Di sản cuối cùng của Tổng thống Trump

Trong những ngày "hoàng hôn" của nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump để lại một di sản cuối cùng, chôn vùi những thành tựu đã đạt được trong 4 năm trước đó.

<div> <p style="text-align: justify;">Trong nhiều tuần lễ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh 6/1 sẽ l&agrave; ng&agrave;y định đoạt. &Ocirc;ng Trump k&ecirc;u gọi người biểu t&igrave;nh đổ tới thủ đ&ocirc; Washington D.C., g&acirc;y sức &eacute;p l&ecirc;n quốc hội v&agrave; Ph&oacute; tổng thống Mike Pence để lật ngược kết quả cuộc bầu cử th&aacute;ng 11/2020 v&agrave; giữ lại nhiệm kỳ tổng thống cho bản th&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 6/1, trước Nh&agrave; Trắng, &ocirc;ng Trump cổ vũ h&agrave;ng ngh&igrave;n người ủng hộ, k&ecirc;u gọi họ &quot;h&agrave;nh qu&acirc;n&quot; tới Điện Capitol - trụ sở quốc hội - để tiếp tục cuộc chiến chống lại điều m&agrave; &ocirc;ng c&aacute;o buộc l&agrave; cuộc bầu cử &quot;bị đ&aacute;nh cắp&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng ta sẽ kh&ocirc;ng bao giờ đầu h&agrave;ng, kh&ocirc;ng bao giờ chịu thua. Đất nước đ&atilde; chịu đựng qu&aacute; đủ. Ch&uacute;ng ta sẽ kh&ocirc;ng chấp nhận th&ecirc;m nữa&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;m đ&ocirc;ng người ủng hộ Tổng thống Trump sau đ&oacute; đ&atilde; tuần h&agrave;nh từ Nh&agrave; Trắng tới b&ecirc;n ngo&agrave;i Điện Capitol. 6/1 trở th&agrave;nh ng&agrave;y c&oacute; lẽ người d&acirc;n Mỹ kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n, khi người biểu t&igrave;nh, dưới sự k&iacute;ch động của đương kim tổng thống, tấn c&ocirc;ng trụ sở quốc hội.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="tan cong quoc hoi My anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/znews-photo-zadn-vn_legacy_1.jpg" title="tấn công quốc hội Mỹ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Cuộc biểu t&igrave;nh tại Điện Capitol h&ocirc;m 6/1. Ảnh: <em>AP</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3 style="text-align: justify;">Nội c&aacute;c b&agrave;n khả năng phế truất tổng thống</h3> <p style="text-align: justify;">&quot;6/1 sẽ trở th&agrave;nh một trong những ng&agrave;y đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đ&acirc;y l&agrave; lời cảnh b&aacute;o cuối c&ugrave;ng cho đất nước về hậu quả khi c&oacute; một tổng thống kh&oacute; lường, cho những người đ&atilde; tiếp tay cho &ocirc;ng, cho c&aacute;c h&atilde;ng truyền th&ocirc;ng đăng tải những lời sai tr&aacute;i của &ocirc;ng ta, v&agrave; cho những người đ&atilde; theo ch&acirc;n &ocirc;ng ta đưa nước Mỹ tới bờ vực&quot;, l&atilde;nh đạo phe thiểu số D&acirc;n chủ tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ tr&iacute;ch Tổng thống Trump.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng k&iacute;ch từ một quan chức D&acirc;n chủ nhắm v&agrave;o &ocirc;ng Trump được hưởng ứng bởi v&ocirc; số chỉ tr&iacute;ch từ ch&iacute;nh c&aacute;c đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng ta vừa c&oacute; một đ&aacute;m đ&ocirc;ng tấn c&ocirc;ng v&agrave;o Điện Capitol nhằm ngăn chặn c&aacute;c nghị sĩ thực hiện nghĩa vụ theo hiến ph&aacute;p. Kh&ocirc;ng nghi ngờ g&igrave; nữa, tổng thống đ&atilde; triệu tập họ, k&iacute;ch động họ, chỉ đạo họ&quot;, Hạ nghị sĩ Cộng h&ograve;a Lynne Cheney n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Những ch&iacute;nh trị gia từng lớn tiếng ủng hộ &ocirc;ng Trump cũng quay lưng với đương kim tổng thống. Thượng nghị sĩ Tom Cotton thẳng thừng chỉ tr&iacute;ch &ocirc;ng Trump, điều ch&iacute;nh trị gia đại diện tiểu bang Arkansas chưa từng l&agrave;m trước đ&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Đ&atilde; đến l&uacute;c tổng thống chấp nhận kết quả bầu cử, chấm dứt khiến người d&acirc;n Mỹ hiểu nhầm, v&agrave; l&ecirc;n &aacute;n h&agrave;nh vi bạo lực của đ&aacute;m đ&ocirc;ng&quot;, &ocirc;ng Cotton n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Ngay cả Thượng nghị sĩ Cộng h&ograve;a Lindsey Graham, một trong những đồng minh trung th&agrave;nh nhất của &ocirc;ng Trump, cũng tuy&ecirc;n bố phản đối lật ngược kết quả bầu cử, v&agrave; kỷ nguy&ecirc;n Trump đ&atilde; chấm dứt.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Đủ rồi, mọi chuyện đ&atilde; chấm hết&quot;, Thượng nghị sĩ Graham ph&aacute;t biểu trước Thượng viện h&ocirc;m 6/1.</p> <p style="text-align: justify;">&Iacute;t nhất 3 trợ l&yacute; tại Nh&agrave; Trắng l&agrave; Stepanie Grisham, Sarah Matthews v&agrave; Rickie Niceta đ&atilde; nộp đơn từ chức. C&oacute; thể sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều đơn từ chức kh&aacute;c được nộp tới b&agrave;n l&agrave;m việc của &ocirc;ng Trump.</p> <p style="text-align: justify;"><em>CBS </em>đưa tin c&aacute;c quan chức trong nội c&aacute;c của &ocirc;ng Trump đang thảo luận khả năng sử dụng Tu ch&iacute;nh &aacute;n 25 của Hiến ph&aacute;p Mỹ để phế truất tổng thống.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, c&aacute;c nghị sĩ v&agrave; quan chức nội c&aacute;c c&oacute; thể kết luận &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp để đảm đương chức vụ tổng thống, cần phải bị thay thế.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c quan chức lo ngại đất nước kh&ocirc;ng thể trụ th&ecirc;m hai tuần, với &ocirc;ng Trump vẫn nắm quyền v&agrave; c&oacute; thể h&agrave;nh động liều lĩnh, g&acirc;y th&ecirc;m hỗn loạn, nguy hiểm.</p> <h3 style="text-align: justify;">Di sản của Donald Trump?</h3> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; c&oacute; bị phế truất hay kh&ocirc;ng, nhiệm kỳ tổng thống của &ocirc;ng Trump sẽ kết th&uacute;c trong 2 tuần nữa, chấm dứt 4 năm đầy biến động.</p> <p style="text-align: justify;">Sau ng&agrave;y 20/1, khi nhắc tới Donald Trump, người ta sẽ nhớ những g&igrave; về th&agrave;nh tựu của vị tổng thống từng l&agrave; kẻ ngoại đạo nhưng đ&atilde; đ&aacute;nh bại tất cả đối thủ sừng sỏ từ cả hai đảng D&acirc;n chủ - Cộng h&ograve;a để bước v&agrave;o trung t&acirc;m quyền lực của nước Mỹ?</p> <p style="text-align: justify;">Với những người ủng hộ, di sản lớn nhất của Tổng thống Trump l&agrave; đ&aacute;nh thức lưỡng đảng cũng như to&agrave;n bộ đất nước trước mối đe dọa từ một Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, th&aacute;ch thức quyền lực của Mỹ. Cứng rắn với Bắc Kinh l&agrave; một trong số &iacute;t ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; được sự nhất tr&iacute; của lưỡng đảng Cộng h&ograve;a - D&acirc;n chủ, v&agrave; sẽ được ch&iacute;nh quyền kế nhiệm của &ocirc;ng Biden tiếp nối.</p> <p style="text-align: justify;">Những con số kh&ocirc;ng n&oacute;i dối. Nhiệm kỳ Tổng thống Trump chứng kiến một nền kinh tế Mỹ b&ugrave;ng nổ trong 36 th&aacute;ng đầu ti&ecirc;n, thị trường chứng kho&aacute;n tăng cao kỷ lục, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức dưới 4%, thấp nhất trong h&agrave;ng chục năm.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="tan cong quoc hoi My anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/znews-photo-zadn-vn_legacy_2.jpg" title="tấn công quốc hội Mỹ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Tổng thống Trump c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo Israel, UAE v&agrave; Bahrain trong lễ k&yacute; thỏa thuận h&ograve;a b&igrave;nh lịch sử. Ảnh: <em>AFP</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump tiến gần tới mục ti&ecirc;u kiến tạo h&ograve;a b&igrave;nh giữa Nh&agrave; nước Do Th&aacute;i v&agrave; thế giới Arab, bằng việc gi&uacute;p Israel b&igrave;nh thường h&oacute;a quan hệ với UAE, Bahrain, Morocco v&agrave; Sudan.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump cũng quyết liệt thực hiện lời hứa từng bước r&uacute;t qu&acirc;n đội Mỹ khỏi Iraq v&agrave; Afghanistan, x&oacute;a sổ Nh&agrave; nước Hồi gi&aacute;o tự xưng IS trước khi đạt được thỏa thuận h&ograve;a b&igrave;nh với Taliban.</p> <p style="text-align: justify;">Nhưng, khi ngay cả những người từng trung th&agrave;nh nhất cũng đ&atilde; quay lưng, chỉ tr&iacute;ch từ mọi ph&iacute;a dồn dập ập đến, sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n nhiều người nhớ về những th&agrave;nh tựu đối nội v&agrave; đối ngoại trong nhiệm kỳ đầu ti&ecirc;n của Tổng thống Trump.</p> <p style="text-align: justify;">Di sản của Tổng thống Trump giờ đ&atilde; bị ch&ocirc;n v&ugrave;i sau một năm thất bại đối ph&oacute; với đại dịch Covid-19, bị đẩy l&ecirc;n cao tr&agrave;o trong m&ugrave;a h&egrave; n&oacute;ng bỏng với t&igrave;nh trạng bất ổn d&acirc;n sự v&igrave; vấn đề bạo lực chủng tộc, đạt tới đỉnh điểm sau c&aacute;o buộc gian lận bầu cử v&ocirc; căn cứ, v&agrave; kết th&uacute;c bằng vụ tấn c&ocirc;ng trụ sở quốc hội.</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; c&ograve;n chưa rời nhiệm sở, &ocirc;ng Trump được nhiều tờ b&aacute;o lớn của Mỹ mi&ecirc;u tả l&agrave; một tổng thống g&acirc;y chia rẽ sắc tộc thay v&igrave; đo&agrave;n kết nh&acirc;n d&acirc;n, với những h&agrave;nh động v&agrave; ph&aacute;t ng&ocirc;n l&agrave;m lung lay tận gốc rễ c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc d&acirc;n chủ v&agrave; thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật đ&atilde; kiến tạo n&ecirc;n 300 năm lịch sử nước Mỹ.</p> <h3 style="text-align: justify;">Sau ng&agrave;y 20/1</h3> <p style="text-align: justify;">V&agrave;o thời điểm &ocirc;ng Joe Biden tuy&ecirc;n thệ nhậm chức, c&aacute;c l&atilde;nh đạo đảng Cộng h&ograve;a sẽ bước v&agrave;o một thời kỳ kh&oacute; khăn mới. &Ocirc;ng Trump ra đi để lại đảng Cộng h&ograve;a ở phe thiểu số tại Hạ viện, đồng thời mất Nh&agrave; Trắng cũng như quyền kiểm so&aacute;t Thượng viện.</p> <p style="text-align: justify;">Đảng Cộng h&ograve;a đồng thời c&oacute; một cựu tổng thống tai tiếng sau 4 năm đầy tranh c&atilde;i, kết th&uacute;c bằng vụ tấn c&ocirc;ng v&agrave;o t&ograve;a nh&agrave; Quốc hội, nhưng mặt kh&aacute;c vẫn c&oacute; sức ảnh hưởng to lớn đối với bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ cử tri bảo thủ.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng &iacute;t đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a đổ lỗi cho Tổng thống Trump bởi t&igrave;nh thế ngặt ngh&egrave;o của đảng n&agrave;y hiện nay. Việc đảng D&acirc;n chủ thắng cả 2 ghế thượng nghị sĩ ở Georgia, qua đ&oacute; gi&agrave;nh quyền kiểm so&aacute;t Thượng viện, c&oacute; một phần tr&aacute;ch nhiệm của &ocirc;ng Trump, khi tổng thống li&ecirc;n tục tung ra c&aacute;o buộc gian lận bầu cử v&ocirc; căn cứ, đồng thời chỉ tr&iacute;ch c&aacute;c quan chức Cộng h&ograve;a tiểu bang.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="tan cong quoc hoi My anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/znews-photo-zadn-vn_legacy_3.jpg" title="tấn công quốc hội Mỹ ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Tổng thống Trump dự lễ bổ nhiệm b&agrave; Amy Coney Barrett v&agrave;o vị tr&iacute; thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n Tối cao. Ảnh: <em>AP</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&quot;Chiếc gậy&quot; duy nhất phe Cộng h&ograve;a c&ograve;n c&oacute; thể tr&ocirc;ng cậy l&agrave; thế đa số tại T&ograve;a &aacute;n Tối cao, với 6/9 thẩm ph&aacute;n thuộc phe bảo thủ, trong đ&oacute; 3 người do ch&iacute;nh &ocirc;ng Trump bổ nhiệm.</p> <p style="text-align: justify;">Những diễn biến trong ng&agrave;y 7/1 c&oacute; thể đ&oacute;ng vai tr&ograve; quyết định cho cuộc chiến định hướng lối đi của đảng Cộng h&ograve;a trong tương lai, khi c&aacute;c l&atilde;nh đạo đảng t&igrave;m c&aacute;ch x&oacute;a bỏ ảnh hưởng của &ocirc;ng Trump v&agrave; người ủng hộ.</p> <p style="text-align: justify;">L&atilde;nh đạo phe đa số Cộng h&ograve;a tại Thượng viện Mitch McConnell, hay Thượng nghị sĩ bang Utah Mitt Romney, sẽ đ&oacute;ng vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của đảng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển giao.</p> <p style="text-align: justify;">Hai ch&iacute;nh trị gia kỳ cựu n&agrave;y sẽ bị th&aacute;ch thức bởi những người c&oacute; xu hướng d&acirc;n t&uacute;y giống với Tổng thống Trump như Thượng nghị sĩ Missouri Josh Hawley, người đầu ti&ecirc;n tuy&ecirc;n bố phản đối kết quả bỏ phiếu của đại cử tri ở Thượng viện.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Mọi cuộc khủng hoảng đều c&oacute; thể mang lại cơ hội ch&iacute;nh trị, v&agrave; nhiều ch&iacute;nh trị gia sẽ kh&ocirc;ng ngần ngại tận dụng để gi&agrave;nh lợi thế&quot;, <em>BBC </em>b&igrave;nh luận.</p> <p style="text-align: justify;">Về phần m&igrave;nh, &ocirc;ng Trump l&uacute;c n&agrave;y vẫn đang l&agrave; tổng thống của nước Mỹ. Sau những ng&agrave;y đầy hỗn loạn, &ocirc;ng Trump chỉ c&oacute; thể ở lại b&ecirc;n trong Nh&agrave; Trắng, &quot;nhấm nh&aacute;p&quot; thời gian tại vị &iacute;t ỏi c&ograve;n lại với tư c&aacute;ch &quot;tổng thống vịt qu&egrave;&quot;, &iacute;t nhất cho tới ng&agrave;y 20/1.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;V&agrave; một khi đ&atilde; rời Nh&agrave; Trắng trở về Mar-a-Lago ở Florida, &ocirc;ng Trump c&oacute; thể bắt đầu l&ecirc;n kế hoạch cho những dự định tiếp theo, rất c&oacute; thể, &ocirc;ng sẽ trở lại cuộc đua v&agrave; một lần nữa nắm quyền, x&acirc;y dựng lại di sản Trump mới, thay cho một di sản m&agrave; nay đ&atilde; nằm dưới đống đổ n&aacute;t&quot;, <em>BBC </em>b&igrave;nh luận.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/KHs1fpalRLo/010c812ebb6652380b77/a51d0d0f764b9f15c65a/720/0467a0bdddf434aa6de5.mp4?authen=exp=1610197514~acl=/KHs1fpalRLo/*~hmac=f5baa9e40ea07fd4de0276bee441ca26" false="" source-url="/video-khoanh-khac-quoc-hoi-my-tuyen-bo-ong-biden-dac-cu-tong-thong-post1171069.html"> <div class="video-container formatted" style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="00:00:51" fullwidthmode="false" mediaid="0467a0bdddf434aa6de5" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2021_01_07/z2267647424420_3d8cfa19900f95ea10ecb22d61488827.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qid3fcZ4Q4E/78c0fae2c0aa29f470bb/cc2166331d77f429ad66/480/0467a0bdddf434aa6de5.mp4?authen=exp=1610197514~acl=/qid3fcZ4Q4E/*~hmac=0727d420cd19f28b46e50a984fdf8c70" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/YEjuobd-EpY/whls/vod/0/rzBJkeR7oylhw-YBie0/0467a0bdddf434aa6de5.m3u8?authen=exp=1610154314~acl=/YEjuobd-EpY/*~hmac=b217a84c0a269d30cab95165b3f694c2" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qid3fcZ4Q4E/78c0fae2c0aa29f470bb/cc2166331d77f429ad66/480/0467a0bdddf434aa6de5.mp4?authen=exp=1610197514~acl=/qid3fcZ4Q4E/*~hmac=0727d420cd19f28b46e50a984fdf8c70" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/KHs1fpalRLo/010c812ebb6652380b77/a51d0d0f764b9f15c65a/720/0467a0bdddf434aa6de5.mp4?authen=exp=1610197514~acl=/KHs1fpalRLo/*~hmac=f5baa9e40ea07fd4de0276bee441ca26" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Khoảnh khắc Quốc hội Mỹ tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden đắc cử tổng thống</span></strong> H&ocirc;m 7/1, Ph&oacute; tổng thống ki&ecirc;m Chủ tịch Thượng viện Mike Pence tuy&ecirc;n bố cựu Ph&oacute; tổng thống Joe Biden v&agrave; Thượng nghị sĩ Kamala Harris đắc cử tổng thống v&agrave; ph&oacute; tổng thống Mỹ tiếp theo.</p> </figcaption> </figure> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top