Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của SSI

Nhóm Dragon hiện nắm hơn 25 triệu cổ phiếu SSI.

<p style="text-align: justify;">Nh&oacute;m quỹ Dragon Capital vừa th&ocirc;ng b&aacute;o mua th&ecirc;m 112.660 cổ phiếu C&ocirc;ng ty cổ phần Chứng kho&aacute;n SSI (HOSE: SSI) v&agrave;o h&ocirc;m 25/12. Trong đ&oacute;, Hanoi Investments Holdings Limited mua 71.660 cổ phiếu v&agrave; Aquila SPC Ltd mua th&ecirc;m 41.000 cổ phiếu.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Sau giao dịch tr&ecirc;n, nh&oacute;m quỹ Dragon Capital đ&atilde; tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,99% l&ecirc;n 5,04% vốn, tương đương sở hữu hơn 25 triệu cổ phiếu v&agrave; ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh cổ đ&ocirc;ng lớn của SSI từ&nbsp;27/12.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/04/742ssi-1.png" /></p> <div> <p style="text-align: justify;">SSI l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n đầu ti&ecirc;n hoạt động tại Thị trường Việt Nam. Sau 18 năm ph&aacute;t triển, SSI đ&atilde; vươn l&ecirc;n mạnh mẽ với tổng t&agrave;i sản chạm 1 tỷ USD v&agrave; vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ đồng. C&ocirc;ng ty c&oacute; mạng lưới hoạt động rộng r&atilde;i, với 14 chi nh&aacute;nh v&agrave; ph&ograve;ng giao dịch tại những th&agrave;nh phố lớn tr&ecirc;n cả nước.</p> <p style="text-align: justify;">Thị phần m&ocirc;i giới của c&ocirc;ng ty li&ecirc;n tục tăng trưởng v&agrave; dẫn đầu thị trường, 3 qu&yacute; đầu năm 2018 đều ở vị tr&iacute; thứ nhất với thị phần tăng l&ecirc;n mức 18%-21%.</p> <p style="text-align: justify;">Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận r&ograve;ng 4 qu&yacute; gần nhất của SSI (t&iacute;nh đến 30/9/2018) đạt mốc hơn 60,8 triệu USD &ndash; đưa SSI trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n c&oacute; lợi nhuận r&ograve;ng lớn nhất trong khối CTCK ni&ecirc;m yết thuộc khu vực ASEAN.</p> <p style="text-align: justify;">Chứng kho&aacute;n SSI cũng l&agrave; c&ocirc;ng ty được nhiều tổ chức, quỹ đầu tư, ETF nắm giữ cổ phần. Ngo&agrave;i Dragon Capital, mới đ&acirc;y C&ocirc;ng ty TNHH Bất động sản S&agrave;i G&ograve;n Đan Linh cũng nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng nắm giữ l&ecirc;n 30,5 triệu cp, tỷ lệ 5,98% vốn. Daiwa Securities Group Inc (Nhật Bản) cũng l&agrave; cổ đ&ocirc;ng lớn nắm giữ tr&ecirc;n 20% vốn của SSI.</p> </div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div>

Theo thuonggiaonline.vn
Chứng khoán “tạo sóng” trong quý 4?

Chứng khoán “tạo sóng” trong quý 4?

Mirae Asset vẫn giữ kỳ vọng rằng P/E của thị trường sẽ tiến về mức trung bình 17x. Đáng chú ý, sau mùa kết quả kinh doanh quý 3 sắp tới, chỉ số P/E có thể được điều chỉnh giảm theo kỳ vọng tăng trưởng EPS.
back to top