Vì sao ông Nguyễn Đức Chung được áp dụng tình tiết giảm nhẹ?

VKSND Tối cao xác định bị can Nguyễn Đức Chung khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu, có tiền sử bị ung thư... nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

<div> <p>Gần một tuần sau khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ C&ocirc;ng an ho&agrave;n tất kết luận điều tra, ng&agrave;y 25/11, VKSND Tối cao đ&atilde; ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng truy tố &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung (53 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội) về tội Chiếm đoạt t&agrave;i liệu b&iacute; mật Nh&agrave; nước.</p> <p>3 bị can kh&aacute;c c&ugrave;ng bị truy tố tội danh tr&ecirc;n l&agrave; Phạm Quang Dũng (cựu c&aacute;n bộ Cục Cảnh s&aacute;t kinh tế Bộ C&ocirc;ng an), Nguyễn Anh Ngọc (thư k&yacute; ri&ecirc;ng của &ocirc;ng Chung) v&agrave; Nguyễn Ho&agrave;ng Trung (l&aacute;i xe của &ocirc;ng Chung).</p> <p>Theo c&aacute;o trạng, giữa năm 2019, Bộ C&ocirc;ng an khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự xảy ra tại C&ocirc;ng ty Nhật Cường v&agrave; một số đơn vị li&ecirc;n quan. &Ocirc;ng Chung v&agrave; vợ l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Tr&uacute;c Chi Hoa l&agrave; những người c&oacute; quyền v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n n&agrave;y.</p> <p>Để nắm th&ocirc;ng tin, t&agrave;i liệu về vụ &aacute;n, &ocirc;ng Chung đ&atilde; th&ocirc;ng qua &ocirc;ng Phan Huy Lệ, Chủ tịch HĐTV - Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH H&agrave; Th&agrave;nh, để l&agrave;m quen với Phạm Quang Dũng (ch&aacute;u ruột &ocirc;ng Lệ, được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ &aacute;n C&ocirc;ng ty Nhật Cường).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to ong Nguyen Duc Chung anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/znews-photo-zadn-vn_ducv_chung_zing.jpg" title="Truy tố ông Nguyễn Đức Chung ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Đức Chung bị c&aacute;o buộc giữ vai tr&ograve; chủ mưu. Ảnh: <em>Hải Nam.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Chiều 9/7/2019, Dũng nhắn tin hỏi &ocirc;ng Chung về việc &ocirc;ng c&oacute; d&ugrave;ng phần mềm Viber hay kh&ocirc;ng. Tối 20/7/2019, sau khi Dũng đến nh&agrave; ri&ecirc;ng của cựu Chủ tịch H&agrave; Nội, 2 người đ&atilde; trao đổi một số th&ocirc;ng tin điều tra vụ &aacute;n. Tại đ&acirc;y, &ocirc;ng Chung đề nghị Dũng cung cấp th&ocirc;ng tin, t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan vụ &aacute;n Nhật Cường v&agrave; được Dũng đồng &yacute;.</p> <p>Khuya 20/7, Dũng về nh&agrave; in 5 bản email được gửi từ t&agrave;i khoản buiquanghuy@... đến h&ograve;m thư của &ocirc;ng Chung l&agrave; chunghinhsu@... rồi cho v&agrave;o phong b&igrave;, d&aacute;n k&iacute;n. Ngay sau đ&oacute;, &ocirc;ng Chung y&ecirc;u cầu l&aacute;i xe Trung đến gặp Dũng để lấy phong b&igrave; n&agrave;y, đưa về cho &ocirc;ng Chung. Cơ quan điều tra x&aacute;c định 5 bản email n&agrave;y l&agrave; t&agrave;i liệu điều tra vụ &aacute;n C&ocirc;ng ty Nhật Cường được quản l&yacute; theo chế độ &quot;Mật&quot;.</p> <p>VKSND c&aacute;o buộc theo sự đề nghị của &ocirc;ng Chung, từ th&aacute;ng 7/2019 đến th&aacute;ng 6/2020, bị can Dũng đ&atilde; tự &yacute; lấy th&ocirc;ng tin t&agrave;i liệu hoặc nhiều lần đột nhập v&agrave;o ph&ograve;ng l&agrave;m việc của cấp tr&ecirc;n ở Cục Cảnh s&aacute;t kinh tế để chiếm đoạt t&agrave;i liệu.</p> <p>Với 9 t&agrave;i liệu b&iacute; mật Nh&agrave; nước li&ecirc;n quan vụ &aacute;n C&ocirc;ng ty Nhật Cường, Dũng đ&atilde; 2 lần chuyển tổng cộng 7 t&agrave;i liệu cho &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to ong Nguyen Duc Chung anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/znews-photo-zadn-vn_dung.jpg" title="Truy tố ông Nguyễn Đức Chung ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bị can Nguyễn Ho&agrave;ng Trung (tr&aacute;i) v&agrave; Phạm Quang Dũng. Ảnh: <em>Bộ C&ocirc;ng an.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Dũng khai trong c&aacute;c lần chiếm đoạt t&agrave;i liệu mật, bị can đều kh&ocirc;ng nhớ đ&atilde; lấy v&agrave; sao ch&eacute;p t&agrave;i liệu của ai trong đơn vị. Một số t&agrave;i liệu gửi cho &ocirc;ng Chung đ&atilde; được Dũng d&ugrave;ng điện thoại để chụp nhằm lưu giữ.</p> <p>C&aacute;o trạng x&aacute;c định sau khi nhận t&agrave;i liệu từ Dũng, &ocirc;ng Chung chuyển cho Nguyễn Ho&agrave;ng Trung. Sau đ&oacute;, Trung chuyển tiếp cho Nguyễn Anh Ngọc để in ra giấy theo y&ecirc;u cầu của &ocirc;ng Chung. Trong số c&aacute;c t&agrave;i liệu n&agrave;y, bị can Ngọc đ&atilde; sao ch&eacute;p v&agrave; lưu giữ 26 file ảnh chụp v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; thẻ nhớ USB. Khi kh&aacute;m x&eacute;t, cơ quan điều tra đ&atilde; thu giữ c&aacute;c t&agrave;i liệu n&agrave;y.</p> <p>Chiều 25/6, theo y&ecirc;u cầu của &ocirc;ng Chung, c&aacute;c bị can Trung v&agrave; Ngọc chỉnh sửa t&agrave;i liệu điều tra do Dũng cung cấp, che phần chữ k&yacute; của điều tra vi&ecirc;n để in ra giấy, đưa cho &ocirc;ng Chung. T&agrave;i xế v&agrave; thư k&yacute; ri&ecirc;ng của &ocirc;ng Chung đều khai họ đ&atilde; đọc v&agrave; biết c&aacute;c t&agrave;i liệu đ&oacute; l&agrave; t&agrave;i liệu điều tra vụ &aacute;n C&ocirc;ng ty Nhật Cường.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh thực nghiệm điều tra, cơ quan an ninh đ&atilde; cho bị can Dũng d&ugrave;ng ch&igrave;a kh&oacute;a tự đ&aacute;nh để mở ph&ograve;ng l&agrave;m việc ri&ecirc;ng của chỉ huy đơn vị. Dũng đ&atilde; mở được kh&oacute;a ph&ograve;ng bằng ch&igrave;a n&agrave;y.</p> <p>Ng&agrave;y 13/7, bị can Dũng tự th&uacute;, giao nộp cho cơ quan điều tra 2 file ghi &acirc;m cuộc gọi trao đổi về việc cung cấp t&agrave;i liệu mật với &ocirc;ng Chung qua phần mềm Viber. Đoạn ghi &acirc;m cũng thể hiện &ocirc;ng Chung đ&atilde; y&ecirc;u cầu Dũng nắm th&ocirc;ng tin về hướng điều tra vụ &aacute;n C&ocirc;ng ty Nhật Cường.</p> <p>Ngo&agrave;i c&aacute;c lần giao dịch tr&ecirc;n, bị can Dũng c&ograve;n 4 lần cung cấp t&agrave;i liệu, 2 lần chuyển t&agrave;i liệu v&agrave; 17 lần trao đổi th&ocirc;ng tin qua Viber. Song, cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để kết luận c&aacute;c nội dung n&agrave;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to ong Nguyen Duc Chung anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/znews-photo-zadn-vn_chung_zing_1.jpg" title="Truy tố ông Nguyễn Đức Chung ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cơ quan chức năng kh&aacute;m x&eacute;t nh&agrave; ri&ecirc;ng của &ocirc;ng Chung tối 28/8. Ảnh: <em>Việt H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo c&aacute;o trạng, cơ quan điều tra c&ograve;n ph&aacute;t hiện dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2020, tại khu vực đường Giải Ph&oacute;ng (H&agrave; Nội), th&ocirc;ng qua bị can Nguyễn Ho&agrave;ng Trung, &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung chuyển cho Dũng phong b&igrave; b&ecirc;n trong c&oacute; <abbr class="rate-usd">10.000 USD</abbr>. Tuy nhi&ecirc;n, cơ quan tố tụng chưa l&agrave;m r&otilde; bản chất của việc đưa, nhận tiền n&ecirc;n t&aacute;ch ra để xử l&yacute; sau.</p> <p>Trong vụ &aacute;n, VKSND đ&aacute;nh gi&aacute; bị can Nguyễn Đức Chung đ&atilde; thừa nhận, khai b&aacute;o h&agrave;nh vi v&agrave; ăn năn hối cải. Khi c&ograve;n c&ocirc;ng t&aacute;c, &ocirc;ng Chung nhiều lần được khen thưởng, được phong tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p>&quot;Bị can c&oacute; tiền sử bị bệnh ung thư, phạm tội lần đầu, được &aacute;p dụng c&aacute;c t&igrave;nh tiết giảm nhẹ tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự&quot;, c&aacute;o trạng đề cập.</p> <p>Đối với 3 người c&ograve;n lại, VKSND nhận thấy họ cũng th&agrave;nh khẩn khai b&aacute;o, ăn năn nhối cải v&agrave; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c n&ecirc;n được &aacute;p dụng t&igrave;nh tiết giảm nhẹ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to ong Nguyen Duc Chung anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/znews-photo-zadn-vn_chung.jpg" title="Truy tố ông Nguyễn Đức Chung ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Tái xuất hiện ăn xin tại các giao lộ

Tái xuất hiện ăn xin tại các giao lộ

Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại một số giao lộ, nút giao thông lớn trên địa bàn TPHCM, tình trạng người ăn xin tái diễn khá nhiều. Chủ yếu là người già, trẻ em, người tàn tật và một số người nước ngoài cũng đứng để xin tiền.
back to top