Đề xuất hình thành vùng Thủ đô mới

Bộ KH&ĐT vừa công bố lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo bổ sung về các phương án phân vùng giai đoạn 2021 - 2030 để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

<div> <p>Theo đ&oacute;, Bộ n&agrave;y đề xuất ph&acirc;n ph&acirc;n 7 v&ugrave;ng kinh tế, trong đ&oacute; c&oacute; v&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; mới.</p> <p>Triển khai thực hiện <strong>Luật Quy hoạch</strong>, Bộ KH&amp;ĐT đ&atilde; chủ tr&igrave; phối hợp với c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan x&acirc;y dựng B&aacute;o c&aacute;o ph&acirc;n v&ugrave;ng giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức hội thảo lấy &yacute; kiến cho dự thảo B&aacute;o c&aacute;o Nghi&ecirc;n cứu ph&acirc;n v&ugrave;ng với sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c nh&agrave; khoa học, đại diện c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh v&agrave; một số địa phương; tổ chức lấy &yacute; kiến bằng văn bản 17 Bộ ng&agrave;nh Trung ương v&agrave; 63 tỉnh th&agrave;nh (tại c&ocirc;ng văn số 5002/BKHĐT-CLPT ng&agrave;y 23/7/2018) v&agrave; đ&atilde; nhận được 16/17 &yacute; kiến của c&aacute;c Bộ ng&agrave;nh; 53/63 &yacute; kiến của c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh.</p> <p>Tr&ecirc;n cơ sở &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; của c&aacute;c Bộ ng&agrave;nh, địa phương v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; khoa học, Bộ KH&amp;ĐT đ&atilde; c&oacute; Tờ tr&igrave;nh gửi Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Tại Tờ tr&igrave;nh n&agrave;y, Bộ KH&amp;ĐT đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai nghi&ecirc;n cứu ph&acirc;n v&ugrave;ng giai đoạn 2021 - 2030; giải tr&igrave;nh, tiếp thu, chỉnh sửa v&agrave; ho&agrave;n thiện B&aacute;o c&aacute;o Ph&acirc;n v&ugrave;ng giai đoạn 2021 - 2030 theo &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; của c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, địa phương, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, c&aacute;c nh&agrave; khoa học; đề xuất ti&ecirc;u ch&iacute; ph&acirc;n v&ugrave;ng v&agrave; 4 <strong>phương &aacute;n ph&acirc;n v&ugrave;ng</strong> để lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030.</p> <p>Thực hiện &yacute; kiến chỉ đạo của Ph&oacute; Thủ tướng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng tại Th&ocirc;ng b&aacute;o số 432/TB-VPCP ng&agrave;y 18/12/2019, Bộ KH&amp;ĐT đ&atilde; bổ sung th&ecirc;m hai phương &aacute;n (5 v&agrave; 6) ph&acirc;n v&ugrave;ng mới như sau:</p> <p><strong>Phương &aacute;n 5: Ph&acirc;n th&agrave;nh 7 v&ugrave;ng</strong></p> <p>Theo phương &aacute;n n&agrave;y giữ nguy&ecirc;n 5 v&ugrave;ng: V&ugrave;ng đồng bằng s&ocirc;ng Hồng, v&ugrave;ng trung du v&agrave; miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc, v&ugrave;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n, v&ugrave;ng Đ&ocirc;ng Nam Bộ v&agrave; v&ugrave;ng đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long; t&aacute;ch v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ v&agrave; Duy&ecirc;n hải miền Trung th&agrave;nh v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ v&agrave; v&ugrave;ng Nam Trung Bộ, như sau:</p> <p>(1). V&ugrave;ng trung du v&agrave; miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc gồm 14 tỉnh: H&agrave; Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuy&ecirc;n Quang, L&agrave;o Cai, Y&ecirc;n B&aacute;i, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Lạng Sơn, Bắc Giang, Ph&uacute; Thọ, Điện Bi&ecirc;n, Lai Ch&acirc;u, Sơn La, H&ograve;a B&igrave;nh.</p> <p>(2). V&ugrave;ng đồng bằng s&ocirc;ng Hồng gồm 11 tỉnh: H&agrave; Nội, Vĩnh Ph&uacute;c, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Ph&ograve;ng, Hưng Y&ecirc;n, Th&aacute;i B&igrave;nh, H&agrave; Nam, Nam Định, Ninh B&igrave;nh.</p> <p>(3). V&ugrave;ng Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh: Thanh H&oacute;a, Nghệ An, H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị v&agrave; Thừa Thi&ecirc;n - Huế.</p> <p>(4). V&ugrave;ng Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh: Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định, Ph&uacute; Y&ecirc;n, Kh&aacute;nh H&ograve;a, Ninh Thuận v&agrave; B&igrave;nh Thuận.</p> <p>(5). V&ugrave;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk N&ocirc;ng, L&acirc;m Đồng.</p> <p>(6). V&ugrave;ng Đ&ocirc;ng Nam Bộ gồm 6 tỉnh: B&igrave;nh Phước, T&acirc;y Ninh, B&igrave;nh Dương, Đồng Nai, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, TP Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>(7). V&ugrave;ng đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long gồm 13 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Tr&agrave; Vinh, Vĩnh Long, Đồng Th&aacute;p, An Giang, Ki&ecirc;n Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, S&oacute;c Trăng, Bạc Li&ecirc;u, C&agrave; Mau.</p> <p>Ưu điểm của phương &aacute;n n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng g&acirc;y x&aacute;o trộn nhiều về quy m&ocirc; c&aacute;c v&ugrave;ng, bảo đảm t&iacute;nh kế thừa của c&aacute;c phương &aacute;n ph&acirc;n v&ugrave;ng v&agrave; li&ecirc;n tục đối với c&aacute;c <strong>hoạt động lập quy hoạch</strong> của 5/6 v&ugrave;ng hiện nay v&agrave; đồng thời khắc phục được hạn chế v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ v&agrave; Duy&ecirc;n hải miền Trung c&oacute; khoảng c&aacute;ch qu&aacute; d&agrave;i.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, phương &aacute;n n&agrave;y c&oacute; hạn chế l&agrave; chưa tạo ra kh&ocirc;ng gian ph&aacute;t triển mới cho v&ugrave;ng đồng bằng s&ocirc;ng Hồng (v&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội).</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Đề xuất hình thành vùng Thủ đô mới - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/02/04/de-xuat-hinh-thanh-vung-thu-do-moi-1-1580827655823.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/18/de-xuat-hinh-thanh-vung-thu-do-moi-1-1580827655823.jpg" title="Đề xuất hình thành vùng Thủ đô mới - 1" /> <figcaption>Theo đề xuất, V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; (hay v&ugrave;ng Đồng bằng s&ocirc;ng Hồng mở rộng) gồm 15 tỉnh</figcaption> </figure> <p><strong>Phương &aacute;n 6: Ph&acirc;n th&agrave;nh 7 v&ugrave;ng trong đ&oacute; c&oacute; v&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; mới</strong></p> <p>Theo phương &aacute;n n&agrave;y giữ nguy&ecirc;n 3 v&ugrave;ng: V&ugrave;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n, v&ugrave;ng Đ&ocirc;ng Nam Bộ v&agrave; v&ugrave;ng đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long; t&aacute;ch v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ v&agrave; Duy&ecirc;n hải miền Trung th&agrave;nh v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ v&agrave; Nam Trung Bộ; đưa 4 tỉnh Bắc Giang, Ph&uacute; Thọ, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n v&agrave; H&ograve;a B&igrave;nh thuộc v&ugrave;ng trung du v&agrave; miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc v&agrave;o v&ugrave;ng đồng bằng s&ocirc;ng Hồng th&agrave;nh v&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; (hay v&ugrave;ng Đồng bằng s&ocirc;ng Hồng mở rộng), v&ugrave;ng trung du v&agrave; miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc với c&aacute;c tỉnh c&ograve;n lại đổi t&ecirc;n th&agrave;nh v&ugrave;ng miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc, như sau:</p> <p>(1). V&ugrave;ng miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc gồm 10 tỉnh: H&agrave; Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuy&ecirc;n Quang, L&agrave;o Cai, Y&ecirc;n B&aacute;i, Lạng Sơn, Điện Bi&ecirc;n, Lai Ch&acirc;u, Sơn La.</p> <p>(2). V&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; (hay v&ugrave;ng đồng bằng s&ocirc;ng Hồng mở rộng) gồm 15 tỉnh: H&agrave; Nội, H&ograve;a B&igrave;nh, Vĩnh Ph&uacute;c, Bắc Giang, Ph&uacute; Thọ, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Ph&ograve;ng, Hưng Y&ecirc;n, Th&aacute;i B&igrave;nh, H&agrave; Nam, Nam Định, Ninh B&igrave;nh.</p> <p>(3). V&ugrave;ng Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh: Thanh H&oacute;a, Nghệ An, H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị v&agrave; Thừa Thi&ecirc;n - Huế.</p> <p>(4). V&ugrave;ng Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh: Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định, Ph&uacute; Y&ecirc;n, Kh&aacute;nh H&ograve;a, Ninh Thuận v&agrave; B&igrave;nh Thuận.</p> <p>(5). V&ugrave;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk N&ocirc;ng, L&acirc;m Đồng.</p> <p>(6). V&ugrave;ng Đ&ocirc;ng Nam Bộ gồm 6 tỉnh: B&igrave;nh Phước, T&acirc;y Ninh, B&igrave;nh Dương, Đồng Nai, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, TP Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>(7). V&ugrave;ng đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long gồm 13 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Tr&agrave; Vinh, Vĩnh Long, Đồng Th&aacute;p, An Giang, Ki&ecirc;n Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, S&oacute;c Trăng, Bạc Li&ecirc;u, C&agrave; Mau.</p> <p>Ưu điểm của phương &aacute;n n&agrave;y đảm bảo t&iacute;nh kế thừa cao; &iacute;t g&acirc;y x&aacute;o trộn về v&ugrave;ng; mở rộng kh&ocirc;ng gian ph&aacute;t triển mới cho v&ugrave;ng đồng bằng s&ocirc;ng Hồng, <strong>h&igrave;nh th&agrave;nh v&ugrave;ng Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội</strong> (mới) v&agrave; tạo điều kiện cho một số tỉnh trước đ&acirc;y thuộc v&ugrave;ng trung du v&agrave; miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc c&oacute; điều kiện ph&aacute;t triển hơn v&agrave; t&iacute;nh li&ecirc;n kết v&ugrave;ng được đề cao hơn. Phương &aacute;n n&agrave;y khắc phục được hạn chế v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ v&agrave; Duy&ecirc;n hải miền Trung c&oacute; khoảng c&aacute;ch qu&aacute; d&agrave;i.</p> <p>Tr&ecirc;n cơ sở ph&acirc;n t&iacute;ch, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c phương &aacute;n ph&acirc;n v&ugrave;ng, Bộ KH&amp;ĐT đề xuất lựa chọn Phương &aacute;n 6 l&agrave;m phương &aacute;n ph&acirc;n v&ugrave;ng cho giai đoạn 2021 - 2030 với những ưu điểm của phương &aacute;n như tr&igrave;nh b&agrave;y ở tr&ecirc;n. Với phương &aacute;n n&agrave;y, sẽ ph&aacute;t huy lợi thế của c&aacute;c v&ugrave;ng, tạo điều kiện ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững c&aacute;c v&ugrave;ng v&agrave; cả nước.</p> <p>Theo <strong>Th&ugrave;y Anh</strong></p> <p><em>B&aacute;o Kinh tế &amp; Đ&ocirc; thị</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top