Dịch COVID-19: Đức chính thức phong tỏa toàn phần từ ngày 16/12

Trong thời gian phong tỏa, các nhà trẻ và trường học cũng sẽ đóng cửa hoặc chuyển sang học trực tuyến; việc đốt pháo và tụ tập đông người ở nơi công cộng trong đêm Giao thừa cũng bị cấm.

<div><img alt="Nhân viên giao hàng đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 đi trên đường phố vắng vẻ tại Berlin, Đức ngày 26/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/cdnimg-vietnamplus-vn_ttxvn_duc_phong_toa_toan_phan.jpg" /> <div class="caption">Nh&acirc;n vi&ecirc;n giao h&agrave;ng đeo khẩu trang ph&ograve;ng dịch COVID-19 đi tr&ecirc;n đường phố vắng vẻ tại Berlin, Đức ng&agrave;y 26/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)</div> <p>&nbsp;Ch&iacute;nh phủ li&ecirc;n bang v&agrave; ch&iacute;nh quyền c&aacute;c bang ở Đức s&aacute;ng 13/12 đ&atilde; nhất tr&iacute; &aacute;p đặt <span><strong>phong tỏa to&agrave;n phần</strong></span> từ ng&agrave;y 16/12 tới.</p> <p>Quyết định n&agrave;y được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến c&ugrave;ng ng&agrave;y giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel với thủ hiến 16 bang của Đức b&agrave;n biện ph&aacute;p kiềm chế sự l&acirc;y lan của dịch vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp COVID-19.</p> <p>&nbsp;Với quyết định tr&ecirc;n, tất cả c&aacute;c cửa h&agrave;ng, ngoại trừ c&aacute;c cửa h&agrave;ng b&aacute;n thực phẩm phục vụ nhu cầu tối thiểu h&agrave;ng ng&agrave;y, đều sẽ bị đ&oacute;ng cửa bắt đầu từ ng&agrave;y 16/12 cho tới &iacute;t nhất ng&agrave;y 10/1/2021.</p> <p>Quy định &aacute;p dụng ngoại lệ với c&aacute;c phi&ecirc;n chợ hằng tuần, với người tiếp thị, giao v&agrave; nhận h&agrave;ng, cửa h&agrave;ng thực phẩm chuy&ecirc;n về sức khỏe y tế v&agrave; hiệu thuốc.</p> <p>Quyết định n&agrave;y được cho sẽ t&aacute;c động nhiều tới cuộc sống của người d&acirc;n, đặc biệt trong dịp lễ Gi&aacute;ng sinh truyền thống v&agrave; đ&oacute;n Năm mới.</p> <p>Về nguy&ecirc;n tắc, trong thời gian phong tỏa, c&aacute;c nh&agrave; trẻ v&agrave; trường học cũng sẽ đ&oacute;ng cửa hoặc chuyển sang học trực tuyến; việc đốt ph&aacute;o v&agrave; tụ tập đ&ocirc;ng người ở nơi c&ocirc;ng cộng trong đ&ecirc;m Giao thừa cũng bị cấm.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, từ ng&agrave;y 16/12-10/1/2021, việc uống rượu bia nơi c&ocirc;ng cộng cũng sẽ bị cấm v&agrave; sẽ phạt nặng c&aacute;c trường hợp vi phạm.</p> <p><strong><span>[Hơn 23.000 ca nhiễm mới, Đức chuẩn bị phong tỏa cả nước v&agrave;o tuần tới]</span></strong></p> <p>Trong những ng&agrave;y lễ Gi&aacute;ng sinh từ 24-26/12, tối đa 5 người từ hai gia đ&igrave;nh họ h&agrave;ng th&acirc;n th&iacute;ch (kh&ocirc;ng t&iacute;nh trẻ dưới 14 tuổi) được gặp mặt.</p> <p>Người sử dụng lao động được khuyến kh&iacute;ch cho ph&eacute;p nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc tại nh&agrave;.</p> <p>Ch&iacute;nh phủ li&ecirc;n bang v&agrave; c&aacute;c bang cũng nhất tr&iacute; sẽ &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p bảo vệ đặc biệt với c&aacute;c viện dưỡng l&atilde;o, trong khi c&aacute;c nh&agrave; thờ, gi&aacute;o đường Do Th&aacute;i, th&aacute;nh đường Hồi gi&aacute;o cũng như c&aacute;c sự kiện t&ocirc;n gi&aacute;o chỉ được ph&eacute;p thực hiện c&aacute;c nghi lễ nếu c&oacute; thể duy tr&igrave; khoảng c&aacute;ch tối thiểu 1,5 m&eacute;t v&agrave; đeo khẩu trang.</p> <p>Cấm h&aacute;t đồng ca trong c&aacute;c cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o n&agrave;y.</p> <p>&nbsp;Việc &aacute;p dụng phong tỏa n&ecirc;u tr&ecirc;n được đưa ra trong bối cảnh số ca l&acirc;y nhiễm v&agrave; tử vong do <span><strong>COVID-19</strong></span> ở Đức kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu thuy&ecirc;n giảm mặc d&ugrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p phong tỏa từng phần đ&atilde; c&oacute; hiệu lực từ đầu th&aacute;ng 11 vừa qua.</p> <p>Theo số liệu của Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) ng&agrave;y 13/12, trong 24 giờ qua cả <span><strong>nước Đức</strong></span> ghi nhận 20.200 ca mắc mới v&agrave; 321 ca tử vong.</p> <p>Trong ng&agrave;y 11/12 vừa qua, nước Đức đ&atilde; ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất từ đầu dịch, với 29.875 ca v&agrave; 598 trường hợp tử vong./.</p> <div id="gtx-trans">&nbsp;</div> <div class="cms-author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.vietnamplus.vn
back to top