Giá vàng hôm nay 3/11: Trước ngày bầu cử Mỹ, vàng tăng vọt

Giá vàng hôm nay 3/11 trên thị trường thế giới tăng vọt trở lại bất chấp đồng USD cũng tăng rất nhanh. Giới đầu tư tìm đến các loại tài sản an toàn trước thời điểm quyết định người đứng đầu nước Mỹ.

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j" style="text-align: justify;"><strong>Gi&aacute; v&agrave;ng thế giới</strong></p> <p style="text-align: justify;">Đ&ecirc;m 2/11 (giờ Việt Nam),&nbsp;<span>gi&aacute; v&agrave;ng</span> thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.890 USD/ounce. V&agrave;ng giao th&aacute;ng 12 tr&ecirc;n s&agrave;n Comex New York ở mức 1.891 USD/ounce.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Gi&aacute; v&agrave;ng thế giới đ&ecirc;m 2/11 cao hơn khoảng 24,3% (369 USD/ounce) so với đầu năm 2020. V&agrave;ng thế giới quy đổi theo gi&aacute; USD ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; gi&aacute; 53,5 triệu đồng/lượng, chưa t&iacute;nh thuế v&agrave; ph&iacute;, thấp hơn khoảng 2,9 triệu đồng/lượng so với gi&aacute; v&agrave;ng trong nước t&iacute;nh tới cuối giờ chiều 2/11.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Gi&aacute; v&agrave;ng tr&ecirc;n thị trường quốc tế tăng vọt trở lại bất chấp đồng USD cũng tăng rất nhanh. Giới đầu tư t&igrave;m đến c&aacute;c loại t&agrave;i sản an to&agrave;n trước thời điểm quyết định người đứng đầu nước Mỹ.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">V&agrave;ng tăng gi&aacute; chủ yếu do nhiều nh&agrave; đầu tư tổ chức t&igrave;m tới v&agrave;ng như một k&ecirc;nh tr&uacute; ẩn an to&agrave;n chỉ một ng&agrave;y trước bầu cử Mỹ. Chứng kho&aacute;n tăng mạnh cũng khiến &aacute;p lực b&aacute;n v&agrave;ng để trang trải cho thua lỗ chứng kho&aacute;n giảm xuống.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Chứng kho&aacute;n Mỹ tăng kh&aacute; ấn tượng trong phi&ecirc;n cuối c&ugrave;ng trước khi bước v&agrave;o ng&agrave;y bầu cử Mỹ 3/11.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Tại ch&acirc;u &Aacute;, trong phi&ecirc;n 2/11 hầu hết c&aacute;c thị trường chứng kho&aacute;n tăng điểm cho d&ugrave; số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 g&acirc;y ra đại dịch vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp COVID-19 tăng cao tại Mỹ v&agrave; ch&acirc;u &Acirc;u.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Hiện tại, một số kết quả khảo s&aacute;t cho thấy đ&atilde; c&oacute; những t&iacute;n hiệu t&iacute;ch cực đối với&ocirc;ng Donald Trump. &Ocirc;ng Trump vượt l&ecirc;n &ocirc;ng Joe Biden ở một số nơi sau khi bị bỏ kh&aacute; xa trong hầu hết c&aacute;c khảo s&aacute;t trước đ&oacute;. Theo Susquehanna Polling, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước tại bang chiến địa Iowa. C&ograve;n theo ABC v&agrave; Washington Post, &ocirc;ng Trump cũng dẫn trước &ocirc;ng Biden ở bang chiến trường Florida với tỷ lệ 50% v&agrave; 48%.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Chứng kho&aacute;n Mỹ tăng trở lại bởi giới đầu tư kỳ vọng nền <span>kinh tế</span>&nbsp;Mỹ sẽ hồi phục ấn tượng bất kể ai sẽ trở th&agrave;nh &ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng. Theo đ&oacute;, nếu &ocirc;ng Donald Trump tiếp tục l&agrave; tổng thống Mỹ th&igrave; vị tỷ ph&uacute; n&agrave;y sẽ tiếp tục giữ thuế doanh nghiệp v&agrave; thuế c&aacute; nh&acirc;n ở mức thấp, đồng thời giữ c&aacute;c quy định th&acirc;n thi&ecirc;n với doanh nghiệp. C&ograve;n nếu &ocirc;ng Biden thắng cử, th&igrave; đại diện đảng D&acirc;n chủ n&agrave;y sẽ bơm một lượng tiền lớn v&agrave;o c&aacute;c thị trường nhằm th&uacute;c đẩy nền kinh tế.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Chứng kho&aacute;n Mỹ tăng đ&atilde; l&agrave;m giảm &aacute;p lực l&ecirc;n c&aacute;c tổ chức đầu tư kh&ocirc;ng phải b&aacute;n v&agrave;ng để b&ugrave; lỗ cho việc gi&aacute; cổ phiếu giảm.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Diễn biến kh&oacute; lường của đại dịch Covid-19 cũng khiến v&agrave;ng tăng gi&aacute;.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Giá vàng hôm nay 3/11: Trước ngày bầu cử Mỹ, vàng tăng vọt" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_gia-vang-hom-nay-3-11-phong-thu-truoc-ngay-bau-cu-my-vang-tang-vot.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;"><em>Gi&aacute; v&agrave;ng h&ocirc;m nay: tăng mạnh.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Sự gia tăng c&aacute;c ca mắc Covdi v&agrave; triển vọng về c&aacute;c đợt phong tỏa mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng cũng l&agrave; những nh&acirc;n tố t&aacute;c động đến t&acirc;m l&yacute; của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. S&ocirc;́ ca mắc virus SARS-CoV-2 ở ch&acirc;u &Acirc;u đã tăng g&acirc;́p đ&ocirc;i chỉ trong 5 tu&acirc;̀n qua. Pháp, Đức và Anh đã &aacute;p dụng l&ecirc;̣nh phong tỏa toàn qu&ocirc;́c trong ít nh&acirc;́t trong m&ocirc;̣t tháng với các bi&ecirc;̣n pháp nghi&ecirc;m ngặt gần tương tự với h&ocirc;̀i tháng 3/2020 v&agrave; th&aacute;ng 4/2020.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;"><strong>Dự b&aacute;o gi&aacute; v&agrave;ng</strong></p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Gi&aacute; v&agrave;ng được dự b&aacute;o biến động kh&oacute; lường trong ngắn hạn v&agrave; phụ thuộc nhiều v&agrave;o diễn biến v&agrave; kết quả cuộc bẩu cử tại Mỹ. Giới đầu tư đang c&oacute; t&acirc;m l&yacute; ph&ograve;ng thủ v&agrave; lo ngại một cuộc bầu cử diễn ra với đầy tranh chấp cũng như lời đe dọa kh&ocirc;ng chuyển giao quyền lực h&ograve;a b&igrave;nh từ Tổng thống Trump nếu &ocirc;ng kh&ocirc;ng t&aacute;i đắc cử.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Ngay s&aacute;t ng&agrave;y bầu cử, c&aacute;c cuộc thăm d&ograve; cho thấy khoảng c&aacute;ch dẫn trước của &ocirc;ng Joe Biden so với Donald Trump đ&atilde; thu hẹp, khiến nh&agrave; đầu tư c&agrave;ng kh&oacute; l&ograve;ng đo&aacute;n định tương lai Nh&agrave; Trắng thuộc về ai.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Về d&agrave;i hạn, v&agrave;ng được dự b&aacute;o vẫn sẽ tăng gi&aacute; do lượng tiền c&aacute;c nước bơm ra lớn kỷ lục v&agrave; sẽ c&ograve;n tiếp tục tăng l&ecirc;n.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n thị trường v&agrave;ng trong nước, chốt phi&ecirc;n ng&agrave;y 2/10 đa số c&aacute;c cửa h&agrave;ng v&agrave;ng tại H&agrave; Nội tăng gi&aacute; v&agrave;ng 9999 th&ecirc;m khoảng 300 ngh&igrave;n đồng ở cả 2 chiều mua v&agrave;o v&agrave; b&aacute;n ra so với phi&ecirc;n &aacute;p cuối tuần trước.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Kết th&uacute;c phi&ecirc;n giao dịch 2/11, Tập đo&agrave;n V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; DOJI ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng SJC khu vực H&agrave; Nội ở mức: 56,15 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 56,45 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra). C&ocirc;ng ty V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n ni&ecirc;m yết v&agrave;ng SJC ở mức: 56,10 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 56,62 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra).</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Tại S&agrave;i G&ograve;n, gi&aacute; v&agrave;ng miếng trong nước được Tập Đo&agrave;n V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; Doji ni&ecirc;m yết ở mức: 56,10 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 56,50 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra). C&ocirc;ng ty v&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng SJC ở mức 56,10 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 56,63 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra).</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo vietnamnet.vn

SeABank đồng hành cùng phụ nữ Việt

Không chỉ là “tay hòm chìa khóa” của gia đình, hiện nay phụ nữ còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế với tỷ lệ doanh nghiệp được điều hành bởi phụ nữ lên đến hơn 20%.
Doanh nghiệp đã có “bảo bối”... tự cứu mình?

Doanh nghiệp đã có “bảo bối”... tự cứu mình?

“Cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư kỳ vọng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ khẩn trương xem xét, sớm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án bất động sản, đô thị, nhà ở thương mại”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nói.
back to top