Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của SSI

Nhóm Dragon hiện nắm hơn 25 triệu cổ phiếu SSI.

<p style="text-align: justify;">Nh&oacute;m quỹ Dragon Capital vừa th&ocirc;ng b&aacute;o mua th&ecirc;m 112.660 cổ phiếu C&ocirc;ng ty cổ phần Chứng kho&aacute;n SSI (HOSE: SSI) v&agrave;o h&ocirc;m 25/12. Trong đ&oacute;, Hanoi Investments Holdings Limited mua 71.660 cổ phiếu v&agrave; Aquila SPC Ltd mua th&ecirc;m 41.000 cổ phiếu.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Sau giao dịch tr&ecirc;n, nh&oacute;m quỹ Dragon Capital đ&atilde; tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,99% l&ecirc;n 5,04% vốn, tương đương sở hữu hơn 25 triệu cổ phiếu v&agrave; ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh cổ đ&ocirc;ng lớn của SSI từ&nbsp;27/12.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/04/742ssi-1.png" /></p> <div> <p style="text-align: justify;">SSI l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n đầu ti&ecirc;n hoạt động tại Thị trường Việt Nam. Sau 18 năm ph&aacute;t triển, SSI đ&atilde; vươn l&ecirc;n mạnh mẽ với tổng t&agrave;i sản chạm 1 tỷ USD v&agrave; vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ đồng. C&ocirc;ng ty c&oacute; mạng lưới hoạt động rộng r&atilde;i, với 14 chi nh&aacute;nh v&agrave; ph&ograve;ng giao dịch tại những th&agrave;nh phố lớn tr&ecirc;n cả nước.</p> <p style="text-align: justify;">Thị phần m&ocirc;i giới của c&ocirc;ng ty li&ecirc;n tục tăng trưởng v&agrave; dẫn đầu thị trường, 3 qu&yacute; đầu năm 2018 đều ở vị tr&iacute; thứ nhất với thị phần tăng l&ecirc;n mức 18%-21%.</p> <p style="text-align: justify;">Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận r&ograve;ng 4 qu&yacute; gần nhất của SSI (t&iacute;nh đến 30/9/2018) đạt mốc hơn 60,8 triệu USD &ndash; đưa SSI trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n c&oacute; lợi nhuận r&ograve;ng lớn nhất trong khối CTCK ni&ecirc;m yết thuộc khu vực ASEAN.</p> <p style="text-align: justify;">Chứng kho&aacute;n SSI cũng l&agrave; c&ocirc;ng ty được nhiều tổ chức, quỹ đầu tư, ETF nắm giữ cổ phần. Ngo&agrave;i Dragon Capital, mới đ&acirc;y C&ocirc;ng ty TNHH Bất động sản S&agrave;i G&ograve;n Đan Linh cũng nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng nắm giữ l&ecirc;n 30,5 triệu cp, tỷ lệ 5,98% vốn. Daiwa Securities Group Inc (Nhật Bản) cũng l&agrave; cổ đ&ocirc;ng lớn nắm giữ tr&ecirc;n 20% vốn của SSI.</p> </div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div>

Theo thuonggiaonline.vn
Minh họa (nguồn: Internet).

Không đăng ký giao dịch, PVFI bị phạt nặng

Do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) bị xử phạt 420 triệu đồng.
back to top