Điều đặc biệt của bộ máy Chính phủ mới kiện toàn

Sau khi kiện toàn, bộ máy Chính phủ đương nhiệm gồm 28 thành viên. Trong số đó, 2 tư lệnh ngành là nữ giới, 2 bộ trưởng dưới 50 tuổi và 10 nhân sự mới từng là bí thư tỉnh ủy.

<div> <p>Việc kiện to&agrave;n bộ m&aacute;y Ch&iacute;nh phủ ho&agrave;n tất v&agrave;o ng&agrave;y 8/4 - sau khi Quốc hội ph&ecirc; chuẩn bổ nhiệm 14 th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ, gồm 2 ph&oacute; thủ tướng v&agrave; 12 bộ trưởng, trưởng ng&agrave;nh.</p> <h3>Một nửa nội c&aacute;c được bầu mới, tăng 1 th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ</h3> <p>D&ugrave; vẫn l&agrave; Ch&iacute;nh phủ nhiệm kỳ Quốc hội kh&oacute;a XIII (2011/2016), một nửa trong số c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ được bầu mới. Số lượng th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ tăng th&ecirc;m 1, l&ecirc;n 28 người, khi Ph&oacute; thủ tướng Phạm B&igrave;nh Minh kh&ocirc;ng c&ograve;n ki&ecirc;m nhiệm vị tr&iacute; Bộ trưởng Ngoại giao.</p> <p>Trong bộ m&aacute;y l&atilde;nh đạo Ch&iacute;nh phủ mới ngo&agrave;i Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh lần đầu tham gia nội c&aacute;c th&igrave; c&ograve;n c&oacute; sự g&oacute;p mặt của 2 t&acirc;n ph&oacute; thủ tướng L&ecirc; Minh Kh&aacute;i v&agrave; L&ecirc; Văn Th&agrave;nh. Theo kết quả kiểm phiếu, số phiếu đồng &yacute; m&agrave; 2 &ocirc;ng nhận được l&agrave; 471 cho &ocirc;ng L&ecirc; Minh Kh&aacute;i v&agrave; 402 cho &ocirc;ng L&ecirc; Văn Th&agrave;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="nhung dieu dac biet trong bo may Chinh phu anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/znews-photo-zadn-vn_47cdb87f_971a_448f_8996_ba6044bc948b.jpeg" title="những điều đặc biệt trong bộ máy Chính phủ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; <table> <tbody> <tr> <td><img alt="nhung dieu dac biet trong bo may Chinh phu anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/znews-photo-zadn-vn_ket_qua_bo_phieu_2pc.jpg" title="những điều đặc biệt trong bộ máy Chính phủ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cả 2 t&acirc;n ph&oacute; thủ tướng đều trải qua vị tr&iacute; b&iacute; thư tỉnh ủy tại địa phương, trong đ&oacute; &ocirc;ng L&ecirc; Văn Th&agrave;nh l&agrave; B&iacute; thư Hải Ph&ograve;ng đương nhiệm c&ograve;n &ocirc;ng Kh&aacute;i từng l&agrave; B&iacute; thư Bạc Li&ecirc;u trước khi được điều động giữ vị tr&iacute; Tổng Thanh tra Ch&iacute;nh phủ hồi th&aacute;ng 1/2017. &Ocirc;ng Th&agrave;nh cũng l&agrave; ph&oacute; thủ tướng duy nhất hiện nay được bổ nhiệm từ vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo địa phương.</p> <p>12 t&acirc;n bộ trưởng, trưởng ng&agrave;nh đều nhận được số phiếu t&aacute;n th&agrave;nh từ 85% trở l&ecirc;n, trong đ&oacute; chỉ 3 trường hợp c&oacute; phiếu bầu dưới 90% l&agrave; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Tr&agrave; (68 phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;), Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương Nguyễn Hồng Di&ecirc;n (59 phiếu) v&agrave; Bộ trưởng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Nguyễn Kim Sơn (52 phiếu).</p> <p>Ở đầu nhiệm kỳ, trường hợp nhận được số phiếu t&aacute;n th&agrave;nh thấp nhất c&oacute; tới 185 phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;, chiếm tỷ lệ hơn 37% tổng số đại biểu Quốc hội.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="nhung dieu dac biet trong bo may Chinh phu anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/znews-photo-zadn-vn_ket_qua_bo_phieu_1_pc.jpg" title="những điều đặc biệt trong bộ máy Chính phủ ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <h3>4 ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị</h3> <p>Trong 28 th&agrave;nh vi&ecirc;n nội c&aacute;c đương nhiệm c&oacute; 4 ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị gồm Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh, Ph&oacute; thủ tướng Phạm B&igrave;nh Minh, Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng Phan Văn Giang v&agrave; Bộ trưởng C&ocirc;ng an T&ocirc; L&acirc;m.</p> <p>Trong số n&agrave;y, &ocirc;ng Phan Văn Giang lần đầu tham gia Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a XIII. &Ocirc;ng Giang cũng l&agrave; một trong số bảy t&acirc;n bộ trưởng được thăng cấp từ vị tr&iacute; thứ trưởng. S&aacute;u người c&ograve;n lại gồm:</p> <p>- &Ocirc;ng B&ugrave;i Thanh Sơn từ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao l&ecirc;n Bộ trưởng, thay &ocirc;ng Phạm B&igrave;nh Minh.</p> <p>- &Ocirc;ng Trần Văn Sơn từ Ph&oacute; chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ trở th&agrave;nh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ thay &ocirc;ng Mai Tiến Dũng.</p> <p>- &Ocirc;ng Nguyễn Thanh Nghị từ Thứ trưởng Bộ X&acirc;y dựng l&ecirc;n Bộ trưởng, thay &ocirc;ng Phạm Hồng H&agrave;.</p> <p>- &Ocirc;ng L&ecirc; Minh Hoan từ Thứ trưởng Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n l&ecirc;n Bộ trưởng, thay &ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Cường.</p> <p>- &Ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng từ Thứ trưởng Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch trở th&agrave;nh Bộ trưởng, thay &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Thiện.</p> <p>- B&agrave; Phạm Thị Thanh Tr&agrave; từ Thứ trưởng Bộ Nội vụ th&agrave;nh Bộ trưởng, thay &ocirc;ng L&ecirc; Vĩnh T&acirc;n.</p> <h3>5 bộ trưởng được điều động từ cơ quan kh&aacute;c</h3> <p>&Ocirc;ng Hồ A Lềnh trước đ&oacute; thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua l&agrave;m Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban D&acirc;n tộc thay &ocirc;ng Đỗ Văn Chiến. Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Đỗ Văn Chiến cũng vừa được Bộ Ch&iacute;nh trị chỉ định giữ chức B&iacute; thư Đảng đo&agrave;n MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Hồng Di&ecirc;n l&agrave; Ph&oacute; ban Tuy&ecirc;n giao sang l&agrave;m Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương thay &ocirc;ng Trần Tuấn Anh, mới được ph&acirc;n c&ocirc;ng l&agrave;m Trưởng ban Kinh tế Trung ương.</p> <p>&Ocirc;ng Hồ Đức Phớc l&agrave; Tổng kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước trước khi l&agrave; Bộ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh. Cựu Bộ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh Đinh Tiến Dũng mới đ&acirc;y đ&atilde; được điều động qua l&agrave;m B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội.</p> <p>&Ocirc;ng Đo&agrave;n Hồng Phong l&agrave; B&iacute; thư Tỉnh ủy Nam Định đương nhiệm, được điều sang l&agrave;m Tổng Thanh tra Ch&iacute;nh phủ, thay vị tr&iacute; &ocirc;ng L&ecirc; Minh Kh&aacute;i để lại.</p> <p>Bộ trưởng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Nguyễn Kim Sơn lần thứ 2 thay &ocirc;ng Ph&ugrave;ng Văn Nhạ nắm giữ (trước đ&oacute; l&agrave; l&atilde;nh đạo Đại học Quốc gia).</p> <h3>8 th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ từ đầu nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c</h3> <p>D&ugrave; số lượng bầu mới chiếm 1/2 nội c&aacute;c, thực tế, chỉ 8 người l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ của Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c ngay từ đầu nhiệm kỳ, bao gồm 3 ph&oacute; thủ tướng v&agrave; 6 bộ trưởng, trong đ&oacute; &ocirc;ng Phạm B&igrave;nh Minh ki&ecirc;m nhiệm 2 vị tr&iacute;.</p> <p>8 th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ tại vị tham gia từ đầu nhiệm kỳ gồm:</p> <p>- Ph&oacute; thủ tướng Phạm B&igrave;nh Minh</p> <p>- Ph&oacute; thủ tướng Trương H&ograve;a B&igrave;nh</p> <p>- Ph&oacute; thủ tướng Vũ Đức Đam</p> <p>- Bộ trưởng C&ocirc;ng an T&ocirc; L&acirc;m</p> <p>- Bộ trưởng T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường Trần Hồng H&agrave;</p> <p>- Bộ trưởng Kế hoạch v&agrave; Đầu tư Nguyễn Ch&iacute; Dũng</p> <p>- Bộ trưởng Lao động, Thương binh v&agrave; x&atilde; hội Đ&agrave;o Ngọc Dung</p> <p>- Bộ trưởng Tư ph&aacute;p L&ecirc; Th&agrave;nh Long</p> <p>5 th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Ch&iacute;nh phủ l&agrave; những người được bầu thay thế ở giữa nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c, gồm:</p> <p>- Bộ trưởng Giao th&ocirc;ng Vận tải Nguyễn Văn Thể, thay &ocirc;ng Trương Quang Nghĩa.</p> <p>- Bộ trưởng Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng Nguyễn Mạnh H&ugrave;ng, thay &ocirc;ng Trương Minh Tuấn.</p> <p>- Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Nguyễn Thị Hồng, thay &ocirc;ng L&ecirc; Minh Hưng - người được điều động l&agrave;m Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng.</p> <p>- Bộ trưởng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt thay &ocirc;ng Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội.</p> <p>- Bộ trưởng Nguyễn Th&agrave;nh Long, thay b&agrave; Nguyễn Thị Kim Tiến.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="nhung dieu dac biet trong bo may Chinh phu anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/znews-photo-zadn-vn_2_zing.jpg" title="những điều đặc biệt trong bộ máy Chính phủ ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>14 th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ mới ra mắt Quốc hội sau khi được ph&ecirc; chuẩn bổ nhiệm. Ảnh: <em>Thuận Thắng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ở đầu nhiệm kỳ 2016-2021, b&agrave; Nguyễn Thị Kim Tiến l&agrave; nữ th&agrave;nh vi&ecirc;n duy nhất trong nội c&aacute;c. Với nội c&aacute;c của Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh, c&oacute; 2 nữ bộ trưởng, trưởng ng&agrave;nh l&agrave; Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Nguyễn Thị Hồng v&agrave; t&acirc;n Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Tr&agrave;.</p> <p>Tư lệnh ng&agrave;nh c&oacute; nhiều kh&aacute;c biệt</p> <p>Bộ trưởng X&acirc;y dựng Nguyễn Thanh Nghị l&agrave; tư lệnh ng&agrave;nh trẻ nhất - sinh năm 1976. Tư lệnh ng&agrave;nh c&ograve;n lại thuộc thế hệ 7X l&agrave; &ocirc;ng Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban D&acirc;n tộc.</p> <p>Hồi năm 2015, khi giữ chức B&iacute; thư Tỉnh ủy Ki&ecirc;n Giang, &ocirc;ng Nghị cũng được ghi nhận l&agrave; B&iacute; thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Thanh Nghị l&agrave; tiến sĩ Khoa học kỹ thuật x&acirc;y dựng, qu&ecirc; qu&aacute;n tại TP C&agrave; Mau, tỉnh C&agrave; Mau, l&agrave; con trai cả của nguy&ecirc;n Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. &Ocirc;ng từng l&agrave; giảng vi&ecirc;n Đại học Kiến tr&uacute;c TP.HCM. Sau khi trở th&agrave;nh Ủy vi&ecirc;n Trung ương dự khuyết v&agrave;o th&aacute;ng 1/2011, &ocirc;ng Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ X&acirc;y dựng.</p> <p>&Ocirc;ng được điều động l&agrave;m Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy Ki&ecirc;n Giang nhiệm kỳ 2010-2015 từ th&aacute;ng 3/2014. Từ th&aacute;ng 10/2015, &ocirc;ng Nguyễn Thanh Nghị được bầu giữ chức B&iacute; thư Tỉnh ủy Ki&ecirc;n Giang trong một nhiệm kỳ.</p> <p>Đầu năm 2016, &ocirc;ng Nghị được bầu v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương kh&oacute;a XII khi 39 tuổi.</p> <p>Đến th&aacute;ng 10/2020, Bộ Ch&iacute;nh trị chỉ định &ocirc;ng Nguyễn Thanh Nghị tham gia Ban C&aacute;n sự Đảng của Bộ X&acirc;y dựng. Thủ tướng sau đ&oacute; bổ nhiệm &ocirc;ng giữ chức Thứ trưởng Bộ X&acirc;y dựng.</p> <p>Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương Nguyễn Hồng Di&ecirc;n cũng l&agrave; tư lệnh ng&agrave;nh c&oacute; nhiều điểm đặc biệt. &Ocirc;ng Di&ecirc;n kh&ocirc;ng phải người trong ng&agrave;nh như nhiều bộ trưởng đương nhiệm, cũng kh&ocirc;ng phải nh&acirc;n sự được quy hoạch tại chỗ như Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Ngoại giao B&ugrave;i Thanh Sơn... hay như ch&iacute;nh người tiền nhiệm Trần Tuấn Anh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="nhung dieu dac biet trong bo may Chinh phu anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/znews-photo-zadn-vn_dien_zing.jpg" title="những điều đặc biệt trong bộ máy Chính phủ ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>T&acirc;n Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương Nguyễn Hồng Di&ecirc;n (phải) tr&ograve; chuyện với Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c b&ecirc;n h&agrave;nh l&agrave;n Quốc hội. Ảnh: <em>Thuận Thắng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Kh&aacute;c với Bộ trưởng N&ocirc;ng nghiệp L&ecirc; Minh Hoan, Bộ trưởng Văn h&oacute;a Nguyễn Văn H&ugrave;ng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Tr&agrave; hay Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Văn Sơn, &ocirc;ng Di&ecirc;n cũng chưa c&oacute; thời gian l&agrave;m quen, tiếp cận c&ocirc;ng việc của ng&agrave;nh trước khi đảm đương cương vị Bộ trưởng. Nếu như những vị kể tr&ecirc;n được điều động về bộ v&agrave; giữ cương vị thứ trưởng một thời gian, th&igrave; &ocirc;ng Di&ecirc;n lại được giao trọng tr&aacute;ch tư lệnh ng&agrave;nh khi vẫn l&agrave; Ph&oacute; ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương.</p> <p>C&oacute; bằng cử nh&acirc;n kinh tế, tiến sĩ quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng, t&acirc;n Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương kinh qua nhiều chức vụ, song qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c chủ yếu gắn với qu&ecirc; hương Th&aacute;i B&igrave;nh, từ B&iacute; thư Tỉnh đo&agrave;n đến Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Tỉnh ủy, Ph&oacute; b&iacute; thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND rồi B&iacute; thư Tỉnh ủy Th&aacute;i B&igrave;nh.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nuốt phải đinh vít, vật sắc nhọn và cục nam châm nguy hiểm. Rất may, trẻ được phát hiện, đem đến viện xử lý kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.
Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

“Việc phát triển NOXH sẽ giải quyết nhu cầu cho số đông người dân có thu nhập thấp, từ đó xóa được thảm họa chung cư mini như vừa xảy ra ở Hà Nội”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
back to top