Dự báo một tuần nữa số ca nhiễm Covid-19 sẽ giảm

Sau 14 ngày triển khai quyết liệt phòng chống dịch, các chuyên gia y tế của Ban Chỉ đạo dự báo khoảng 1 tuần nữa số ca lây nhiễm Covid-19 sẽ giảm.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Ng&agrave;y 6/8, Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ tr&igrave; cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng chống dịch bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) g&acirc;y ra.</p> <p>TS. Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự ph&ograve;ng (Bộ Y tế) cho biết, tại Đ&agrave; Nẵng từ bệnh nh&acirc;n đầu ti&ecirc;n, đến nay c&oacute; 193 ca nhiễm Covid-19, đa số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n đều li&ecirc;n quan đến cụm 3 bệnh viện (Bệnh viện C Đ&agrave; Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Đ&agrave; Nẵng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh h&igrave;nh).</p> <table> <tbody> <tr> <td> <center><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/06/46/vnn-imgs-a1-vgcloud-vn_ddn_9015.jpg" /></center> </td> </tr> <tr> <td> <p>Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, l&atilde;nh đạo Bộ Y tế v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ đạo,&nbsp;nhiều bệnh nh&acirc;n nặng đang điều trị tại Đ&agrave; Nẵng, t&iacute;nh mạng vốn đ&atilde; rất mong manh lại bị nhiễm th&ecirc;m Covid-19 n&ecirc;n trong những ng&agrave;y tới c&oacute; thể c&oacute; th&ecirc;m một số bệnh nh&acirc;n tử vong</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, trong đợt dịch n&agrave;y đ&atilde; xuất hiện những ch&ugrave;m ca bệnh (nhiều người trong một nh&agrave; mắc bệnh). B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cũng đ&atilde; ghi nhận một số trường hợp nhiễm Covid-19 nhưng chưa x&aacute;c định c&oacute; mối li&ecirc;n quan đến cụm cơ sở điều trị n&ecirc;u tr&ecirc;n; một số địa phương đ&atilde; ghi nhận c&aacute;c trường hợp mắc Covid-19 trở về từ Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>T&iacute;nh từ ng&agrave;y 7/7 (thời điểm dự đo&aacute;n dịch xuất hiện) đến nay đ&atilde; qua khoảng 5 chu kỳ l&acirc;y nhiễm. Ngay sau khi ph&aacute;t hiện ca đầu ti&ecirc;n ở Đ&agrave; Nẵng, bắt đầu từ những ng&agrave;y 26 - 28/7, Đ&agrave; Nẵng cũng như nhiều địa phương đ&atilde; &aacute;p dụng đồng bộ c&aacute;c biện ph&aacute;p quyết liệt để ngăn chặn dịch v&agrave; &aacute;p dụng nghi&ecirc;m việc kiểm so&aacute;t.</p> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia y tế dự b&aacute;o sau 14 ng&agrave;y triển khai (khoảng 1 tuần nữa) số ca l&acirc;y nhiễm sẽ giảm.</p> <p><span>&Aacute;p lực chống dịch lớn hơn lần trước </span></p> <p>Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, lần n&agrave;y &aacute;p lực chống dịch lớn hơn lần trước nhiều v&igrave; ch&uacute;ng ta phải thực hiện mục ti&ecirc;u k&eacute;p l&agrave; vừa chống dịch, vừa ph&aacute;t triển kinh tế.</p> <p>Ngay từ ca nhiễm đầu ti&ecirc;n, Bộ Y tế đ&atilde;&nbsp;&yacute; thức được sự phức tạp ở&nbsp;Đ&agrave; Nẵng n&ecirc;n đ&atilde; chỉ đạo quyết liệt c&ocirc;ng t&aacute;c ứng ph&oacute; dịch bệnh. B&ecirc;n cạnh việc tập trung dập dịch trong cụm 3 bệnh viện, Bộ Y tế cũng đặt trọng t&acirc;m trong việc ph&ograve;ng, chống c&aacute;c ca bệnh trong cộng đồng.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <center><img alt="" src="https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/baochinhphu.vn/Uploaded/tranducmanh/2020_08_06/DDN_9039.JPG" /></center> </td> </tr> <tr> <td> <p>GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bộ Y tế sử dụng tất cả c&aacute;c phương &aacute;n để n&acirc;ng cao năng lực x&eacute;t nghiệm.&nbsp;Tốc độ x&eacute;t nghiệm cao gấp gần 3 lần so với thời kỳ cao điểm hồi th&aacute;ng 4. Đồng thời, Bộ điều động nhiều nh&acirc;n lực giỏi v&agrave;o hỗ trợ Đ&agrave; Nẵng ứng ph&oacute; dịch bệnh. Chưa bao giờ Bộ Y tế tung một lực lượng lớn như vậy v&agrave;o Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Bộ Y tế đ&aacute;nh gi&aacute; nguy cơ lớn nhất, hiện hữu nhất l&agrave; nh&oacute;m bệnh nh&acirc;n, người nh&agrave; bệnh nh&acirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế ở cụm 3 bệnh viện. Do vậy, cần tiếp tục quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ truy vết v&agrave; c&aacute;ch ly tập trung c&aacute;c ca F1.</p> <p>Nh&oacute;m nguy cơ thứ hai l&agrave; những người đ&atilde;&nbsp;đi đến từ Đ&agrave; Nẵng (từ ng&agrave;y 1/7 đến nay) nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; mối li&ecirc;n hệ với cụm 3 bệnh viện như c&aacute;c ca bệnh tại Lạng Sơn, Bắc Giang, H&agrave; Nội...</p> <p>GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, ng&agrave;nh y tế đang nỗ lực kiểm so&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh ở Đ&agrave; Nẵng. C&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&acirc;u chuyện ri&ecirc;ng ở&nbsp;Đ&agrave; Nẵng m&agrave; tất cả c&aacute;c địa phương đều phải v&agrave;o cuộc.</p> <p><span>Hằng ng&agrave;y c&oacute; thể th&ecirc;m h&agrave;ng chục ca nhiễm bệnh mới</span></p> <p>Qua ph&acirc;n t&iacute;ch dữ liệu, kết quả x&eacute;t nghiệm, Ban Chỉ đạo cho rằng c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng đầy đủ cơ sở cho thấy th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng l&agrave; ổ dịch với t&acirc;m dịch l&agrave; cụm 3 bệnh viện. V&igrave; vậy, cần phải tiếp tục thực hiện nghi&ecirc;m, quyết liệt c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch, đặc biệt l&agrave; việc gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng v&agrave; một số huyện, thị x&atilde; của tỉnh Quảng Nam, kh&ocirc;ng để dịch lan ra b&ecirc;n ngo&agrave;i.</p> <p>Ban Chỉ&nbsp;đạo cũng nhận định, trong những ng&agrave;y tới đ&acirc;y, theo tiến độ x&eacute;t nghiệm, hằng ng&agrave;y c&oacute; thể ghi nhận th&ecirc;m h&agrave;ng chục ca nhiễm bệnh mới li&ecirc;n quan tới cụm bệnh viện Đ&agrave; Nẵng hoặc một số&nbsp;địa b&agrave;n ở th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng. Tuy nhi&ecirc;n, số ca nhiễm mới từng ng&agrave;y kh&ocirc;ng phản &aacute;nh xu thế tăng hay giảm của dịch bệnh.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều bệnh nh&acirc;n nặng đang điều trị tại 3 khoa hồi sức t&iacute;ch cực, tim mạch, thận nh&acirc;n tạo của Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng, t&iacute;nh mạng vốn đ&atilde; rất mong manh lại bị nhiễm th&ecirc;m Covdi-19 n&ecirc;n trong những ng&agrave;y tới c&oacute; thể c&oacute; th&ecirc;m một số bệnh nh&acirc;n tử vong.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <center><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/06/66/vnn-imgs-a1-vgcloud-vn_ddn_8975.jpg" /></center> </td> </tr> <tr> <td> <p>Phi&ecirc;n họp Ban chỉ đạo Trung ương chiều 6/8. Ảnh: VGP</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia, l&atilde;nh đạo Bộ Y tế v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ đạo nhận định, nguy cơ dịch bệnh đang thường trực ở tất cả c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trong cả nước. Do đ&oacute;, c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố phải thực hiện thật nghi&ecirc;m chỉ&nbsp;đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, hướng dẫn của Bộ Y tế về theo d&otilde;i, c&aacute;ch ly người về từ&nbsp;Đ&agrave; Nẵng theo đ&uacute;ng quy định.</p> <p>Người đứng đầu c&aacute;c địa phương, Trưởng Ban Chỉ&nbsp;đạo chống dịch phải chịu tr&aacute;ch nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm. Ban Chỉ&nbsp;đạo quốc gia ph&ograve;ng, chống Covid-19 sẽ đề nghị Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c địa phương xảy ra vi phạm.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Chỉ đạo quốc gia cho rằng, d&ugrave; mầm bệnh xuất hiện ở cộng đồng hay ở trong bệnh viện th&igrave; cuối c&ugrave;ng người nhiễm Covid-19 vẫn phải tới bệnh viện, do vậy, c&aacute;c bệnh viện vẫn l&agrave; nơi xung yếu.</p> <p>Ban Chỉ đạo y&ecirc;u cầu Bộ Y tế chỉ&nbsp;đạo c&aacute;c bệnh viện thực hiện nghi&ecirc;m quy định về ph&ograve;ng, chống dịch, bảo đảm an to&agrave;n dịch tễ. Nơi n&agrave;o vi phạm th&igrave; gi&aacute;m đốc bệnh viện, thủ trưởng cơ quan chủ quản của bệnh viện trực tiếp chịu tr&aacute;ch nhiệm.</p> <div>&nbsp;</div> </div>

Theo vietnamnet.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top