Đồng chí Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Ngày 11/11, HĐND tỉnh Long An khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) đã xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

<div> <div class="full-img" style="text-align: justify;"><img alt="Đồng chí Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/image-baophapluat-vn_nguyen-van-ut-1605072157220304316517-16050774241852075475055_hmwb_thumb.png" /></div> <div class="cms-body" id="ctl00_mainContent_abody"> <p style="text-align: justify;">Tại kỳ họp, c&aacute;c đại biểu HĐND đ&atilde; tiến h&agrave;nh miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An kh&oacute;a IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối đồng ch&iacute; Phạm Văn Rạnh; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh kh&oacute;a IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng ch&iacute; Trần Văn Cần.</p> <p style="text-align: justify;">Chủ tịch HĐND tỉnh Long An kh&oacute;a IX được bầu cho đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Văn Được - B&iacute; thư Tỉnh ủy Long An kh&oacute;a XI,&nbsp;nhiệm kỳ 2016 - 2021.</p> <p style="text-align: justify;">Chủ tịch UBND tỉnh Long An kh&oacute;a IX được bầu cho đồng ch&iacute; Nguyễn Văn &Uacute;t -&nbsp; Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh.</p> <p style="text-align: justify;">Bầu bổ sung đồng ch&iacute; Nguyễn Minh H&ugrave;ng - Tỉnh ủy vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở X&acirc;y dựng l&agrave;m Ủy vi&ecirc;n UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021.</p> <div class="full-img"> <div class="contentimg"> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/image-baophapluat-vn_tay_thanh_ompu.jpg" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span class="fig"><em>&nbsp;Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn &Uacute;t giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Long An kh&oacute;a IX.</em></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p style="text-align: justify;">Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất ban h&agrave;nh Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ng&agrave;y 31/12/2019 của HĐND tỉnh về ph&acirc;n bổ vốn bổ sung c&oacute; mục ti&ecirc;u từ ng&acirc;n s&aacute;ch Trung ương để thực hiện Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốc gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới năm 2020 v&agrave; Nghị quyết về ph&ecirc; duyệt chủ trương đầu tư Dự &aacute;n Khối nh&agrave; cơ quan 2.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu bế mạc kỳ họp, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Được - B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An -&nbsp; y&ecirc;u cầu UBND tỉnh v&agrave; c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh tiếp tục n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, t&iacute;nh chủ động, đổi mới, s&aacute;ng tạo, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, vượt qua kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh ở mức cao nhất, chất lượng nhất c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế-x&atilde; hội năm 2020 v&agrave; cả giai đoạn 5 năm 2016-2020. Đồng thời, tăng cường tuy&ecirc;n truyền, qu&aacute;n triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI v&agrave; c&aacute;c Nghị quyết của HĐND tỉnh.</p> <div class="full-text"> <div class="inner-quote fl-full"> <div> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn &Uacute;t (51 tuổi, qu&ecirc; qu&aacute;n tại huyện Đức Huệ, Long An) c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n thạc sĩ kinh tế.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c chức vụ từng đảm nhiệm: Ph&oacute; Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Đức H&ograve;a, B&iacute; thư Huyện ủy Đức H&ograve;a.</p> <p style="text-align: justify;">Từ th&aacute;ng 10/2015 l&agrave; Tỉnh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư huyện ủy Đức H&ograve;a</p> <p style="text-align: justify;">Từ th&aacute;ng 6/2019, l&agrave; Tỉnh ủy vi&ecirc;n, giữ chức Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Long An.</p> <p style="text-align: justify;">Từ th&aacute;ng 10/2019, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn &Uacute;t l&agrave; ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Tỉnh ủy v&agrave; đắc cử Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy Long An kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025.</p> </blockquote> </div> </div> </div> </div> <div class="author" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div>

Theo baophapluat.vn
back to top