Ford ứng dụng công nghệ thực tế ảo để thiết kế xe từ xa

Cũng như nhiều hãng xe khác, Ford hiện đang tạm ngưng mọi hoạt động sản xuất khi buộc phải đóng cửa hàng loạt nhà máy và chuyển sang sản xuất các thiết bị y tế nhằm chống lại dịch Covid-19.

<div> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, điều n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; h&atilde;ng xe &ldquo;ngủ đ&ocirc;ng&rdquo; ho&agrave;n to&agrave;n. Hiện h&atilde;ng vẫn đang chuẩn bị sẵn s&agrave;ng để thực hiện h&agrave;ng loạt dự &aacute;n mới, trong đ&oacute; phải kể đến kế hoạch đưa mẫu xe chạy điện Mustang Mach-E v&agrave;o sản xuất cuối năm nay. Ch&iacute;nh v&igrave; điều n&agrave;y, nh&oacute;m thiết kế của h&atilde;ng đ&atilde; t&igrave;m đến một giải ph&aacute;p tối ưu &ndash; sử dụng hệ thống thực tế ảo để c&aacute;c kĩ sư c&oacute; thể l&agrave;m việc từ xa v&agrave; giữ được đ&uacute;ng tiến độ sản xuất.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Ford ứng dụng công nghệ thực tế ảo để thiết kế xe từ xa" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/06/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-1-cac-ki-su-thiet-ke-cua-ford-se-ung-dung-cong-nghe-thuc-te-ao-de-lam-viec-tai-nha-nguon-fox-news.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;">C&aacute;c kĩ sư thiết kế của Ford sẽ ứng dụng c&ocirc;ng nghệ thực tế ảo để l&agrave;m việc tại nh&agrave;. Nguồn: Fox News</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><br /> Được biết, studio thiết kế ảo ban đầu được ph&aacute;t triển như một c&aacute;ch gi&uacute;p c&aacute;c nh&agrave; thiết kế của h&atilde;ng từ c&aacute;c trụ sở tr&ecirc;n khắp thế giới c&oacute; thể l&agrave;m việc v&agrave; tương t&aacute;c với nhau. Tuy nhi&ecirc;n, trong bối cảnh hiện tại, h&atilde;ng đ&atilde; ph&aacute;t triển th&ecirc;m v&agrave; c&agrave;i đặt phần mềm, tai nghe VR c&ugrave;ng c&aacute;c thiết bị thiết yếu kh&aacute;c để c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m thiết kế c&oacute; thể ứng dụng c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y v&agrave; l&agrave;m việc tại ch&iacute;nh ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Ford ứng dụng công nghệ thực tế ảo để thiết kế xe từ xa" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/06/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-2-khong-gian-3-chieu-duoc-mo-phong-vo-cung-chan-thuc-nguon-fox-news.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;">Kh&ocirc;ng gian 3 chiều được m&ocirc; phỏng v&ocirc; c&ugrave;ng ch&acirc;n thực. Nguồn: Fox News</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><br /> &Ocirc;ng Joel Piaskowski &ndash; Gi&aacute;m đốc thiết kế to&agrave;n cầu của h&atilde;ng chia sẻ, hệ thống thiết kế ảo n&agrave;y sử dụng nguồn dữ liệu giống như dữ liệu thường được sử dụng để x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh theo c&aacute;ch truyền thống. Từ những dữ liệu n&agrave;y, c&aacute;c kỹ&nbsp;sư sẽ tạo ra một phi&ecirc;n bản kĩ thuật số m&ocirc; phỏng h&igrave;nh dạng chiếc xe ở mọi g&oacute;c độ trong kh&ocirc;ng gian 3 chiều.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Ford ứng dụng công nghệ thực tế ảo để thiết kế xe từ xa" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/06/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-3-moi-nguoi-co-the-nhan-biet-va-trao-doi-voi-nhau-dua-tren-cac-hinh-anh-dai-dien-nguon-fox-news.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;">Mọi người c&oacute; thể nhận biết v&agrave; trao đổi với nhau dựa tr&ecirc;n c&aacute;c h&igrave;nh ảnh đại diện. Nguồn: Fox News</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Ford ứng dụng công nghệ thực tế ảo để thiết kế xe từ xa" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/06/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-4-ung-dung-thuc-te-ao-mang-lai-nhieu-loi-ich-trong-qua-trinh-thiet-ke-nguon-fox-news.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;">Ứng dụng thực tế ảo mang lại nhiều lợi &iacute;ch trong qu&aacute; tr&igrave;nh thiết kế. Nguồn: Fox News</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Sau đ&oacute;, họ sẽ sử dụng tai nghe v&agrave; điều khiển tay để &ldquo;đi v&agrave;o&rdquo; kh&ocirc;ng gian 3 chiều n&agrave;y dưới một h&igrave;nh ảnh đại diện &ndash; giống như những người chơi trong c&aacute;c tr&ograve; chơi trực tuyến, gi&uacute;p c&aacute;c đồng nghiệp c&oacute; thể dễ d&agrave;ng nhận biết nhau v&agrave; đưa ra những g&oacute;p &yacute; để ho&agrave;n chỉnh bản vẽ hơn.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Piaskowski cho biết: &ldquo;Bằng c&aacute;ch sử dụng thực tế ảo, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể &ldquo;tiếp cận&rdquo; gần hơn với chiếc xe, nắm bắt bề mặt, c&aacute;c điểm nổi bật ở cả th&acirc;n xe v&agrave; khoang cabin của xe, từ đ&oacute; đưa ra những đ&aacute;nh gi&aacute; x&aacute;c thực hơn so với khi nh&igrave;n h&igrave;nh vẽ 2 chiều tr&ecirc;n giấy.</p> <p style="text-align: justify;">Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y c&ograve;n gi&uacute;p ch&uacute;ng t&ocirc;i r&uacute;t ngắn đ&aacute;ng kể thời gian thiết kế.&rdquo; &Ocirc;ng cũng khẳng định rằng đội ngũ thiết kế của h&atilde;ng v&ocirc; c&ugrave;ng tự tin với c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute; v&agrave;o năm 2016, h&atilde;ng xe BMW đ&atilde; trở th&agrave;nh h&atilde;ng xe đầu ti&ecirc;n sử dụng k&iacute;nh VR HTC Vive Pre để phục vụ việc thiết kế xe.</p> </div>

Theo vietnamnet.vn/Fox News
Đề xuất đấu giá biển số xe hoàn toàn online

Đề xuất đấu giá biển số xe hoàn toàn online

Bộ Công an đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe ôtô hoàn toàn trên môi trường Internet; đề nghị đưa vào dự thảo Nghị định quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá.
back to top