Đồng bằng sông Cửu Long ra sao trong quy hoạch đến 2050?

Trong những năm tới, đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ giảm trồng lúa, chuyển đổi sang các ngành nông nghiệp khác. Nhiều tuyến đường mang tính động lực cũng được xây dựng tại đây.

<div> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="quy hoach dong bang song cuu long anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/znews-photo-zadn-vn_kieutet001_zing.jpg" title="quy hoạch đồng bằng sông cửu long ảnh 1" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;Thuận thi&ecirc;n&quot;, &quot;kh&ocirc;ng hối tiếc&quot; l&agrave; những nguy&ecirc;n tắc trong x&acirc;y dựng quy hoạch v&ugrave;ng đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long được nhấn mạnh tại hội nghị b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; tham vấn tổ chức ng&agrave;y 26/11 tại Cần Thơ. Sự kiện do Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư tổ chức, cơ quan được Ch&iacute;nh phủ giao chủ tr&igrave; x&acirc;y dựng quy hoạch v&ugrave;ng. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; sự tham gia của l&atilde;nh đạo nhiều địa phương, bộ ng&agrave;nh v&agrave; chuy&ecirc;n gia.</p> <p>Đơn vị tư vấn Royal HaskoningDHV đ&atilde; đưa ra những đề xuất mới mẻ trong đề &aacute;n quy hoạch, trong đ&oacute; c&oacute; việc giảm trồng l&uacute;a, cơ cấu lại sản xuất dựa v&agrave;o chia v&ugrave;ng nước. Mục ti&ecirc;u quy hoạch l&agrave; sớm đưa đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long th&agrave;nh v&ugrave;ng kinh tế trọng điểm của cả nước, người d&acirc;n c&oacute; được sự hạnh ph&uacute;c.</p> <h3>Thay đổi c&acirc;y trồng v&agrave; chế biến li&ecirc;n quan sẽ tăng thu nhập</h3> <p>Về n&ocirc;ng nghiệp, quy hoạch đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long sẽ giảm diện t&iacute;ch trồng l&uacute;a xuống. Khu vực n&agrave;y hiện sản xuất khoảng 24 triệu tấn l&uacute;a, v&agrave; dự kiến giảm xuống khoảng 16 triệu tấn v&agrave;o năm 2050, trong khi vẫn đ&aacute;p ứng c&aacute;c mục ti&ecirc;u an ninh lương thực quốc gia.</p> <p>Sản xuất l&uacute;a gạo vẫn sẽ được ch&uacute; trọng, c&ugrave;ng với nu&ocirc;i trồng thủy sản nước ngọt, trong c&aacute;c khu vực canh t&aacute;c nhỏ hơn ở ph&iacute;a t&acirc;y bắc của v&ugrave;ng c&oacute; thể đảm bảo nước ngọt quanh năm. Điều n&agrave;y sẽ cho ph&eacute;p nhiều n&ocirc;ng d&acirc;n trồng c&aacute;c loại c&acirc;y kh&aacute;c c&oacute; gi&aacute; trị cao hơn như tr&aacute;i c&acirc;y v&agrave; rau. Ngo&agrave;i ra, người d&acirc;n c&oacute; thể hưởng lợi từ việc mở rộng diện t&iacute;ch được sử dụng để nu&ocirc;i trồng thủy sản.</p> <p>Theo thời gian, tổng diện t&iacute;ch được giao cho l&uacute;a trong to&agrave;n v&ugrave;ng sẽ giảm từ 2,3 đến 1,4 triệu ha. Thay đổi c&acirc;y trồng v&agrave; chế biến li&ecirc;n quan sẽ tăng thu nhập ước t&iacute;nh <abbr class="rate-usd">11,4 tỷ USD</abbr>/năm v&agrave;o năm 2030 v&agrave; <abbr class="rate-usd">21,1 tỷ USD</abbr>/năm v&agrave;o năm 2050.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="quy hoach dong bang song cuu long anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/znews-photo-zadn-vn_han_man_5_zing.jpg" title="quy hoạch đồng bằng sông cửu long ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Do biển đổi kh&iacute; hậu, thay đổi định hướng ph&aacute;t triển, khu vực miền T&acirc;y sẽ giảm diện t&iacute;ch trồng l&uacute;a. Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong quy hoạch n&ocirc;ng nghiệp cũng sẽ ph&acirc;n ra l&agrave;m 3 v&ugrave;ng nước mặn, nước ngọt v&agrave; nước lợ. Từ đ&oacute; sẽ c&oacute; giải ph&aacute;p ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp ph&ugrave; hợp cho từng khu vực.</p> <p>Khu vực nước ngọt gồm Đồng Th&aacute;p Mười (một phần Đồng Th&aacute;p, Long An v&agrave; Tiền Giang), khu vực nằm giữa s&ocirc;ng Tiền v&agrave; s&ocirc;ng Hậu tại Vĩnh Long, Cần Thơ; Tứ Gi&aacute;c Long Xuy&ecirc;n; bắc b&aacute;n đảo C&agrave; Mau; t&acirc;y s&ocirc;ng Hậu. Tại đ&acirc;y sẽ giảm l&uacute;a vụ 3, ph&aacute;t triển sinh kế dựa v&agrave;o lũ, thậm ch&iacute; l&agrave; xả lũ v&agrave; ruộng, kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển th&agrave;nh v&ugrave;ng trữ nước quanh năm. Khu vực n&agrave;y cũng c&oacute; thể chuyển đổi diện t&iacute;ch l&uacute;a sang hoa m&agrave;u, nu&ocirc;i trồng thủy sản.</p> <p>Khu vực nước lợ gồm v&ugrave;ng tiếp gi&aacute;p b&aacute;n đảo C&agrave; Mau, v&ugrave;ng chuyển tiếp Quản Lộ - Phụng Hiệp, Nam Măng Th&iacute;t, Bến Tre, Long An. Khu vực n&agrave;y sẽ ph&aacute;t triển đan xen l&uacute;a, nu&ocirc;i trồng thủy sản, c&acirc;y ăn tr&aacute;i một c&aacute;ch bền vững.</p> <p>Khu vực nước mặn l&agrave; Nam b&aacute;n đảo C&agrave; Mau, ven biển Đ&ocirc;ng, ven biển T&acirc;y. Khu vực n&agrave;y cấm khai th&aacute;c nước ngầm v&ugrave;ng ven biển để kh&ocirc;ng bị sụt l&uacute;n đất, nu&ocirc;i trồng thủy sản đa canh bền vững, c&oacute; thể l&agrave;m đ&ecirc; chắn s&oacute;ng, ph&aacute;t triển hệ thống tuần ho&agrave;n nước, cấp tho&aacute;t t&aacute;ch rời.</p> <h3>L&agrave;m nhanh đường ven biển trong nhiệm kỳ tới</h3> <p>Trong quy hoạch hệ thống giao th&ocirc;ng, đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long sẽ h&igrave;nh th&agrave;nh một hệ thống giao th&ocirc;ng ph&aacute;t triển so với hiện nay, chia l&agrave; một số tuyến h&agrave;nh lang ch&iacute;nh. Tuyến h&agrave;nh lang trung t&acirc;m gồm cao tốc nối TP.HCM với Cần Thơ v&agrave; C&agrave; Mau. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n đường quốc lộ 1 đi Quản Lộ - Phụng Hiệp. Trong tương lai c&ograve;n x&acirc;y dựng đường ven biển Đ&ocirc;ng từ TP.HCM đi C&agrave; Mau.</p> <p>Một h&agrave;nh lang ph&iacute;a đ&ocirc;ng được quan t&acirc;m kh&aacute;c l&agrave; cao tốc Nh&agrave; B&egrave; - Mỹ Tho - Bến Tre - Tr&agrave; Vinh, được đ&aacute;nh gi&aacute; sẽ l&agrave; một trục động lực quan trọng cho ph&aacute;t triển kinh tế. Ở ph&iacute;a t&acirc;y c&ograve;n c&oacute; h&agrave;nh lang duy&ecirc;n hải biển T&acirc;y l&agrave; cao tốc H&agrave; Ti&ecirc;n - Rạch Gi&aacute; - Bạc Li&ecirc;u).</p> <p>Ở s&acirc;u trong đất liền sẽ c&oacute; trục TP.HCM đi H&agrave; Ti&ecirc;n v&agrave; TP.HCM đi Ki&ecirc;n Lương. Một thệ thống h&agrave;nh lang kh&aacute;c nằm ngang kết nối c&aacute;c cửa khẩu quốc tế tới hệ thống cảng biển v&agrave; đ&ocirc; thị cũng được x&acirc;y dựng l&agrave; c&aacute;c đường v&agrave;nh đai của TP.HCM nằm ở một số tỉnh tiếp gi&aacute;p thuộc Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long. H&agrave;nh lang trung t&acirc;m c&ograve;n đường Hồng Ngự - Tr&agrave; Vinh, cao tốc Ch&acirc;u Đốc - Cần Thơ - S&oacute;c Trăng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="quy hoach dong bang song cuu long anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/znews-photo-zadn-vn_c3_zing_4_1.jpg" title="quy hoạch đồng bằng sông cửu long ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đường ven biển được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long. Ảnh: <em>L&ecirc; Qu&acirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Dự kiến giai đoạn 2021-2025 cần bố tr&iacute; <abbr class="rate-vnd">73.216 tỷ đồng</abbr>, trong đ&oacute; ưu ti&ecirc;n đầu tư c&aacute;c đoạn tuyến như Mỹ Thuận - Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2, đường Đức H&ograve;a - Mỹ An (81 km), Mỹ An - Cao L&atilde;nh (24 km), An Hữu - Cao L&atilde;nh (30 km), Cần Thơ - Long Xuy&ecirc;n (157 km), Rạch Gi&aacute; - H&agrave; Ti&ecirc;n (100 km).</p> <p>Về cảng biển, nh&oacute;m tư vấn cho rằng giai đoạn 2021-2030, khả năng đầu tư mới cảng biển nước s&acirc;u trong v&ugrave;ng sẽ kh&oacute; cạnh tranh với hệ thống cảng đ&atilde; được đầu tư đồng bộ. Do đ&oacute;, nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu đề xuất cần nghi&ecirc;n cứu việc x&acirc;y dựng cảng nước s&acirc;u sao cho khả thi.</p> <p>Về h&agrave;ng kh&ocirc;ng, nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu cho rằng cần n&acirc;ng cao hiệu quả khai th&aacute;c c&aacute;c cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng hiện hữu trong v&ugrave;ng. Đồng thời c&oacute; thể ph&aacute;t triển vận tải h&agrave;ng h&oacute;a đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng (Air cargo) tại Cần Thơ khi nhu cầu v&agrave; quy m&ocirc; thị trường đảm bảo (nhu cầu vận tải lớn hơn 500.000 tấn/năm).</p> <p>Sau 2030 c&oacute; thể triển khai nghi&ecirc;n cứu đầu tư đường sắt TP HCM - Cần Thơ - C&agrave; Mau. Tuy nhi&ecirc;n, điều kiện tối thiểu để bắt đầu triển khai đầu tư x&acirc;y dựng tuyến đường sắt khi nhu cầu vận tải đạt 150.000 kh&aacute;ch/năm.</p> <h3>Quy hoạch theo hướng &quot;thuận thi&ecirc;n&quot; v&agrave; &quot;kh&ocirc;ng hối tiếc&quot;</h3> <p>G&oacute;p &yacute; với dự thảo quy hoạch, ThS Nguyễn Hữu Thiện, chuy&ecirc;n gia độc lập về sinh th&aacute;i v&agrave; m&ocirc;i trường, đồng t&igrave;nh với việc giảm trồng l&uacute;a. &Ocirc;ng nhấn mạnh nếu nghi&ecirc;n cứu kỹ, việc th&acirc;m canh l&uacute;a 3 vụ l&agrave;m cho quốc gia ngh&egrave;o th&ecirc;m chứ kh&ocirc;ng phải tạo th&ecirc;m gi&aacute; trị gia tăng. Theo đ&oacute;, l&agrave;m li&ecirc;n tục l&uacute;a 3 vụ trong 5 năm sẽ lỗ 43 triệu đồng/ha.</p> <p>Theo t&iacute;nh to&aacute;n, chi ph&iacute; để trồng l&uacute;a 3 vụ c&ograve;n phải t&iacute;nh th&ecirc;m tiền đắp đ&ecirc;, duy tu c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy lợi, cải tạo đất&hellip; Kh&ocirc;ng những vậy, việc l&agrave;m l&uacute;a c&ograve;n ngăn lũ v&agrave; c&aacute;nh đồng, l&agrave;m đảo lộn tự nhi&ecirc;n, l&agrave;m cho đất ng&agrave;y c&agrave;ng bạc m&agrave;u, chi ph&iacute; trồng ng&agrave;y c&agrave;ng tăng th&ecirc;m.</p> <p>Vị n&agrave;y cho rằng cũng cần rất c&acirc;n nhắc nếu l&agrave;m đ&ecirc; biển theo m&ocirc; h&igrave;nh của H&agrave; Lan. Bởi đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long nằm ở khu vực nhiệt đới, d&ograve;ng chảy của nước s&ocirc;ng v&agrave; nước biển lu&ocirc;n c&oacute; sự đan xen, quan hệ với nhau. Nước mưa sẽ kh&ocirc;ng tho&aacute;t đi đ&acirc;u được sẽ tạo ra tự t&ugrave; đọng, ảnh hưởng m&ocirc;i trường.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="quy hoach dong bang song cuu long anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/znews-photo-zadn-vn_hanman068_zing.jpg" title="quy hoạch đồng bằng sông cửu long ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đang c&oacute; khoảng <abbr class="rate-vnd">40.000 tỷ đồng</abbr> đầu tư cho hạ tầng quan trọng tại miền T&acirc;y. Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>TS Vũ Th&agrave;nh Tự Anh, Đại học Fulbright Việt Nam, cho rằng quy hoạch đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long cần t&iacute;nh to&aacute;n đến sản xuất h&agrave;ng h&oacute;a phục vụ nhu cầu nội địa gần 100 triệu d&acirc;n v&agrave; tầng lớp trung lưu ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng. Do đ&oacute;, khu vực n&agrave;y phải sản xuất n&ocirc;ng nghiệp gi&aacute; trị cao hơn, an to&agrave;n hơn, ng&agrave;nh du lịch chất lượng cao hơn, để đ&aacute;p ứng nhu cầu.</p> <p>&Ocirc;ng cũng cho rằng cần đẩy mạnh đầu tư v&agrave;o nguồn nh&acirc;n lực, nhất l&agrave; đ&agrave;o tạo th&ecirc;m kỹ năng bởi khu vực n&agrave;y đang c&oacute; tốc độ gi&agrave; h&oacute;a nhanh nhất cả nước.</p> <p>Bộ trưởng Kế hoạch v&agrave; Đầu tư Nguyễn Ch&iacute; Dũng cho biết quy hoạch của đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long sẽ ch&uacute; trọng đến việc ph&aacute;t huy c&aacute;c tiềm năng, lợi thế, nhưng cũng th&iacute;ch ứng với những sự thay đổi, tạo ra thế mạnh mới. &Ocirc;ng nhắc đến hai từ &ldquo;thuận thi&ecirc;n&rdquo; v&agrave; &ldquo;kh&ocirc;ng hối tiếc&rdquo; khi n&oacute;i về quan điểm quy hoạch khu vực n&agrave;y. C&aacute;c định hướng đều hướng tới sự ph&aacute;t triển với người d&acirc;n l&agrave;m trung t&acirc;m, h&agrave;i h&ograve;a với m&ocirc;i trường.</p> <p>N&oacute;i về giao th&ocirc;ng, &ocirc;ng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh xong đường cao tốc nối TP.HCM tới C&agrave; Mau. Ngo&agrave;i ra, đường ven biển to&agrave;n bộ khu vực n&agrave;y cũng sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh. Người đứng đầu ng&agrave;nh kế hoạch v&agrave; đầu tư nhấn mạnh đường ven biển kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; giao th&ocirc;ng đơn thuần m&agrave; n&oacute; l&agrave; h&agrave;nh lang kinh tế, nơi sắp xếp d&acirc;n cư, mở ra kh&ocirc;ng gian kinh tế biển, mở ra quỹ đất cho c&ocirc;ng nghiệp, n&ocirc;ng nghiệp, đ&ocirc; thị&hellip;</p> <p>Hiện ng&acirc;n s&aacute;ch Trung ương đ&atilde; hỗ trợ cho c&aacute;c dự &aacute;n li&ecirc;n kết v&ugrave;ng khoảng 17.000 tỷ. Ch&iacute;nh phủ cũng thực hiện một dự &aacute;n vay của World Bank trị gi&aacute; <abbr class="rate-usd">1,05 tỷ USD</abbr> (tăng th&ecirc;m ngo&agrave;i c&aacute;c định mức b&igrave;nh thường so với c&aacute;c tỉnh kh&aacute;c) để đầu tư cho hạ tầng khu vực n&agrave;y.</p> <p>&Ocirc;ng Dũng nhấn mạnh 2 khoản n&agrave;y tổng cộng khoảng 40.000 tỷ, gi&uacute;p l&agrave;m đường ven biển, l&agrave;m c&aacute;c hồ lớn chứa nước, l&agrave;m con đường kết nối v&ugrave;ng.</p> <p>&ldquo;Lần n&agrave;y l&agrave;m quy hoạch l&agrave; t&iacute;nh lu&ocirc;n đến nguồn lực để thực hiện. Do đ&oacute;, ch&uacute;ng ta đang cố gắng để c&oacute; một quy hoạch chất lượng nhất, l&agrave;m cơ sở để ph&aacute;t triển nhanh, bền vững&rdquo;, Bộ trưởng Nguyễn Ch&iacute; Dũng chia sẻ.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top