Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

<div> <p>Từ ng&agrave;y 1 đến 4.6, tại H&agrave; Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương&nbsp; (UBKT) đ&atilde; họp kỳ 45. B&iacute; thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm T&uacute; chủ tr&igrave; kỳ họp.</p> <p>Tại cuộc họp, x&eacute;t nội dung, t&iacute;nh chất, mức độ, hậu quả vi phạm đ&atilde; được kết luận tại kỳ họp 44 của UBKT Trung ương; căn cứ quy định của Đảng về xử l&yacute; kỷ luật đảng vi&ecirc;n, UBKT Trung ương quyết định:</p> <p>Đề nghị Bộ Ch&iacute;nh trị xem x&eacute;t, thi h&agrave;nh kỷ luật &ocirc;ng L&ecirc; Viết Chữ, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy, Trưởng đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ng&atilde;i.</p> <p>Thi h&agrave;nh kỷ luật&nbsp;cảnh c&aacute;o &ocirc;ng Trần Ngọc Căng, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy, B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ng&atilde;i.&nbsp;</p> <p>Trước đ&oacute;,&nbsp;tại kỳ họp kỳ 44,&nbsp; UBKT Trung ương đ&atilde;&nbsp;xem x&eacute;t, giải quyết tố c&aacute;o đối với&nbsp;&ocirc;ng L&ecirc; Viết Chữ - B&iacute; thư Tỉnh ủy - v&agrave; &ocirc;ng Trần Ngọc Căng - Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy, B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ng&atilde;i.</p> <p>Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận thấy &ocirc;ng L&ecirc; Viết Chữ v&agrave;&nbsp; &ocirc;ng Trần Ngọc Căng đ&atilde; c&oacute; nhiều vi phạm, khuyết điểm nghi&ecirc;m trọng trong l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, sử dụng đất đai, t&agrave;i ch&iacute;nh ng&acirc;n s&aacute;ch, dự &aacute;n đầu tư v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ, ảnh hưởng xấu đến uy t&iacute;n của cấp ủy, ch&iacute;nh quyền địa phương, đến mức phải xem x&eacute;t kỷ luật.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo laodong.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top