;ch thức &ocirc;ng Trump l&agrave; Joe Biden, nguy&ecirc;n ph&oacute; Tổng thống thời &ocirc;ng Obama. Nếu bạn kh&ocirc;ng đi bầu cử, bạn sẽ kh&ocirc;ng biết l&agrave; ngo&agrave;i 2 ứng cử vi&ecirc;n nặng k&yacute; tr&ecirc;n c&ograve;n c&oacute; tới 4 cặp kh&aacute;c nữa.</span></p> <p><span id="mainContent">Từ sau khi &ocirc;ng Biden vượt qua c&aacute;c đối thủ trong đảng D&acirc;n chủ để trở th&agrave;nh ứng cử vi&ecirc;n Tổng thống, cuộc khẩu chiến giữa hai &quot;cụ&quot; cao ni&ecirc;n bắt đầu (&ocirc;ng Biden 78 tuổi, c&ograve;n &ocirc;ng Trump 74 tuổi). Kh&ocirc;ng những thế, d&acirc;n ch&uacute;ng cũng được l&ocirc;i k&eacute;o bằng đủ mọi h&igrave;nh thức.</span></p> <p><span id="mainContent">Nếu bạn c&oacute; t&agrave;i khoản tr&ecirc;n Facebook, Twitter, Google, &hellip; lượng email bạn nhận được mỗi ng&agrave;y cũng đủ để đọc mất v&agrave;i tiếng trong ng&agrave;y. Nếu bạn hảo t&acirc;m đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o một project n&agrave;o đ&oacute;, bạn sẽ nhận được rất nhiều thư hay c&aacute;c post Facebook xin tiền. Thử tưởng tượng nếu bạn ủng hộ &ocirc;ng X trở th&agrave;nh tổng thống/nghị sĩ v&agrave; nhận được một email n&oacute;i &quot;X đang bị đuối, đối thủ của X được hậu thuẫn bởi YZ với cả triệu đ&ocirc; - bạn đ&oacute;ng g&oacute;p 10 USD, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tăng 500 lần để gi&uacute;p X&quot; th&igrave; bạn c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p kh&ocirc;ng? Nhưng một ng&agrave;y m&agrave; c&oacute; đến 20 c&aacute;i email như vậy, bạn c&oacute; cho tiền kh&ocirc;ng?</span></p> <p><span id="mainContent">Giờ n&agrave;y m&agrave; bật TV th&igrave; chỉ c&oacute; bầu cử, bầu cử, v&agrave; bầu cử. Tất cả c&aacute;c phương &aacute;n được đưa ra. Kết quả thăm d&ograve; từ c&aacute;c h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn, đảng ph&aacute;i, &hellip; đều được đ&aacute;nh gi&aacute;.</span></p> <p><span id="mainContent"><b>Vận xui của &ocirc;ng Trump</b></span></p> <p><span id="mainContent">Th&ocirc;ng thường, đương kim Tổng thống c&oacute; lợi hơn nhiều so với c&aacute;c ứng vi&ecirc;n kh&aacute;c v&agrave; khả năng t&aacute;i đắc cử l&agrave; cao hơn hẳn. Vậy tại sao lần bầu cử n&agrave;y kh&aacute;c những lần bầu cử trước đ&acirc;y. CNN thậm ch&iacute; c&ograve;n gọi đ&acirc;y l&agrave; lần bầu cử c&oacute; &quot;sứ mạng lịch sử&quot; v&agrave; c&oacute; thể ảnh hưởng tới nước Mỹ trong một tương lai l&acirc;u d&agrave;i.</span></p> <p><span id="mainContent">Sứ mạng lịch sử th&igrave; chưa biết nhưng ho&agrave;n cảnh lịch sử th&igrave; chắc chắn đ&uacute;ng. T&iacute;nh cho đến nay, đ&atilde; c&oacute; 90 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm, một con số cực kỳ ấn tượng nếu so với tổng số chừng 129 triệu người đi bầu năm 2016. &quot;Em&quot; nCoVy đ&atilde; l&agrave;m gần 230 ng&agrave;n người chết, 9 triệu người nhiễm bệnh. V&agrave; con số n&agrave;y đang tăng một c&aacute;ch ch&oacute;ng mặt. &quot;Em&quot; cũng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n quan trọng khiến 90 triệu người đi bỏ phiếu trước ng&agrave;y bầu cử.</span></p> <p><span id="mainContent">Phải n&oacute;i, &ocirc;ng Trump hơi xui xẻo. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; vụ nCoVy th&igrave; chắc kh&ocirc;ng ai đ&aacute;nh bại được &ocirc;ng. Kinh tế (cổ phiếu) l&ecirc;n v&ugrave; v&ugrave;. Nhiều người n&oacute;i &ocirc;ng hưởng lợi do ch&iacute;nh s&aacute;ch của Obama. Nhưng th&acirc;y kệ, kinh tế l&ecirc;n th&igrave; l&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch của kẻ đương thời.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignRight noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt=" Giáo sư Việt ở Mỹ kể chuyện bầu cử: Hai cụ, một em và đám đông cử tri ngộp trong thư xin tiền - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/cafefcdn-com_photo-1-1604303708494132194980.jpg" title=" Giáo sư Việt ở Mỹ kể chuyện bầu cử: Hai cụ, một em và đám đông cử tri ngộp trong thư xin tiền - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">&Ocirc;ng theo đuổi ch&iacute;nh s&aacute;ch &quot;nước Mỹ tr&ecirc;n hết&quot;. &Ocirc;ng dương Đ&ocirc;ng k&iacute;ch T&acirc;y, l&agrave;m đảo lộn rất nhiều thứ vốn đ&atilde; tồn tại bền vững khắp thế giới. Thực sự ra th&igrave; kh&oacute; c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; được đ&uacute;ng sai của những chiến lược n&agrave;y. Cứ n&oacute;i &ocirc;ng &quot;đ&aacute;nh&quot; Trung Quốc, nhưng thặng dư thương mại với Trung Quốc kh&ocirc;ng những kh&ocirc;ng giảm m&agrave; lại tăng. N&ocirc;ng d&acirc;n Mỹ phải đổ khoai t&acirc;y đi. Nhưng nh&atilde;n tiền th&igrave; Mỹ kh&ocirc;ng đổ tiền v&agrave;o những thứ kh&ocirc;ng d&ugrave;ng cho Mỹ như WHO, bỏ tất cả hoặc giảm tối đa đ&oacute;ng g&oacute;p trong những hiệp định tốn tiền của nước Mỹ&hellip; &Ocirc;ng Trump buộc c&aacute;c nước kh&aacute;c phải đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn cho c&aacute;c hoạt động của Li&ecirc;n Hợp Quốc... Đối với nhiều người th&igrave; thế l&agrave; &quot;Mỹ tr&ecirc;n hết&quot; rồi.</span></p> <p><span id="mainContent">&Ocirc;ng n&oacute;i chống d&acirc;n di cư bất hợp ph&aacute;p n&ecirc;n đ&ograve;i x&acirc;y tường ngăn giữa Mexico v&agrave; Mỹ. &Ocirc;ng lấy tiền d&agrave;nh cho qu&acirc;n đội để l&agrave;m tường. D&acirc;n ch&uacute;ng tung h&ocirc; v&agrave; c&oacute; nhiều người ủng hộ cả tiền. Nhưng cho đến nay, vẫn c&ograve;n nhiều nơi kh&ocirc;ng c&oacute; tường. Lại c&oacute; nhiều chỗ, tường đ&atilde; được đem b&aacute;n sắt vụn ở Mexico. &Ocirc;ng trục xuất kha kh&aacute; c&aacute;c loại d&acirc;n với thẻ xanh nhưng chưa trở th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n về lại nước của họ v&igrave; vi phạm luật lệ. Đối với nhiều người th&igrave; thế l&agrave; được rồi.</span></p> <p><span id="mainContent">&Ocirc;ng Trump l&agrave; một Tổng thống kh&ocirc;ng giống ai. &Ocirc;ng c&oacute; thể n&oacute;i xấu hay tung h&ocirc; bất cứ ai. &Ocirc;ng kh&iacute;ch lệ những người bầu cho &ocirc;ng l&agrave;m c&aacute;i thứ m&agrave; họ th&iacute;ch. Vậy l&agrave; đủ đối với họ.</span></p> <p><span id="mainContent">Ba việc ch&iacute;nh &ocirc;ng l&agrave;m trong 4 năm qua l&agrave; vậy. Bằng đ&oacute; l&agrave; đủ để giữ những người đ&atilde; bầu cho &ocirc;ng. Vậy l&agrave; đủ? &Ocirc;ng c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng thắng số phiếu phổ th&ocirc;ng, nhưng nếu t&igrave;nh h&igrave;nh năm 2016 lặp lại th&igrave; &ocirc;ng vẫn sẽ đắc cử. D&ugrave; rất &quot;cay&quot;, nhưng &ocirc;ng kh&oacute; m&agrave; thắng được phiếu phổ th&ocirc;ng. Trước đ&acirc;y v&agrave; b&acirc;y giờ, chuyện đ&oacute; sẽ kh&ocirc;ng xảy ra!</span></p> <p><span id="mainContent">Vậy th&igrave; cửa đ&acirc;u cho &ocirc;ng Biden thắng cử?</span></p> <p><span id="mainContent"><b>V&agrave; cơ hội của &ocirc;ng Biden</b></span></p> <p><span id="mainContent">&Ocirc;ng Biden c&oacute; được lợi thế hiện tại th&igrave; cũng nhờ nhiều v&agrave;o &quot;em&quot; nCoVy. Đ&ugrave;ng một c&aacute;i, &quot;em&quot; xuất hiện ở nước Mỹ. Em l&aacute;ng ch&aacute;ng một ch&uacute;t ở Seattle rồi im ỉm đi dạo. Rồi &quot;em&quot; b&ugrave;ng l&ecirc;n, l&agrave;m cho nước Mỹ t&aacute;i dại. Với c&aacute;i điệp kh&uacute;c ấy, &quot;em&quot; lơ lửng tr&ecirc;n đầu d&acirc;n Mỹ. Kẻ th&igrave; khiếp sợ. Người lại coi thường. B&acirc;y giờ đ&atilde; l&agrave; đợt thứ ba &quot;em&quot; nCoVy h&agrave;nh hạ nước Mỹ.</span></p> <p><span id="mainContent">Gi&aacute; m&agrave; &ocirc;ng Trump bảo d&acirc;n ch&uacute;ng đeo khẩu trang th&igrave; c&oacute; lẽ t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh đ&atilde; kh&aacute;c. Nhưng &ocirc;ng lại kh&ocirc;ng l&agrave;m vậy. Số người Mỹ nhiễm nCoVy tăng v&ugrave;n vụt, số người chết cũng thế. Điều n&agrave;y l&agrave;m cho rất nhiểu người trước đ&acirc;y v&igrave; kh&ocirc;ng th&iacute;ch b&agrave; Hillary m&agrave; bầu cho &ocirc;ng đổi &yacute;. Thế đ&oacute;, vậy l&agrave; một phần phiếu của &ocirc;ng ra đi.</span></p> <p><span id="mainContent">D&ugrave; n&oacute;i qua n&oacute;i lại ra sao th&igrave; &ocirc;ng Biden cũng c&oacute; điểm mạnh. &Ocirc;ng đ&atilde; r&uacute;t được kinh nghiệm từ năm 2016. &Ocirc;ng cẩn thận hơn v&agrave; cũng &iacute;t phốt hơn b&agrave; Hillary (nhưng, c&oacute; ch&iacute;nh trị gia n&agrave;o l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; phốt nhỉ?) &Ocirc;ng tập trung v&agrave;o những nơi Hillary thua. Được hậu thuẫn của Obama v&agrave; rất nhiều ch&iacute;nh kh&aacute;ch kh&aacute;c ủng hộ n&ecirc;n c&oacute; thể &ocirc;ng sẽ lật ngược được thế cờ ở những nơi cần thiết. Florida, Ohio, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Arizona, v&agrave; ngay cả Texas. Đổi được mầu ở những nơi n&agrave;y th&igrave; &ocirc;ng sẽ thắng. T&ocirc;i nghĩ ph&iacute;a Biden cũng hơi lạc quan, chứ nếu Texas hay Arizona chuyển m&agrave;u th&igrave; ch&iacute;nh trị Mỹ sẽ c&ograve;n nhiều biến động trong c&aacute;c năm tới!</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt=" Giáo sư Việt ở Mỹ kể chuyện bầu cử: Hai cụ, một em và đám đông cử tri ngộp trong thư xin tiền - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/cafefcdn-com_photo-1-160430371033243805128.jpg" title=" Giáo sư Việt ở Mỹ kể chuyện bầu cử: Hai cụ, một em và đám đông cử tri ngộp trong thư xin tiền - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">Vậy đấy. Khả năng nước Mỹ sẽ c&oacute; &ocirc;ng Trump - một người thường xuy&ecirc;n ph&aacute;t ng&ocirc;n g&acirc;y tranh c&atilde;i, quay lưng với khoa học - l&agrave;m tổng thống trong 4 năm tới l&agrave; kh&ocirc;ng hề nhỏ. Nhưng &ocirc;ng Biden cũng c&oacute; cửa để thắng. Cả hai đều biết cần phải l&agrave;m g&igrave; để thắng: 270 phiếu đại cử tri. nCoVy đ&atilde; h&agrave;nh hạ đương kim Tổng thống kha kh&aacute; v&agrave; gi&uacute;p cho &ocirc;ng Biden rất nhiều. Liệu đương kim Tổng thống c&oacute; lật được thế cờ? Hay Biden c&oacute; thể tận dụng được lợi thế? Chỉ c&ograve;n v&agrave;i ng&agrave;y nữa, mọi sự sẽ ng&atilde; ngũ.</span></p> <p><span id="mainContent">Kh&ocirc;ng lẽ, chỉ v&igrave; nCoVy m&agrave; &ocirc;ng Biden thắng?</span></p> <p><span id="mainContent">Mới hay, mưu sự tại nh&acirc;n m&agrave; th&agrave;nh sự tại thi&ecirc;n.</span></p> <p><span id="mainContent"><i>*T&iacute;t ch&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c t&iacute;t phụ trong b&agrave;i do t&ograve;a soạn đặt lại.</i></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Trí Thức Trẻ
Tái xuất hiện ăn xin tại các giao lộ

Tái xuất hiện ăn xin tại các giao lộ

Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại một số giao lộ, nút giao thông lớn trên địa bàn TPHCM, tình trạng người ăn xin tái diễn khá nhiều. Chủ yếu là người già, trẻ em, người tàn tật và một số người nước ngoài cũng đứng để xin tiền.
back to top