Đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp 2/9 để kích cầu du lịch

Tổng cục Du lịch đề xuất kéo dài kỳ nghỉ lễ 2/9 từ thứ 4 đến hết tuần nhằm kích cầu du lịch nội địa. Các kỳ nghỉ lễ tương tự cũng nên xem xét kéo dài.

<div> <p>Chia sẻ về c&aacute;c giải ph&aacute;p phục hồi ng&agrave;nh du lịch hậu Covid-19 tại buổi l&agrave;m việc với Sở Du lịch TP.HCM ng&agrave;y 8/6, Tổng cục trưởng Du lịch Nguyễn Tr&ugrave;ng Kh&aacute;nh cho biết đ&atilde; đề xuất Ch&iacute;nh phủ nghi&ecirc;n cứu k&eacute;o d&agrave;i c&aacute;c kỳ nghỉ lễ trong năm 2020 nhằm k&iacute;ch cầu.</p> <p>Trong buổi l&agrave;m việc ng&agrave;y 3/6 với Ph&oacute; thủ tướng <span>Vũ Đức Đam</span>, l&atilde;nh đạo c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh v&agrave; khoảng 30 doanh nghiệp du lịch, &ocirc;ng Kh&aacute;nh đ&atilde; thay mặt Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch b&aacute;o c&aacute;o về những giải ph&aacute;p cụ thể để phục hồi hậu Covid-19.</p> <p>&quot;V&iacute; dụ ng&agrave;y 2/9 tới, rơi v&agrave;o thứ 4, c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; địa phương cũng đề nghị đ&oacute; l&agrave; thời điểm hưởng ứng phong tr&agrave;o k&iacute;ch cầu du lịch nội địa bằng c&aacute;ch từ thứ 4 đến chủ nhật c&oacute; thể xem x&eacute;t cho một kỳ nghỉ d&agrave;i nh&acirc;n dịp kỷ niệm 75 năm ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute; xem x&eacute;t từ nay đến cuối năm c&ograve;n kỳ nghỉ lễ n&agrave;o tương tự kh&ocirc;ng&quot;, l&atilde;nh đạo ng&agrave;nh du lịch cho hay.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="khoi phuc du lich hau Covid-19 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/znews-photo-zadn-vn_tam_bien_vung_tau_zing_quynhtrang_9.jpg" title="khôi phục du lich hậu Covid-19 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ng&agrave;nh du lịch đề xuất k&eacute;o d&agrave;i c&aacute;c kỳ nghỉ lễ năm 2020 để k&iacute;ch cầu du lịch nội địa. Ảnh: <em>Quỳnh Trang.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo &ocirc;ng Kh&aacute;nh, trong hai th&aacute;ng đầu năm 2020, ng&agrave;nh du lịch đang tr&ecirc;n đ&agrave; tăng trưởng khi t&iacute;nh ri&ecirc;ng trong th&aacute;ng 1, kh&aacute;ch du lịch quốc tế đ&atilde; đạt con số kỷ lục tr&ecirc;n 2 triệu lượt. Tuy nhi&ecirc;n, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến du lịch quốc tế đ&oacute;ng băng từ th&aacute;ng 3 v&agrave; du lịch nội địa tới cuối th&aacute;ng 4 mới được hoạt động trở lại.</p> <p>&quot;Sau khi cho ph&eacute;p mở cửa lại th&igrave; đ&atilde; tăng tốt. Nhưng t&igrave;nh h&igrave;nh chung du lịch cả nước cũng th&ecirc; thảm&quot;, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch th&ocirc;ng tin.</p> <p>5 th&aacute;ng đầu năm, to&agrave;n ng&agrave;nh du lịch chỉ đ&oacute;n 3,7 triệu lượt kh&aacute;ch du lịch quốc tế, chủ yếu rơi v&agrave;o qu&yacute; I. Th&aacute;ng 4, 5 hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; kh&aacute;ch, giảm 50% so với c&ugrave;ng kỳ. Kh&aacute;ch nội địa khoảng 16 triệu lượt, giảm hơn 60%. Tổng thu to&agrave;n ng&agrave;nh giảm 47,4%.</p> <p>Từ nay đến cuối năm, ng&agrave;nh du lịch kỳ vọng số kh&aacute;ch du lịch nội địa c&oacute; thể đạt 60-65 triệu, đạt 2/3 so với kế hoạch đầu năm. Với kh&aacute;ch quốc tế, nếu c&oacute; thể đ&oacute;n kh&aacute;ch từ đầu qu&yacute; 3/2020 (th&aacute;ng 7) c&oacute; thể đạt 6-8 triệu lượt. Nếu đ&oacute;n kh&aacute;ch quốc tế từ qu&yacute; IV c&oacute; thể đạt 4,5-5 triệu lượt năm 2020.</p> <p>&Ocirc;ng Kh&aacute;nh cho biết hiện H&agrave;n Quốc, Nhật Bản, Philippines, Đ&agrave;i Loan đ&atilde; đề nghị Việt Nam sớm kh&ocirc;i phục đường bay nhưng do t&igrave;nh h&igrave;nh dịch c&ograve;n phức tạp, Ch&iacute;nh phủ vẫn đề nghị tiếp tục ph&aacute;t huy thị trường nội địa. Tuy nhi&ecirc;n, tại cuộc họp ng&agrave;y 3/6, Ph&oacute; thủ tướng Vũ Đức Đam đ&atilde; đề nghị c&aacute;c doanh nghiệp du lịch l&agrave;m việc với đối t&aacute;c nước ngo&agrave;i từ b&acirc;y giờ, chuẩn bị c&aacute;c sản phẩm du lịch trọn g&oacute;i để sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n kh&aacute;ch ngay khi mở cửa trở lại.</p> <p>Ng&agrave;y 12/6 tới, Tổng cục Du lịch sẽ l&agrave;m việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải, Bộ C&ocirc;ng an để b&agrave;n về những kiến nghị cụ thể nhằm kh&ocirc;i phục thị trường du lịch quốc tế.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top