Gần 93.000 tỷ doanh thu của Vingroup đến từ những mảng nào?

Mảng sản xuất - bao gồm cả điện thoại VinSmart và ô tô, xe máy VinFast - đạt 4.300 tỷ đồng doanh thu trong khi cùng kỳ chưa phát sinh. Doanh thu của mảng này chỉ trong quý 3 gần tương đương với doanh thu của nửa đầu năm.

<div> <div> <h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2> <div> <p style="text-align: justify;">Tập đo&agrave;n Vingroup vừa c&ocirc;ng bố doanh thu hợp nhất to&agrave;n hệ thống đạt 92.600 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm, tăng nhẹ so với c&ugrave;ng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.400 tỷ đồng, tăng trưởng 12%.</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Ngoại trừ mảng kinh doanh bất động sản ghi nhận doanh thu giảm - từ 57.000 xuống 49.500 tỷ đồng - do giảm số lượng b&agrave;n giao, c&aacute;c mảng kinh doanh kh&aacute;c đều tăng trưởng 2 chữ số so với c&ugrave;ng kỳ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tăng trưởng mạnh nhất l&agrave; mảng b&aacute;n lẻ với mức tăng tr&ecirc;n 70%, từ 12.900 tỷ l&ecirc;n 21.900 tỷ đồng, đ&oacute;ng g&oacute;p 24% tổng doanh thu. Mức tăng trưởng đ&aacute;ng kể n&agrave;y một phần đến từ việc Vingroup đ&atilde; thực hiện mua lại một số doanh nghiệp lớn như Viễn Th&ocirc;ng A, Fivimart cũng như đẩy mạnh mở mới hệ thống Vinmart/Vinmart+.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Mảng sản xuất - bao gồm cả điện thoại VinSmart v&agrave; &ocirc; t&ocirc;, xe m&aacute;y VinFast - đạt 4.300 tỷ đồng doanh thu trong khi c&ugrave;ng kỳ chưa ph&aacute;t sinh. Doanh thu của mảng n&agrave;y chỉ trong qu&yacute; 3 gần tương đương với doanh thu của nửa đầu năm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hiện tại, c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n quan trực tiếp đến bất động sản như b&aacute;n v&agrave; cho thu&ecirc; bất động sản, kinh doanh kh&aacute;ch sạn vẫn đ&oacute;ng g&oacute;p 2/3 tổng doanh thu của Vingroup. Trong đ&oacute; hoạt động b&aacute;n bất động sản đ&oacute;ng g&oacute;p 53% tổng doanh thu trong nửa đầu năm nay.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Doanh&nbsp;thu cho thu&ecirc; bất động sản đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 27% v&agrave; Doanh thu kh&aacute;ch sạn, giải tr&iacute; đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 12%.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Gần 93.000 tỷ doanh thu của Vingroup đến từ những mảng nào? - Ảnh 1." data-original="http://cafefcdn.com/2019/10/31/vic-revenue-19q3-15724944561211830030694.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/21/vic-revenue-19q3-15724944561211830030694.png" title="Gần 93.000 tỷ doanh thu của Vingroup đến từ những mảng nào? - Ảnh 1." /></span></div> </div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Trí thức trẻ
back to top