Đề xuất dùng vật tư, nhân sự trong nước ở metro số 1

Trước tiến độ chậm trễ của tuyến metro số 1 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đề nghị sử dụng vật tư, nhân sự trong nước.

<div> <p>Trong b&aacute;o c&aacute;o gửi tới UBND TP.HCM về t&igrave;nh h&igrave;nh triển khai tuyến metro số 1 (Bến Th&agrave;nh - Suối Ti&ecirc;n) đến th&aacute;ng 3, Ban quản l&yacute; đường sắt đ&ocirc; thị TP.HCM (MAUR) cho biết khối lượng to&agrave;n tuyến metro số 1 chỉ đạt 82%, kh&ocirc;ng đạt mục ti&ecirc;u đề ra v&agrave;o đầu năm 2020 l&agrave; 85%.</p> <h3>Chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i gặp kh&oacute;</h3> <p>Theo MAUR, sau đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch lần thứ 3 v&agrave;o cuối th&aacute;ng 1, c&ocirc;ng trường bị thắt chặt kiểm so&aacute;t, nh&acirc;n sự gặp biến động, tiến độ tuyến metro số 1 chỉ đạt 82,5%.</p> <p>Trong đ&oacute;, g&oacute;i thầu CP1a đạt 81,5% (tăng 1,5% so với kế hoạch), g&oacute;i CP1b đạt 90,8% (tăng 0,8% so với kế hoạch), g&oacute;i CP2 đạt 90% (giữ nguy&ecirc;n so với kế hoạch) v&agrave; g&oacute;i CP3 đạt 65% (kh&ocirc;ng đạt chỉ ti&ecirc;u 15% so với kế hoạch l&agrave; 80%).</p> <p>MAUR cho biết việc c&aacute;c chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng thể nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam đ&atilde; ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng tiến độ c&aacute;c g&oacute;i thầu; đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thiết kế, thi c&ocirc;ng những hạng mục phức tạp, đặc th&ugrave; cần được thực hiện bởi chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i để đảm bảo tối đa chất lượng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="metro anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/25/znews-photo-zadn-vn_gacongnghecao_zing19_1_.jpg" title="metro ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>11 nh&agrave; ga tr&ecirc;n cao của tuyến metro số 1 đ&atilde; ho&agrave;n tất lắp m&aacute;i. Ảnh: <em>Quỳnh Danh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Điển h&igrave;nh, việc vận chuyển t&agrave;u metro từ Nhật hồi th&aacute;ng 10 đ&atilde; chậm 6 th&aacute;ng so với kế hoạch chỉ v&igrave; 2 chuy&ecirc;n gia Nhật Bản phụ tr&aacute;ch n&acirc;ng hạ v&agrave; bốc dỡ đo&agrave;n t&agrave;u đầu ti&ecirc;n kh&ocirc;ng thể nhập cảnh thời điểm đ&oacute;.</p> <p>C&ocirc;ng t&aacute;c lợp m&aacute;i ga T&acirc;n Cảng (g&oacute;i CP2) cũng bị chậm trễ v&igrave; chờ chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i để đảm bảo tu&acirc;n thủ tối đa ti&ecirc;u ch&iacute; do nh&agrave; cung cấp vật liệu m&aacute;i đưa ra. Theo đ&oacute;, hạng mục n&agrave;y dự kiến ho&agrave;n th&agrave;nh từ th&aacute;ng 10/2020 nhưng cuối năm ngo&aacute;i mới ho&agrave;n th&agrave;nh.</p> <p>Ph&iacute;a nh&agrave; thầu cũng đệ tr&igrave;nh nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến tiến độ dự &aacute;n bị tr&igrave; ho&atilde;n như gi&aacute;n đoạn trong cung cấp v&agrave; giao nhận vật tư trần nh&ocirc;m sắt, ống th&ocirc;ng gi&oacute;, ngắt điện...; chi ph&iacute; quản l&yacute; dự &aacute;n bị đội l&ecirc;n; chi ph&iacute; ph&aacute;t sinh do dịch bệnh phải hủy đặt t&agrave;u, chi ph&iacute; lưu kho v&agrave; bảo dưỡng đo&agrave;n t&agrave;u đầu ti&ecirc;n tại Kasado (Nhật Bản)...</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="metro anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/25/znews-photo-zadn-vn_metro06_zing.jpg" title="metro ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Việc nhập đo&agrave;n t&agrave;u bị tr&igrave; ho&atilde;n 6 th&aacute;ng do chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng thể nhập cảnh tại thời điểm dự kiến. Ảnh: <em>Duy Hiệu. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Nhằm giải quyết kh&oacute; khăn, hỗ trợ thủ tục nhập cảnh v&agrave; cấp ph&eacute;p lao động cho chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i, MAUR cho biết đơn vị đ&atilde; li&ecirc;n tục l&agrave;m việc với Sở Ngoại vụ, Cục quản l&yacute; xuất nhập cảnh v&agrave; Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội xem x&eacute;t, giải quyết.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, MAUR cho rằng đến nay, nhiều quốc gia vẫn tiếp tục &aacute;p dụng c&aacute;ch ly, hạn chế đi lại v&agrave; giao thương. Trong đ&oacute; c&oacute; Đức, T&acirc;y Ban Nha, Malaysia, H&agrave;n Quốc, Nhật Bản - nơi vật liệu, thiết bị dự &aacute;n được sản xuất v&agrave; nhập về nước ta. V&igrave; vậy, việc xuất nhập cảnh của chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i dự kiến c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn.</p> <h3>Ưu ti&ecirc;n sử dụng vật tư trong nước</h3> <p>Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, vấn đề nhập cảnh của chuy&ecirc;n gia v&agrave; vận chuyển vật tư từ nước ngo&agrave;i gặp nhiều kh&oacute; khăn, MAUR đề nghị nh&agrave; thầu xem x&eacute;t c&aacute;c phương &aacute;n sử dụng nguồn vật tư, thiết bị tại chỗ.</p> <p>Đồng thời, MAUR cho rằng cần c&acirc;n nhắc sử dụng c&aacute;c nh&agrave; thầu phụ, nh&acirc;n sự trong nước để tạm thay thế v&agrave; hạn chế phụ thuộc v&agrave;o nguồn nước ngo&agrave;i, nhất l&agrave; c&aacute;c nước từ ch&acirc;u &Acirc;u.</p> <p>MAUR cũng y&ecirc;u cầu nh&agrave; thầu xem x&eacute;t phương &aacute;n thử nghiệm, sử dụng, nhập khẩu thiết bị cung cấp từ c&aacute;c chi nh&aacute;nh ở c&aacute;c nước m&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh được phần n&agrave;o kiểm so&aacute;t hay nới lỏng; điển h&igrave;nh l&agrave; những chi nh&aacute;nh của tập đo&agrave;n, c&ocirc;ng ty tại c&aacute;c nước thuộc ch&acirc;u &Aacute;, Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="metro anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/25/znews-photo-zadn-vn_dsc_3967_zing.jpg" title="metro ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>MAUR đề nghị ưu ti&ecirc;n sử dụng vật liệu v&agrave; thiết bị được sản xuất trong nước l&agrave;m dự &aacute;n thay v&igrave; phụ thuộc v&agrave;o nguồn nước ngo&agrave;i. Ảnh: <em>Duy Hiệu. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Về ph&iacute;a chủ đầu tư, MAUR cho biết lu&ocirc;n chủ động c&aacute;c biện ph&aacute;p thắt chặt kiểm tra, đ&ocirc;n đốc t&igrave;nh h&igrave;nh thi c&ocirc;ng tr&ecirc;n c&ocirc;ng trường, nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng l&ecirc;n tiến độ của dự &aacute;n.</p> <p>Th&aacute;ng 2, MAUR đ&atilde; khởi động c&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng cấp điện tr&ecirc;n to&agrave;n hệ thống metro số 1. Việc n&agrave;y nhằm kết nối nguồn điện từ 2 trạm điện 110kV ở B&igrave;nh Th&aacute;i v&agrave; T&acirc;n Cảng. Trong đ&oacute; c&oacute; hệ thống điện suất k&eacute;o tạo điều kiện tiến h&agrave;nh vận h&agrave;nh chạy thử t&agrave;u.</p> <p>&Ocirc;ng Mai Ho&agrave;ng T&ugrave;ng, kỹ sư Điều phối tuyến metro số 1 (Bến Th&agrave;nh - Suối Ti&ecirc;n), cho biết đ&acirc;y l&agrave; phần việc quan trọng nhằm th&uacute;c đẩy tiến độ của dự &aacute;n. Trong điều kiện kh&ocirc;ng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, c&ocirc;ng t&aacute;c k&eacute;o c&aacute;p c&oacute; thể ho&agrave;n tất sớm nhất v&agrave;o qu&yacute; II năm nay.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>Metro số 1 (Bến Th&agrave;nh - Suối Ti&ecirc;n) l&agrave; dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị đầu ti&ecirc;n tại TP.HCM c&oacute; tổng mức đầu tư <abbr class="rate-vnd">43.700 tỷ đồng</abbr>. To&agrave;n tuyến d&agrave;i 19,7 km, trong đ&oacute; đi ngầm 2,6 km, c&ograve;n lại l&agrave; đoạn tr&ecirc;n cao. Trước khi dự &aacute;n ch&iacute;nh thức khai th&aacute;c v&agrave;o giữa năm 2022, nhiều chiến lược kết nối metro được đưa ra như cầu bộ h&agrave;nh, b&atilde;i đậu xe, kết nối xe bu&yacute;t nhanh BRT&hellip; Th&agrave;nh phố đặt mục ti&ecirc;u đưa tuyến metro số 1 v&agrave;o vận h&agrave;nh thử nghiệm từ cuối năm nay v&agrave; khai th&aacute;c thương mại năm 2022.</p> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/HD_-luDjZw0/462fb9eea5a54cfb15b4/1213d625f5631c3d4572/720/8db43aa939e1d0bf89f0.mp4?authen=exp=1616785935~acl=/HD_-luDjZw0/*~hmac=3209e18dab5ac46374c2f7c8cb95c426" false="" source-url="/video-canh-keo-cap-dien-o-tuyen-metro-so-1-post1185201.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="00:01:52" fullwidthmode="false" mediaid="8db43aa939e1d0bf89f0" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/kbfoplb/2021_02_19/DSC_3926_zing.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/tyCegKI3pAM/60a18960952b7c75253a/8dab5f9d7cdb9585ccca/480/8db43aa939e1d0bf89f0.mp4?authen=exp=1616785935~acl=/tyCegKI3pAM/*~hmac=0056c11b9bd45ff6895255a8c83ecd1d" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/J8K1TeT8QSE/whls/vod/0/cvwVcs5UKrDpSt01xyC/8db43aa939e1d0bf89f0.m3u8?authen=exp=1616742735~acl=/J8K1TeT8QSE/*~hmac=d7ba7aa192d983a02c37bbc0e31e054f" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/tyCegKI3pAM/60a18960952b7c75253a/8dab5f9d7cdb9585ccca/480/8db43aa939e1d0bf89f0.mp4?authen=exp=1616785935~acl=/tyCegKI3pAM/*~hmac=0056c11b9bd45ff6895255a8c83ecd1d" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/HD_-luDjZw0/462fb9eea5a54cfb15b4/1213d625f5631c3d4572/720/8db43aa939e1d0bf89f0.mp4?authen=exp=1616785935~acl=/HD_-luDjZw0/*~hmac=3209e18dab5ac46374c2f7c8cb95c426" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Cảnh k&eacute;o c&aacute;p điện ở tuyến metro số 1</span></strong> S&aacute;ng 19/2, Ban Quản l&yacute; đường sắt đ&ocirc; thị TP.HCM (MAUR) phối hợp với nh&agrave; thầu Hitachi tổ chức lễ triển khai thi c&ocirc;ng hệ thống cấp điện to&agrave;n tuyến metro số 1.</figcaption> </figure> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Yến sào được ví von như “món ngon cung đình” chỉ có vua chúa quý tộc mới được thưởng thức. Thế nhưng, sản phẩm này không còn quá hiếm như xưa, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được với nhiều mức giá khác nhau.
back to top