Đường sắt đô thị Hà Nội: Đội vốn gấp đôi ngay từ trên giấy

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo ban đầu dự kiến hoàn thành năm 2015 nhưng tới nay vẫn chưa thể khởi công. Dù chưa khởi công, vốn đầu tư đã tăng gần gấp đôi, Hà Nội đã phải giải ngân để trả lãi vay.

<div> <div> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/30/ds.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Phối cảnh ga ngầm C9 b&ecirc;n bờ Hồ Ho&agrave;n Kiếm. Ảnh: MRB H&agrave; Nội</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Kh&ocirc;ng theo thẩm định độc lập</strong></p> <p>Bộ KH&amp;ĐT vừa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh phủ về Dự thảo B&aacute;o c&aacute;o tr&igrave;nh Quốc hội về t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện Dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị H&agrave; Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (do UBND TP H&agrave; Nội l&agrave;m chủ đầu tư).</p> <p>Cụ thể, Dự &aacute;n tr&ecirc;n được UBND TP H&agrave; Nội ph&ecirc; duyệt th&aacute;ng 11/2008, tổng mức đầu tư thời điểm đ&oacute; l&agrave; 19.555 tỷ đồng, dự kiến ho&agrave;n th&agrave;nh năm 2015. Tuy nhi&ecirc;n, dự &aacute;n chưa được khởi c&ocirc;ng, cuối năm 2012, H&agrave; Nội b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng xin tăng vốn đầu tư.</p> <p>Sau đ&oacute;, th&aacute;ng 10/2012, UBND TP H&agrave; Nội b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng cho tăng vốn đầu tư từ 19.555 tỷ đồng l&ecirc;n hơn 51.750 tỷ đồng. Với việc tăng vốn như tr&ecirc;n, Bộ KH&amp;ĐT c&oacute; văn bản tr&igrave;nh Thủ tướng cho dừng dự &aacute;n.</p> <p>Sau khi Bộ KH&amp;ĐT thu&ecirc; tư vấn thẩm định lại, tư vấn đưa ra 2 mức đầu tư (năm 2016): Nếu dự ph&ograve;ng 10%, tổng mức đầu tư tăng l&ecirc;n hơn 34.317 tỷ đồng; Nếu dự ph&ograve;ng 5%, tổng mức đầu tư l&agrave; 33.568 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư được thẩm định n&agrave;y d&ugrave; tăng vẫn thấp hơn mức đề xuất của H&agrave; Nội lần lượt l&agrave; 17.432 tỷ đồng v&agrave; 18.181 tỷ đồng. Từ kết quả đ&aacute;nh gi&aacute; độc lập đ&oacute;, Bộ KH&amp;ĐT tiếp tục kiến nghị Thủ tướng dừng dự &aacute;n.Nếu triển khai, H&agrave; Nội phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư tối đa 30.069 tỷ đồng.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, sau đ&oacute; H&agrave; Nội vẫn tr&igrave;nh Thủ tướng tổng mức đầu tư sau điều chỉnh l&agrave; 35.678 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư n&agrave;y vẫn tăng hơn 16.123 tỷ đồng so với dự to&aacute;n H&agrave; Nội duyệt năm 2008. H&agrave; Nội đồng thời cam kết chịu tr&aacute;ch nhiệm về độ ch&iacute;nh x&aacute;c tổng mức đầu tư cao hơn mức thẩm định độc lập của Bộ KH&amp;ĐT.</p> <p><strong>Chưa khởi c&ocirc;ng đ&atilde; phải trả l&atilde;i vay</strong></p> <p>Theo ph&ecirc; duyệt năm 2008, dự &aacute;n dự kiến ho&agrave;n th&agrave;nh năm 2015 nhưng tới nay, vẫn chưa thể khởi c&ocirc;ng v&agrave; dự kiến l&ugrave;i tiến độ tới năm 2027. Ngo&agrave;i vấn đề về tăng vốn đầu tư l&ecirc;n gần gấp đ&ocirc;i, dự &aacute;n phải b&aacute;o c&aacute;o Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.</p> <p>C&ugrave;ng đ&oacute;, dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo c&ograve;n gặp h&agrave;ng loạt vướng mắc kh&aacute;c như: Giải ph&oacute;ng mặt bằng mới đạt khoảng 70-80%; quy hoạch nh&agrave; ga C9 thuộc khu vực hồ Ho&agrave;n Kiếm chưa được duyệt do c&ograve;n nhiều &yacute; kiến phản biện. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, tới th&aacute;ng 9/2019, dự &aacute;n đ&atilde; giải ng&acirc;n được 917 tỷ đồng, nhưng c&oacute; tới hơn 27,3 tỷ đồng giải ng&acirc;n để trả l&atilde;i vay v&agrave; ph&iacute;.</p> <p>Về l&yacute; do tăng vốn đầu tư l&ecirc;n gần gấp đ&ocirc;i, Bộ KH&amp;ĐT cho hay, c&oacute; một số hạng mục dự &aacute;n phải bổ sung, điều chỉnh so với thiết kế cơ sở đ&atilde; duyệt trước đ&oacute; như: Tăng tốc độ thiết kế từ 110 km/h l&ecirc;n 120 km/h; tăng tải trọng trục từ 14 tấn/trục l&ecirc;n 16 tấn/trục; bổ sung thiết kế ga ngầm từ 2 tầng l&ecirc;n 3 tầng; th&ecirc;m c&ocirc;ng tr&igrave;nh phụ trợ nh&agrave; ga, như th&aacute;p th&ocirc;ng gi&oacute;, l&agrave;m m&aacute;t do thiết kế cơ sở trước đ&oacute; thiếu...</p> <p>Ngo&agrave;i ra, dự &aacute;n chưa được khởi c&ocirc;ng, nhưng hiệp định vay vốn ODA Nhật Bản đ&atilde; hết hạn từ th&aacute;ng 7/2019 (d&ugrave; đ&atilde; được gia hạn 1 lần) v&agrave; chưa được k&yacute; hiệp định thay thế.</p> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; về c&aacute;c dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị chậm tiến độ, đội vốn, Bộ GTVT cho rằng, c&aacute;c dự &aacute;n n&agrave;y lớn, lần đầu Việt Nam l&agrave;m, n&ecirc;n chưa c&oacute; kinh nghiệm quản l&yacute;. Đặc biệt, năng lực v&agrave; kinh nghiệm của c&aacute;c chủ đầu tư với dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị đều hạn chế. Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị tư vấn nước ngo&agrave;i thiếu kinh nghiệm thực hiện dự &aacute;n tại Việt Nam, n&ecirc;n gặp nhiều vướng mắc.</p> <p>Về tr&aacute;ch nhiệm của t&igrave;nh trạng chậm tiến độ, đội vốn, Bộ GTVT cho rằng, về cơ bản, tr&aacute;ch nhiệm trước ti&ecirc;n thuộc về chủ đầu tư; giải ph&oacute;ng mặt bằng chậm tr&aacute;ch nhiệm thuộc địa phương.</p> </div> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Tuyến đường sắt đ&ocirc; thị H&agrave; Nội đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo d&agrave;i 11,5km, với 8,9km đi ngầm v&agrave; &nbsp;2,6 km đi tr&ecirc;n cao. Điểm đầu dự &aacute;n tại Nam Thăng Long, điểm cuối l&agrave; phố Nguyễn Du. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự &aacute;n l&agrave; 19.555 tỷ đồng.&nbsp;</p> </blockquote> </div> <div> <p><a href="https://www.tienphong.vn/xa-hoi/duong-sat-do-thi-ha-noi-doi-von-gap-doi-ngay-tu-tren-giay-1492486.tpo">Theo <em>Tienphong.vn</em></a></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Lấy thanh kiếm trong dạ dày trẻ 33 tháng, cảnh báo nuốt dị vật ở trẻ

Lấy dị vật trong dạ dày bé 33 tháng

Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
back to top