Á hậu Tường San bị soi mói vì sinh năm 2000 đã lấy chồng?

Câu hỏi: “Tuổi nào đẹp để lấy chồng?” rất dễ trả lời nhưng để thực hiện lại không hề đơn giản. 20, 30 hay thậm chí là 40 tuổi đều chẳng còn quan trọng nữa nếu bạn gặp đúng người.

<div> <p>Ng&agrave;y 26/11, Nguyễn Tường San ch&iacute;nh thức th&ocirc;ng b&aacute;o c&ocirc; sẽ kết h&ocirc;n v&agrave;o cuối th&aacute;ng 11 n&agrave;y. Thời điểm l&ecirc;n xe hoa, &aacute; hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 vẫn đang trong nhiệm kỳ v&agrave; vừa tr&ograve;n 20 tuổi.</p> <p>Chia sẻ với <em>Zing</em> về l&yacute; do kết h&ocirc;n khi vẫn chưa ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh đại học, Tường San chỉ đơn giản n&oacute;i: &quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng quan trọng tuổi t&aacute;c m&agrave; quan trọng gặp được đ&uacute;ng người&quot;.</p> <p>Thế nhưng, c&acirc;u trả lời n&agrave;y kh&ocirc;ng l&agrave;m thỏa m&atilde;n c&ocirc;ng ch&uacute;ng vẫn đang rất bất ngờ v&agrave; đầy t&ograve; m&ograve;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="a hau tuong san ket hon anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/znews-photo-zadn-vn_t617.jpg" title="á hậu tường san kết hôn ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Aacute; hậu Tường San th&ocirc;ng b&aacute;o kết h&ocirc;n ở tuổi 20.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Một số người thậm ch&iacute; đưa ra những suy đo&aacute;n v&ocirc; căn cứ về nguy&ecirc;n nh&acirc;n &aacute; hậu đột ngột &ldquo;theo chồng bỏ cuộc chơi&rdquo; như gia thế &ldquo;khủng&rdquo; của nh&agrave; trai hay việc cưới chạy bầu&hellip; Tất cả cố gắng hợp l&yacute; h&oacute;a việc n&agrave;ng hậu lấy chồng bởi họ cho rằng kết h&ocirc;n khi tr&ograve;n 20 tuổi l&agrave; qu&aacute; sớm n&ecirc;n nhất định phải c&oacute; một l&yacute; do đặc biệt n&agrave;o đ&oacute;.</p> <p>Ph&aacute;p luật Việt Nam cho ph&eacute;p nữ đủ 18 tuổi kết h&ocirc;n. Thế nhưng, độ tuổi lập gia đ&igrave;nh trung b&igrave;nh của phụ nữ Việt Nam l&agrave; 24-25 tuổi, theo số liệu của Li&ecirc;n Hợp Quốc năm 2017.</p> <p>Mặc d&ugrave; quen thuộc với c&acirc;u n&oacute;i &ldquo;đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng thời điểm&rdquo; khi nhắc đến t&igrave;nh y&ecirc;u, h&ocirc;n nh&acirc;n, trong những trường hợp vượt ra khỏi con số trung b&igrave;nh, con người ta dường như vẫn chỉ chăm chăm v&agrave;o yếu tố tuổi t&aacute;c.</p> <h3>Sớm hay muộn?</h3> <p>Khi độ tuổi kết h&ocirc;n trung b&igrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng tăng ở cả hai giới, việc lấy chồng trước 24 tuổi bị xem l&agrave; sớm. Những c&ocirc; g&aacute;i lập gia đ&igrave;nh ở tuổi n&agrave;y được cho đ&atilde; vội v&agrave;ng, thiếu ch&iacute;n chắn v&agrave; thậm ch&iacute; phải đối mặt với nhiều nghi kỵ, đ&agrave;m tiếu kh&ocirc;ng hay.</p> <p>Nhưng ngược lại, những c&ocirc; n&agrave;ng bước v&agrave;o những năm cuối của độ tuổi 20 m&agrave; vẫn chưa chồng chưa con cũng phải chịu kh&ocirc;ng &iacute;t &aacute;p lực. &ldquo;Bao giờ lấy chồng?&rdquo;, &ldquo;Khi n&agrave;o đẻ con&rdquo;, &ldquo;Tại sao đến tuổi n&agrave;y vẫn độc th&acirc;n&rdquo;&hellip; l&agrave; những c&acirc;u hỏi m&agrave; người xung quanh sẽ kh&ocirc;ng ngừng lặp đi lặp lại trong c&aacute;c dịp lễ tết, sum họp gia đ&igrave;nh.</p> <p>Tr&ecirc;n thực tế, nếu bỏ qua tất cả soi m&oacute;i v&agrave; ph&aacute;n x&eacute;t của người kh&aacute;c, bạn sẽ nhận ra kết h&ocirc;n sớm hay muộn đều c&oacute; những mặt lợi v&agrave; hại ri&ecirc;ng.</p> <table class="picture gallery"> <tbody> <tr> <td><img alt="a hau tuong san ket hon anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/znews-photo-zadn-vn_t616_1_1.jpg" title="á hậu tường san kết hôn ảnh 2" /><img alt="a hau tuong san ket hon anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/znews-photo-zadn-vn_t615_1.jpg" title="á hậu tường san kết hôn ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Phụ nữ dễ bị đ&agrave;m tiếu d&ugrave; lấy chồng sớm hay muộn.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Nghi&ecirc;n cứu năm 2017 của Trung t&acirc;m thống k&ecirc; y tế quốc gia thuộc Trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t v&agrave; ph&ograve;ng ngừa dịch bệnh Mỹ chỉ ra &iacute;t nhất 4 lợi &iacute;ch của việc kết h&ocirc;n sớm.</p> <p>Đầu ti&ecirc;n, những người dựng vợ gả chồng sớm thường c&oacute; khả năng h&ograve;a hợp với bạn đời cao hơn. Điều n&agrave;y được giải th&iacute;ch l&agrave; do c&aacute;c đ&ocirc;i lập gia đ&igrave;nh sớm thường quen biết nhau từ thời đại học. Những người n&agrave;y c&oacute; chung nền tảng gi&aacute;o dục, chia sẻ nhiều t&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; sở th&iacute;ch chung.</p> <p>Hơn 50% c&aacute;c đ&ocirc;i kết h&ocirc;n ở độ tuổi 22-25 m&ocirc; tả cuộc sống gia đ&igrave;nh của họ l&agrave; &ldquo;v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c&rdquo;. Trong khi đ&oacute; sự h&agrave;i l&ograve;ng về h&ocirc;n nh&acirc;n sẽ giảm dần với những người cưới vợ, lấy chồng sau năm 25 tuổi.</p> <p>Lấy chồng trong độ tuổi đầu 20 cũng gi&uacute;p phụ nữ dễ sinh đẻ v&agrave; nu&ocirc;i dạy con c&aacute;i. Ngo&agrave;i ra, lập gia đ&igrave;nh sớm cũng th&uacute;c đẩy con người ta trưởng th&agrave;nh trong suy nghĩ v&agrave; mạnh mẽ trong c&aacute;c quyết định hơn.</p> <p>Ngược lại, những người kết h&ocirc;n muộn cũng c&oacute; l&yacute; do để tin tưởng v&agrave;o lựa chọn của m&igrave;nh. Một nghi&ecirc;n cứu được c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n tạp ch&iacute; <em>Psychology Today</em> chỉ ra rằng nếu kết h&ocirc;n sau 25 tuổi, tỷ lệ ly h&ocirc;n sẽ giảm 50%.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, lập gia đ&igrave;nh muộn cũng cho ph&eacute;p c&aacute;c cặp vợ chồng c&oacute; thời gian ph&aacute;t triển sự nghiệp, ổn định t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; trưởng th&agrave;nh, ch&iacute;n chắn hơn trong suy nghĩ, cảm x&uacute;c.</p> <h3>Tuổi n&agrave;o đẹp để lấy chồng</h3> <p>Theo cuộc thăm d&ograve; của Viện Y tế v&agrave; X&atilde; hội H&agrave;n Quốc, 62,8% phụ nữ chưa lập gia đ&igrave;nh cho rằng những năm đầu 30 l&agrave; độ tuổi tốt nhất để kết h&ocirc;n.</p> <p>Tương tự tại Trung Quốc, 22,52% người được hỏi hy vọng kết h&ocirc;n ở tuổi 30 v&agrave; 21,5% muốn kết h&ocirc;n ở tuổi 28, theo một nghi&ecirc;n cứu năm 2019 được c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n <em>China Daily</em>.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, hơn 50% nữ giới Nhật Bản lựa chọn độ tuổi 27-29 l&agrave; thời điểm l&yacute; tưởng để lấy chồng, theo <em>Nippon</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="a hau tuong san ket hon anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/znews-photo-zadn-vn_t618.jpg" title="á hậu tường san kết hôn ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>T&igrave;m được người phụ hợp c&ograve;n quan trọng hơn vấn đề tuổi t&aacute;c.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Thế nhưng, trong tất cả những khảo s&aacute;t, nghi&ecirc;n cứu n&agrave;y, 50-60% c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i được hỏi cho biết họ chưa sẵn s&agrave;ng lập gia đ&igrave;nh ở hiện tại. Bởi ngo&agrave;i yếu tố tuổi t&aacute;c, theo họ, vấn đề t&igrave;m kiếm bạn đời ph&ugrave; hợp, điều kiện t&agrave;i ch&iacute;nh vẫn quan trọng hơn rất nhiều.</p> <p>&ldquo;D&ugrave; n&oacute;i rằng 28 l&agrave; độ tuổi tốt nhất để lấy chồng, nếu c&oacute; thể gặp một người tốt v&agrave; th&iacute;ch hợp t&ocirc;i vẫn c&oacute; thể lấy ngay l&uacute;c n&agrave;y. Thế nhưng nếu sau 30 tuổi m&agrave; kh&ocirc;ng gặp được người như vậy, t&ocirc;i vẫn sẽ độc th&acirc;n m&agrave; th&ocirc;i&rdquo;, một c&ocirc; g&aacute;i 23 tuổi cho biết.</p> <p>Với nhiều người, c&acirc;u hỏi: &ldquo;Tuổi n&agrave;o đẹp để lấy chồng?&rdquo; rất dễ trả lời nhưng để thực hiện lại kh&ocirc;ng hề đơn giản. 20, 30 hay thậm ch&iacute; l&agrave; 40 tuổi đều kh&ocirc;ng c&ograve;n quan trọng nữa nếu bạn t&igrave;m đ&uacute;ng người.</p> <p>T&igrave;nh y&ecirc;u hay h&ocirc;n nh&acirc;n kh&ocirc;ng phải chuyện muốn c&oacute; l&agrave; c&oacute; hay muốn th&ocirc;i l&agrave; th&ocirc;i. Thế n&ecirc;n đừng qu&aacute; c&acirc;u nệ chuyện tuổi t&aacute;c bao nhi&ecirc;u, quan trọng ch&uacute;ng ta phải gặp được đối tượng th&iacute;ch hợp v&agrave; tự tin v&agrave;o lựa chọn của m&igrave;nh.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top