FPT Telecom bị yêu cầu truy nộp 40,3 tỷ đồng

Trong đó, khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại doanh nghiệp chưa đủ điều kiện là 1,1 tỷ đồng; giảm khoản chi phí phải nộp về Quỹ viễn thông công ích trích vượt là 31,5 tỷ đồng; tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 6,2 tỷ đồng.

<p style="text-align: justify;">Theo B&aacute;o c&aacute;o kiểm to&aacute;n B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh, c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n quan đến quản l&yacute;, sử dụng vốn t&agrave;i sản nh&agrave; nước năm 2017 của Tổng c&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; Kinh doanh vốn nh&agrave; nước (SCIC) vừa được Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước ho&agrave;n th&agrave;nh, C&ocirc;ng ty cổ phần Viễn th&ocirc;ng FPT (FPT Telecom) phải nộp về ng&acirc;n s&aacute;ch l&agrave; 40,3 tỷ đồng.&nbsp;</p> <div> <p style="text-align: justify;">Năm 2017, FPT Telecom đạt 6.142 tỷ đồng doanh thu, 771 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo l&atilde;nh đạo FPT Telecom, năm 2017, FPT Telecom đ&atilde; phải nộp ph&iacute; viễn th&ocirc;ng c&ocirc;ng &iacute;ch 1,5%/doanh thu; b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; ph&iacute; thương quyền 0,5%/doanh thu.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&acirc;y, loại ph&iacute; n&agrave;y &aacute;p dụng với c&aacute;c nh&agrave; cung cấp dịch vụ điện thoại, nhưng nay &aacute;p dụng với cả nh&agrave; cung cấp dịch vụ Internet.</p> <p style="text-align: justify;">Năm 2018, C&ocirc;ng ty sẽ phải chịu ph&iacute; thương quyền truyền h&igrave;nh với mức đ&oacute;ng 0,5% doanh thu. Những mức ph&iacute; tr&ecirc;n ước t&iacute;nh l&agrave;m giảm khoảng 10% lợi nhuận của C&ocirc;ng ty.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo thuonggiaonline.vn
back to top