Đường 'nhuệ' thao túng nhiều vụ đấu giá đất

Vợ chồng Đường “nhuệ” một mặt tung đàn em đe dọa người dân, một mặt bắt tay với cán bộ trung tâm đấu giá thu lợi hàng tỉ đồng.

<div> <p>Ng&agrave;y 17-4, &ocirc;ng Trần Hữu Hiệp, Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh, cho biết &ocirc;ng vừa nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o của <span>Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh</span> về việc bắt giữ hai c&aacute;n bộ của trung t&acirc;m dịch vụ đấu gi&aacute; t&agrave;i sản thuộc sở n&agrave;y.</p> <p><b>Li&ecirc;n tục tr&uacute;ng đấu gi&aacute;</b></p> <p>Theo &ocirc;ng Hiệp, th&ocirc;ng b&aacute;o của cơ quan điều tra chỉ cho biết đ&atilde; thực hiện bắt tạm giam ba th&aacute;ng đối với Phạm Văn Hiệp, Gi&aacute;m đốc trung t&acirc;m dịch vụ đấu gi&aacute; t&agrave;i sản v&agrave; Vũ Gia Th&agrave;nh, đấu gi&aacute; vi&ecirc;n thuộc trung t&acirc;m n&agrave;y, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ.</p> <p>&ldquo;Cơ quan điều tra chưa th&ocirc;ng tin việc li&ecirc;n quan của c&aacute;c c&aacute;n bộ bị bắt với Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; ra sao. Hiện nay t&ocirc;i đang phải l&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o gửi Tỉnh ủy v&agrave; UBND tỉnh về sự việc n&agrave;y&rdquo; - &ocirc;ng Hiệp cho biết.</p> <p>Theo t&igrave;m hiểu, ngo&agrave;i sự tiếp tay của bốn c&aacute;n bộ thuộc trung t&acirc;m đấu gi&aacute; v&agrave; trung t&acirc;m ph&aacute;t triển quỹ đất m&agrave; c&ocirc;ng an vừa khởi tố, băng nh&oacute;m Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; đ&atilde; d&ugrave;ng c&aacute;c thủ đoạn uy hiếp người d&acirc;n để thao t&uacute;ng c&aacute;c cuộc đấu gi&aacute; đất tại Th&aacute;i B&igrave;nh.</p> <p>Theo hồ sơ m&agrave; PV thu thập được, chỉ trong hai năm 2019-2020, C&ocirc;ng ty Đường Dương&nbsp; của Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; đ&atilde; li&ecirc;n tục tr&uacute;ng đấu gi&aacute; h&agrave;ng chục l&ocirc; đất tại c&aacute;c địa phương, hầu hết l&agrave; c&aacute;c l&ocirc; đất c&oacute; vị tr&iacute; đẹp.</p> <p>Chẳng hạn, tại cuộc đấu gi&aacute; khu quy hoạch 90 l&ocirc; ở x&atilde; Vũ Ninh (huyện Kiến Xương) tổ chức ng&agrave;y 10-3 vừa qua, Nguyễn Thị Dương đ&atilde; tr&uacute;ng đấu gi&aacute; một l&uacute;c s&aacute;u l&ocirc; đất c&oacute; vị tr&iacute; đẹp. Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 10-10-2019, tại cuộc đấu gi&aacute; 38 l&ocirc; đất tại x&atilde; B&igrave;nh Nguy&ecirc;n (huyện Kiến Xương), vợ chồng Đường - Dương mua được năm l&ocirc;.</p> <p>Tại cuộc đấu gi&aacute; đất khu Đồng L&ocirc;i (TP Th&aacute;i B&igrave;nh) tổ chức th&aacute;ng 9-2019, Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; đ&atilde; đấu tr&uacute;ng 10 l&ocirc; đất, trị gi&aacute; mỗi l&ocirc; tr&ecirc;n 2 tỉ đồng. Tại cuộc đấu gi&aacute; đất ở x&atilde; L&ocirc; Giang (huyện Đ&ocirc;ng Hưng), tổng cộng c&oacute; 24 l&ocirc; đất được đấu gi&aacute; th&igrave; Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; đ&atilde; ẵm trọn 21 l&ocirc;. Tại cuộc đấu gi&aacute; kh&aacute;c cũng ở x&atilde; L&ocirc; Giang, vợ Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; đứng t&ecirc;n đấu cũng gi&agrave;nh được bảy l&ocirc;.</p> <p align="center"><img alt="Đường 'nhuệ' thao túng nhiều vụ đấu giá đất - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/18/image-plo-vn_5-thai-binh_vlnj.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Khu đất ph&iacute;a nam chợ V&agrave;ng ở x&atilde; Đ&ocirc;ng Phương, huyện Đ&ocirc;ng Hưng m&agrave; Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; đ&atilde; th&acirc;u t&oacute;m hơn 20 l&ocirc;, sau đ&oacute; b&aacute;n lại với gi&aacute; gấp đ&ocirc;i. Ảnh: Đ.HO&Agrave;NG</em></p> <p><b>Thao t&uacute;ng c&aacute;c cuộc đấu gi&aacute;</b></p> <p>Theo người d&acirc;n, khi Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; tham gia đấu gi&aacute; th&igrave; những người d&acirc;n đi đấu gi&aacute; đất gần như kh&ocirc;ng c&oacute; cửa để thắng.</p> <p>Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; thường dẫn theo h&agrave;ng chục đ&agrave;n em xăm trổ sẵn s&agrave;ng d&ugrave;ng thủ đoạn đe dọa, uy hiếp. Người tham gia đấu gi&aacute; muốn y&ecirc;n th&acirc;n chỉ c&oacute; r&uacute;t lui hoặc bỏ gi&aacute; theo chỉ định của nh&oacute;m n&agrave;y. Ai muốn đấu được đất th&igrave; phải cầu cạnh, chi tiền cho nh&oacute;m n&agrave;y th&igrave; mới c&oacute; thể tham gia.</p> <p>Đ&agrave;n em Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; thường ngồi c&ugrave;ng người tham gia đấu gi&aacute; đ&agrave;m ph&aacute;n, kh&ocirc;ng được th&igrave; đe dọa, o &eacute;p buộc họ phải r&uacute;t. Nếu kh&ocirc;ng nghe theo lệnh của những tay giang hồ n&agrave;y, khi ra về người tham gia đấu gi&aacute; sẽ bị chặn đường uy hiếp. Thậm ch&iacute;, c&oacute; người tr&uacute;ng đấu gi&aacute; xong bị Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; &eacute;p phải b&aacute;n lại cho m&igrave;nh với một khoản tiền ch&ecirc;nh lệch nhưng khi vừa ra cửa l&agrave; bị đ&agrave;n em Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; cưỡng đoạt lại ngay. Nh&oacute;m Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; trở th&agrave;nh nỗi kinh ho&agrave;ng cho người d&acirc;n khi tham gia đấu gi&aacute; đất.</p> <p>&Ocirc;ng T. x&atilde; Đ&ocirc;ng Phương (huyện Đ&ocirc;ng Hưng) cho hay tại cuộc đấu gi&aacute; 20 l&ocirc; đất thuộc khu vực ph&iacute;a nam chợ V&agrave;ng của x&atilde; n&agrave;y diễn ra th&aacute;ng 4-2018, nh&oacute;m Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; đ&atilde; thao t&uacute;ng to&agrave;n bộ cuộc đấu gi&aacute;. Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; dẫn theo h&agrave;ng chục đ&agrave;n em xăm trổ đi cả d&agrave;n &ocirc; t&ocirc; tới tham dự. Nhiều người d&acirc;n của x&atilde; cũng tham gia nhưng khi v&agrave;o hội trường x&atilde; đấu gi&aacute;, đ&agrave;n em Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; &aacute;p s&aacute;t đe dọa, buộc phải bỏ gi&aacute; thấp hơn để đấu trượt. &ldquo;D&acirc;n ở đ&acirc;y đa số đều bỏ cuộc. Nh&igrave;n đ&aacute;m bặm trợn đấy, ai d&aacute;m d&acirc;y v&agrave;o&rdquo; - &ocirc;ng T. n&oacute;i.</p> <p>Tại cuộc đấu gi&aacute; n&agrave;y, vợ chồng Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; gi&agrave;nh được bốn l&ocirc;. Trong đ&oacute; c&oacute; ba l&ocirc; với mức gi&aacute; 1.510.000 đồng/m<sup>2</sup>, cao hơn mức gi&aacute; khởi điểm 10.000 đồng. Một l&ocirc; ở vị tr&iacute; đắc địa, diện t&iacute;ch lớn hơn th&igrave; mức gi&aacute; 2.510.000 đồng/m<sup>2</sup>. C&aacute;c l&ocirc; đất n&agrave;y sau đ&oacute; người d&acirc;n c&oacute; nhu cầu phải mua lại với mức gi&aacute; gấp đ&ocirc;i gi&aacute; m&agrave; <span>vợ chồng Đường &ldquo;nhuệ&rdquo;</span> đ&atilde; mua.</p> <p>Một c&aacute;n bộ UBND x&atilde; Đ&ocirc;ng Phương cho biết: Tại cuộc đấu gi&aacute; 20 l&ocirc; đất gần chợ V&agrave;ng tổ chức ng&agrave;y 26-10-2018, Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; đ&atilde; tr&uacute;ng đấu gi&aacute; cả 20 l&ocirc; n&agrave;y với mức gi&aacute; chỉ cao hơn gi&aacute; khởi điểm (1.500.000 đồng/m<sup>2</sup>) v&agrave;i ng&agrave;n đồng.</p> <p>Vị c&aacute;n bộ n&agrave;y cho hay tại cuộc đấu gi&aacute;, Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; đấu tr&uacute;ng cả 20 l&ocirc; l&agrave; do cơ quan chức năng ph&ecirc; duyệt đấu cả 20 l&ocirc; một l&uacute;c. Theo vị c&aacute;n bộ n&agrave;y, việc đấu trọn g&oacute;i cả 20 l&ocirc; một l&uacute;c khiến người d&acirc;n c&oacute; nhu cầu đấu gi&aacute; gần như kh&ocirc;ng thể tham gia. Người c&oacute; nhu cầu thật sự chỉ c&oacute; thể mua lại với gi&aacute; cao hơn gấp đ&ocirc;i so với mức gi&aacute; đấu tr&uacute;ng.</p> <div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="background-color: rgb(238, 238, 238); text-align: justify;"> <p><b>Bốn c&aacute;n bộ li&ecirc;n quan Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; bị bắt</b></p> <p>Ng&agrave;y 16-4, C&ocirc;ng an tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh cho biết đ&atilde; khởi tố, bắt bốn người ở Trung t&acirc;m Dịch vụ đấu gi&aacute; t&agrave;i sản tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh v&agrave; Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển quỹ đất v&agrave; kỹ thuật t&agrave;i nguy&ecirc;n, Sở TN&amp;MT tỉnh n&agrave;y về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ.</p> <p>Theo c&ocirc;ng an, đ&acirc;y l&agrave; kết quả điều tra đối với vợ chồng Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; trong việc cặp vợ chồng n&agrave;y thao t&uacute;ng gi&aacute; đất tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh trong thời gian qua.</p> <p>Hiện Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; đang bị c&ocirc;ng an điều tra mở rộng về h&agrave;ng loạt h&agrave;nh vi như cưỡng đoạt tiền c&aacute;c chủ cơ sở l&agrave;m dịch vụ mai t&aacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n, đ&aacute;nh người tại trụ sở c&ocirc;ng an, cho vay l&atilde;i nặng, đ&ograve;i nợ thu&ecirc;, hủy hoại t&agrave;i sản, cố &yacute; g&acirc;y thương t&iacute;ch&hellip; Đặc biệt l&agrave; h&agrave;nh vi thao t&uacute;ng việc đấu gi&aacute; bất động sản tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>C&ocirc;ng an cũng đang l&agrave;m r&otilde; ai l&agrave; người bao che, tiếp tay cho vợ chồng Đường &ldquo;nhuệ&rdquo; vi phạm ph&aacute;p luật trong thời gian d&agrave;i&hellip;&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
back to top