Điểm chuẩn đại học 2020 có thể tăng cao nhất khoảng 5 điểm

Điểm chuẩn đại học 2020 xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT được nhiều trường nhận định sẽ tăng vọt. So với năm 2019, ngành tăng ít nhất 0,5 điểm, ngành tăng nhiều nhất có thể lên tới 5 điểm.

<div> <div>&nbsp;</div> <p><strong><span>Điểm thi cao ngất ngưởng</span></strong></p> <p>Hơn 850.000 th&iacute; sinh cả nước đ&atilde; biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2020. So với năm 2019, điểm thi năm nay cao vượt trội. Phổ điểm 5 tổ hợp truyền thống gồm A, B, C, D, A1 được hầu hết c&aacute;c trường ĐH sử dụng x&eacute;t tuyển nhiều nhất rất cao.</p> <p>Khối A c&oacute; điểm trung b&igrave;nh 21,46 điểm, cao hơn năm 2019 (17,73) 3,73 điểm. Tổng điểm c&oacute; nhiều th&iacute; sinh đạt nhất 23 điểm, cao hơn 2019 (19,55) 3,45 điểm.</p> <p>Khối B c&oacute; điểm trung b&igrave;nh 20,36 điểm, cao hơn năm 2019 (16,85) 3,51 điểm. Tổng điểm c&oacute; nhiều th&iacute; sinh đạt nhất l&agrave; 22 điểm, cao hơn năm 2019 (17,78) 4,22 điểm.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Điểm chuẩn đại học 2020 có thể tăng cao nhất khoảng 5 điểm" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/28/84/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_truong-thanh-tung-23.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Th&iacute; sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2020 (Ảnh: Thanh T&ugrave;ng)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Khối C c&oacute; điểm trung b&igrave;nh l&agrave; 18,5 điểm, cao hơn năm 2019 (15,64) 2,86 điểm. Tổng điểm c&oacute; nhiều th&iacute; sinh đạt nhất l&agrave; 19 điểm, cao hơn năm 2019 (15,50) 3,5 điểm.</p> <p>Khối D c&oacute; điểm trung b&igrave;nh l&agrave; 18,19 điểm, cao hơn năm 2019 ( 15,78) 2,41 điểm. Tổng điểm c&oacute; nhiều th&iacute; sinh đạt nhất l&agrave; 19 điểm, cao hơn 2019 (15,00) 4 điểm.</p> <p>Khối A1 c&oacute; điểm trung b&igrave;nh l&agrave; 20,07, cao hơn năm 2019 (17,39) 2,68 điểm. Tổng điểm c&oacute; nhiều th&iacute; sinh đạt nhất l&agrave; 21 điểm, cao hơn năm 2019 (17,75) 3,25 điểm.</p> <p>&Ocirc;ng Phạm Th&aacute;i Sơn, Trưởng ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo, Trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm TP.HCM, nh&igrave;n nhận điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cao vượt bậc so với điểm thi THPT quốc gia năm 2019.&nbsp;</p> <p>Điểm trung b&igrave;nh c&aacute;c m&ocirc;n rơi v&agrave;o mức điểm 6,00 - 6,80. Điểm m&ocirc;n Tiếng Anh thấp nhất trong c&aacute;c m&ocirc;n thi. Điểm m&ocirc;n Lịch sử đ&atilde; c&oacute; khởi sắc.</p> <p><strong><span>Điểm chuẩn sẽ tăng vọt</span></strong></p> <p>Điểm thi cao nhưng chỉ ti&ecirc;u c&aacute;c trường x&eacute;t tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 &iacute;t đi, nhiều ĐH dự đo&aacute;n điểm chuẩn sẽ tăng vọt.</p> <p>&Ocirc;ng Phạm Th&aacute;i Sơn nh&igrave;n nhận điểm chuẩn c&aacute;c trường ĐH sẽ tăng. Những trường x&eacute;t tuyển c&aacute;c khối truyền thống A, B, A01, D như Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Y Dược TP.HCM, B&aacute;ch khoa TPHCM, C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm TP.HCM sẽ tăng từ 1 đến 5 điểm so với năm 2019.</p> <p>&Ocirc;ng Sơn cũng dự đo&aacute;n, ngo&agrave;i c&aacute;c trường đại học, năm nay một số trường CĐ như CĐ C&ocirc;ng thương TP.HCM, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, CĐ Kinh tế TP.HCM cũng sẽ &ldquo;được m&ugrave;a&rdquo; tuyển sinh. L&yacute; do l&agrave; chương tr&igrave;nh học ngắn, thời gian thực h&agrave;nh nhiều v&agrave; sinh vi&ecirc;n ra trường dễ xin việc.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Điểm chuẩn đại học 2020 có thể tăng cao nhất khoảng 5 điểm" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/28/73/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_13.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Điểm chuẩn ĐH 2020 sẽ tăng cao? (Ảnh: Thanh T&ugrave;ng)</td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng dự đo&aacute;n điểm chuẩn những ng&agrave;nh tuyển khối A, B sẽ tăng mạnh. Những ng&agrave;nh tuyển khối C v&agrave; D v&agrave; những ng&agrave;nh x&eacute;t tuyển c&oacute; tổ hợp m&ocirc;n Tiếng Anh cũng sẽ tăng trong khoảng 2 điểm.</p> <p>&ldquo;Điểm chuẩn khối c&aacute;c trường kỹ thuật sẽ tăng khoảng 2-3 điểm so với năm 2019. C&ograve;n với khối c&aacute;c trường Kinh tế, điểm chuẩn sẽ kh&ocirc;ng tăng nhiều. Ri&ecirc;ng điểm chuẩn c&aacute;c trường Y Dược c&oacute; tiếng phải từ 28 trở l&ecirc;n mới tr&uacute;ng tuyển. C&ograve;n khối c&aacute;c trường Khoa học x&atilde; hội tăng &iacute;t hơn&rdquo;- &ocirc;ng Dũng n&oacute;i.</p> <p>Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, &ocirc;ng Dũng bật m&iacute; th&iacute; sinh c&oacute; thể t&iacute;nh điểm tr&uacute;ng tuyển năm nay bằng c&aacute;ch lấy điểm chuẩn năm 2019 v&agrave; cộng th&ecirc;m 3 điểm ở mỗi ng&agrave;nh.</p> <p>&Ocirc;ng Ph&ugrave;ng Qu&aacute;n, Trưởng ph&ograve;ng Th&ocirc;ng tin - truyền th&ocirc;ng, Trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng cho rằng điểm chuẩn khối ng&agrave;nh IV (Khoa học sự sống, Khoa học tự nhi&ecirc;n) sẽ tăng kh&ocirc;ng nhiều. Tuy nhi&ecirc;n, trong khối ng&agrave;nh n&agrave;y điểm chuẩn ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ sinh học sẽ tăng nhiều nhất.</p> <p>Với khối ng&agrave;nh V (To&aacute;n, C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin, Kỹ thuật C&ocirc;ng nghệ, Chế biến, X&acirc;y dựng, Kiến tr&uacute;c, N&ocirc;ng l&acirc;m, Thủy sản, Th&uacute; y) th&igrave; điểm chuẩn sẽ tăng &iacute;t nhất 1-2 điểm so với năm ngo&aacute;i. Trong khối ng&agrave;nh n&agrave;y, nh&oacute;m ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin sẽ c&oacute; điểm chuẩn tăng nhiều nhất. Điểm chuẩn ng&agrave;nh H&oacute;a học cũng sẽ tăng.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, điểm chuẩn khối ng&agrave;nh VI (Khối ng&agrave;nh sức khỏe) tăng &iacute;t nhất 2-3 điểm so với năm ngo&aacute;i.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, theo &ocirc;ng Qu&acirc;n, điểm chuẩn c&aacute;c ng&agrave;nh như C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin, C&ocirc;ng nghệ Sinh học, H&oacute;a học, Quan hệ Quốc tế, Truyền th&ocirc;ng, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh đối ngoại, Luật thương mại quốc tế, Luật kinh doanh &hellip; đều tăng.</p> <p>Ri&ecirc;ng ở Trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Qu&aacute;n dự đo&aacute;n điểm chuẩn ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ Sinh học (bao gồm hệ đại tr&agrave; v&agrave; chất lượng cao) sẽ tăng &iacute;t nhất 2 điểm so với năm ngo&aacute;i.</p> <p>Điểm chuẩn c&aacute;c ng&agrave;nh Khoa học Vật liệu, Địa chất học, Hải dương học c&oacute; thể kh&ocirc;ng tăng hoặc tăng rất &iacute;t, do vậy đ&acirc;y l&agrave; những ng&agrave;nh c&oacute; cơ hội tr&uacute;ng tuyển cao. Điểm chuẩn chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Ho&aacute; sẽ tăng &iacute;t nhất 2 điểm, ng&agrave;nh Sinh học, Khoa học M&ocirc;i trường, Vật l&yacute; học sẽ tăng &iacute;t nhất từ 0,5 &ndash; 1 điểm</p> <p>C&aacute;c ng&agrave;nh M&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, C&ocirc;ng nghệ H&oacute;a học, Khoa học m&aacute;y t&iacute;nh (bao gồm hệ đại tr&agrave; v&agrave; chất lượng cao) c&oacute; điểm chuẩn tăng &iacute;t nhất 2 điểm</p> <p>Điểm chuẩn của ng&agrave;nh Kỹ thuật điện tử Viễn th&ocirc;ng v&agrave; Chương tr&igrave;nh Việt - Ph&aacute;p ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Kỹ thuật Hạt nh&acirc;n c&oacute; thể tăng &iacute;t nhất 1 điểm. Ng&agrave;nh Kỹ thuật điện tử Viễn th&ocirc;ng (chất lượng cao), C&ocirc;ng nghệ kỹ thuật M&ocirc;i trường, To&aacute;n học c&oacute; điểm chuẩn tăng &iacute;t nhất 0,5- 1 điểm so với năm ngo&aacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng Qu&aacute;n khuy&ecirc;n, th&iacute; sinh sau khi c&oacute; điểm, để tăng cơ hội tr&uacute;ng tuyển c&oacute; thể đăng k&yacute; thay đổi nguyện vọng đến c&aacute;c ng&agrave;nh Sinh học, Khoa học M&ocirc;i trường, Vật l&yacute; học, To&aacute;n học, Khoa học Vật liệu, Địa chất học, Hải dương học bởi đ&acirc;y l&agrave; những ng&agrave;nh học c&oacute; cơ hội tr&uacute;ng tuyển cao.</p> <p>C&ograve;n &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Kh&ocirc;i, Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho rằng đưa dự đo&aacute;n điểm chuẩn hiện tại l&agrave; hơi sớm bởi th&iacute; sinh kh&ocirc;ng bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng k&yacute;, hơn nữa c&ograve;n được quyền điều chỉnh. &Ocirc;ng Kh&ocirc;i khuy&ecirc;n th&iacute; sinh nếu th&iacute;ch nhất ở đ&acirc;u th&igrave; chọn ở đ&oacute; nhưng cũng cần c&acirc;n nhắc thay đổi nguyện vọng bởi nếu kh&ocirc;ng đỗ nguyện vọng 1 th&igrave; sẽ tự động rớt xuống nguyện vọng kh&aacute;c.</p> <p>Theo &ocirc;ng Kh&ocirc;i, năm nay điểm 10 nhiều, điểm thi cao n&ecirc;n chắc chắn điểm chuẩn ĐH sẽ tăng hơn. Nhưng việc tăng bao nhi&ecirc;u phụ thuộc số lượng v&agrave; chất lượng th&iacute; sinh đăng k&yacute;. Dự đo&aacute;n điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược TP.HCM cũng sẽ tăng một ch&uacute;t.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top