Diễn biến cơn bão Vamco (Bão số 13): 24 giờ tới gió giật cấp 16

Đến 01 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão Vamco ở ngay trên vùng biển phía Đông Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16.

<div> <p style="text-align: justify;">Theo ghi nhận của Trung t&acirc;m kh&iacute; tượng thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ h&ocirc;m nay 11/11, vị tr&iacute; t&acirc;m <span>b&atilde;o Vamco</span> ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đ&ocirc;ng, c&aacute;ch ph&iacute;a Nam đảo Lu-d&ocirc;ng (Phi-l&iacute;p-pin) khoảng 480km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;ng Nam. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Diễn biến cơn bão Vamco (Bão số 13): 24 giờ tới gió giật cấp 16" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/thoidai-com-vn_0155_dbqg_xtnd_20201111_0230.gif" title="Diễn biến cơn bão Vamco (Bão số 13): 24 giờ tới gió giật cấp 16" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;"><em>Diễn biến cơn b&atilde;o Vamco (B&atilde;o số 13): 24 giờ tới gi&oacute; giật cấp 16</em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Dự b&aacute;o trong 24 giờ tới, b&atilde;o Vamco&nbsp;di chuyển theo hướng T&acirc;y T&acirc;y Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km v&agrave; c&oacute; khả năng mạnh th&ecirc;m. Đến 01 giờ ng&agrave;y 12/11, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đ&ocirc;ng, ngay tr&ecirc;n v&ugrave;ng biển ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam đảo Lu-d&ocirc;ng (Phi-l&iacute;p-pin). Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16.</p> <p style="text-align: justify;">Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, b&atilde;o Vamco&nbsp;di chuyển chủ yếu theo hướng T&acirc;y, mỗi giờ đi được 20-25km, đi v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng. Đến 01 giờ ng&agrave;y 13/11, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đ&ocirc;ng, c&aacute;ch quần đảo Ho&agrave;ng Sa khoảng 630km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;ng Nam. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.</p> <p style="text-align: justify;">Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 01 giờ ng&agrave;y 14/11, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đ&ocirc;ng, c&aacute;ch quần đảo Ho&agrave;ng Sa khoảng 220km về ph&iacute;a Nam. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.</p> <p style="text-align: justify;">Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y T&acirc;y Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo thoidai.com.vn
back to top