Địa phương ồ ạt đề xuất quy hoạch sân bay

Các chuyên gia bày tỏ lo ngại hiệu quả kinh tế đầu tư sân bay khi nhiều địa phương ồ ạt đề xuất bổ sung vào quy hoạch.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đầu th&aacute;ng 10, tỉnh Ninh Thuận đề xuất <span>quy hoạch s&acirc;n bay Th&agrave;nh Sơn</span> hoạt động bay d&acirc;n dụng thay v&igrave; chỉ hoạt động qu&acirc;n sự như trước. S&acirc;n bay n&agrave;y nằm ở th&agrave;nh phố Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) c&oacute; diện t&iacute;ch khoảng 20 km. Nếu được quy hoạch đ&oacute;n kh&aacute;ch nội địa, Ninh Thuận sẽ n&acirc;ng cấp để s&acirc;n bay đạt ti&ecirc;u chuẩn 4C của Tổ chức H&agrave;ng kh&ocirc;ng d&acirc;n dụng quốc tế ICAO, đ&oacute;n được t&agrave;u bay Fokker70, ATR72, Airbus 321 hoặc tương đương, khai th&aacute;c c&aacute;c đường bay thương mại tới T&acirc;n Sơn Nhất, Nội B&agrave;i, Đ&agrave; Nẵng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Th&aacute;ng 9, UBND tỉnh H&agrave; Tĩnh cũng đề xuất bổ sung s<span>&acirc;n bay quốc tế H&agrave; Tĩnh</span> v&agrave;o quy hoạch mạng lưới cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng to&agrave;n quốc. S&acirc;n bay tỉnh n&agrave;y đề xuất c&oacute; diện t&iacute;ch từ 300 ha đến 450 ha tại hai huyện Thạch H&agrave; v&agrave; Cẩm Xuy&ecirc;n, dự kiến khai th&aacute;c đường bay đến H&agrave; Nội, TP HCM, Bu&ocirc;n Ma Thuột, Pleiku, Ph&uacute; Quốc, Đ&agrave;i Loan, H&agrave;n Quốc. Năng lực khai th&aacute;c đến năm 2030 đạt 500.000 h&agrave;nh kh&aacute;ch mỗi năm, đến năm 2050 đạt 2 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">L&agrave; tỉnh miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc với 95% người d&acirc;n l&agrave; đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc, UBND tỉnh Cao Bằng cũng kiến nghị đưa s&acirc;n bay Cao Bằng v&agrave;o quy hoạch. Đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n bay nội địa d&ugrave;ng chung với qu&acirc;n sự, dự kiến c&aacute;ch th&agrave;nh phố 13 km về ph&iacute;a đ&ocirc;ng nam, phục vụ đi lại, du lịch, đảm bảo an ninh quốc ph&ograve;ng bi&ecirc;n giới ph&iacute;a Bắc.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">H&agrave; Nội cũng đề xuất <span>quy hoạch s&acirc;n bay thứ hai</span> tại huyện Ứng H&ograve;a, ph&iacute;a nam thủ đ&ocirc;, dự kiến x&acirc;y dựng sau năm 2030, song song với việc mở rộng s&acirc;n bay Nội B&agrave;i đạt c&ocirc;ng suất đến 100 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch mỗi năm.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải c&ograve;n nhận được kiến nghị của một số địa phương đề xuất chuyển cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa th&agrave;nh cảng quốc tế như Li&ecirc;n Khương (Đ&agrave; Lạt), Bu&ocirc;n Ma Thuột (Đắk Lắk), Ph&ugrave; C&aacute;t (B&igrave;nh Định), Tuy H&ograve;a (Ph&uacute; Y&ecirc;n).</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/07/san-bay-1-1144-1602064960.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=jU3MRxk3PhTCV9YXB6IEqQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="750" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/08/i1-vnexpress-vnecdn-net_san-bay-1-1144-1602064960.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/07/san-bay-1-1144-1602064960.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=s6h8cEHihq87CYhaRmgvmw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/07/san-bay-1-1144-1602064960.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=PEPLv3sNhlSl7vrskK-Nqg 2x" /><img alt="Sân bay Tân Sơn Nhất đang được mở rộng do quá tải. Ảnh: Quỳnh Trần." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/08/i1-vnexpress-vnecdn-net_san-bay-1-1144-1602064960.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất đang được mở rộng do qu&aacute; tải. Ảnh: <em>Quỳnh Trần.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><span><strong>Nhận x&eacute;t về hiệu quả đầu tư c&aacute;c s&acirc;n bay m&agrave; c&aacute;c địa phương đề xuất</strong></span>, TS Nguyễn B&aacute;ch T&ugrave;ng, chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng kh&ocirc;ng, cho rằng phần lớn s&acirc;n bay nội địa hiện nay vẫn chưa đạt c&ocirc;ng suất thiết kế, một số s&acirc;n bay thường vắng kh&aacute;ch trong giai đoạn đầu như V&acirc;n Đồn, Cần Thơ... Do đ&oacute;, hiệu quả đầu tư s&acirc;n bay H&agrave; Tĩnh cần t&iacute;nh to&aacute;n kỹ v&igrave; khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c s&acirc;n bay Vinh, Đồng Hới đến H&agrave; Tĩnh kh&ocirc;ng qu&aacute; xa.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, x&acirc;y dựng s&acirc;n bay c&oacute; t&aacute;c động k&iacute;ch th&iacute;ch du lịch, ph&aacute;t triến kinh tế, phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c cứu nạn, quốc ph&ograve;ng, an ninh. Do đ&oacute;, cơ quan chức năng phải xem x&eacute;t nhiều yếu tố để đưa s&acirc;n bay v&agrave;o quy hoạch hay kh&ocirc;ng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Về vị tr&iacute; c&aacute;c s&acirc;n bay được đề xuất, &ocirc;ng Nguyễn B&aacute;ch T&ugrave;ng cho rằng, Cao Bằng l&agrave; tỉnh địa b&agrave;n miền n&uacute;i, chỉ c&oacute; đường bộ độc đạo n&ecirc;n c&oacute; thể ph&aacute;t triển h&agrave;ng kh&ocirc;ng để kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p người d&acirc;n đi lại thuận tiện m&agrave; c&ograve;n phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c cứu nạn, bay phục vụ an ninh quốc ph&ograve;ng. Tuy nhi&ecirc;n, điểm kh&oacute; khăn của Cao Bằng l&agrave; đồi n&uacute;i nhiều, kh&ocirc;ng dễ t&igrave;m được vị tr&iacute; bằng phằng v&agrave; c&oacute; 200-300 ha đất để x&acirc;y dựng s&acirc;n bay. Tương tự, khu vực tỉnh H&agrave; Tĩnh c&oacute; diện t&iacute;ch hẹp, kh&ocirc;ng nhiều khu vực c&oacute; thể đ&aacute;p ứng đủ diện t&iacute;ch l&agrave;m s&acirc;n bay.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng kh&ocirc;ng Phạm Văn Tới đ&aacute;nh gi&aacute;, hai s&acirc;n bay Cao Bằng v&agrave; Quảng Trị đều chưa nh&igrave;n thấy hiệu quả kinh tế v&igrave; lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch kh&ocirc;ng nhiều. Quy hoạch s&acirc;n bay n&agrave;o cũng phải x&eacute;t yếu tố kinh tế, x&atilde; hội, an ninh, quốc ph&ograve;ng. Tuy nhi&ecirc;n, ng&agrave;y nay yếu tố kinh tế cần được đưa l&ecirc;n h&agrave;ng đầu v&igrave; theo chủ trương x&atilde; hội h&oacute;a, nếu đầu tư kh&ocirc;ng c&oacute; lợi sẽ kh&ocirc;ng thu h&uacute;t doanh nghiệp tham gia, quy hoạch kh&ocirc;ng khả thi.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Theo quy hoạch đến năm 2030 cả nước sẽ c&oacute; 28 s&acirc;n bay, hiện số s&acirc;n bay theo quy hoạch chưa được d&ugrave;ng hết th&igrave; việc bổ sung cần phải xem x&eacute;t kỹ&quot;, &ocirc;ng Phạm Văn Tới n&oacute;i.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">L&agrave; người từng lập đề &aacute;n quy hoạch cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, s&acirc;n bay đầu ti&ecirc;n, &ocirc;ng Trần Quang Ch&acirc;u, Chủ tịch Hội Khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam, cho biết, đề &aacute;n quy hoạch s&acirc;n bay trong cả nước đầu ti&ecirc;n ph&ecirc; duyệt năm 1997 được thực hiện trong 5 năm, c&oacute; sự tham gia 67 nh&agrave; khoa học trong nước v&agrave; 37 cơ quan nghi&ecirc;n cứu li&ecirc;n quan đến cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, s&acirc;n bay.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Khi đ&oacute;, quy hoạch c&aacute;c s&acirc;n bay được t&iacute;nh to&aacute;n tr&ecirc;n căn cứ GDP của cả nước v&agrave; của khu vực đ&oacute;, nhu cầu đi lại, du lịch, xuất nhập khẩu, tăng trưởng của sản xuất với 27 ti&ecirc;u ch&iacute; v&agrave; cho điểm từng s&acirc;n bay, rồi mới quyết định được tỉnh n&agrave;o cần c&oacute; s&acirc;n bay. &Ocirc;ng Ch&acirc;u đề nghị phải xem x&eacute;t c&aacute;c yếu tố tương tự khi lập quy hoạch s&acirc;n bay hiện nay.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Nếu l&agrave;m quy hoạch sai th&igrave; g&acirc;y l&atilde;ng ph&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng v&agrave; tai hại cho đất nước. Quy hoạch phải c&acirc;n nhắc đầy đủ c&aacute;c yếu tố kinh tế x&atilde; hội, chứ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; &yacute; kiến của c&aacute;c địa phương muốn c&oacute; s&acirc;n bay hay do &yacute; ch&iacute; của l&atilde;nh đạo&quot;, &ocirc;ng Ch&acirc;u n&oacute;i.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Theo Cục trưởng H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam Đinh Việt Thắng, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; tr&igrave;nh Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải nghi&ecirc;n cứu quy hoạch tổng thể hệ thống cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng trong qu&yacute; 4 năm nay. Số lượng c&aacute;c cảng sẽ được r&agrave; so&aacute;t v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng ph&ecirc; duyệt, đảm bảo sự ph&acirc;n bổ hợp l&yacute; v&agrave; đ&aacute;p ứng nhu cầu vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đề xuất của c&aacute;c địa phương, &ocirc;ng Thắng cho biết sẽ được đơn vị tư vấn t&iacute;nh to&aacute;n, đ&aacute;nh gi&aacute;. &quot;Việc lập quy hoạch kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; đầu tư ngay. Quy hoạch cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng được t&iacute;nh to&aacute;n theo thời kỳ quy hoạch cụ thể, đảm bảo sự đồng bộ của mạng cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng to&agrave;n quốc, đồng thời đ&aacute;p ứng nhu cầu vận chuyển&quot;, &ocirc;ng Thắng n&oacute;i.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Hiện cả nước c&oacute; 22 cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng đang khai th&aacute;c thương mại, trong đ&oacute; c&oacute; 10 cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế l&agrave; Nội B&agrave;i, V&acirc;n Đồn, C&aacute;t Bi, Vinh, Ph&uacute; B&agrave;i, Đ&agrave; Nẵng, Cam Ranh, T&acirc;n Sơn Nhất, Ph&uacute; Quốc, Cần Thơ, 12 cảng nội địa.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Theo quy hoạch ph&aacute;t triển giao th&ocirc;ng vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng đến 2020, định hướng đến 2030 được Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt năm 2018, trong 10 năm tới, cả nước c&oacute; 28 cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, gồm 15 cảng quốc nội v&agrave; 13 cảng quốc tế. Nhiều s&acirc;n bay đ&atilde; được đưa v&agrave;o quy hoạch n&agrave;y song chưa được đầu tư x&acirc;y dựng như Lai Ch&acirc;u, Sapa, N&agrave; Sản, Phan Thiết, Quảng Trị.</p> <p class="author_mail" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top