Để lộ sao kê của khách hàng, nhân viên MB Bank bị xử lý ra sao?

Luật sư cho biết cần làm rõ động cơ thực hiện cũng như hậu quả mà hành vi vi phạm mang lại, từ đó đưa ra phương án xử lý phù hợp với nhân viên của MB Bank.

<div> <p>Tối 27/5, đại diện Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Qu&acirc;n đội (MB Bank) cho biết đơn vị đ&atilde; t&igrave;m ra người để lộ sao k&ecirc; t&agrave;i khoản của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n vi phạm v&agrave; sẽ tổ chức thi h&agrave;nh kỷ luật với h&igrave;nh thức cao nhất, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử l&yacute;.</p> <p>Theo d&otilde;i sự việc, nhiều người thắc mắc với h&agrave;nh vi vi phạm n&agrave;y, nh&acirc;n vi&ecirc;n MB Bank sẽ bị xử l&yacute; ra sao theo quy định của ph&aacute;p luật?</p> <h3>Cần l&agrave;m r&otilde; động cơ thực hiện h&agrave;nh vi</h3> <p>Luật sư Trần Xu&acirc;n Tiền (Trưởng văn ph&ograve;ng luật Đồng Đội) cho biết theo Điều 10, Nghị định 117/2018/NĐ-CP của Ch&iacute;nh phủ, chỉ một số c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thẩm quyền k&yacute; văn bản y&ecirc;u cầu cung cấp th&ocirc;ng tin của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng thuộc nh&oacute;m n&agrave;y, do đ&oacute;, người n&agrave;y sẽ bị xử l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Lo sao ke cua khach hang anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/znews-photo-zadn-vn_sao_ke_zing.jpg" title="Lộ sao kê của khách hàng ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nội dung sao k&ecirc; được cho l&agrave; của nghệ sĩ Ho&agrave;i Linh. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Linh. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Để đưa ra phương &aacute;n xử l&yacute; ph&ugrave; hợp, luật sư đ&aacute;nh gi&aacute; cần l&agrave;m r&otilde; động cơ thực hiện cũng như hậu quả m&agrave; h&agrave;nh vi vi phạm mang lại.</p> <p>Tr&iacute;ch dẫn Điều 21, Nghị định 88/2019/NĐ-CP của Ch&iacute;nh phủ, &ocirc;ng cho biết với h&agrave;nh vi cung cấp, sao ch&eacute;p sản phẩm th&ocirc;ng tin t&iacute;n dụng để cung cấp cho b&ecirc;n thứ ba kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật, c&aacute;n bộ ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; thể bị phạt tiền 10-20 triệu đồng.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, nếu cơ quan điều tra x&aacute;c định động cơ thực hiện h&agrave;nh vi l&agrave; để thu lợi bất ch&iacute;nh, g&acirc;y thiệt hại về t&agrave;i sản hoặc g&acirc;y dư luận xấu nhằm l&agrave;m giảm uy t&iacute;n của cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n, người n&agrave;y c&oacute; thể bị xử l&yacute; h&igrave;nh sự theo Điều 288 Bộ luật h&igrave;nh sự 2015 về tội Đưa hoặc sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p th&ocirc;ng tin mạng m&aacute;y t&iacute;nh, mạng viễn th&ocirc;ng.</p> <p>T&ugrave;y thuộc số tiền thu lợi bất ch&iacute;nh, số tiền g&acirc;y thiệt hại hoặc hậu quả kh&aacute;c do h&agrave;nh vi g&acirc;y ra, mức &aacute;n tối đa người vi phạm phải đối mặt l&agrave; 7 năm t&ugrave;.</p> <h3>Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; n&ecirc;n kiện ng&acirc;n h&agrave;ng?</h3> <p>Luật sư Trương Thanh Đức (Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Luật ANVI) cho biết theo Luật C&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng 2010, 3 nh&oacute;m đối tượng được tiếp cận, sử dụng th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng gồm: Kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&aacute;c cơ quan chức năng c&oacute; thẩm quyền (khi c&oacute; sự cho ph&eacute;p của kh&aacute;ch h&agrave;ng) v&agrave; c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng (sử dụng nội bộ để quản l&yacute;, xử l&yacute; c&ocirc;ng việc của ng&acirc;n h&agrave;ng).</p> <p>Do đ&oacute;, khi người kh&ocirc;ng thuộc 3 nh&oacute;m đối tượng kể tr&ecirc;n tiếp cận được th&ocirc;ng tin, lỗi thuộc về đơn vị cung cấp dịch vụ m&agrave; cụ thể l&agrave; MB Bank.</p> <p>&quot;Ba y&ecirc;u cầu th&ocirc;ng tin đối với ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng l&agrave; an to&agrave;n, ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; bảo mật. Việc lộ sao k&ecirc; chưa g&acirc;y thiệt hại về tiền nhưng đ&atilde; l&agrave;m ảnh hưởng đến uy t&iacute;n, danh dự, l&ograve;ng tin của kh&aacute;ch h&agrave;ng với ng&acirc;n h&agrave;ng&quot;, luật sư Đức đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Lo sao ke cua khach hang anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/znews-photo-zadn-vn_truong_thanh_duc_zing.jpg" title="Lộ sao kê của khách hàng ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Luật sư Trương Thanh Đức cho biết kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quyền khiếu kiện khi ng&acirc;n h&agrave;ng để lộ th&ocirc;ng tin của m&igrave;nh. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Linh. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Dưới g&oacute;c độ d&acirc;n sự, &ocirc;ng cho biết kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quyền đề nghị cơ quan chức năng xử l&yacute; c&aacute; nh&acirc;n vi phạm, thậm ch&iacute; khởi kiện, y&ecirc;u cầu xin lỗi, bồi thường v&igrave; để xảy ra sự việc. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh, nếu cơ quan chức năng x&aacute;c định c&oacute; vai tr&ograve; của tập thể th&igrave; ng&acirc;n h&agrave;ng cũng sẽ bị xử l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p>&quot;Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quyền y&ecirc;u cầu khởi kiện, nhưng sẽ rất kh&oacute; để x&aacute;c định ch&iacute;nh x&aacute;c thiệt hại, từ đ&oacute; l&agrave;m căn cứ y&ecirc;u cầu bồi thường. C&oacute; những vụ kiện k&eacute;o d&agrave;i nhiều năm m&agrave; chưa thể kết th&uacute;c. Do đ&oacute;, cần x&aacute;c định t&iacute;nh khả thi cũng như c&acirc;n bằng c&aacute;c lợi &iacute;ch trước khi đưa ra quyết định khởi kiện&quot;, luật sư nhận định.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>Trong đợt lũ ở miền Trung cuối năm 2020, nghệ sĩ Ho&agrave;i Linh đứng ra k&ecirc;u gọi được hơn <abbr class="rate-vnd">13 tỷ đồng</abbr> từ thiện. Danh h&agrave;i hứa sẽ đến tận nơi để gi&uacute;p đỡ b&agrave; con miền Trung nhưng sau hơn 6 th&aacute;ng, Ho&agrave;i Linh kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bố về hoạt động cứu trợ.</p> <p>S&aacute;ng 24/5, trả lời về sự chậm trễ, Ho&agrave;i Linh cho biết t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh căng thẳng n&ecirc;n &ocirc;ng tr&igrave; ho&atilde;n c&aacute;c chuyến cứu trợ. Tuy nhi&ecirc;n, nhiều &yacute; kiến kh&ocirc;ng chấp nhận sự im lặng suốt 6 th&aacute;ng qua.</p> <p>C&ugrave;ng ng&agrave;y, ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh sao k&ecirc; ng&acirc;n h&agrave;ng được cho l&agrave; của Ho&agrave;i Linh xuất hiện tr&ecirc;n một diễn đ&agrave;n. Th&ocirc;ng tin bị lộ gồm 27 biến động t&agrave;i khoản gần nhất, trong phần nội dung tin nhắn c&oacute; đề cập đến số t&agrave;i khoản thuộc Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Qu&acirc;n Đội (MB Bank) mang t&ecirc;n V&otilde; Nguyễn Ho&agrave;i Linh. Đ&acirc;y cũng l&agrave; số t&agrave;i khoản nghệ sĩ Ho&agrave;i Linh c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n, d&ugrave;ng nhận tiền từ thiện ủng hộ đồng b&agrave;o miền Trung.</p> <p>Trả lời <em>Zing</em> h&ocirc;m đ&oacute;, đại diện truyền th&ocirc;ng Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Qu&acirc;n Đội cho biết đ&atilde; ghi nhận sự việc, đang kiểm tra, xử l&yacute;.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
“Tống cựu nghinh tân” để nhìn lại... biết mình hơn

“Tống cựu nghinh tân” để nhìn lại... biết mình hơn

Một trong những phong tục, nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về là tục “Tống cựu nghinh (nghênh) tân”, đưa cái cũ đi, đón cái mới đến. Người dân dọn dẹp, sơn sửa nhà cửa, tống tiễn những khó khăn vất vả năm cũ và dành chỗ cho những may mắn trong năm mới.
Vì sao kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết?

Vì sao kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết?

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, người ta thường dặn dò nhau những điều kiêng kỵ vào đầu năm với hy vọng năm mới sẽ an lành và may mắn, tránh đi những điều xui xẻo không đáng có. Đặc biệt là tục kiêng quét nhà vào mùng 1, 2, 3 Tết.
back to top